Week: 14 van 3 tot en met 9 april 2011


Nieuws van Internet:
 • Samenwerking voor veilige drinkwatervoorziening
 • 'Nog geen afbouw Brandweer in Limburg-Noord'
 • Bleker ziet geen rol voor het Rijk in besluitvorming over project Waterdunen
 • Waterveiligheidsproject Oude Maasarm officieel opgelverd
 • Veiligheidshuizen schenden privacy
 • Onderzoek naar regionalisering Brandweer Best
 • Gele kaart voor vier Gelderse gemeenten
 • Roep uitvoeringsdiensten in het leven voor risicobedrijven
 • CBP wil sancties schendingprivacy veiligheidshuizen
 • Extern onderzoek naar brand Rivierduinen
 • Kans op wijkrellen te hoog ingeschat
 • VIS2 ervaring Erwin Meuldijk, veiligheidshuis Hengelo
 • Havenschap wil brandweer op industriegebied Moerdijk
 • Chemie-Pack moet polissen geven
 • Gouden rookmelder voor veiligheidsregio Utrecht
 • Raalte sluit aan bij veiligheidshuis IJsselland


 • Onderwerp: Samenwerking voor veilige drinkwatervoorziening
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 april 2011
  Link naar de bron

  LEIDERDORP / RIJNWOUDE - Het omvallen van een boom, waarbij de wortels een waterleiding raken. Op het oog een klein incident. Toch kan dit ervoor zorgen dat duizend huishoudens enige tijd zonder water zitten. Om de samenwerking bij het bestrijden van incidenten en de voorbereiding hierop tussen de drinkwaterbedrijven, de Veiligheidsregio en politie Hollands Midden te verbeteren, is op 31 maart een convenant ondertekend.
  Het convenant bevat samenwerkingsafspraken over onder meer rampenbestrijding en crisisbeheersing, herstel bij drinkwatergerelateerde incidenten en bescherming van kwetsbare drinkwaterlocaties. De drinkwaterbedrijven Oasen, Dunea en PWN en de Veiligheidsregio en Politie Hollands Midden hebben dit convenant gesloten.
  De ondertekening van het convenant heeft plaats gevonden tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 31 maart in het stadhuis van Alphen aan den Rijn. De ondertekenaars van het convenant zijn de heer H.J.J. Lenferink (Voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden en Korpsbeheerder Politie Hollands Midden), de heer H. Ardesch (Oasen), de heer A.J.W. de Waal Malefijt (Dunea) en de heer L.P.M. Rosenthal (PWN).
  Drinkwaterbedrijven voorzien in een primaire levensbehoefte van de mens, namelijk schoon drinkwater. De maatschappij is in toenemende mate hiervan afhankelijk. Deze afhankelijkheid kan er voor zorgen dat, bij een verstoring of uitval van drinkwater, situaties kunnen ontstaan, die zich ontwikkelen tot een (kleinschalige) crisis. De drinkwaterbedrijven zullen dit soort verstoringen in de waterlevering snel proberen te verhelpen. Bij grootschalige en/of langdurige verstoringen is samenwerking met de operationele hulpdiensten en/of veiligheidsregio wenselijk en zelfs noodzakelijk.
  In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten, gemeenten en partners samen aan de veiligheid van burgers. Afspraken met vitale sectoren, waaronder de drinkwaterbedrijven, vormen hierbij een belangrijk onderdeel. Samen wordt, op basis van de afspraken in het convenant, gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van drinkwatergerelateerde incidenten, zodat snel kan worden teruggekeerd naar de normale situatie.

