Week: 15 van 9 tot en met 16 april 2011


Nieuws van Internet:
 • Oefening bestrijden wateroverlast
 • Brandweervliegtuig Charly blijft aan de grond
 • Waterschap draagt bij aan dijkversterking
 • Atsma geeft startsein dijkversterking
 • Gelderland proeftuin voor brand in natuur
 • Veiligheidshuis moet een meerwaarde blijken
 • Opstelten wacht vervolgonderzoek Limburg-Noord af
 • Coördinatie onder de maat bij oefening
 • ProRail geeft lading niet door
 • Atsma pakt zandhonger bij Oesterdam aan
 • IPO biedt Atsma rapport Externe Veiliheid aan
 • Na dilemmatraining krijgen ministers nu cursus crisisbeheersing
 • Brochure veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid
 • Ingreep korpsen baart zorgen


 • Onderwerp: Oefening bestrijden wateroverlast
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 11 april 2011
  Link naar de bron

  Hunze en Aa - De topprioriteit van het waterschap is 'bescherming bieden tegen hoog water'. Jaarlijks oefenen medewerkers om voor waterveiligheid te zorgen.
  Dit jaar oefenen onze buitendienstmedewerkers met de zandzakvulmachine, het vullen van bigbags met zand, kwelschermen en ze gaan een nooddijk aanleggen. De hele oefening vindt plaats op het terrein van het waterschapsgebouw in Veendam. Men geeft uitleg en de koffie staat voor u klaar.
  Uit recent onderzoek van het waterschap blijkt dat de inwoners in het gebied zich veilig voelen als het om bedreiging van wateroverlast of overstroming gaat. Men vertrouwt erop dat het waterschap zijn werk goed doet. Het waterschap investeert continue om die waterveiligheid te garanderen zodat de inwoners droge voeten houden. Investeert in dijken, in waterbergingsgebieden, legt spuigebieden aan om ervoor te zorgen dat water de ruimte krijgt in tijden van nood . De waterschapsbelasting van de inwoners zorgt ervoor dat het waterschap die bescherming tegen hoog water ook kan bieden.
  Het oefenen om een nooddijk aan te leggen gebeurt dit jaar met boxbarriers waarbij 'water wordt gekeerd met water'. Een nieuw systeem wat zijn tegenstander, het water, gebruikt om hoog water en golfoverslag te keren. Vanaf het water of vanaf het land kan er water in grote bakken worden gepompt. Dit is een test om te kijken of Hunze en Aa's hier in de toekomst mogelijk mee wil werken. Meer informatie over de Boxbarrier: http://www.boxbarrier.com/nl/ Kwelschermen aanleggen Bij grote krachten van de waterdruk kan een dijk tekenen van doorsijpelen van water vertonen aan de landkant.
  Om ervoor te zorgen dat een dijk niet verweekt tijdens langdurige hoogwatersituatie biedt een kwelscherm een oplossing. Een kwelscherm is een stevige foliemat die we in het water tegen een dijk leggen en daarna verstevigen met zandzakken

  Onderwerp: Brandweervliegtuig Charly blijft aan de grond
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 april 2011
  Link naar de bron

  REGIO - Het brandweervliegtuig Charley blijft voorlopig nog in de hangar staan. Het vliegtuigje wordt door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gebruikt om uit te kijken naar bosbranden.
  Voorlopig is het risico op een bosbrand nog zo klein dat het vliegtuig aan de grond blijft. Wel zijn er vorige week wat testvluchten geweest.
  Op de site van de VRU wordt bijgehouden hoe groot het 'natuurbrandgevaar' is. Op het moment wordt dat gevaar door de commandant van dienst ingeschat op 45 punten. Bij 55 punten of meer gaat Charley de lucht in.

  Onderwerp: Waterschap draagt bij aan dijkversterking
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 12 april 2011
  Link naar de bron

  DEN HAAG - Waterschappen zullen in de toekomst gaan meebetalen aan de versterking van duinen en dijken.
  Dat heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) maandag bekendgemaakt in Bergambacht, waar hij het startsein gaf voor de versterking van de dijk tussen Bergambacht en Schoonhoven.
  Nu draait het Rijk nog alleen op voor de kosten van noodzakelijke verstevigingen. Atsma wil dat anders en volgt daarmee een van de aanbevelingen op die een commissie eind vorig jaar heeft gedaan. Hij zal dit vastleggen in een Bestuursakkoord Water dat binnenkort klaar is.
  In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden 92 waterkeringen versterkt die eerder zijn afgekeurd. De 6 kilometer lange Lekdijk bij Bergambacht is een van die plekken. Bij het dijkversterkingsproject Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven krijgen 350 huishoudens, die direct op of aan de te versterken dijk wonen, direct te maken met de werkzaamheden.

