Week: 18 van 1 tot en met 7 mei 2011


Nieuws van Internet:
 • Commandant weg om autoritair leiding geven
 • Drie brandweerkorpsen: één kantoor
 • Omgevingsvergunning: onzorgvuldigheid troef
 • Botsing Gelderse tankautospuiten op N9
 • College Etten-Leur wil brandweer op sterkte houden
 • Bergen pleit voor blushelikopter op De Kooy
 • Erfgoed Provincie Utrecht in gevaar
 • Lessen van de poldercrash
 • Kritiek op commando brand Strabrechtse Heide
 • Het nieuwe Bouwbesluit openbaar
 • Gemeenten te laat met omgevingsvergunning
 • NVRB Lezingenavond op 17 mei over 'Ontwikkelingen in waterveiligheid'
 • Brandweervakdagen in Gorinchem
 • Meldkamer Haaglanden vormt geluidswal


 • Onderwerp: Commandant weg om autoritair leiding geven
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 1 mei 2011
  Link naar de bron

  VENLO - Regionaal brandweercommandant Sjoerd van der Schuit is op non-actief gezet vanwege zijn autoritaire manier van leiding geven. Dat staat in de uitspraak van de Roermondse rechtbank in een zaak die Van der Schuit tegen de Veiligheidsregio Limburg Noord had aangespannen. De brandweercommandant, die op non-actief is gezet, wilde via een zogeheten voorlopige voorziening afdwingen dat zijn schorsing opgeheven wordt. Hij vindt dat zijn terugkeer steeds moeilijker wordt naarmate de schorsing duurt. De commandant werd op non-actief gezet na een vernietigend rapport over de organisatie binnen de Veiligheidsregio.
  In de rechtbankuitspraak wordt op diverse plaatsen naar het rapport verwezen. Zo staat erin dat op de werkvloer bij de brandweer een 'cultuur van angst, intimidatie en gelatenheid' heerst. De werksfeer wordt als 'onveilig' ervaren en Van der Schuit speelt daarin een 'leidende rol'. Medewerkers hebben verder gemeld 'niet open te kunnen zijn, omdat ze represailles vrezen'. De rechter heeft het verzoek van commandant Van der Schuit afgewezen omdat hij vindt dat er hier geen sprake is van 'onverwijlde spoed'.
  Het vervolgonderzoek wordt komende maand afgerond. Door alle aandacht in de media is de reputatieschade 'reeds een feit', oordeelt de rechter.

  Onderwerp: Drie brandweerkorpsen: één kantoor
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 1 mei 2011
  Link naar de bron

  DRUTEN - De medewerkers brandweer en crisisbeheersing van de gemeenten Beuningen, Druten en West Maas en Waal gaan vanaf 1 mei officieel samenwerken vanuit het clusterkantoor in de brandweerkazerne van Druten. De feitelijke brandbestrijding en hulpverlening blijft verzorgd worden door de vrijwilligers vanuit de vijf posten Beuningen, Dreumel, Druten, Leeuwen en Maasbommel. Met de samenwerking willen de gemeenten een efficiëntere dienstverlening voor de inwoners en een professionele aansturing en ondersteuning van de vrijwilligerskorpsen bereiken

  Onderwerp: Omgevingsvergunning: onzorgvuldigheid troef
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 1 mei 2011
  Link naar de bron

