Week:24 van 12 tot en met 18 juni 2011


Nieuws van Internet:
 • Kwaliteit van de veiligheid gewaarborgd
 • Jaarrapportage 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg
 • Ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte biedt meer ruimte aan de regio
 • 'Einde post brandweer is illegaal'
 • Terugblik crisismanagement Alphen
 • Ambulancemotoren op Goeree-Overflakke om aanrijtijden te behalen
 • Wie als tweede brand krijgt is 't haasje
 • Korps mag weer groeien
 • Leiden praat mee over regionaal risicoprofiel
 • Reusel-De Mierden wil betere brandpreventie
 • Bezuinigingen op brandweerzorg in Pijnacker-Nootdorp
 • Atsma stelt besluit hoogwatergeul Kampen uit
 • Jongeren Udenhout betalen 10 mille schadevergoeding
 • Raad Dongen stemt in met beleidsplan veiligheidsregio


 • Onderwerp: Kwaliteit van de veiligheid gewaarborgd
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  De kwaliteit van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is ruim voldoende. Dat zal door een bezuiniging van vijf procent niet anders worden. Dat is de mening van burgemeester Gerrit Westerink, lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio.
  Met name Duurzaam Schagen heeft in de raad bezwaar gemaakt tegen een lagere bijdrage van de gemeente aan de veiligheidsorganisatie. De argumenten hiervoor zijn op deze pagina naar voren gekomen. Nu is er ruimte voor een andere opvatting, een mening, die door de meerderheid van de raad wordt gedeeld.
  Westerink geeft aan dat de kwaliteit in de Noordkop hoog is: ,,Bij testen van de rijksoverheid zitten we altijd bij de beste vijf. Soms zelfs bij de top-twee. De grote brand in Bergen werd, omdat er toch een oefening in de pijplijn zat, door Den Haag als test aangemerkt. Daar zijn we heel goed uitgekomen. In het verleden waren de bovenregionale afspraken nog wel eens een probleem. Je hebt in Moerdijk gezien hoe dat mis kan gaan. Dat is inmiddels bij ons ook sterk verbeterd. Kort geleden is minister Ivo Opstelten bij ons in Schagen op bezoek geweest. Hij heeft nog eens bevestigd dat we er goed voorstaan.''
  Maar goede prestaties in het heden en verleden geven geen garanties voor de toekomst. ,,Daarom zijn we bij het zoeken naar besparingen ook heel zorgvuldig te werk gegaan. Er is de laatste jaren enorm geïnvesteerd in materieel en kennis. Op allerlei gebied. Denk aan het bepakkingsuniform van de brandweer, de waadpakken voor reddingen door de spuitgasten, de uitrusting van de tankauto's. Maar ook aan de trainingen voor brandweer en onze communicatiemedewerkers. Die investeringen, die verbeteringen zijn het fundament geweest om weer eens fris tegen de organisatie aan te kijken.''
  ,,Ik maak me ook na een bezuiniging van vijf procent totaal geen zorgen over de kwaliteit. We moeten nu de vruchten van onze inspanningen uit het recente verleden plukken.''

  Onderwerp: Jaarrapportage 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg
  Thema: veiligheidhuis
  Datum: 14 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  Er is nu ook een samenvatting van de Jaarrapportage 2010 beschikbaar.
  In deze samenvatting tref je in één oogopslag een overzicht van de resultaten aan.
  Raadpleeg hier de rapportage