  Onderwerp: Atsma geeft startsein dijkversterking
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 12 april 2011
  Link naar de bron

  Nederland moet blijven werken aan de veiligheid. Daarom heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) op 11 april 2011 het startsein gegeven voor versterking van de Lekdijk tussen Bergambacht en Schoonhoven. Hij heeft dit gedaan samen met dijkgraaf Oosters van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en met de burgemeesters van Schoonhoven en Bergambacht. De bijna zes kilometer lange rivierdijk moet in 2015 weer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.
  De bijna zes kilometer lange Lekdijk is één van de 92 plekken waar in Nederland gewerkt wordt of gaat worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor de toekomst wil de staatssecretaris dit programma op een nieuwe leest schoeien, zo maakte hij in zijn speech duidelijk. De toetsing van dijken en duinen zal dan om de twaalf jaar plaatsvinden. En de noodzakelijke versterking van duinen en dijken zal niet langer alleen door het rijk worden gefinancierd, maar waterschappen kunnen ook een steentje bijdragen. Hiermee geeft Atsma concreet invulling aan enkele aanbevelingen, die de Commissie Ten Heuvelhof eind 2010 heeft gedaan.
  Atsma "Deze dijkversterking onderstreept het belang dat wij hechten aan waterveiligheid voor deze en toekomstige generaties. Om te zorgen dat in heel Nederland de dijken en duinen in 2015 weer voldoen aan de veiligheidsnormen is drie miljard euro nodig. Hier voor de Lekdijk investeren we nu 100 miljoen euro. Het zorgt ervoor dat de mensen in de Krimpenerwaard zich ook voor de toekomst veilig weten tegen het water. Ondanks dat de financiële middelen schaars zijn, zullen we moeten blijven investeren in de noodzakelijke verbeteringen van onze dijken en duinen. Dat vraagt om een andere manier van werken: doelmatiger, nuchterder en met minder bestuurlijke drukte", aldus Atsma. Meer efficiency en minder kosten, dat is ook de centrale gedachte waarmee het Rijk en de partners in het waterbeheer op dit moment de laatste hand leggen aan het Bestuursakkoord Water.
  Het dijkversterkingsproject Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven behelst een stuk dijk dat binnen de grenzen van twee verschillende gemeenten ligt. In totaal zullen 350 huishoudens, die direct op of aan de te versterken dijk wonen, direct te maken krijgen met de werkzaamheden. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert deze dijkversterking uit.
  De versterking van de rivierdijk wordt gefinancierd uit het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit programma werkt het rijk nauw samen met de waterschappen om op 92 plekken in Nederland afgekeurde waterkeringen op een sobere, doelmatige en robuuste wijze te versterken. Zodoende wordt Nederland beschermd tegen overstromingen.
  Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt als waterschap voor droge voeten en schoon water. Het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard strekt zich uit tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. Binnen dit gebied zorgt het Hoogheemraadschap voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, het waterpeil, de waterkeringen en worden alle wegen buiten de bebouwde kom (m.u.v. de provinciale wegen) in de Krimpenerwaard beheerd.

  Onderwerp: Gelderland proeftuin voor brand in natuur
  Thema: veiligheisregio
  Datum: 14 april 2011
  Link naar de bron

  VELUWE - Gelderland wordt één van de proeftuinen van Nederland als het gaat om natuurbranden. Doel is te komen tot een gerichte aanpak van natuurbranden omdat deze in de praktijk vaak onbeheerszijn en er problemen zijn als het gaat om grootschalige evacuaties. Gelders commissaris van de koningin Clemens Cornielje wordt de landelijke spreekbuis van de kring van commissarissen. Hij deelt dit mee in een brief aan burgemeester Fred de Graaf van Apeldoorn, voorzitter van de veiligheidsregio Noord- en OostGelderland.
  In de aanpak van natuurbranden wordt niet alleen gekeken naar het veiligheidsrisico's. Ook terreinen als natuurbeheer, economie en ruimtelijke ordening worden daarbij betrokken.
  Eén van de doelen is te komen tot een provinciale risico-index voor natuurbranden in Gelderland. De focus ligt hierbij op onbeheersbare bos- en heidebranden.
  Onder meer moet duidelijk worden welke voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen. Maar ook wie verantwoordelijk is voor de bestrijding van branden en de kosten daarvan.
  De burger moet daarnaast ook doordrongen worden van de gevaren van branden.

