Week: 29 van 17 tot en met 23 juli 2011


Nieuws van Internet:
 • Binnenstadsmanager baalt van opheffen loket
 • Meer samenwerking Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Informatievoorziening bij ramp in Drenthe op peil
 • Ziekenwagens in Zijpe komen vaker op tijd
 • IJsselprojecten: regering nu pas wakker!
 • Veel langer wachten op ambulance in Noord-Holland
 • Wordt de veiligheidsregio de Sport 7 van de rampenbestrijding?
 • Twee nieuwe bewoners Veiligheidshuis Nijmegen
 • 'Kijk met de ogen van een inbreker naar je eigen huis'


 • Onderwerp: Binnenstadsmanager baalt van opheffen loket
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 17 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  EDE - "Ik baal hier vreselijk van", zegt Alan Geensen. De binnenstadsmanager van Ede-Centrum reageert op het ondernemersloket dat is onlangs is opgedoekt omdat binnenstadsondernemers er nauwelijks gebruik van maakten.
  Het ondernemersloket was gevestigd in het Veiligheidshuis in Ede, en werd dagelijks enkele uren bemand door studenten van mbo-instelling ROC A12.
  Het loket was bedoeld voor ondernemers die aangifte wilden doen van diefstal. "Maar er kwamen bijna geen aangiftes binnen", zegt Geensen. "Het idee was dat het heel waardevol kan zijn om gevallen van diefstal centraal te registreren. Het is bekend dat diefstal in golven gaat en als je dit centraal bijhoudt, kun je alerter reageren."
  De studenten namen de digitale aangiftes door, namen contact op met de ondernemer als er nog iets ontbrak, en maakten er vervolgens een officiële aangifte van voor de politie, die ook meedeed aan het ondernemersloket. "Onze plek in het Veiligheidshuis was perfect", zegt Geensen.

  Onderwerp: Meer samenwerking Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  REGIO, 13 juli 2011 - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) heeft op 7 juli het beleids- en crisisplan vastgesteld.
  Deze plannen moeten een stevige basis vormen voor de samenwerking tussen de hulpdiensten en gemeenten tijdens crisisbeheersing.
  Samen met het regionaal risicoprofiel, dat al eerder werd vastgesteld, voldoet de VRGZ aan de Wet veiligheidsregio's. Deze wet werd op 1 oktober 2010 in het leven geroepen om de veiligheidsplannen te centraliseren. Regio's moeten daarvoor aan een drietal plannen voldoen. De komende maanden moeten deze drie plannen geïmplementeerd worden. Als zich een ramp voordoet, zullen de gemeente en alle hulpdiensten goed samenwerken.
  In het beleidsplan zijn de ambities van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid voor de komende vier jaren (2012-2015) op hoofdlijnen vastgelegd. Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn bij burgers in de regio is een van de belangrijke thema's die door het beleidsplan hoog op de agenda worden gezet. Welke risico's zijn er de omgeving? En welke actie moet iemand ondernemen als er iets misgaat?
  In het regionaal crisisplan is duidelijk vastgelegd hoe de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten en instanties tijdens een ramp of crisis is geregeld. De inrichting van de crisisorganisatie en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de hulpdiensten en gemeenten worden erin beschreven. Het regionaal crisisplan vervangt de oude rampenplannen van de achttien gemeenten van Gelderland-Zuid.

  Onderwerp: Informatievoorziening bij ramp in Drenthe op peil
  Thema: crisisplan
  Datum: 19 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  CDA-Kamerleden Maarten Havermans en Ger Koopmans hoeven zich geen zorgen te maken over de informatievoorziening naar het publiek bij een eventuele ramp in Drenthe nu de noodmast in Assen pas eind deze week in gebruik wordt genomen. 'RTV Drenthe heeft nu volledig bereik en anders zijn er genoeg andere mogelijkheden.'
  De CDA-Kamerleden vinden de vervanging van de ingestorte zendmast in Hoogersmilde veel te lang duren, omdat de zendmast ook bij calamiteiten wordt gebruikt voor calamiteitenzender RTV Drenthe. Ze willen van het kabinet weten hoe zij het feit beoordelen dat het waarschijnlijk meer dan 160 uur duurt voordat er via de ether weer volledige dekking is van de regionale zender. Jacco Rodemond, woordvoerder van de Hulpverleningsdienst Drenthe, begrijpt de zorgen van de Kamerleden, maar noemt het ook een reactie "van enige afstand", Den Haag namelijk. 'We kunnen hier redelijk met de middelen omgaan, via internet is bijvoorbeeld ook van alles mogelijk.'
  Eind juni heeft de Veiligheidsregio Drenthe nog het Regionaal Crisisplan Drenthe vastgesteld dat op 1 juli in werking is getreden. In het regionaal crisisplan is een uniforme aanpak beschreven van alle mogelijke crisissituaties in de regio Drenthe en vervangt de rampenplannen van de Drentse gemeenten. Sicko Heldoorn, burgemeester van Assen en voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe, was maandag niet bereikbaar voor de vraag of er in het nieuwe crisisplan ook rekening is gehouden met het uitvallen van de zendmast en de gevolgen die dat heeft voor de informatievoorziening naar de Drenten.
  Rodemond kan wel reageren. Hij ziet het verband niet. 'Met RTV Drenthe is een apart convenant gesloten dat zij als rampenzender functioneren. Naar dit convenant wordt verwezen in het crisisplan. Ik zou het uitvallen van de zendmast niet bestempelen als crisis, maar mocht dit gebeuren en er vindt een andere ramp plaats in de provincie, dan zijn er altijd andere mogelijkheden om het publiek te informeren, bijvoorbeeld via de televisie. In het convenant is ook opgenomen dat standaardteksten plaatsen op teletekst, tickertapes laten lopen en anders internet een optie is. Ook kunnen we andere media inschakelen of een sms-alert uitzenden.'
  Rodemond vindt de Kamervragen niet passend bij het formaat van de gebeurtenis van afgelopen week. 'Er is een grote brand geweest en dat heeft grote gevolgen gehad voor een monument van Drenthe.' De informatievoorziening naar de Drenten is niet in gevaar, want radio Drenthe heeft volledig bereik in de hele provincie. 'We zijn daarvoor niet afhankelijk van de noodmast. Er zijn namelijk drie masten bijgeschakeld, waarvan een in Groningen en een in Meppel.'