  De afgelopen maanden zijn vele honderden vergunningen voor bouwen en milieukwesties van rechtswege verstrekt, zonder dat de belangen van omwonenden konden worden meegewogen. Gemeenten slagen er vaak niet in om binnen de vereiste acht weken al het papierwerk af te ronden. Het gaat niet alleen om kleine verbouwingen, maar ook om asbestverwijdering, om het verbouwen van monumenten en het kappen van grote aantallen bomen. In een Groningse gemeente werd een vergunning van rechtswege gegeven voor de sloop van een hele straatwand van 18 woningen.
  Sinds 1 oktober 2010 moeten gemeenten de meeste vergunningen voor bouw en milieu binnen acht weken verstrekken. Als ze hun huiswerk niet op tijd af hebben, dan worden deze zogenoemde omgevingsvergunningen 'van rechtswege' verleend, zonder dat al het onderzoek voltooid is en voorwaarden konden worden gesteld.
  Bij vergunningen van rechtswege kan de gemeente niet de belangen van omwonenden of van het milieu meewegen: het werk mag worden uitgevoerd zoals het is aangevraagd. Juist die belangenafweging is de essentie van de vergunningverlening; vergunningen worden immers alleen verleend wanneer die belangen niet onevenredig worden geschaad, zoals bijvoorbeeld de beeldkwaliteit van de leefomgeving. Bij deze omgevingsvergunningen van rechtswege, zijn de belangen van de buren niet meegewogen, maar ook de kwaliteit van de buurt niet, noch het milieubelang of het behoud van beschermde monumentale waarden aan een gebouw.
  Niet alleen gemeenten gaan in de fout: ook de provincies en de rijksoverheid halen niet altijd de termijnen. De minister van Milieu en Infrastructuur (Melanie Schultz) is verantwoordelijk voor de omgevingsvergunningen van Defensie: zij heeft onder andere een vergunning voor asbestverwijdering van rechtswege moeten verlenen.
  Overheden zijn verplicht om te publiceren dat een vergunning van rechtswege is verleend, omdat belanghebbenden de gelegenheid moeten hebben om bezwaar te maken. Die publicatieplicht is soms een probleem: als de vergunningsaanvraag zoek geraakt is, weet niemand meer wanneer de termijn verstreken is. Misschien is dat de reden dat de gemeente Baarn pas in maart bekend maakte dat in januari een vergunning van kracht werd waarmee een advocaat, in strijd met het bestemmingsplan, in een woonhuis zijn kantoor mocht beginnen. Overigens hebben de onderzoekers de indruk dat lang niet altijd voldaan wordt aan die vergunningplicht, laat staan dat steeds expliciet vermeld wordt dat een vergunning van rechtswege is verleend.
  Het onderzoek van de Federatie Welstand betrof 41 gemeenten, een provincie en een ministerie, waarbij tussen januari en eind april 111 vergunningen van rechtswege zijn verstrekt. Aangezien het om ongeveer tien procent van de gemeenten gaat, moeten er de afgelopen maanden in het Nederland vele honderden vergunningen van rechtswege zijn afgegeven.

  Onderwerp: Botsing Gelderse tankautospuiten op N9
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 2 mei 2011
  Link naar de bron

  APELDOORN - Op de N9 bij Alkmaar zijn maandagochtend drie brandweerwagens van onder meer de korpsen Oldebroek, Nunspeet en Wapenveld op elkaar gebotst. De manschappen zijn ongedeerd. De drie tankautospuiten zijn niet meer inzetbaar.
  De drie wagens waren onderweg naar Schoorl om daar ondersteuning te bieden bij de duinbranden. In verband met het ongeval worden de mannen niet ingezet. De gemeente Bergen heeft gemeld dat de branden inmiddels onder controle zijn. De reeds ingezette manschappen van Gelderland-Midden komen terug. Vanuit Apeldoorn, Klarenbeek en Eerbeek zijn vervangende brandweerwagens naar Schoorl gegaan.
  Naast 75 tot 80 brandweerlieden levert de Gelderse veiligheidsregio negen tankautospuiten en een team voor blushelikopters. Volgens Staatsbosbeheer is er in de omgeving van Schoorl zeker 30 hectare in vlammen opgegaan.

  Onderwerp: College Etten-Leur wil brandweer op sterkte houden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 mei 2011
  Link naar de bron

  ETTEN-LEUR - Het college van B en W in Etten-Leur is niet gerust op de reorganisatieplannen voor de brandweer. Het college vraagt bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een second opinion aan over de verwachte inkrimpingen.
  Wethouder Jan van Hal: "Ogenschijnlijk wordt alles minder. We hebben het gevoel dat we er op achteruit gaan. Daarom vragen we aan de Veiligheidsregio om alles nog eens goed te bekijken, want in theorie kan het allemaal misschien wel kloppen, maar we willen er zeker van zijn dat het ook in de praktijk werkt. Etten-Leur moet wel aan zijn basisverplichtingen kunnen voldoen. Als er over twee jaar een grote brand uitbreekt en er gaat iets mis, dan kunnen de burgers terecht zeggen dat het gemeentebestuur te makkelijk heeft ingestemd met de reorganisatie."