  Onderwerp: 'Nog geen afbouw Brandweer in Limburg-Noord'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 5 april 2011
  Link naar de bron

  Tot 2015 kan er geen sprake zijn van sluiting van brandweerkazernes of vermindering van blusvoertuigen. De Veiligheidsregio Limburg Noord moet eerst een nulmeting houden naar het niveau van de brandweerzorg om straks te kunnen beoordelen of het nieuwe beleid effect heeft. Dat is de reactie van het Venlose college van B en W op de Visie Brandweerzorg 2011-2015
  Preventie krijgt in de nieuwe werkwijze van de brandweer veel meer nadruk. De uitruktijden op het platteland worden verruimd naar een kwartier en het aantal bluswagens wordt deels vervangen door kleinere voertuigen. Tot dusver is Maasgouw de enige gemeente die niet met de visie heeft ingestemd. De reactie van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg op de visie moest voor 1 april binnen zijn bij de Veiligheidsregio. Een aantal raden moet nog steeds een besluit nemen. Voor uitgebreidere info over de reden waarom Maasgouw tegen is, zie dinsdag De Limburger.

  Onderwerp:Bleker ziet geen rol voor het Rijk in besluitvorming over project Waterdunen
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 5 april 2011
  Link naar de bron

  De provincie Zeeland is verantwoordelijk voor de plan- en besluitvorming rond het project Waterdunen in Zeeuws-Vlaanderen. Het besluitvormingsproces is afgerond. De provincie Zeeland heeft het provinciale inpassingsplan vastgesteld. Er loopt nog een beroepsprocedure tegen het vastgestelde plan. Voor het Rijk ziet staatsecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) geen rol in de besluitvormingsprocedure. Onteigening van grond voor het project acht hij niet wenselijk, maar de provincie beslist hierover. Dat schrijft Bleker aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van Elbert Dijkgraaf van de SGP.
  Het project Waterdunen wordt onder verantwoordelijkheid van de provincie Zeeland in samenwerking met de gemeente Sluis, het waterschap Scheldestromen, Molecaten recreatieparken en Het Zeeuwse Landschap gerealiseerd. Het Rijk draagt 40 miljoen euro bij vanwege de kustversterking, 18 miljoen via de Nota Ruimte voor verbetering van de omgevingskwaliteiten en 22,7 miljoen in het kader van het natuurherstel Westerschelde. Het project heeft tot doel een economische impuls te geven aan de krimpregio West- Zeeuws-Vlaanderen. Dat wordt gecombineerd met het verbeteren van de waterveiligheid door dijkversterking in samenhang met ruimtelijke kwaliteit en een deel van de natuurherstelopgave voor de Westerschelde.
  Het natuurherstel is geen onderdeel van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bleker acht onteigening van grond voor het project niet wenselijk. Hij merkt echter op dat de motie Koopmans/De Mos, die door de Tweede Kamer werd aangenomen en waarin de regering werd verzocht onteigening van landbouwgrond voor natuurherstel te beperken, de onteigening voor de EHS centraal staat. Het te realiseren natuurherstel in het project Waterdunen is echter geen onderdeel van de realisering van de EHS.
  Het project Waterdunen is deel van de prioritaire zwakke schakel West-Zeeuws-Vlaanderen. Hierbij geldt een dubbeldoelstelling: de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in samenhang verbeteren. Het realiseren van de gewenste kustversterking in het project is één op één gekoppeld aan het realiseren van de ontwikkelingen op het gebied van economie, recreatie, natuur en landschap. De mate waarin Waterdunen bijdraagt aan het natuurherstel van de Westerschelde is door de provincie Zeeland gewogen. Oud- minister van LNV, Verburg, heeft de door de provincie voorgestelde weging als realistisch beoordeeld. Mocht de provincie over de weging tot nieuwe inzichten komen, al dan niet door aanpassing van het plan voor Waterdunen, dan zal Bleker daar zeker naar kijken.

