Week: 22 van 29 mei tot en met 4 juni 2011


Nieuws van Internet:
 • Handtekeningenactie tegen bezuinigingen brandweer
 • Korting GGD is gevaarlijk
 • Utrecht tekent voor veilig uitgaan
 • Intensievere samenwerking met België
 • Afsluitdijk toe aan flinke opknapbeurt
 • Evaluatie Veiligheidshuis Alkmaar
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: basisbrandweerzorg in gevaar
 • Directie Veiligheidsregio Kennemerland moet snijden in eigen vlees
 • Mensen onwel bij opening strandseizoen
 • Bedrijfsbrandweer in spotlight VNG-congres
 • College Etten-Leur uiterst tevreden over veiligheidshuis
 • Raad Drimmelen wil kostenplaatje veiligheidsregio zien


 • Onderwerp: Handtekeningenactie tegen bezuinigingen brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 29 mei 2011
  Link naar de bron

  Haarlem - Zaterdagochtend- en middag is er door de vrijwillige brandweer Haarlem Oost een handtekeningenactie gehouden voor de tweede keer in het Winkelcentrum van Haarlem Schalkwijk.
  De brandweer vrijwilligers liepen door het hele winkelcentrum om handtekeningen in te zamelen. Dit om te protesteren tegen de geplande bezuinigingen. De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) wil drastische maatregelen bezuinigings maatregelen gaan doorvoeren, wat volgens de brandweerlieden ten koste gaat van de veiligheid van de inwoners in Haarlem. Dit betekent ondermeer dat het veel langer zal gaan duren voordat de brandweer ter plaatse is bij een incident. De definitieve bezuinigingsplannen zullen op 18 juli bekend gemaakt worden.

  Onderwerp: Korting GGD is gevaarlijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 mei 2011
  Link naar de bron

  VELSEN - De forse bezuinigingen op de GGD brengt de gezondheid van de inwoners van Kennemerland in gevaar. Dat zegt GGD-beleidsmedewerker Lida Samson mede namens haar collega's.
  De korting op de GGD maakt deel uit van de miljoenenbezuiniging op de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), waartoe ook de gemeente Velsen behoort.
  Eerder al protesteerden brandweermannen tegen de forse snoeioperatie die aanstaande is. Bij de GGD wordt gedacht aan bijvoorbeeld bezuinigingen op de jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en advisering aan gemeenten.
  ,,De aandacht ging de afgelopen tijd vooral uit naar de brandweer, maar ook de GGD staat forse bezuinigingen te wachten'', zegt Samson. Zij wijst erop dat vooral de preventietaak van de GGD in het geding is.
  ,,Minder preventie zal er voor zorgen dat de inwoners nog dikker worden. Nu al is vijftig procent van de inwoners te zwaar. Daardoor lopen ze het risico op diabetes en hartklachten. Dat kost uiteindelijk veel geld. Voorkomen is veel beter. Als daar straks op wordt bezuinigd, kost dat de gemeenschap uiteindelijk veel geld in de vorm van bij voorbeeld hogere ziektekosten.''
  Samson denkt dat vooral lager opgeleiden de dupe worden van de bezuinigingen op de GGD.

  Onderwerp: Utrecht tekent voor veilig uitgaan
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 mei 2011
  Link naar de bron

  Utrecht - Vandaag, 31 mei, tekenen gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Utrecht) en de Veiligheidsregio Utrecht het Convenant Veilig Uitgaan 2011 - 2015.
  In het convenant hernieuwen de samenwerkingspartners de afspraken die zij hebben gemaakt om het uitgaan in de Utrechtse binnenstad veiliger te maken, en maken zij nieuwe afspraken over onder meer de UIT-diensten van de politie en extra aandacht voor brandveiligheid in de horeca.
  Nieuw in de komende convenantsperiode is dat de politie Utrecht de zogenaamde 'UIT-diensten' (de inzet van politie in de uitgaansnachten) verder professionaliseert. De ambitie is om te gaan werken met vaste teams van politiemedewerkers die specifiek zijn getraind op het optreden in de uitgaansnachten, en die op elkaar zijn ingespeeld. Via de Uit-telefoon kan een horecaondernemer bij een incident snel een team bij zijn zaak hebben.
  Naar voorbeeld van andere gemeenten gaat Utrecht de komende convenantsperiode onderzoeken of het mogelijk is om door middel van verlichting incidenten te voorkomen of in de kiem te smoren. Dat kan door bij een incident tijdelijk het niveau van de straatverlichting aan te passen of door calamiteitenverlichting (bouwlampen) te plaatsen.
  De komende periode is er extra aandacht voor de brandveiligheid in de Utrechtse horeca; reden voor de VRU om het convenant mede te ondertekenen. De brandweer zal voorlichting geven aan horecaondernemers over brandveiligheid en en er zullen ontruimingsoefeningen worden georganiseerd.