  Onderwerp: Veiligheidshuis moet een meerwaarde blijken
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 14 april 2011
  Link naar de bron

  TIEL - Veiligheidshuis Rivierenland, gehuisvest aan de Kwelkade in Tiel, heeft sinds de start in december 2009 782 casussen behandeld. Momenteel wordt bestudeerd in hoeverre de samenwerking effect sorteert. Volgens Noor Smits, één van de drie kwartiermakers, wordt er meer over de schutting gekeken. ,,Het is een mammoettanker die moet keren. We liggen nu dwars en dat is zeker niet slecht.''
  Haar collega-kwartiermakers zijn Johan Bakker van het politiekorps Gelderland-Zuid en Wouter Gerretschen van het Openbaar Ministerie. Smits maakt deel uit van het Veiligheidshuis namens de negen gemeenten in de regio Rivierenland. ,,Aanvankelijk was Rivierenland aangesloten bij Nijmegen, maar gezien onze specifieke ligging hebben we aangegeven dat we dit initiatief zelf vorm willen geven. In een tijdsbestek van drie jaar moeten we de door ons verwachte meerwaarde aantonen.'' Na bijna anderhalf jaar heeft de mammoettanker, zoals ze het beeldend omschrijft, haar eerste bocht genomen. Smits trekt deze vergelijking omdat het voor de verschillende partners een enorme omslag in denken vereist van intern- naar externgericht. De organisaties die een aandeel leveren zijn onder andere politie, Openbaar Ministerie, reclassering, Slachtofferhulp, Bureau Jeugdzorg en de provincie. ,,De bedoeling is dat via de regie die vanuit het Veiligheidshuis wordt gevoerd een integrale aanpak tot stand komt. Dit borgt dat de rechterlijke macht goed is ontsloten van alle informatie en tot goede berechting kan komen. Om die reden is het principe van een Veiligheidshuis gelanceerd door oud-minister van Justitie Hirsch Ballin'', aldus Smits, die uitlegt dat het Veiligheidshuis is verdeeld in vier verschillende kamers. De focus ligt op veelplegers, huiselijk geweld, ex-gedetineerden en risicojongeren, waaronder loverboys.
  Van huiselijk geweld zijn veruit de meeste casussen behandeld. 381 om precies te zijn. ,,We tolereren niets. Zelfs als het om de eerste klap gaat maken we er meteen werk van en brengen we in kaart wat de kern van het probleem is en welke organisatie het voortouw neemt.'' Wat veelplegers betreft bestaat al sinds 2006 een integrale aanpak. Smits: ,,We doen dat volgens de zogenoemde wrap around-methode. Vijf leefgebieden zijn van belang, te weten: wonen, werk/studie, identiteitspapieren, zorg en schulden. Als het totaalplaatje goed is ingevuld, is de kans kleiner dat iemand weer vervalt in crimineel gedrag. Zo hebben we van een persoon die 193 meldingen achter zijn naam had staan dat aantal gedurende twee jaar kunnen reduceren tot nul. Daarna is hij weer in aanraking gekomen met drugs waardoor een terugval is ontstaan. Wel pik je veel sneller de signalen op waardoor je zo'n persoon weer direct bij de hand kan nemen.'' Het bij de hand nemen gebeurt sinds vorig jaar ook bij probleemgezinnen in de Culemborgse wijk Terweijde waar het rond de jaarwisseling ernstig uit de hand liep bij een conflict tussen Marokkaanse en Molukse wijkbewoners. ,,Ze worden geholpen, maar niet gepamperd'', benadrukt Smits. ,,Voor wat, hoort wat. Je krijgt een huis op proef. Als je onze adviezen niet serieus neemt ben je je woning na een jaar weer kwijt. Ben je niet intensief op zoek naar werk of verzuim je je afspraken met Verslavingszorg na te komen dan wordt gekort op je uitkering.''
  Ze vervolgt: ,,Het luistert nauw. Als één partij een andere weg inslaat gaat het fout. Natuurlijk gebeurt dat, maar ik moet zeggen dat de organisatie goed staat en dat we al veel in samenhang hebben bereikt. Ik verwacht dat we binnenkort de resultaten kunnen presenteren.''