  Onderwerp: Waterveiligheidsproject Oude Maasarm officieel opgelverd
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 5 april 2011
  Link naar de bron

  Dankzij uitgraving van de oude Maasarm bij Batenburg daalt de waterstand bij hoogwater tot zes centimeter. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft op 4 april 2011 dit waterveiligheidsproject en de eerste 22 km natuurvriendelijke Maasoevers officieel opgeleverd. "Hiermee zetten we een forse stap in de goede richting. Deze aanpak blijkt één van de meest effectieve om bewoners en bedrijven langs de Maas te beschermen tegen hoogwater. Bovendien gaat het hand in hand met een betere waterkwaliteit", aldus Atsma bij de oplevering. De beide projecten zijn in nauwe samenwerking met de gemeenten, de burgers en natuurbeheerorganisaties gerealiseerd.
  Door aanleg van deze geul, een voormalige oude Maasarm, en de realisatie van de eerste natuurvriendelijke oevers tussen Boxmeer en Ammerzoden kan de rivier meer water afvoeren. Het levert bij Batenburg bij hoogwater nu al tot 6 cm. waterstandverlaging op. Een effect dat over zo'n 15 kilometer stroomopwaarts uitdempt. En door de geleidelijke overgangszone van water naar land kunnen planten weer groeien en vissen weer paaien en wordt het water schoner. Belangrijke doelen om onze wateren weer in ecologisch goede toestand terug te brengen zoals in Europees verband is vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Rijkswaterstaat staat voor de taak om de oevers van de Maas natuurvriendelijk in te richten, vóór 2027. Dit zal leiden tot een hoogwaterstandsverlaging van naar schatting 10-20 cm.

  Onderwerp: Veiligheidshuizen schenden privacy
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 5 april 2011
  Link naar de bron

  BERGEN OP ZOOM - Veiligheidshuizen gaan niet zorgvuldig om met de privacy van minderjarigen.
  Zo luidt de conclusie van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in een onderzoek naar de Veiligheidshuizen van Bergen op Zoom en Friesland.
  Volgens het CBP overtreden politie, Openbaar Ministerie (OM) en Raad voor de Kinderbescherming de privacywetgeving.
  Uit het onderzoek van het CBP blijkt dat alle jongeren in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die met de politie in aanraking zijn geweest, worden opgenomen in het registratiesysteem van het Justitieel Casusoverleg (JCO) binnen het Veiligheidshuis. Het CBP noemt dat 'bovenmatig'. "Jongeren onder de 12 jaar vallen niet onder het jeugdstrafrecht en zijn dus niet te vervolgen. De verwerking van hun gegevens in het onderzochte systeem strookt dan ook niet met de doelstelling van het overleg en dat is in strijd met de wet", aldus CBP-woordvoerster Lysette Rutgers.
  Binnen de Veiligheidshuizen werken politie, OM en de Raad voor de Kinderbescherming samen om de criminaliteit onder minderjarigen te beteugelen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar vallen onder het jeugdstrafrecht. Om te anticiperen op deze leeftijdsgroep worden probleemjongeren onder de 12 jaar alvast in het registratiesysteem opgenomen.
  Volgens het CBP geldt ook dat de privacy van jongeren tussen de 18 en 25 jaar wordt geschonden. Van deze jongeren zou buitensporig veel informatie worden bewaard, terwijl zij niet langer onder het jeugdstrafrecht vallen. Met deze leeftijdscategorie behoort het Justitieel Casusoverleg zich volgens het CBP überhaupt niet bezig te houden.
  Het CBP vindt het verder onnodig en buitenproportioneel om de persoonsgegevens van iemand landelijk beschikbaar te stellen. Alle Veiligheidshuizen blijken zo onderling informatie uit te kunnen wisselen. De politieregio Midden- en West-Brabant heeft Veiligheidshuizen in Bergen op Zoom, Breda en Tilburg.
  Een ander kritiekpunt is dat de onderzochte Veiligheidshuizen onvoldoende duidelijk maken welk gedrag of welke incidenten leiden tot het bespreken van een jongere binnen het JCO. Door het ontbreken van heldere criteria ligt volgens het CBP willekeur op de loer.
  Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaat ervan uit dat de conclusies van het onderzoek naar de Veiligheidshuizen van Bergen op Zoom en Friesland toepasbaar zijn op alle Veiligheidshuizen in Nederland. Bij het Veiligheidshuis in Bergen op Zoom verwijzen ze voor commentaar naar het ministerie, maar volgens een woordvoerder moet minister Opstelten zich nog over de kwestie buigen.
  Uit een interne brief van het ministerie aan het CBP blijkt echter dat minister Opstelten niet vindt dat het Openbaar Ministerie, de politie en de Raad voor de Kinderbescherming de wet hebben overtreden. Hij vindt wel dat het onderzoek van het CBP aanleiding is om 'extra aandacht te besteden aan de gegevensverwerking' binnen de Veiligheidshuizen. De bescherming van de persoonsgegevens moet daarbij voorrang krijgen.