  Onderwerp: Ziekenwagens in Zijpe komen vaker op tijd
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ZIJPE - De ambulance in Zijpe is in de eerste zes maanden van dit jaar vaker op tijd bij een ongeval gearriveerd dan in 2010 en 2009. Dat blijkt uit cijfers over de kustgemeente die recent zijn vrijgegeven door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
  Van de 167 uitrukken kwam de ziekenwagen het afgelopen half jaar 24 keer later op de plek des onheils dan binnen het voorgeschreven kwartier. Het gaat dan om 14,4 procent van de alarmeringen.
  Over heel 2010 werd de kwartiergrens in 15,5 procent van de gevallen overschreden (50 maal op 322 inzetten). In 2009 ging het om 17,6 procent (61 van de 347 uitrukken).
  Hoewel de prestaties van de ambulancedienst om op tijd te komen in Zijpe zijn verbeterd, baart Petten de Veiligheidsregio zorgen. Die kern ligt het verst verwijderd van ambulanceposten in de Noordkop. Het kustdorp behoort tot de uitzonderlijke gebieden in Nederland waarbij de maximale aanrijtijd twaalf tot zestien minuten is.

  Onderwerp: IJsselprojecten: regering nu pas wakker!
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 20 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  HEERDE - Na een aantal signalen van onder andere PvdA-fractieleider Siebren Buist en een PvdA Tweede Kamerlid ziet ook de regering in dat samenhang tussen verschillende projecten in en om de IJssel noodzakelijk is. Dat scheelt veel in de kosten.
  Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu laat na de zomer een analyse los op de waterveiligheidsopgave in het IJsselgebied. Hij informeert nu over de verdere invulling en uitwerking van de toezegging. Het betreft de samenhang van de projecten tussen Zutphen en de IJsselmonding bij Kampen die nodig zijn om de huidige waterveiligheidsopgave te halen. Ook de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld valt daaronder. De korte termijnopgave is afvoer van 16.000 m¿/s., uiterlijk uit te voeren eind 2015. Verder de relatie van de maatregelen bij Kampen en Zutphen die reeds anticiperen op de lange termijnopgave (18.000 m¿/s en de korte termijnmaatregelen.
  Te bezien valt, aldus Atsma, of een mogelijkheid bestaat tot het combineren van maatregelen dijkherstel tussen Zwolle en Kampen met de aanleg van bredere overstroombare dijken, waardoor extreem hoge afvoeren gecontroleerd kunnen worden afgeleid naar de randmeren.
  Verder: kijken of de bottlenecks rond Kampen op een kosteneffectieve manier kunnen worden verminderd, mogelijke maatregelen bekijken om het opwaaien vanuit het IJsselmeer te verminderen, effecten van de uitvoering van de 'stroomlijn' betrekken en een overzicht van de investeringen, waarbij een verdeling wordt gemaakt tussen kosten voor waterveiligheid en kosten voor onder andere natuur en recreatie. Tot het moment van de analyse vallen geen onomkeerbare besluiten over onder andere de hoogwatergeul.