  Onderwerp: Ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte biedt meer ruimte aan de regio
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 14 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  Er komt veel meer bewegingsvrijheid voor regio's op het gebied van ruimtelijke ordening. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil dit doen het terugbrengen van nationale ruimtelijke belangen en door te schrappen in regels en procedures. Zij ontvouwt haar plannen in de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die zij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
  De voorgestelde wijziging van het ruimtelijk beleid komt voort uit verschillende ontwikkelingen. De belangrijkste is dat de regionale verschillen in Nederland toenemen. Dat maakt maatwerk noodzakelijk. 'Beslisruimte zo dicht mogelijk bij de burger, dat wordt het uitgangspunt. Het Rijk moet zo weinig mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten willen zitten. Mensen weten zelf het best hoe ze moeten inspelen op de eigen situatie', aldus Schultz. Zo kunnen de regionale verschillen in groei en krimp gericht worden aangepakt.
  Ingewikkelde regelgeving en meerdere bestuurslagen die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming maken het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid weinig slagvaardig. Daarom schrapt Schultz in de rijksbemoeienis. Zo ziet zij af van landsdekkende verstedelijkingsafspraken en locatiebeleid (bijvoorbeeld nationale landschappen, rijksbufferzones en snelwegpanorama's). Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd, waardoor de doorlooptijd van procedures gehalveerd kan worden. Bovendien scheelt het jaarlijks 650 miljoen euro aan administratieve lasten.
  Door provincies en gemeenten de ruimte te geven, kan het rijk zich richten op het behartigen van ruimtelijke belangen die van nationale en internationale betekenis zijn, aldus de minister. De ontwikkeling van de stedelijke regio's rond mainports, brainport en greenports gaat gepaard met economische ontwikkeling, energiebehoefte, vraag naar woningen en meer mobiliteit. Projecten als de Zuidas, de ontwikkeling van Schiphol, Rotterdam-Zuid, brainport Eindhoven en de schaalsprong Almere zijn cruciaal voor de nationale economie. Netwerken voor energie en buisleidingen zijn van nationaal belang. Ook het waarborgen van de waterveiligheid, van unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden, gezondheid en veiligheid is een taak van het Rijk. Uitgangspunten is zorgvuldig ruimtegebruik. Daartoe introduceert Schultz een voorkeursvolgorde ('ladder') voor duurzame verstedelijking. Infrastructuur en ruimte worden veel meer in samenhang aangepakt. Het Rijk zet zo in op een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.
  Verder moet het infrastructuurnetwerk robuuster en meer samenhangend worden. Het extra beschikbare geld wordt voor een belangrijk deel besteed aan projecten die bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de gebieden met de grootste economische verdiencapaciteit voor Nederland. Tot en met 2020 zijn de keuzes voor infrastructurele projecten al gemaakt. Voor de jaren 2021-2028 is financiële ruimte voor nieuwe investeringen van 19,4 miljard euro. Schultz gebruikt hiervan 7,3 miljard voor nieuwe investeringen, zodat ook haar opvolgers voldoende financiële ruimte overhouden. Een paar voorbeelden van nieuwe investeringen: ring Utrecht fase 2 (A12), A7, A8 en A10 ten noorden van Amsterdam, A1 Oost, nieuwe westelijke oeververbinding in Rotterdam, Rijnlandroute bij Leiden, en de A27 en A58 in Brabant worden aangepakt.
  In de Randstad wordt 2×4 rijstroken de standaard; daarbuiten moeten op termijn alle hoofdverbindingen 2×3 worden. In deze kabinetsperiode wordt 800 kilometer aan extra rijstroken aangelegd. Ook worden vaarwegen versterkt en komt er hoogfrequent spoor met om de 5 tot 6 minuten een trein op de drukste treinverbindingen tussen de grote steden in de Randstad, Brabant en Gelderland.