  Onderwerp: Bergen pleit voor blushelikopter op De Kooy
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 mei 2011
  Link naar de bron

  Den Helder - De gemeente Bergen bepleit het stationeren van een blushelikopter op De Kooy. Het college van Den Helder steunt dat initiatief van harte. Naast het stationeren van een blushelikopter is wethouder Kees Visser eveneens druk in gesprek over de plaatsing van een kustwachthelikopter op De Kooy. Vanwege de vele branden in en rond Bergen heeft de burgemeester van Bergen een beroep gedaan op het ministerie van Defensie om standaard een blushelikopter op De Kooy te stationeren. "Dat is niet alleen besproken met de burgemeester van Bergen, maar ook vanuit de veiligheidsregio is die wens kenbaar gemaakt", laat de Helderse burgemeester Koen Schuiling weten. "Het sluit aan bij alles wat al bedacht is en nog bedacht moet worden om die branden zo goed mogelijk te bestrijden. Dus ook vanuit de Veiligheidsregio zullen gesprekken gevoerd gaan worden met Defensie."
  Welke helikopter dienst moet gaan doen als blushelikopter is nog niet duidelijk. "Op dit moment staat de Chinook helikopter in Gilze-Rijen. Deze helikopters worden niet wegbezuinigd en zijn er geschikt voor. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om de NH90 naar Den Helder te halen, we moeten nog bezien of dit toestel als blushelikopter geschikt is, maar anders is dat ook een mogelijkheid", aldus wethouder Kees Visser.
  Als andere perspectieven met betrekking tot het civiele gebruik van De Kooy noemt Visser ook nog het eventueel stationeren van een Kustwachthelikopter. Deze helikopter staat nu op Schiphol, waar van meerdere banen gebruik kan worden gemaakt. Dit is belangrijk omdat het toestel met alle windrichtingen moet kunnen opstijgen, maar ik zie daarvoor ook mogelijkheden op De Kooy. Al deze dingen moeten er uiteindelijk toe bijdragen dat het vliegveld open kan blijven", vertelt Visser.
  "Naast de individuele gesprekken die we voeren gaan we 23 mei ook naar de Vaste Kamercommissie van Defensie. Daar zullen we niet alleen deze punten naar voren brengen, maar alle belangrijke lopende discussiepunten. Bijvoorbeeld het behoud van het KIM om het onderwijsaanbod te versterken, waarmee we het niveau breder en op een hoger plan kunnen krijgen, dat is heel belangrijk."
  "Ook de samenwerking met het Marinebedrijf. Als Defensie de regels versoepelt kunnen alle schepen waaraan onderhoud gepleegd moet worden en alle bedrijven die daarmee gerelateerd zijn, zich aansluiten bij het Marinebedrijf. Zo behouden we een deel van de banen die nu verloren dreigen te gaan of wellicht worden het er zo nog wat meer. Ik weiger namelijk om naar een half leeg glas te blijven staren en we zullen dus proberen de civiele tak aan het Marinebedrijf te koppelen. Het Marinebedrijf heeft daar namelijk zeker oren naar", aldus Schuiling.