  Onderwerp: Onderzoek naar regionalisering Brandweer Best
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 6 april 2011
  Link naar de bron

  Het college van burgemeester en wethouders van Best heeft dinsdag 5 april 2011 de intentie uitgesproken tot een volledige regionalisering van Brandweer Best. De komende maanden wordt door gemeente onderzocht op welke manier het korps kan worden ondergebracht bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het personeel van de afdeling Veiligheid en Handhaving, de vrijwilligers en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost worden hierbij nauw betrokken. De medewerkers en vrijwilligers zijn/worden dinsdag geïnformeerd over de intentie. De regionalisering heeft geen nadelige consequenties voor de veiligheid. Er wordt naar gestreefd om de regionalisering op 1 januari 2012 in te laten gaan.
  Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's van kracht. In november 2010 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om over te gaan tot regionalisering van de brandweer. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven nog voor het zomerreces in 2011 een en ander in de wet te willen verankeren. Mede gezien de (kern)takendiscussie in de gemeente Best is de intentie tot stand gekomen.
  De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad van Best meerdere debatten gevoerd over de (kern)taken van de gemeente. Op 11 april 2011 vindt het slotdebat plaats. In het document dat dient als basis hiervoor is rekening gehouden met regionalisering van en intergemeentelijke samenwerking voor een groot aantal taken op het gebied van Veiligheid en Handhaving, waaronder de brandweer-zorg. Daarom wil de gemeente Best zo spoedig mogelijk voorbereidingen treffen, zodat zij zelf sturing kan geven aan het proces en het tot stand komen van de arbeidsvoorwaarden. De gemeente vindt zorgvuldigheid richting het personeel en de vrijwilligers van het grootste belang.
  Er wordt nu gewerkt aan een stappenplan voor het onderzoek en vervolgens de daadwerkelijke overdracht van de brandweerzorg naar de veiligheidsregio. Hiervoor wordt een projectstructuur opgezet. Hierin is rekening gehouden met het betrekken van de medewerkers en de vrijwilligers waarvoor de regionalisering consequenties heeft.

  Onderwerp: Gele kaart voor vier Gelderse gemeenten
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 6 april 2011
  Link naar de bron

  VELUWE - Vier gemeenten op de Noord-Veluwe hebben op dit moment de gegevens over de risico's gevaarlijke stoffen niet compleet in beeld. Het gaat om Ermelo, Putten, Nijkerk en Elburg.
  De vier krijgen om deze reden een waarschuwing van de provincie Gelderland en moeten hun gegevens alsnog zo snel mogelijk aanleveren. De gegevens worden opgeslagen in een zogenoemde risicokaart. Dat moet het mogelijk maken bij ongevallen of rampen adequaat op te treden maar ook om voldoende preventieve maatregelen vooraf te nemen.
  Externe veiligheid is volgens het Gelders college van Gedeputeerde Staten een onderwerp dat weinig aandacht heeft.
  Maar pas de aandacht krijgt bij rampen als in Moerdijk. Dan wordt ook duidelijk waar dit werk nodig voor is. Er wordt dan ook snel duidelijk waar gaten zijn gevallen en waar de overheid haar werk niet goed heeft gedaan. In het belang van de veiligheid van de inwoners van Gelderland wil de provincie daarom de zaak volledig op de rit hebben.
  Het gaat veelal om procedures. Ermelo had bijvoorbeeld vergeten twee wijzigingen aan LPG-stations door te geven.