  Onderwerp: 'Einde post brandweer is illegaal'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  VELSEN-ZUID - ,,Klakkeloos opheffen van vrijwillige brandweerpost Velsen-Zuid door Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is in strijd met de wet.'' Dat zegt Ruud van Vliet van de vakvereniging voor brandweervrijwilligers.
  De Velsense vrijwillige brandweer hield gisteravond een bijeenkomst over de bezuinigingsmaatregelen. Het relaas van Van Vliet werd als hoopgevend ervaren. ,,Volgens de wet op de veiligheidsregio's moet de VRK eerst met beleid komen en een dekkingsplan waarin het opheffen van deze vrijwilligerspost is opgenomen en dat voorleggen aan de gemeenteraad'', zegt Van Vliet. ,,Dat is niet gebeurd. De raad heeft op basis van eenzijdige informatie ingestemd met het bezuinigingsvoorstel zonder dat er vernieuwd beleid en dekkingsplannen zijn gepresenteerd. Als er straks iets mis gaat omdat de brandweer niet op tijd is, moeten we rekening houden met forse schadeclaims.''
  Volgens Van Vliet moeten de vrijwillige brandweermensen de gemeenteraad informeren en doordringen van het effect van de voorgestelde bezuiniging. ,,De raad kan nog bakzeil halen.''
  Velsen heeft een beroepsbrandweer en vrijwillige brandweer. Als de beroepsbrandweer vanuit de kazerne in Velsen-Zuid uitrukt, nemen de vrijwilligers, parttime brandweermensen met een nul-urencontract, de kazerne over. Dan kan ook bij een tweede melding snel worden uitgerukt. Verdwijnt de vrijwilligerspost Velsen-Zuid, dan is de kazerne na de eerste melding leeg. Een tweede brand moet door Haarlemmers of Beverwijkers worden bestreden.
  Districtscommandant Frank van Herpen: ,,Deze bezuiniging is puur uit financieel oogpunt ingegeven. Dat de brandweer aan kwaliteit inboet is een feit.''

  Onderwerp: Terugblik crisismanagement Alphen
  Thema: crisismanagement
  Datum: 15 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  Binnen en buiten Alphen aan den Rijn oogstte waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn veel lof met zijn optreden na het afschuwelijke schietincident op 9 april jl. Een burgemeester die er stond als boegbeeld, burgervader én crisismanager. Uit de manier waarop hij samen met de andere leden van de driehoek in Alphen aan den Rijn de crisis heeft aangepakt zijn diverse lessen mee te nemen voor toekomstige gevallen.
  Waarnemend burgemeester Eenhoorn maakte eerst en vooral duidelijk dat crisismanagement mensenwerk is, met alle gevoeligheden die daarbij horen. Crisismanagement als rouw management en emotie management, waarbij iedereen ruimte moet krijgen voor zijn eigen verwerking. Waarbij moet worden voorkomen dat mensen het idee krijgen dat ze publiek bezit worden door de maatschappelijke impact van het ongeval waar hun naaste bij is omgekomen. De spanning als zodanig is niet onbekend en komt ook terug bij gezinsdrama's of noodlottige ongevallen met prominente inwoners van een dorp of stad. Zeker in een kleine, hechte gemeenschap bestaat het risico dat het collectief 'met de rouw op de loop gaat' als de kerk, de voetbalvereniging en de sportclub zonder overleg met nabestaanden een - overigens goed bedoelde - herdenking organiseren.
  Van meet af aan hield Bas Eenhoorn oog voor de wisselwerking tussen collectieve en individuele emoties. In de media sprak hij over de nabestaanden, die eerst en vooral moesten aangeven waar zij zelf behoefte aan hadden. De nabestaanden zetten de toon, de gemeente volgde.
  In de crisis in Alphen aan den Rijn onderstreepte de driehoek ook duidelijk dat de overheid anno 2011 niet richting maar mèt burgers communiceert. Informatie uit sociale mediakanalen werd benut in de persconferenties. Ook al vloog het team eenmaal uit de bocht door een nep-twitteraar te serieus te nemen toen hij zich voordeed als een naamgenoot van de dader, in het algemeen werden geruchten adequaat ontkracht en werden feiten waar mogelijk bevestigd. Kenmerkend was in dit kader de opmerking van officier van justitie Kitty Nooy. Zij gaf in de persconferentie aan dat het OM normaal gesproken terughoudend is met het noemen van de naam van een dader, maar dat zij in dit geval kon bevestigen dat de naam die rondging op Twitter de enig juiste was.
  In de nafase van de gebeurtenis had Bas Eenhoorn ook nadrukkelijk oog voor de familie van de dader. Hij zocht het contact met de ouders die hun zoon verloren in een onwerkelijke gebeurtenis. Eerder ondernam prof. mr. Pieter van Vollenhoven een vergelijkbare stap door de ouders van Karst T. te bezoeken. Maar ook bij bijvoorbeeld gezinsdrama's kan het relevant zijn om oog te hebben voor de familie van de dader. In de handreiking 'Bestuurlijk handelen bij crises' van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is dit ook expliciet opgenomen, vanuit de wetenschap dat ook daar zal worden getreurd om het verlies van een schoondochter of kleinkinderen. Met de verantwoordingsrituelen na crises en rampen raakt het menselijke aspect nog wel eens uit het zicht. Eenhoorn bracht met de driehoek en het team om hem heen de crisis terug naar de kern van de zaak. Het schietincident als een aaneenschakeling van kleine en grote menselijke drama's. Waarbij de burgemeester en gemeente de getroffenen loslaten waar het kan en blijven ondersteunen waar het moet.