  Onderwerp: Erfgoed Provincie Utrecht in gevaar
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 mei 2011
  Link naar de bron

  VEENENDAAL - Veiligheidsregio Utrecht, Kenniscentrum Veiligheid (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Landschap Erfgoed Utrecht houden dinsdag 10 mei een informatie- en discussiebijeenkomst over de veiligheid en het behoud van collecties voor musea, archieven en bibliotheken in de provincie Utrecht.
  Genieten van een mooi schilderij, beeld of boek lijkt vanzelfsprekend. Maar als er in een museum, archief of bibliotheek brand uitbreekt is de veiligheid van de collectie in gevaar. De eerste zorg van de brandweer en andere hulpverleners is immers gericht op de mensen en dan pas op de kunstvoorwerpen. De collectiebeherende instelling is dus op zichzelf aangewezen. Reden genoeg om met de collectiebeheerders in gesprek te gaan over het behoud van hun collectie.
  Om de veiligheid van collecties te bevorderen, is het belangrijk om eerst in kaart te brengen bij welke gebeurtenissen een instelling het meest gevaar loopt. Daarvoor ontwikkelt de Veiligheidsregio Utrecht een landelijk wegingsmodel. Op basis van de uitkomsten kan een risicoprofiel worden gemaakt. Het risicoprofiel zorgt er voor dat collecties die het meeste gevaar lopen, prioriteit krijgen. Waarschijnlijk kan met eenvoudige ingrepen de veiligheid worden verbeterd. Door te investeren in de veiligheid van de collecties kunnen niet alleen de huidige inwoners blijven genieten van de mooie collecties die de provincie Utrecht herbergt, maar ook de toekomstige generaties.

  Onderwerp: Lessen van de poldercrash
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 3 mei 2011
  Link naar de bron

  Vorige week vond in het Raadhuis van Haarlemmermeer een congres over zelfredzaamheid bij de Poldercrash plaats. Tijdens het symposium 'Lessen en bevindingen over zelfredzaamheid en slachtofferregistratie' zijn twee onderzoeken van Crisislab gepresenteerd.
  Theo Weterings (Haarlemmermeer) vroeg zich op het symposium af of de overheid nog wel de rol heeft om alle verwanten van alle betrokkenen na rampen te informeren. Volgens hem zijn burgers inmiddels inventief genoeg om elkaar terug te vinden met behulp van telefoon en sociale media. 'De overheid faciliteert deze zelfredzaamheid zelfs', aldus Weterings. Slachtoffers maakten in de ambulances gebruik van de mobiele telefoons van ambulance medewerkers, om hun naasten te informeren naar welk ziekenhuis zij onderweg waren.
  Burgemeester Jan van Zanen (Amstelveen) gaf tijdens het symposium aan dat professionele hulpverleners meer hulp van burgers en bedrijven moeten accepteren. Na de Poldercrash waren binnen enkele minuten automobilisten van de A9 op het terrein om beknelde passagiers uit het vliegtuig te halen. Boeren hielpen met het vervoer van slachtoffers door de klei. Van Zanen noemt de samenwerking van burgers en professionals een "basisvereiste voor crisisbeheersing". Van Zanen constateert nog veel koudwatervrees bij hulpverleners. "Ze sturen burgers weg van de rampplek of durven omstanders niet te vragen om te helpen. Daar moet wat mij betreft verandering in komen.''

  Onderwerp: Kritiek op commando brand Strabrechtse Heide
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 4 mei 2011
  Link naar de bron