  Onderwerp: Veel langer wachten op ambulance in Noord-Holland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  CASTRICUM - Wie in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord in nood is, moet gemiddeld 10,16 minuten wachten op een ambulance. Hiermee scoort deze regio flink slechter dan buurregio Kennemerland met 8,37 minuten. Dit staat in het rapport 'ambulances-in zicht 2010' dat deze week is verschenen. Gemiddeld zit er 9,40 minuten tussen het moment van het telefoontje naar de meldkamer en het moment dat de ambulance arriveert. De regio Kennemerland is de snelste van Nederland. Noord-Holland Noord, waartoe Castricum behoort, eindigt net als voorgaande jaren laag. Maar het is voor het eerst dat er langer dan tien minuten gewacht moet worden. Alleen Zeeland en Rotterdam-Rijnland doen er net wat langer over om op de plaats van bestemming te komen. Nog geen negentig procent van de spoedeisende ritten is er binnen een kwartier. Ter vergelijking: in Kennemerland is het 95 procent. Toch geldt al jaren de norm dat elke ambulance bij spoed binnen vijftien minuten na melding ter plaatse moet kunnen zijn. Voor niet-spoedeisende hulp zijn deze normen verruimd naar een half uur. De gemiddelde landelijke aanrijtijd is 15,51 minuten. Noord-Holland Noord is ook hier langzamer met 16,12 minuten. Kennemerland zit op 15,18 minuten. In de regio Noord-Holland Noord zijn negen standplaatsen voor de 26 beschikbare ambulances. Ze zijn verdeeld over Alkmaar-Noord, Alkmaar-Zuid, De Mossel, Den Burg, Den Helder, Hoogkarspel, Schagen, Wieringerwerf en Wognum.

  Onderwerp: Wordt de veiligheidsregio de Sport 7 van de rampenbestrijding?
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 juli 201
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  Afstudeerscriptie van Danny Exalto, MCDm-leergang 6
  Het onderzoek in deze scriptie is er op gericht om inzicht te krijgen in de wijzewaarop het proces dat moet leiden tot een veiligheidsregio wordt doorlopen en welke factoren dit proces positief beïnvloeden en welke factoren juist negatief. Voor de analyse van het procesmanagement wordt gebruik gemaakt van de analyse die is gedaan met betrekking tot de opkomst en ondergang van Sport 7 in de periode 1996-19978. De reden om Sport 7 te gebruiken is omdat dit een herkenbaar en inzichtelijk referentiekader biedt. Het trekken van parallellen tussen de oprichting van de veiligheidsregio's en Sport 7 biedt interessante aanknopingspunten op het gebied van procesmanagement. Sport 7 is immers een voorbeeld van een proces dat teveel als een project is uitgevoerd. Hetzelfde lijkt te gelden voor de veiligheidsregio. De veiligheidsregio wordt gezien als het resultaat waar naar toe moet worden gewerkt om de verbetering van de hulpverlening bij rampen en zware ongevallen te verbeteren. Dit lijkt op een zeer projectmatige benadering met een vastgestelde beginsituatie en een vastgestelde eindsituatie en een vastgesteld traject, vooral in tijd, wat hierbij doorlopen moet worden. Maar de totstandkoming van de veiligheidsregio is juist een proces, waarbij vele partijen met hun belangen bij zijn betrokken. Een proces benaderen als een project is niet handig, en Sport 7 toont aan welke risico´s dan gelopen worden.

  Onderwerp: Twee nieuwe bewoners Veiligheidshuis Nijmegen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 23 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  WEST MAAS EN WAAL/BEUNINGEN - Het 'veiligheidshuis' Nijmegen krijgt er twee nieuwe bewoners bij: de gemeenten Beuningen en West Maas en Waal. In een veiligheidshuis werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen bij de aanpak van criminaliteit en overlast. Het veiligheidshuis Nijmegen is op 1 januari 2009 al begonnen. De partijen die deelnemen in het veiligheidshuis, zijn tevreden: het systeem waarin huiselijk geweld, veelplegers en jeugdcriminaliteit in een keer worden aangepakt, werkt goed.

  Onderwerp: 'Kijk met de ogen van een inbreker naar je eigen huis'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 23 juli 2011
  Lees hier verder bij de bron van het bericht >>

  ALMERE - De koffers staan in de gang, de hond zit in het pension. Alles is gereed voor een onbezorgde vakantie. Toch vergeten vakantiegangers vaak nog eens goed achterom te kijken. Een inbreker heeft zo in de gaten dat de bewoners genieten van een vakantie en dat er niemand in huis is. ,,Probeer maar eens door de bril van een inbreker naar je huis te kijken. Dan vallen er al dingen op'', verklaart Frank Stoeckart, die zich bezighoudt met de aanpak van woninginbraak. Toch zijn sommige berichten over hoe inbrekers te werk gaan, overdreven volgens hem. ,,De geluiden dat inbrekers via social media kijken of mensen thuis zijn, zijn een beetje overtrokken. Het heeft eerder met de normale vakantieperiode te maken." Het gaat goed met het terugdringen van het aantal woninginbraken. Werden er in februari van dit jaar nog 250 aangiftes gedaan, voor juli verwacht de politie dat er ongeveer zestig meldingen komen. Een melding wil niet zeggen dat er daadwerkelijk is ingebroken. Ook de pogingen zijn er namelijk in meegenomen. Dat het goed gaat vooral doordat er prioriteit aan wordt gegeven en de intensieve samenwerking tussen politie, gemeente, scholen en het veiligheidshuis.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.