  Onderwerp: Ambulancemotoren op Goeree-Overflakke om aanrijtijden te behalen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  Goeree-Overflakkee - In overleg tussen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en de gemeenten op Goeree-Overflakkee is besloten om dit jaar nog te starten met een proef om ambulancemotoren te laten rijden op het eiland. Nu kunnen veelal geen aanrijdtijden behaald worden, motoren zijn hier wel toe in staat.
  Op Goeree-Overfakkee is veelal een tekort aan ambulances en in verschillende plaatsen van het eiland zijn de aanrijdtijden niet te halen. Het plan is om ambulancemotoren in te zetten die wel binnen een kwartier ter plaatse kunnen zijn. De proef start als alles volgens plan loopt dit jaar nog, echter moet het personeel nog wel opgeleid en getraind worden. De zorgverzekeraars zullen de meeste kosten dekken die nodig zijn. De functie van een ambulancemotor is eerste hulp verlenen en stabiliseren, een ambulance kan dan later ter plaatse komen. Hulp wordt daarmee meer gegarandeerd.

  Onderwerp: Wie als tweede brand krijgt is 't haasje
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  VELSEN - De overweging om de vrijwillige brandweerpost Velsen-Zuid op te heffen blijkt er een die puur is onderbouwd met financiële en wettelijke argumenten. Ook zonder deze vrijwilligers voldoet alles feitelijk aan de normen. Dat de kwaliteit van de hulpverlening door de brandweer afneemt is echter ook een feit, erkent districtscommandant Frank van Herpen.
  De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) kampt met een tekort dus moet er bezuinigd worden. Opheffen van de post Velsen-Zuid zou een besparing van 305 duizend euro opleveren volgens VRK. En wettelijk gezien is de vrijwillige brandweerpost Velsen-Zuid volgens het bestuur van VRK niet meer nodig sinds de regionalisatie van de brandweer. ,,Het dekkingsgebied van de beroepsbrandweer en de vrijwillige post Velsen-Zuid overlappen elkaar'', zegt Van Herpen. ,,Het dekkingsgebied van de beroeps is uiteraard een stuk groter doordat de beroeps altijd in de kazerne zijn en dus sneller kunnen uitrukken.''
  Van oudsher was de aanwezigheid van de vrijwilligers gerechtvaardigd in verband met het sleutelwoord 'gelijktijdigheid'. Als de beroepsbrandweer is uitgerukt kunnen de vrijwilligers de kazerne herbezetten zodat ze bij een volgende alarmmelding snel kunnen uitrukken.
  In de normering volgens de wet speelt gelijktijdigheid echter een heel andere rol. Beter gezegd; geen rol. De normering is puur gebaseerd op de aanrijtijd van de eerste brandweerwagen (tankautospuit) op de eerste alarmmelding. In het geval dat er meteen een tweede melding achteraan komt, dan is er geen wettelijke norm voor de aanrijtijd op die tweede alarmmelding. Al duurt het dertig minuten, wettelijk gezien is het in orde. Snelle herbezetting van de kazerne in Velsen-Zuid is vanuit dat licht bezien niet langer nodig. Brandweer collega's uit Haarlem of Beverwijk kunnen er in het geval van een gelijktijdige melding immers volgens de wet snel genoeg zijn.
  ,,Alleen de eerste melding is genormeerd'', zegt Van Herpen. ,,Dat is altijd zo geweest. Je kunt je ook afvragen hoe ver je moet gaan in het wettelijk vastleggen van aanrijtijden. Wil je ook de aanrijtijd voor de twee melding vastleggen, en voor de derde?''