  Onderwerp: Roep uitvoeringsdiensten in het leven voor risicobedrijven
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 6 april 2011
  Link naar de bron

  MOERDIJK - De Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) pleit ervoor vier regionale uitvoeringsdiensten in het leven te roepen die landelijk aangestuurd worden. Deze moeten vergunningsverlening, toezicht en handhaving in een regio verzorgen voor risicovolle bedrijven, zoals Chemie-Pack. De VNCI laat dat weten in antwoord op het onderzoek van Omroep Brabant onder zware risicobedrijven. Daaruit bleek dat chemische bedrijven in de zwaarste risicocategorie, vergelijkbaar met Chemie-Pack in Moerdijk, grote overheids- en controleverschillen merken tussen regio's in Nederland. Volgens bedrijven in Brabant met meerdere vestigingen door de rest van het land worden regels niet identiek toegepast of uitgelegd en is er verschil van interpretatie op het gebied van wetgeving en het verlenen van vergunningen.
  Vijf bedrijven met Brabantse vestigingen, die anoniem wilden blijven, hebben meegewerkt aan het onderzoek. Drie bedrijven kwamen met voorbeelden. Ze vertellen onder andere over het verschil waarmee controleurs met richtlijnen omgaan.
  Chemische bedrijven als Chemie-Pack, waar in januari een grote brand woedde, moeten voldoen aan een richtlijn voor opslagtanks. Die richtlijn is nu zo'n vijf jaar oud. Bedrijf A* heeft een opslagtank op het terrein van zo'n vijftien jaar oud. Deze is gebouwd volgens de toen geldende richtlijn. Nu moet de installatie getoetst worden of deze nog wel voldoet aan de huidige richtlijn. De ene controleur gaat wel met de oude tank akkoord, de ander keurt hem af.
  Bedrijf B* wil een milieuvergunning (WM-vergunning) aanvragen. In de regio Rotterdam moet het bedrijf zich bij het loket 'Afvalstoffen' melden en in de regio Dordrecht weer bij 'Externe veiligheid'. Bij het eerste loket wordt gekeken hoe afval wordt afgevoerd of verwerkt. Bij het andere wordt gelet op risico's buiten het bedrijf, bijvoorbeeld op overlast voor aangrenzende bedrijven.
  Bedrijf C* heeft aparte noodplannen voor drie vestigingen door Nederland gemaakt. De basis is uiteraard hetzelfde, maar de ene regio wil bijvoorbeeld wel een uitgebreide checklist. Als het bedrijf hetzelfde noodplan op alle drie de locaties zou hebben liggen, zou de ene regio die veel te uitgebreid vinden en de ander het plan weer te karig. Daardoor zou het bedrijf een officiële waarschuwing kunnen krijgen. Zo heeft dit bedrijf daarom in Moerdijk uitgebreidere noodplannen liggen dan in Rotterdam.
  De verschillen komen volgens bedrijven door onvoldoende kennis bij lokale en regionale overheden. Volgens hun zou er veel meer uniformiteit nodig moeten zijn omtrent regelgeving van deze risicovolle bedrijven. Een landelijk instantie of calamiteitenteam zou volgens deze bedrijven de oplossing zijn.
  Volgens hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale zijn de uitkomsten 'zorgelijk'. "Kleine bedrijven, die toch al niet helemaal goed op de hoogte zijn van regels, worden soms gecontroleerd door kleine gemeenten met onvoldoende deskundigheid. Dat levert gevaarlijke situaties op. Bij grote bedrijven en bij grote gemeenten is het op orde en bij kleine bedrijven en gemeenten niet. Maar soms hebben kleine bedrijven in kleine gemeenten grote branden."