  DEN HAAG/HEEZE - De veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost is voldoende georganiseerd voor een groot incident, zoals de brand op de Strabrechtse Heide vorig jaar. De preventie, voorbereiding, uitvoering en coördinatie kunnen echter beter en vooral moet de brandweer sneller uitrukken. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) concludeert dat in onderzoek, dat voortvloeide uit Kamervragen.
  "De bestrijding van de brand is vooral gecoördineerd vanuit het veld zelf", analyseerde de inspectie onder meer.
  De brand op de Strabrechtse Heide ontstond op de bloedhete vrijdag 2 juli 2010 rond twee uur. Toen het vuur vier dagen later was geblust, was 150 hectare bos en heide verwoest. Uit twee onderzoeken blijkt dat traag is gereageerd op de melding en de opschaling van de brand.
  Anders dan in andere delen van het land houdt de veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost in tijden van extreme droogte geen preventief toezicht en is er niet speciaal geoefend op natuurbranden. De regiobrandweer beschikt niet over specifiek bestrijdingsmaterieel.
  Omdat er geen controle was, kwam de eerste melding van de brand van flatbewoners op enkele kilometers afstand. Het is aannemelijk dat het vuur zich toen al ruim had kunnen uitbreiden. Na de eerste melding duurde het 23 minuten voor de eerste brandweereenheid ter plaatse was. De tweede arriveerde na 26 minuten. Beide waren daarmee te laat.
  Na een uur werd de brand opgeschaald en werden leidinggevenden van brandweer, politie, gemeenten en geneeskundige hulpdienst voor overleg opgeroepen. De commandant van de politie was bijna twee uur onderweg en die van de brandweer 141 minuten, hoewel ze binnen een half uur worden verwacht. Hun eerste overleg begon 3,5 uur na het uitbreken van de brand.
  Tijdens het eerste overleg bleek het team geen goede informatie te hebben. "Diverse eenheden werken zonder kaart. Kaarten die wel beschikbaar zijn, blijken verouderd en niet met elkaar te corresponderen."
  "Omdat er geen compleet beeld was, waren er ook weinige concrete acties", zegt een geïnterviewde officier van dienst van Rijkswaterstaat. Hoewel er nog behoefte was aan leiding en coördinatie, werd het team vrijdagavond al ontbonden. De brand werd afgeschaald, maar hij zou nog vier dagen duren. Op zondag waren er bijvoorbeeld nog 780 brandweerlieden en driehonderd militairen in touw.

  Onderwerp: Het nieuwe Bouwbesluit openbaar
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 4 mei 2011
  Link naar de bron

  De bouw-, sloop- en gebruiksvoorschriften staan tot nu toe verspreid over een aantal algemene maatregelen van bestuur en alle gemeentelijke bouwverordeningen. Door ze samen te voegen in één besluit, het Bouwbesluit 2012, ontstaat er een betere samenhang tussen de voorschriften, verbetert de toegankelijkheid ervan voor de gebruikers en is er minder regeldruk.
  Tegelijk zijn de voorschriften aangepast op basis van praktijkervaringen met de huidige regels en zijn ze afgestemd met voorschriften voor milieu, externe veiligheid, arbeidsomstandigheden en monumentenzorg. Het aantal voorschriften vermindert nu met ruim 30%.
  Uitgangspunt is dat deze herziening van het Bouwbesluit beleidsneutraal is. Dus geen verzwaring of verlichting van materiële eisen. Toch zijn er flink wat verschillen ten opzichte van het Bouwbesluit 2003. Dit komt door:
  - een eenduidige systematiek,
  - het uniformeren van begrippen en omschrijvingen,
  - de vereenvoudiging van voorschriften,
  - het afstemmen met andere regelgeving,
  - het verwerken van ervaringen bij de praktijktoepassing van voorschriften
  - de doorwerking van Europese regelgeving.

  Maar ook door toezeggingen aan de Tweede Kamer, zoals het aanscherpen van de waarde voor thermische isolatie, het opnemen van voorschriften voor duurzaam bouwen en bouwen in veiligheidszones en voor de plasbrand-aandachtsgebieden langs bepaalde routes voor gevaarlijke stoffen.
  Ook zijn op voorstel van het bedrijfsleven en de brandweer een aantal voorschriften voor het verplicht doormelden van brandmeldinstallaties naar een alarmcentrale van de brandweer gewijzigd.
  Bij de voorschriften voor nieuwe woningen en scholen geldt dat er op natuurlijke wijze moet kunnen worden geventileerd, er moet dus een raam open kunnen. De sloopvergunningplicht uit de gemeentelijke bouwverordening is vervangen door een combinatie van algemene regels en een sloopmeldingsplicht. Ook de informatieverplichtingen voor het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden zijn beperkt.
  Met het toezenden van het nieuwe Bouwbesluit naar de beide Kamers is voor iedereen tijdig zichtbaar welke veranderingen met dit nieuwe besluit worden doorgevoerd. Na deze voorhangprocedure zal snel worden aangegeven of en zo ja, op welke punten het besluit nog moet worden aangepast.
  De bouwpraktijk wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De uitleg en communicatie over het nieuwe Bouwbesluit gaan gewoon door, op dezelfde manier als eerder aangegeven. Publicatie in het Staatsblad is half augustus, inwerkingtreding is nog steeds voorzien op 1 januari 2012.De tijd tussen publicatie en inwerkingtreding die door de voorhangprocedure korter is geworden, wordt met deze openbaarmaking gecompenseerd.