  Onderwerp: Intensievere samenwerking met België
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 mei 2011
  Link naar de bron

  MOERBEKE (B) - In het Belgische Moerbeke is vandaag het startsein gegeven voor een intensievere samenwerking tussen de hulpverleningsinstanties in Zeeland en Vlaanderen.
  Vanuit de stelling 'Veiligheid kent geen grenzen' is in 2009 vanuit de Euregio Scheldemond een project opgestart rondom de grensbrandweer. Daarbij waren de provincies Oost- en West-Vlaanderen, de provincie Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland bij betrokken. Dat alles met als doel de veiligheid van de burgers in deze grensgebieden te verhogen. De collegiale samenwerking die er al was tussen verschillende brandweerkorpsen uit de grensregio's is inmiddels geformaliseerd.
  Het project richt zich op repressieve hulp. "Om gerichte acties te ondernemen, is eerst een dekkingsplan opgesteld waaruit afgeleid werd waar de brandweer sneller aanwezig kon zijn, door alarmering van het snelst inzetbare korps in het grensgebied. Daarnaast is werk gemaakt van betere afstemming tussen de Belgische meldkamer en de Gezamenlijke Meldkamer Zeeland. Door wederzijdse inzet van Belgische en Nederlandse eenheden rondom de grens, kan er van een meerwaarde sprake zijn en wordt de veiligheid van de burger reëel verhoogd", zo legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland uit.
  Als eerste resultaat van het project wordt een nieuwe samenwerking in de gemeente Moerbeke (B) bekrachtigd. In 2010 verzocht Moerbeke, dat geen eigen brandweerkorps heeft, grensoverschrijdende brandweerzorg. De dynamiek was hiermee gezet voor gezamenlijk optreden tussen de korpsen in de grensregio's Terneuzen, Zelzate en Stekene. Verder wordt volgens het dekkingsplan de samenwerking uitgebreid in volgende gebieden: Oostburg -Sinte Margriten/Stekene -Klinge/Kieldracht - Nieuw-Namen.
  Met een oefening tussen de brandweerkorpsen Terneuzen (post Koewacht), Zelzate en Stekene enerzijds en de meldkamers van Middelburg en Gent anderzijds is vandaag aangetoond dat de beter op elkaar afgestemde grensoverschrijdende brandweerdiensten sneller in bepaalde gebieden kunnen optreden voor brandweerzorg en hulpverlening.
  De burgemeesters van Hulst en Beveren ijveren voor de meest zichtbare vorm van samenwerking: een gezamenlijke brandweerkazerne waarbij alle vrijwilligers eenzelfde statuut hebben en waar alle logistiek uit beider landen onder één dak wordt gebracht. In de nabije toekomst wordt deze vorm van samenwerking verder uitgewerkt.

  Onderwerp: Afsluitdijk toe aan flinke opknapbeurt
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 1 juni 2011
  Link naar de bron