  Burgemeester Weerwind heeft herhaaldelijk aangegeven voor het opheffen te zijn. De raad heeft dat inmiddels unaniem bekrachtigd. De vrijwilligers zelf hebben zich daar nog niet bij neergelegd. Ze betwijfelen of raad en bestuur van Velsen inzien wat de effecten zijn.
  De beroepsbrandweer voert bijvoorbeeld ook activiteiten uit die geen kerntaak voor de brandweer meer zijn. De duikploeg is daarvan een voorbeeld. Omdat het geen kerntaak is geld een brandmelding tijdens een uitruk van de duikploeg dus als eerste melding waarvoor in de wet vastgelegde aanrijtijden gelden.
  Nog zo'n activiteit is het uithijsen van brancards uit flats. Als het geen Prioriteit 1 melding betreft, behoort dat niet tot de kerntaken van de brandweer dus als er ergens brand uitbreekt moeten de beroeps er dus binnen een minuut of acht zijn. De vrijwilligers stellen dat voor zulke activiteiten minder mogelijkheden zijn als herbezetting van de kazerne ontbreekt.
  Volgens Van Herpen zal na het afronden van de bezuingingsoperatie een inventarisatie plaatshebben van materiaal en taken van de verschillende brandweerposten in Kennemerland. Daarna wordt mogelijk geschoven met taken en materiaal.

  Onderwerp: Korps mag weer groeien
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  STEENBERGEN - Opluchting ongetwijfeld bij het vrijwillige brandweerkorps van Kruisland.
  De kazerne aan de Vierlinghstraat mag niet verdwijnen, want anders komt de brandveiligheid van het dorp in het geding. Dat staat in het nieuwe dekkings- en spreidingsplan van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De sluiting van de post is daarmee van de baan. Sterker nog, het korps mag weer licht groeien.
  Omdat de mobiliteit en daarmee de bereikbaarheid van vrijwillige brandweerlieden overdag niet toeneemt, streeft de Veiligheidsregio naar een team van 16 tot 20 vrijwilligers in plaats van de 14 nu. Eenzelfde groei mag het team Nieuw-Vossemeer doormaken.
  De commissie Ruimte & Economie kreeg woensdagavond stukje bij beetje de jaarrekening, het dekkingsplan, het risicoprofiel, het beleidsplan en de begroting van de Veiligheidsregio voorgeschoteld. Dat was te veel in één keer, zeker toen de cijfers op tafel kwamen en burgemeester Jan Hoogendoorn de raad afwijkende getallen meegaf als in plaats van het duurzame model straks gekozen wordt voor een zogenaam objectief model. Dat zou voor Steenbergen gunstig uitpakken, maar toen duizelde het veel commissieleden al voor de ogen.
  Problemen hadden vrijwel alle partijen met de reservering van 1,5 miljoen euro voor het eventueel dekken van de brand bij Chemie-Pack Moerdijk. "Waarom moeten we daar nu toch financieel voor opdraaien?", was de grote vraag met de gedachte dat voor dergelijke rampen nu juist de Veiligheidsregio was geformeerd, waaraan alle 26 deelnemende gemeenten hun bijdrage leveren. Hoogendoorn zei dat de kosten van de grote brand inmiddels alle budgetten ver te boven gaan.
  Vragen waren er ook over de veiligheid op het Schelde-Rijnkanaal waar steeds meer scheepvaart met gevaarlijke ladingen langs komt.