  Onderwerp: Gemeenten te laat met omgevingsvergunning
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 4 mei 2011
  Link naar de bron

  Veel gemeenten slagen er niet in om aanvragen voor omgevingsvergunningen op tijd af te wikkelen. Kap-, sloop- en bouwwerkzaamhedenen kunnen daardoor worden uitgevoerd zonder dat de aanvraag inhoudelijk is beoordeeld, en zonder aanvullende voorwaarden.
  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht gemeenten, provincies en ministeries om binnen 8 weken over een vergunningaanvraag te beslissen. Als deze termijn niet wordt gehaald, wordt de vergunning van rechtswege verleend: de initiatiefnemer kan het werk dan uitvoeren zoals in de aanvraag is beschreven, en er mogen geen leges in rekening worden gebracht. Wel kan het bevoegd gezag de beslistermijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. Voorts kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen van rechtswege verleende vergunningen.
  In de afgelopen maanden zijn onder meer vergunningen van rechtswege verstrekt voor de kap van 131 bomen in Staphorst, de sloop van achttien woningen in Ulrum (gemeente De Marne), de bouw van een rundveestal in Bladel, en de verbouwing van een monument in Amsterdam. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Federatie Welstand. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu liet de wettelijk voorgeschreven beslistermijn verstrijken bij ten minste vier vergunningaanvragen. In één geval ging het om het verwijderen van asbest uit twee panden in Uddel. Het ministerie is bevoegd gezag voor Defensieterreinen. Uit de inventarisatie van de Federatie Welstand blijkt dat sinds de invoering van de Wabo, in oktober 2010, zeker 111 vergunningen van rechtswege zijn verstrekt. Maar volgens federatiedirecteur Flip ten Cate gaat het in werkelijkheid om een veelvoud hiervan. 'We hebben 41 gemeenten in beeld. Het gaat dus om een steekproef'.

  Onderwerp: NVRB Lezingenavond op 17 mei over 'Ontwikkelingen in waterveiligheid'
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 5 mei 2011
  Link naar de bron

  Al zolang er mensen in Nederland wonen zijn deze in gevecht met het water uit zeeën en rivieren. Maar ook in andere landen is waterveiligheid niet vanzelfsprekend. Dat deze strijd niet altijd gewonnen wordt hebben we recent nog gezien in New Orleans en Queensland. Om het water, in de steeds dichter bevolkte delta's, het hoofd te kunnen bieden zijn innovaties op het gebied van waterveiligheid nodig. Een onderzoeksprogramma op dit gebied is Flood Control 2015.
  Martin van der Meer zal een presentatie geven over het onderzoeksprogramma Flood Control 2015 en de relatie tot andere ontwikkelingsprojecten in de waterveiligheid, zoals VNK en TOI. Hij zal met name ingaan op nieuwe methoden voor het uitkarteren van dijksterkte, en de wijze waarop dit aansluit op internationale ontwikkelingen t.a.v. 'geo hazard vulnerability assessments'. De invloed van technische, maar ook niet technische onzekerheden komen aan de orde.
  Bas Kolen en Karolina Wojciechowska presenteren drie projecten die uitgevoerd zijn binnen het werkpakket "Besluitvorming en coördinatie", welke onderdeel is van Flood Control 2015. Het betreft de projecten: "Onzekerheden in bedreigd gebied", "Framework evacuatie" en "Oplosmethoden voor beslismodellen". In deze lezingen wordt ingegaan op de verschillende aspecten omtrent onzekerheden in overstromingsscenario's, de Distributed Decision Making-theorie in relatie tot evacuatie en een wiskundig beslismodel dat onzekerheden in de beschikbare informatie tijdens hoogwatercondities expliciet meeneemt