  Om Nederland in de toekomst te beschermen tegen zeer zware stormen is na ruim 75 jaar een flinke opknapbeurt van de Afsluitdijk nodig. De huidige graszoden op de top van het waterlichaam moeten daarom worden bekleed met asfalt.
  Dat concludeert de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk. Commissievoorzitter Ed Nijpels overhandigt zijn rapport vandaag aan staatssecretaris Joop Atsma van Milieu.
  Door het aanbrengen van asfalt ontstaat een zogenoemde overslagbestendige dijk. Bij zo'n dijk ontstaan er geen problemen als er bij de incidentele zware stormen een beetje water over de dijk gaat. De commissie vindt een toplaag van asfalt echter wel lelijk en adviseert daarom om het asfalt te voorzien van 'een natuurlijke toplaag'.
  Deze vorm van dijkversterking is één van de twee opties die de commissie voor de hand vindt liggen. De overslagbestendige dijk heeft wat haar betreft een lichte voorkeur, maar er kan ook worden gekozen voor een betonnen stormschild bovenop de dijk. Dat laatste komt neer op een soort betonnen schutting op de huidige graslaag.
  Nijpels heeft een voorkeur voor de asfaltvariant omdat de kosten daarvan lager zijn en omdat het 'flexibiliteit biedt in de fasering'. 'Waar andere voorstellen de waterveiligheid in één keer tot het eind van de eeuw op orde brengen, wordt de overslagbestendige dijk eerst tot halverwege deze eeuw op orde gebracht om vervolgens te kunnen bepalen welke aanvullende maatregelen nodig zijn tot het eind van de eeuw', staat in het advies. 'Als halverwege de eeuw minder zware maatregelen nodig blijken te zijn, scheelt dit geld.'
  Atsma kan uit de voeten met het advies. 'Veiligheid staat voor mij voorop', schetst de CDA-bewindsman. 'Deze dijk moet zo snel mogelijk weer aan de wettelijke normen voldoen. De commissie geeft hiervoor degelijke adviezen.' Nijpels adviseert overigens ook om naast de veiligheid ook natuur- en recreatieve functies te ontwikkelen, naast het opwekken van duurzame energie (zonnepanelen, windmolenparken).
  De staatssecretaris gaat op zoek naar budget. 'Ik wil ervoor zorgen dat in deze financieel krappe tijden de dijk aan de normen kan voldoen. Omdat ook de aanvullende functies belangrijk zijn, ga ik graag met de regio in gesprek.' Daarna neemt het kabinet een voorkeursbeslissing.

  Onderwerp: Evaluatie Veiligheidshuis Alkmaar
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 1 juni 2011
  Link naar de bron

  De raadscommissie SOB heeft afgelopen donderdag het raadsvoorstel "Evaluatie Veiligheidshuis" besproken. De wethouder was wel zo verstandig geweest om afgelopen maandag een informatiebijeenkomst te organiseren, zodat een flink aantal vragen al konden beantwoord en onduidelijkheden konden worden verhelderd.
  Een van de conclusies is dat het evaluatierapport met betrekking tot het Veiligheidshuis regio Alkmaar te vroeg is gemaakt en men daardoor beperkt uitspraken kan doen over de maatschappelijke effecten en resultaten van het veiligheidshuis. En dat maakt het dan ook gelijk lastig om op basis van het evaluatierapport in te stemmen met continuering van het Veiligheidshuis.
  Beleidshomeopathie of meetbaar effect? Dit waren de woorden van de Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar, je moet erin geloven! Nu hebben we in Nederland een scheiding van kerk en staat en dat is maar goed ook. Ons wordt gevraagd om een inspanningsverplichting, geld en daarmee continuering van het Veiligheidshuis, mogen wij dan ook verwachten dat de coordinator samen met de ketenpartners zich inspannen om doelstellingen en resultaten te behalen?
  Als het aan de VVD ligt zien we in het jaarverslag 2011, uiterlijk maart 2012, de resultaten van het Veiligheidshuis en zien we dat er regionaal wordt samengewerkt en zeker ook met het Veiligheidshuis in Den Helder (per slot staat dit in de top 10 van de beste Veiligheidshuizen van Nederland). Maar het moet ook duidelijk zijn dat er een verbetering zichtbaar is met betrekking tot de inzet van de menskracht en dat geldt met name voor politie en justitie.
  Per slot heeft de huidige staatssecretaris, Fred Teeven, bij de opening van het Veiligheidshuis gezegd dat Alkmaar geen Veiligheidshuis moet hebben om een Veiligheidshuis te hebben. het moet ook functioneel zijn.
  De meerderheid van de partijen zijn het eens dat het raadsbesluit moet worden aangepast en de wethouder heeft toegezegd met een aangepast voorstel te komen voor de raadsvergadering van 7 juni.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: basisbrandweerzorg in gevaar
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 2 juni 2011
  Link naar de bron