  Onderwerp: Leiden praat mee over regionaal risicoprofiel
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  De rampenbestrijding in Nederland wordt voortaan anders geregeld. Met de nieuwe Wet Veiligheidsregio's wordt het land onderverdeeld in 25 van die veiligheidsregio's. Gemeenteraden mogen per regio meepraten over de zaken die specifiek in hun gebied van belang zijn. Volgens coordinator Ruud Bitter is de nieuwe wet daardoor ook democratischer. In het verleden werd de raad er niet bij betrokken. De nieuwe wet vervangt de oude Brandweerwet en regelt ook de aansturing bij rampen en ongevallen, inclusief geneeskundige hulp en nazorg. Leiden valt in de nieuwe Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).
  In het rampenbestrijdingsplan voor VRHM wordt precies uitgewerkt wat er moet gebeuren als zich een calamiteit voordoet. In dat regionale risicoprofiel worden bijvoorbeeld kwetsbare gebieden, instellingen en bedrijven opgenomen. Bijvoorbeeld Heineken (gebruik chemicaliën) en het Bioscience Park Leiden. De risico's worden geinventariseerd op basis van de provinciale risicokaart.
  Zaken die specifiek voor Leiden extra aandacht krijgen zijn in willekeirige volgorde het transport van gevaarlijke stoffen (door de ligging tussen de snelwegen A4 en A44 en de provinciale wegen N11 en de N206), ongelukken met treinen (Leiden heeft het op vijf na drukste station van Nederland) en gebouwen met een publieksfunctie. Ook de grote evenementen in Leiden zijn in het profiel opgenomen. Door de recente duinbranden in Noord-Holland is ook die mogelijkheid op de lijst gezet.
  Voor het biosciencepark worden speciale maatregelen genomen. Dat is volgens burgemeester Lenferink anders dan de rest van de stad. "Er is daar een specifiek rampenbestrijdingsplan. Dat wordt nu weer geactualiseerd. Het park groeit en verandert ook voortdurend. Daar moet je op inzoomen, zodat je precies weet welke stoffen er gebruikt worden en ook wat voor cocktails die kunnen vormen als er iets gebeurt." Ook met het ontsnappen van virussen wordt rekening gehouden. Met Ebola mag in Leiden niet gewerkt worden, maar met een iets lichtere categorie wel.
  De raad had nog wel een paar zaken die een plek op het lijstje mogen krijgen. De drinkwatervoorziening en voedselveiligheid bijvoorbeeld. Ook de mogelijkheid van een vliegtuigongeval kwam langs. Dat blijkt een lastige, waar nog geen goede oplossing voor is. Als er ooit een vliegtuig zou neerstorten binnen de VRHM is het volgens Ruud Bitter waarschijnlijk beter om de hulpverlening over te laten aan hulpverleners uit de regio Kennemerland (rond Schiphol) omdat die daar beter op zijn ingespeeld. Maar daarvoor is nog geen wettelijke basis. Het is niet alleen regio-overschrijdend, maar bovendien in een andere provincie.
  Verreweg het belangrijkste risico is de gezondheid, zo liet Lenferink weten. "Dat krijgt prioriteit. Het is een riico met een relatief hoge waarschijnlijkheid en een grote impact. Omdat ook belangrijke mensen, zoals hulpverleners dan kunnen wegvallen is zoiets echt ontwrichtend."