  Onderwerp: Brandweervakdagen in Gorinchem
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 5 mei 2011
  Link naar de bron

  Over een aantal weken is het weer zover. Dan vinden van dinsdag 7 t/m donderdag 9 juni 2011 de Brandweer Vakdagen plaats in Evenementenhal Gorinchem.
  Brandweer Vakdagen is dé vakbeurs voor Brandweer Nederland. U als professional werkzaam bij de brandweer of een branchegerelateerde bedrijf kunt zich gedurende drie beursdagen volledig op de hoogte stellen van alle nieuwe ontwikkelingen binnen uw vakgebied. Op een beursoppervlak van ruim 10.000 m2 vindt u een keur aan standpresentaties van leveranciers op het gebied van o.a. voertuigen, communicatie, kleding en schoenen, communicatieapparatuur, persoonlijke uitrusting, opleidingen en cursussen, ademlucht, redgereedschappen etc.
  Onder andere de volgende exposanten hebben zich inmiddels ingeschreven of hebben een toezegging gedaan: Mucar, Carrosserie Touw, Dutch Rescue Vehicles, C&C Products, BMT/VTN, Plastisol, Holmatro, Dräger, Hobrand, Interspiro, Aestic, Godiva Ltd., Lebon & Gimbrair, Secumar, Sioen, Falck, Haagen, Marelko Benelux enzovoorts
  Naast de vele standpresentaties in de beurshal beschikt Brandweer Vakdagen Gorinchem nu ook over een compleet demonstratieterrein. Op het demonstratieterrein kunt u diverse demonstraties aanschouwen als werken op hoogte, blusdemonstraties, technische hulpverlening, flash-over container en nog veel meer.
  Speciaal voor alle vrijwilligers is de Brandweer Vakdagen op woensdag 8 juni 2011 tot 22.00 uur geopend. Hierdoor is iedereen in de gelegenheid de beurs te bezoeken, óók na werktijd. Ontmoet collega's uit het vak, praat met organisaties en bedrijven die voor u belangrijk zijn. Neem deel aan workshops of aanschouw diverse demonstraties. Honger en dorst hoeft u zeker niet te lijden, want ook deze avond is de entree inclusief hapjes en drankjes op de beursvloer.
  De vaste bezoekers van de Brandweer Vakdagen weten dat naast het ruime aanbod aan producten en diensten, het u aan niets ontbreekt in Evenementenhal. Onze medewerkers staan voor u klaar om u te voorzien van een lekker hapje en drankje. Op deze manier kunt u zich in een sfeervolle ambiance volledig richten op uw beursbezoek en uzelf laten informeren en inspireren door de vele enthousiaste exposanten van Brandweer Vakdagen 2011. Maar natuurlijk ook om contacten te leggen en te netwerken.

  Onderwerp: Meldkamer Haaglanden vormt geluidswal
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 6 mei 2011
  Link naar de bron

  Den Haag - Door zijn lengte en ligging langs de A12 fungeert de ruim 34.000 vierkante meter tellende nieuwe meldkamer van de Veiligheidsregio Haaglanden straks als geluidswal voor de achterliggende woonwijk Ypenburg.
  Opvallend onderdeel van het nieuwe onderkomen van de hulpdiensten is een opleidingscentrum. In de langgerekte vleugel van zes verdiepingen realiseert hoofdaannemer BAM Utiliteitsbouw onder andere een overdekte praktijkstraat met winkels en woningen. Hier worden aanhoudingen en invallen geoefend. Daarnaast herbergt De Yp, zoals het gebouw heet na een prijsvraag onder het politiepersoneel, geluiddichte schietbanen. De tiende etage van de toren is bestemd voor de meldkamer van politie, brandweer en ambulancedienst. Het complex wordt medio volgend jaar in gebruik genomen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.