  Verder bezuinigen op de brandweer brengt de basis-brandweerzorg in de regio in gevaar. Dat stelt de directie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar de brandweer onder valt.
  Dit jaar is al vijf procent bezuinigd op de brandweer. Als dat nog meer wordt, moeten er ongeveer tien brandweerposten dicht. Ook kunnen er dan geen duikers meer worden ingezet, komt de brandpreventie in gevaar en zullen er vrijwillige brandweerlieden moeten worden ontslagen, aldus de Veiligheidsregio.
  Ook zegt de Veiligheidsregio dat het bij verdere bezuinigingen afgelopen is met de toonaangevende rol die brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft in Nederland.

  Onderwerp: Directie Veiligheidsregio Kennemerland moet snijden in eigen vlees
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 2 juni 2011
  Link naar de bron

  D66 wil dat de directie van de Veiligheidregio Kennemerland (VRK) ook naar bezuinigingen in eigen huis kijkt. Dilia Leitner: "De directie heeft na de financiële tegenvallers goed ingegrepen en vooral het laag hangende fruit opgepakt. D66 hoopt dat de directie nu ook doorpakt en ook de moeilijke keuzes durft te maken en de bezuinigingen niet afschuift op de brandweervrijwilligers". Bij de brandweer is veel weerstand tegen de bezuinigingsplannen. D66 zet vraagtekens bij het draagvlak van de directie om de bezuinigingen op deze wijze door te zetten.
  De brandweer en de GGD, ondergebracht in de VRK moeten flink bezuinigen. Dat is vorig jaar met de directie afgesproken, na een periode van fikse financiële tegenvallers. Nu de plannen zijn gepresenteerd ziet het er naar uit dat vooral wordt gesneden in de uitgaven aan de eerstelijns brandweerzorg zoals de voorgestelde bezuiniging op de vrijwilligerspost in Haarlem Oost. De directie lijkt beperkt oor te hebben voor de alternatieve bezuinigingsvoorstellen die medewerkers zelf aandragen; daarbij moet er bijvoorbeeld ook gekeken kunnen worden naar bezuinigingen op management, vastgoed en ondersteunende staf. Daar dringt D66 bij de directie op aan. Raadslid Dilia Leitner constateert dat het bestuur minder bereid is om naar eigen uitgaven te kijken. Snijden in eigen vlees doet blijkbaar pijn.
  Na de miljoenenverliezen die op zijn minst geen professionele indruk wekken en de omstreden communicatie van de directie rond de bezuinigingsvoorstellen, twijfelt D66 aan het draagvlak van de huidige directie om de bezuinigingsopgave door te zetten. De bezuinigingsvoorstellen van de VRK worden op 9 juni besproken in de commissie Bestuur.

  Onderwerp: Mensen onwel bij opening strandseizoen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 juni 2011
  Link naar de bron

  Bij de traditionele opening van het strandseizoen in Hoek van Holland is donderdag een aantal mensen onwel geraakt. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond had dat te maken met de warmte en de drukte.
  Op de opening kwamen tussen de tachtig- en honderdduizend mensen af. Zeker vijf mensen raakten gewond. Volgens de zegsvrouw was er ondanks dat door de hulpdiensten werd opgeschaald naar een zogeheten grip 1, geen sprake van paniek. "Het is ingesteld voor een goede coördinatie tussen de hulpdiensten, niet vanwege de omvang van het incident."
  Volgens de politie is de sfeer ondanks de drukte goed. Een woordvoerder spreekt overigens van drie gewonden: twee mensen met een alcoholvergiftiging en een vrouw met een gebroken arm door een val.

  Onderwerp: Bedrijfsbrandweer in spotlight VNG-congres
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 3 juni 2011
  Link naar de bron

