Week: 32 van 7 tot en met 13 augsutus 2011


Nieuws van Internet:
 • Korps Brandweer Ternaard lid van Vakvereninging voor Brandweer vrijwilligers (VBV)
 • Plan voor veiliger gemeente Buren
 • Hulpverleners voorkomen letsel met sticker
 • Aanpak overlast heeft baat bij Veiligheidshuis


 • Onderwerp: Korps Brandweer Ternaard lid van Vakvereninging voor Brandweer vrijwilligers (VBV)
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Afgelopen week is de voltallige ploeg van brandweer Ternaard betalend lid geworden van de Vakvereniging voor Brandweer Vrijwilligers (VBV). De brandweer vrijwilligers in Fryslân gaan de komende tijd een onzekere periode tegemoet, temeer omdat de vrijwilligers zelf géén invloed kunnen uitoefenen op het bestuur en de politiek. Een nieuwe wet op de veiligheidsregio, de vorming van een nieuwe Brandweer regio Fryslân, het oprekken van opkomsttijden van de brandweer en wellicht zelfs sluiting of samenvoegingen van brandweer kazernes, zijn onderwerpen die de brandweer vrijwilliger persoonlijk aan gaan. Het lidmaatschap van de VBV, en daarbij aansluiting bij een vakcentrale, geeft de vrijwilligers een mogelijkheid om hun stem te laten horen. Volgens Vincent Waterval, groepscommandant van brandweer Ternaard, is het lidmaatschap van de VBV belangrijk, omdat deze vereniging opkomt voor de belangen van de brandweervrijwilliger en hun veiligheid. "Niet alleen de veiligheid van de brandweermensen zelf, maar ook de veiligheid van de burgers in ons verzorgingsgebied ligt ons na aan het hart. Wij willen die inwoners gewoon de beste hulp bij calamiteiten kunnen geven", aldus een bezorgde groepscommandant van korps Ternaard.

  Onderwerp: Plan voor veiliger gemeente Buren
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 10 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  BUREN - Het college van de gemeente Buren heeft 9 augustus het Uitvoeringsplan Veiligheid 2011-2012 vastgesteld. In dit plan staat wat de gemeente samen met anderen gaat doen om de veiligheid in de gemeente Buren te vergroten.
  Veiligheid is één van de speerpunten van het college van de gemeente Buren. Aan het begin van deze bestuursperiode heeft de coalitie gesteld dat de gemeente meer de regie moet voeren over het veiligheidsbeleid. In het collegeprogramma wordt gesproken over de inzet van politie bij evenementen. Ook de eigen verantwoordelijkheid van inwoners komt hier naar voren, bijvoorbeeld ter voorkoming van inbraken. Met dit plan neemt de gemeente duidelijk de regie over het veiligheidsbeleid.
  Sinds 2009 is het aantal hinderlijke jeugdgroepen in de gemeente Buren gedaald van negen naar vijf. Voor 2014 wil de gemeente dit verder terugbrengen. De gemeente gaat hiervoor nauwer en meer structureel samenwerken met onder meer politie en jongerenwerk. Gezamenlijk gaan zij een pakket aan maatregelen opzetten, die gericht zijn op de jeugdgroepen, de personen binnen de groep en de omgeving waarin de groepen actief zijn. Voor sommige jeugdgroepen wordt een plan van aanpak gemaakt, waar onder meer de inzet van wijkagenten, jongerenwerk en straathoekwerkers deel van uitmaken.
  Een woninginbraak is voor bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Een inbreuk in de eigen woning brengt meer teweeg dan alleen schade en financieel verlies. Het is voor de slachtoffers een enorme inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Gemeente en politie zetten in 2011 en 2012 vooral in op voorlichting en preventie. Het doel daarvan is om inwoners bewust te maken van de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om inbraken te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de ,,voetjes-actie'' die de politie in de zomerperiode heeft gedaan. Daarbij legt de politie papieren voetjes in huis, daar waar deuren en ramen onbewaakt openstaan, met de boodschap dat deze voeten ook van een inbreker hadden kunnen zijn. In de donkere winterdagen gaat de gemeente een soortgelijke actie doen.
  Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. Hierbij gaat het om situaties die te licht zijn voor formeel optreden door politie en justitie, zoals geluidsoverlast, schuttingen, overlast door kinderen of huisdieren, vernielingen en rommel.
  Na meerdere onderzoeken blijkt dat buurtbemiddeling een effectief middel is om conflicten laagdrempelig op te lossen. Eind 2009 is een eerste buurtbemiddelingsproject opgezet in regionaal verband. Doel is om in 2012 een buurtbemiddelingsproject in de gemeente Buren op te starten.
  In maart van dit jaar heeft de gemeenteraad de zeven speerpunten van de Kadernota Veiligheid 2011-2014 vastgesteld. Naast bovengenoemde speerpunten zijn dit deelname aan het Veiligheidshuis, alcoholmatiging onder jongeren, verbetering van de veiligheid bij tentfeesten en actieve handhaving van de APV en milieuwetgeving. Voor 2013 en 2014 wordt opnieuw een Uitvoeringsplan Veiligheid opgesteld.

  Onderwerp: Hulpverleners voorkomen letsel met sticker
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 augustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HAARLEM (ANP) - Hulpverleners in de regio Kennemerland willen onnodig nek- en wervelletsel bij verkeersslachtoffers voorkomen met behulp van een sticker. Zij plakken een sticker in het zicht van het slachtoffer en vragen hem hiernaar te blijven kijken. Hierdoor focust hij zich op één punt. Slachtoffers zijn hierdoor minder geneigd het hoofd te bewegen, aldus de Veiligheidsregio Kennemerland donderdag. Kennemerland is naar eigen zeggen de eerste regio in Nederland die gaat werken met wat de 'Marikosa-sticker' is gedoopt.

  Onderwerp: Aanpak overlast heeft baat bij Veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 12 augsustus 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  MIDDELBURG - Het is natuurlijk moeilijk te bewijzen als criminaliteit of overlast niet meer plaatsvindt. Maar het Veiligheidshuis Zeeland heeft wel degelijk meerwaarde bij het terugdringen van deze problemen. Dat zegt voorzitter Marin de Zwarte van de Stuurgroep Veiligheidshuis Zeeland. Het Veiligheidshuis Zeeland is bijna twee jaar geleden opgezet als een proefproject. Organisaties als politie, justitie, overheden en hulpinstellingen werken erin samen bij de aanpak van jongeren die op het criminele pad zijn beland of andere problemen veroorzaken.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.