  Onderwerp: Opstelten wacht vervolgonderzoek Limburg-Noord af
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 april 2011
  Link naar de bron

  Minister Ivo Opstelten neemt vooralsnog geen maatregelen naar aanleiding van het vernietigende rapport over de Veiligheidsregio Limburg Noord. De minister wacht het aanvullend onderzoek van de Veiligheidsregio af naar de op non actief gezette brandweercommandant Sjoerd van der Schuit. Opstelten antwoordt dat op vragen van Tweede Kamerlid Jeanine Hennis. Zij stelde de vragen op instigatie van de VVD in Venlo en Roermond. Beide fracties zijn er niet over te spreken dat de burgemeesters, en met name voorzitter Hubert Bruls, zo'n beetje de zeggenschap over de Veiligheidsregio hebben en de raden er nauwelijks aan te pas komen. Bruls heeft tot dusver geen toelichting willen geven op de reden waarom Van der Schuit op non actief is gezet. Opstelten zegt ervan uit te gaan dat er na afronding van het vervolgonderzoek volledige opheldering wordt gegeven door het bestuur van de Veiligheidsregio.

  Onderwerp: Coördinatie onder de maat bij oefening
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 april 2011
  Link naar de bron

  GOES- De veiligheidsregio Zeeland, het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu en Defensie hielden gisteravond een oefening rond een fictief ongeluk waarbij radioactieve straling vrijkwam. Tijdens de oefening bleek de communicatie nog niet helemaal te werken zoals het hoort.
  Vanuit de brandweerkazerne in Goes werden deze keer meetwagens van de korpsen van Wemeldinge, Sint-Maartensdijk en Noord-Beveland op pad gestuurd. Vanuit Terneuzen en Goes worden in totaal negen oefeningen gehouden. Daarbij komen alle korpsen uit Zeeland aan de beurt. De laatste wordt volgende week donderdag in Goes gehouden.
  De oefening wordt twee keer per jaar gehouden. De ene keer staat een chemische ramp centraal, de andere keer een radioactieve ramp. communicatie
  Tijdens de oefening bleek dat de onderlinge communicatie ver beneden de maat was. Omdat niet alle hulpdiensten met elkaar konden spreken via het systeem C2000, moesten mobiele telefoontjes worden gebruikt.

  Onderwerp: ProRail geeft lading niet door
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 april 2011
  Link naar de bron

  BERGEN OP ZOOM - ProRail kent de inhoud van elke wagon die over het Nederlands spoor rijdt, beweert het gemeentebestuur van Bergen op Zoom. En de gemeenten komen het niet te weten.
  Het Bergs college van B en W vindt dat niet verontrustend, zo lijkt de boodschap in een brief aan raadslid Sander Siebelink (Lijst Linssen). Die had gevraagd of de spoorwegbeheerder weet welke gevaarlijke stoffen per trein worden vervoerd. En of die dat niet beter aan gemeenten kon doorgeven. Zeker wanneer de goederenwagons dwars door woongebied rijden, zoals in Bergen op Zoom, maar ook in Roosendaal en Oudenbosch.
  Siebelink, voormalig wethouder van Verkeer, vindt dat gemeenten de inhoud van goederentreinen moeten kennen. Alleen dan zouden ze adequaat kunnen handelen wanneer een ongeluk plaatsvindt.
  Uit voorzorg gegevens aan gemeenten doorspelen, daar doet ProRail niet aan, schrijft het college. En ook niet als daadwerkelijk een incident plaatsvindt. In dat geval kan de Gemeenschappelijke Meldkamer wel transportgegevens opvragen. Die verzamelt dan alle informatie en geeft het door aan hulpverleners en burgemeesters.
  De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant - de gezamenlijke hulpverlening tussen pakweg Oisterwijk en Steenbergen - heeft afspraken met ProRail over de samenwerking bij calamiteiten.
  Siebelink zorgde eerder voor verwarring door in zijn brief naar de NS te vragen. Die organisatie vervoert echter al jaren enkel reizigers, geen goederen.

  Onderwerp: Atsma pakt zandhonger bij Oesterdam aan
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 15 april 2011
  Link naar de bron

  Oesterdam - Vanaf 2012 wordt de glooiing van de Oesterdam versterkt en aansluitend wordt er in de Oosterschelde bij de Oesterdam zand aangebracht om de waterveiligheid te vergroten en het verschijnsel ''zandhonger'' rond de dam tegen te gaan.
  Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de provincie Zeeland tekenen vandaag een convenant om deze praktijkproef uit te gaan voeren. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft hiervoor 2,4 miljoen euro vrijgemaakt op een projectbegroting van 3,5 miljoen euro. ''Waterveiligheid en natuur versterken elkaar bij deze praktijkproef in de Oosterschelde. Een innovatieve aanpak waarmee Nederland met haar kennis over deltatechnologie voorop blijft lopen'', aldus Atsma.