  Onderwerp: CBP wil sancties schendingprivacy veiligheidshuizen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 6 april 2100
  Link naar de bron

  Het College bescherming persoonsgegevens (CBP)heeft bij twee veiligheidshuizen geconstateerd dat de gegevensverwerking in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Nu start het CBP de 'handhavingsfase'. Daarbij onderzoekt het college of het handhavende middelen in gaat zetten zoals een 'last onder dwangsom'.
  Een van de punten waar het mis gaat met de privacy van betrokken is de 12-minners. Ten onrechte wordt informatie van jongeren in de leftijd van 6 tot 12 jaar en overigens ook van 18 tot 25 jaar in het administratieve systeem JCO-Support opgenomen. Dat is in strijd met artikel 11 Wbp, want 'bovenmatig' concludeert het CPB. Het doel van het JCO is immers om het jeugdstrafrecht beter te laten verlopen, terwijl jongeren onder de twaalf niet strafrechtelijk vervolgbaar zijn, terwijl jongeren van 18 tot 25 'slechts bij uitzondering' vallen onder het jeugdstrafrecht. 'De onderzoeksfase is afgerond, nu start de handhavingsfase,' zegt Lisette Rutgers van het CPB. De toezichthouder heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de verwerking van persoonsgegevens in Veiligheidshuizen in het kader van het Justitieel Casusoverleg en JCO-Support. De 'definitieve bevindingen', op basis van onderzoeken bij het Veiligheids Fryslan en het Veiligheidshuis Bergen op Zoom, liegen er niet om: opslag en uitwisseling is op verschillende punten 'bovenmatig', 'niet noodzakelijk', 'niet rechtvaardig' en bovenal 'onrechtmatig' ofwel in strijd met de wet.
  Voordat deze bevindingen van de toezichthouder definitief werden, heeft het CPB aan de verantwoordelijken voor de onderzochte gegevensverwerking, de minister van Veiligheid en Justitie, het College van procureurs-generaal, de hoofdofficier van justitie en de korpsbeheerder, de voorlopige bevindingen toegezonden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie weigert inzage in de door minister Opstelten ingezonden 'zienswijze' -'die is niet openbaar', maar zijn reactie heeft 'niet geleid tot aanpassing van het juridisch kader, de bevindingen en /of conclusies' - net zomin als de reactie van de andere verantwoordelijken, schrijft het College. Het ministerie van Veiligheid en Justitie 'bekijkt' nu het de 'aanbevelingen van het CPB kan opvolgen', zegt een woordvoerder desgevraagd.
  Ook de Raad voor de Kinderbescherming stelt te gemakkelijk privacygevoelige informatie ter beschikking in het de databank JCO-Support. De Kinderbescherming doet dat namelijk al voordat de jongere in het Justitieel Casusoverleg wordt behandeld. Daarbij komt dat ook Bureau Jeugdzorg de databank kan raadplegen, zonder dat dit voor het werk van de Kinderbescherming of voor Bureau Jeugdzorg 'noodzakelijk' is. Daarmee is het in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.
  Het is nog niet bekend wanneer het College Bescherming Persoonsgegevens beslist hoe de handhavingfase eruit gaat zien. Mogelijk komt er een 'last onder dwangsom', waarbij er een termijn wordt gegeven waarin de overtreders de onwettige situatie kunnen aanpassen. Het maakt volgens de woordvoerder van het CBP daarbij niet uit of het een overheid of een bedrijf of andere organisatie betreft. 'Wij kunnen als toezichthouder ook aan een overheid een last onder dwangsom opleggen. Dat hebben wij onlangs ook nog gedaan oer het onrechtmatig gebruik van het burgerservicenummer op de toegangspas van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.'