  Onderwerp: Reusel-De Mierden wil betere brandpreventie
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  REUSEL - Nu de brandweer niet meer uitrukt vanuit Lage Mierde is ten noorden van dat dorp de brandweer minder snel ter plekke.
  De zorg is volgens de Veiligheidsregio nog wel boven de norm. Toch gaat de gemeente Reusel-De Mierden beter toezien op preventie van brand en ongelukken bij zogeheten risico-objecten, zoals campings.
  Daarbij moet gedacht worden aan een fatsoenlijk ontruimingsplan, de bedrijfshulpverlening en andere preventieve maatregelen.
  De aangekondigde sluiting van de brandweerpost in Lage Mierde heeft de laatste maanden voor veel consternatie gezorgd. "Soms gingen mensen ook te ver, met persoonlijke aantijgingen over en weer", blikt Van Gorp terug. Ze noemt daarbij vooral de website De Mierden Veilig, waar in een van de reacties bedreigingen richting het college van B en W werden geuit. Volgens de burgemeester reageerden de vrijwilligers gelaten op het besluit.

  Onderwerp: Bezuinigingen op brandweerzorg in Pijnacker-Nootdorp
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  Pijnacker-Nootdorp - De brandweerzorg in Pijnacker-Nootdorp staat ter discussie. De bezuinigingsmaatregelen zullen mogelijk ook de splinternieuwe kazerne aan de Nootdorpse weg raken. Sluiten van de kazerne is niet aan de orde, maar er liggen wel plannen op tafel die fiks snijden in de brandweerzorg. Indirect treft dit de inwoners van Pijnacker-Nootdorp.
  Wat is er precies aan de hand? Elke wethouder moet in zijn of haar portefeuille vanaf dit jaar bezuinigingen doorvoeren tot wel tien procent. Ieder jaar 2,5%, zodat de gemeente in 2015 alvast een flinke slag heeft gemaakt. De burgemeester zelf ontspringt daarbij niet de dans. Zo raken de bezuinigingen ook het brandweerkorps en zal commandant Lucien Groenewegen van korps Pijnacker-Nootdorp op zoek moeten gaan naar maatregelen.
  Groenewegen wil meedenken en is voorstander van efficiënt werken, maar minder geld voor het korps is eigenlijk alleen door te voeren in personele bezetting. Daar wordt hij niet vrolijk van: "Besparen op het pand is geen optie en in het materieel snijden is onmogelijk. De enige maatregel is geld besparen op het personeel. Dat doet de Veiligheidsregio Haaglanden al, door een vacaturestop en het bevorderen van natuurlijk uitstroom. Bij verdergaande bezuinigingen zoals de gemeente dit voorstaat is dit echter niet voldoende."
  Het brandweerkorps Pijnacker-Nootdorp bestaat uit veertien beroeps en twee officieren. Daarnaast zijn er nog tachtig vrijwilligers actief die in wisselploegen op de kazerne overnachten. Zestig procent van alle gelden worden op dit moment geïnvesteerd in personeel. "We zouden bijvoorbeeld kunnen besparen op de kosten voor vrijwilligers. Die zijn nu gekazerneerd, zoals dat mooi heet. Zij zouden ook vanuit huis kunnen werken met een pieper", legt Groenewegen uit. "Maar dat heeft wel aanzienlijke gevolgen voor de aanrij tijd. Uiteindelijk resulteert dat in verminderde veiligheid voor de burger."
  Sinds 1 januari 2010 bestaat er de zogenoemde 'Veiligheidsregio Haaglanden', een samenwerkingsverband van negen gemeenten in Haaglanden. De gemeenten die deel uit maken van dit samenwerkingsverband zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De organisatie omvat brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de gemeenschappelijke meldkamer. Samenwerken tussen de verschillende gemeenten is het uitgangspunt, maar lokale overheden zijn financieel zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de korpsen. Dat kan resulteren in verschillen binnen de korpsen. De huidige bezuinigingen zijn echter van een landelijk karakter, dus iedere gemeente krijgt ermee te maken.
  Veiligheidsregio Haaglanden denkt daarom mee en het ontbreekt de organisatie niet aan creativiteit. Zo wordt er serieus gekeken naar een kleinere bezetting op de zogenaamde tankautospuit. Stappen er nu nog zes mannen (of vrouwen, red.) op de wagen, zo zouden er binnenkort vier naar een melding kunnen rijden. Ideaal is dat niet. Dat merkt Groenewegen ook op de werkvloer: "Onder het personeel wordt dagelijks gesproken over de nieuwe wending. Ik heb onlangs mijn zorgen geuit bij de burgemeester. Wij zijn een nieuwe organisatie en dus in opbouw. Bovenop de huidige maatregelen zoals een vacaturestop, nog verder bezuinigingen, gaat ten koste van de brandweerzorg."
  Echt concreet zijn alle mogelijke maatregelen nog niet. De deelnemende gemeenten moeten nog beslissen of een vuistslag van tien procent wel geoorloofd en verantwoord is, maar de boel staat op scherp. Wordt vervolgd dus.