  Het Landelijk Expertisecentrum (LEC) BrandweerBRZO benut de standdeelname van samenwerkingspartner Infopunt Veiligheid op het VNG-congres van 7-8 juni 2011 om het onderwerp bedrijfsbrandweer onder de aandacht te brengen van de lokale bestuurders. Er worden over de beide dagen zo'n 3500 deelnemers verwacht.
  De positie en de voorbereiding van bedrijfsbrandweren op industrieel risicovolle bedrijfsterreinen staat sinds de Moerdijkbrand volop in de schijnwerpers én ter discussie. Lokale bestuurders krijgen hierover regelmatig vragen van journalisten en andere betrokkenen. Deze zijn niet altijd 1-2-3- te beantwoorden. Over dit onderwerp wil het LEC de congresbezoekers dan ook specifiek aanspreken. In samenwerking met Infopunt Veiligheid is een kennispublicatie bedrijfsbrandweren gemaakt voor de doelgroep bestuurders. Deze wordt op 7 juni voor het eerst aan de belangstellende bezoekers van het VNG-congres 'Gezonde gemeente, slimme verbindingen' uitgereikt.
  Leonie Wentink van Brandweer Twente is voorzitter van de onlangs ingestelde werkgroep bedrijfsbrandweer. Zij beantwoordt op 7 juni tijdens de pauzes vanuit standnummer 24 vragen die bestuurders eventueel hebben over dit onderwerp. De coördinator van het LEC BrandweerBRZO, Marscha van der Ham, geeft hierover op 8 juni uitleg en toelichting. Meer informatie op www.vngjaarcongres.nl

  Onderwerp: College Etten-Leur uiterst tevreden over veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 3 juni 2011
  Link naar de bron

  ETTEN-LEUR - Burgemeester en wethouders zijn dik tevreden over het Veiligheidshuis Breda. Na een gratis 'proefperiode' heeft het college dan ook besloten betalend lid te worden.
  Het Veiligheidshuis Breda is een paar jaar geleden opgericht in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie. "Het grote voordeel ervan is dat de deelnemende gemeenten veel integraler kunnen werken", zegt burgemeester Heleen van Rijnbach. "Stel dat een Etten-Leurse jongere voor het eerst met Justitie in aanraking komt. Vroeger moest je dan van loket naar loket. Maar in het Veiligheidshuis kan er meteen worden gewerkt aan een behandelplan, in samenwerking met bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar en jeugdzorg. En doordat je nauw samenwerkt, werkt ook de controle beter. Vroeger liep de behandeling bij wijze van spreken langs twintig hulpverleners en die wisten dan vaak niet van elkaar wat de ander deed. Nu heb je alles in één hand." Via het Veiligheidshuis, waar ook Zundert en Rucphen bij zijn aangesloten, kunnen bijvoorbeeld ook plegers van huiselijk geweld efficiënt worden aangepakt, aldus Van Rijnbach. "En als iemand uit de gevangenis komt, gaat zijn huisvesting eveneens via het Veiligheidshuis, in samenwerking met de woonstichting. Dan voorkom je dat zo iemand verloren loopt op het moment dat hij buiten de gevangenispoort staat."
  Het kost de gemeente 50 cent per inwoner. Daar was al deels voor gereserveerd. De rest komt vrij doordat bepaalde taken niet meer hoeven te worden uitgevoerd nu alles via het Veiligheidshuis loopt.

  Onderwerp: Raad Drimmelen wil kostenplaatje veiligheidsregio zien
  Thema: veiligheisregio
  Datum: 4 juni 2011
  Link naar de bron

  MADE - De gemeenteraad van Drimmelen wil eerst weten wat het beleidsplan voor de Veiligheidsregio financieel gaat betekenen voor de gemeente, voor ze akkoord gaat.
  Woensdagavond werd het beleidsplan, opgesteld door de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant, behandeld in de opiniërende raadsvergadering. Het plan moet in geval van calamiteiten, zoals branden, voldoende waarborging geven voor acceptabele aanrij- en benaderingstijden en een adequate bestrijding. De meeste raadsfracties steunden de uitgangspunten, maar wilden ook een betere uitwerking met betrekking tot het verbindingssysteem C2000 en de centrale meldkamer.
  Ook wilde men de evaluatiegegevens van de recente branden in Moerdijk en Kalmthout erbij betrekken. Verder maakte de raad zich zorgen over de benaderingstijden in De Biesbosch. Nu heeft het plan geen gevolgen voor het aantal bluseenheden die de gemeente Drimmelen telt. Burgemeester Gert de Kok zegde toe alle op- en aanmerkingen in het vervolgtraject te zullen meenemen. De fracties gingen verder akkoord met de voorgestelde uitgangspunten.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.