  Onderwerp: Extern onderzoek naar brand Rivierduinen
  Thema: crisismanagement
  Datum: 6 april 2011
  Link naar de bron

  Het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) in Den Haag gaat de brand onderzoeken bij de afdeling intensieve ouderenzorg van Riveirduinen in Oegstgeest. Op 12 maart kwamen daar twee bewoners om het leven en raakten enkele anderen gewond bij een brand in één van de paviljoens. Enkele dagen later overleed een derde slachtoffer. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. De Raad van Bestuur van Rivierduinen wil helderheid over de ramp en heeft daarom besloten om een grondig en onafhankelijk extern onderzoek uit te laten voeren. Eind mei worden de resultaten verwacht.
  Rivierduinen hoopt dat uit het onderzoek de feitelijke toedracht van de calamiteit zal blijken. Daaruit kunnen dan lessen worden getrokken gebruiken om de veiligheid te verhogen.
  Niet alleen directie en personeel van Rivierduinen zullen aan het onderzoek meewerken. Ook derden worden opgeroepen zich met relevante informatie bij het COT te melden.

  Onderwerp: Kans op wijkrellen te hoog ingeschat
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 7 april 2011
  Link naar de bron

  ZAANDAM - Nee, bang voor onlusten in wijken van Zaanstad hoeven we niet te zijn. Het is niet zo dat de gemeente een buurt heeft waar het gist en broeit, waar etnische groepen elkaar het leven zo zuur maken dat het wel eens tot uitbarsting zou kunnen komen. Zegt Anne van Galen, projectleider en schrijver van het rapport Regionaal Risicoprofiel.
  In dit rapport van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland schatten experts in hoe groot de kans is op veertien soorten rampen en calamiteiten en wat de gevolgen daarvan zullen zijn. En hoe de verschillende veiligheidsorganisaties zich er op kunnen voorbereiden. Een van de opmerkelijkste zaken in het rapport is de inschatting van de kans op onrust en ordeverstoring in wijken. Die kans is volgens het rapport 'waarschijnlijk' en de gevolgen 'ernstig'.
  Staan de Zaankanters rellen te wachten zoals vorig jaar in Culemborg, waar Molukkers en Marokkanen elkaar in de haren vlogen? ,,Nee'', zegt Anne van Galen nogmaals. ,,In Zaanstreek-Waterland worden geen rellen verwacht. In het rapport wordt de kans daarop toch als waarschijnlijk ingeschat, omdat de politie er op voorbereid wil zijn. Dat heeft te maken met de landelijke trend, waarin buurtonrust wèl past. Het is niet uit te sluiten dat het bij ons ook gebeurt en dan wil de regionale politie een plan klaar hebben. Uit publicitair oogpunt was het beter geweest als we de kans op rellen in het rapport als 'mogelijk' hadden ingeschat.''

  Onderwerp: VIS2 ervaring Erwin Meuldijk, veiligheidshuis Hengelo
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 7 april 2011
  Link naar de bron

  VIS2 wordt op dit moment door alle Veiligheidshuizen uit Twente gebruikt, Ketenmanager van Veiligheidshuis Hengelo (Erwin Meuldijk) vertelt over zijn ervaring met VIS2
  "VIS2 is voor ons HET systeem om het proces van hulpverlening- en/of justitietrajecten van cliënten goed te kunnen volgen. Het wordt door alle onderliggende gemeenten en vele andere instellingen en organisaties gebruikt. Hierdoor is er een (vis)netwerk ontstaan waardoor we cliënten en/of groepen, wanneer nodig, kunnen overdragen. Voordeel is ook dat iedereen met hetzelfde systeem werkt en dus informatie zo één op één overgedragen kan worden, zonder extra werk."
  "Vanuit privacy is het goed dat in het systeem verschillende rollen toebedeeld kunnen worden. Van raadpleger tot super-user. Dat maakt dat veel instellingen VIS2 kunnen gebruiken om te bezien waar en bij welke organisatie iemand bekend is."
  "Binnen de Veiligheidshuizen in Twente gebruiken we VIS2 op dit moment voor nazorg detentie en stedelijk strafketenoverleg (SSO). Ik sluit niet uit dat VIS2 voor meerdere overlegvormen/thema's gebruikt gaat worden. De 3 VH's in Twente gebruiken VIS2 op een uniforme manier en hebben de werkprocessen op elkaar afgestemd. Dat maakt het duidelijk voor al onze regionale partners."