  Onderwerp: Atsma stelt besluit hoogwatergeul Kampen uit
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 17 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) zal een plan voor een hoogwatergeul bij Kampen eerst naast andere plannen leggen die moet zorgen voor waterveiligheid langs de IJssel. Tot die tijd neemt hij geen beslissing over het al dan niet aanleggen van de geul, liet hij donderdag in een overleg met de Tweede Kamer weten.
  Om de waterveiligheid van Kampen te garanderen is de geul bedacht, die de IJssel met het Vossemeer verbindt. Bij veel wateraanbod kan die water afvoeren. Maar de vrees bestaat dat de stad een soort eiland wordt, omgeven door waterwegen en dijken. Bij dijkdoorbraken zou Kampen dan fungeren als een badkuip die volloopt.
  Atsma wil eerst een integrale visie waarin duidelijk wordt hoe maatregelen langs de IJssel bij Kampen, Zutphen en Veessen-Wapenveld effect op elkaar hebben, voordat hij een besluit neemt.

  Onderwerp: Jongeren Udenhout betalen 10 mille schadevergoeding
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 17 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  TILBURG - Zeventien jongeren uit Udenhout moeten 10.000 euro schadevergoeding betalen voor de ravage die ze in april hebben aangericht op een bouwterrein in hun woonplaats. Ook kregen de jongens 24 tot 32 uur werkstraf.
  De straffen zijn donderdagavond uitgedeeld bij een 'lik op stuk'-zitting van het Veiligheidshuis Tilburg. Op 2 en 3 april reden de jongens met een heftruck op een vrachtwagen in. Verder gooiden ze ruiten in, vernielden deuren en spoten ze brandblussers leeg.
  De jongens van 14 tot 16 jaar oud hadden de mogelijkheid om het aanbod te weigeren, maar accepteerden allemaal hun straf. Anders was hun zaak voor de rechtbank gekomen.

  Onderwerp: Raad Dongen stemt in met beleidsplan veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 juni 2011
  Lees hier meer bij de bron van het bericht

  DONGEN - Zij het schoorvoetend heeft de gemeenteraad van Dongen donderdagavond ingestemd met het beleidsplan van de Veiligheidsregio.
  Dat plan behelst onder meer dat een van de twee tankautospuiten van de Dongense brandweerpost wordt stilgezet en dat het aantal vrijwilligers wordt teruggebracht tot achttien.
  De raad kwam vooral tot inkeer op grond van een 'tegenonderzoek' dat, onder meer op verzoek van de gemeente Dongen, is uitgevoerd door adviesbureau Falck ADV. Falck komt tot de conclusie dat het beleidsplan van de Veiligheidsregio voldoet aan de minimale wettelijke eisen die aan brandweerzorg gesteld worden. Falck concludeert ook dat het veiligheidsgevoel van burgers zal afnemen en dat een periode van drie jaar te kort is om het vrijwilligersbestand af te bouwen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.