  Onderwerp: IPO biedt Atsma rapport Externe Veiliheid aan
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 15 april 2011
  Link naar de bron

  Calamiteiten als de vuurwerkramp in Enschede in 2000 zijn aanleiding geweest tot verscherpte aandacht voor het onderwerp externe veiligheid (EV). Overheden bleken op dit vlak niet over voldoende kennis en capaciteit te beschikken. Dit rapport schetst de vorderingen die de provincies en EV-partners (gemeenten, regionale brandweren, milieudiensten en veiligheidsregio's) met elkaar hebben geboekt om Nederland structureel veiliger te maken en risico's beheersbaarder te houden.
  De enorme inhaalslag die is gemaakt op het gebied van externe veiligheid, is nog niet voldoende. Met name op het gebied van structurele borging van externe veiligheid in de werkprocessen van decentrale overheden moet nog wat worden verbeterd. Daarom heeft het Rijk besloten de provincies voor de periode 2011 - 2014 nog vier jaar lang de regierol te geven, met als opdracht de laatste stappen te realiseren.

  Onderwerp: Na dilemmatraining krijgen ministers nu cursus crisisbeheersing
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 15 april 2011
  Link naar de bron

  Premier Mark Rutte heeft alle ministers voor donderdagmiddag 28 april opgetrommeld voor een oefening in crisisbeheersing. Dat blijkt uit een brief van minister Ivo Opstelten (Veiligheid & Justitie) aan de Kamer. De bewindsman vraagt daarin of zijn collega's die middag vrij kunnen krijgen van overleg en debat.
  Het kabinet moet bij een crisis nu eenmaal 'strategische beslissingen' nemen en daarom is het van belang dit zo af en toe eens te oefenen, schrijft Opstelten. In januari hebben de ministers al een 'dilemmatraining in crisisbesluitvorming' gevolgd.
  Het aldaar geleerde moet nu maar eens in de praktijk worden gebracht, aldus Opstelten. Er wordt een net echte Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) samengesteld voor de oefening.

  Onderwerp: Brochure veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 15 april 2011
  Link naar de bron

  Het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid heeft een brochure uitgebracht met de titel 'Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid, samenwerken aan een veilige en leefbare regio'. In de brochure wordt, aan de hand van vier kernthema's, het profiel van het Veiligheidshuis duidelijk verwoord.
  Deze maand bestaat het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid twee jaar. Sinds vorig jaar zijn alle 19 gemeenten uit de regio Zuid-Holland Zuid bij het Veiligheidshuis aangesloten. Omdat niet bij een ieder duidelijk was waar het Veiligheidshuis ZHZ voor staat en wat het betekent voor de veiligheid en leefbaarheid in de gemeenten, is nu een brochure gemaakt.

  Onderwerp: Ingreep korpsen baart zorgen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 april 2011
  Link naar de bron

  ETTEN-LEUR - De bezetting van de brandweerkorpsen in Etten-Leur, Rucphen en Zundert mag niet verder worden uitgekleed. Dat vindt de Etten-Leurse gemeenteraad.
  Alle politieke partijen namen deze week een APB-motie aan met de boodschap aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om zowel personeel als materiaal van de brandweer op het niveau van 2010 te houden.
  Of dat ook gaat lukken, is zeer de vraag. Uit de reorganisatieplannen van de Veiligheidsregio blijkt dat het brandweercluster Etten-Leur, Zundert en Rucphen niet alleen een aantal bluswagens, maar ook bijna een kwart van het aantal vrijwillige brandweermensen kwijtraakt. De huidige formatie bedraagt 125 personen, in de toekomst is plaats voor 96 man.
  Die vermindering van 29 vrijwilligers wordt door de drie burgemeesters Van Rijnbach, Van der Meer Mohr en Poppe als 'buitenproportioneel' gezien. In een brief aan hun gemeenteraden constateren de drie dat de voorstellen een achteruitgang in de basisbrandweerzorg betekenen. Daarnaast vinden ze dat de Veiligheidsregio te weinig rekening houdt met eerdere reorganisaties. In Etten-Leur is de brandweerzorg nu naar behoren geregeld. Brandweer en politiek zijn bang dat de korpsen straks worden gestraft omdat ze hun zaakjes goed op orde hebben.
  De Veiligheidsregio besluit in juli definitief hoe en in welke gemeenten er wordt ingegrepen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.