  Onderwerp: Havenschap wil brandweer op industriegebied Moerdijk
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 7 april 2011
  Link naar de bron

  MOERDIJK - Het havenschap Moerdijk pleit voor een brandweerkazerne op het industrieterrein van Moerdijk. De brandweerkazerne zou dan uit Zevenbergen verdwijnen en de omliggende gebieden van Moerdijk, Zevenbergen en Klundert kunnen bedienen vanaf het industrieterrein. Het schap wil dan ook specialistische brandweer op de kazerne hebben staan. Het havenschap reageert daarmee op het onderzoek van Omroep Brabant onder zware risicobedrijven. Een derde van de risicobedrijven in Moerdijk, vergelijkbaar met Chemie-Pack, is tegen een brandweer die in dienst is van alle risicobedrijven.
  Onder die tegenstanders is ook Shell. Een woordvoerder van het olieconcern laat schriftelijk aan Omroep Brabant weten dat Shell niet wil inboeten op de veiligheid van hun bedrijf en medewerkers. "Met onze huidige bedrijfsbrandweer zijn we verzekerd van korte aanrijdtijden, hoe zou dat werken bij een gezamenlijke brandweer?" En: "Gezien omvang en aard van activiteiten geeft Shell al zeer forse bedragen uit voor brandweermaterieel en opleiding voor mensen."
  Omroep Brabant heeft alle zware risicobedrijven in Moerdijk, die in dezelfde categorie als Chemie-Pack zitten, vragen gesteld naar aanleiding van de brand bij dat bedrijf begin dit jaar. Tweederde van de risicobedrijven in Moerdijk juicht de komst van een gezamenlijke specialistische brandweer toe, omdat de huidige brandweervoorzieningen volgens hun onvoldoende is.
  Bedrijven blijken bereidwillig om zelf aan zo'n brandweerteam bij te dragen. Volgens tweederde van de bedrijven zou het principe van het bedrijfsrisico daarbij het beste uitgangspunt zijn. Bedrijven met een hoog risico zouden dan ook het meeste betalen. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant onderzoekt op dit moment meerdere varianten voor een specialistische bedrijfsbrandweer in Moerdijk. In juni moet dat rapport klaar zijn.
  De tegenstanders van de gezamenlijke brandweer geven verschillende redenen voor hun standpunt. Ze vinden zichzelf klein en zijn bang voor extreem hoge lasten. Een ander geeft aan sporadisch met gevaarlijke stoffen te werken. De laatste geeft aan bang te zijn voor tegenstrijdige belangen met de huidige brandweer in Moerdijk. Ook vindt een enkeling dat alle industriebedrijven in Moerdijk mee moeten betalen aan een bedrijfsbrandweer.

  Onderwerp: Chemie-Pack moet polissen geven
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 7 april 2011
  Link naar de bron

  Het door brand verwoeste chemiebedrijf Chemie-Pack in Moerdijk moet Rijkswaterstaat afschriften van de verzekeringsdocumenten geven.
  Dat heeft de kortgedingrechter in Breda vandaag bepaald. Het bedrijf weigerde tot dusver aan getroffenen te vertellen wie de verzekeraars zijn en wat de dekking is. Rijkswaterstaat wil de gevraagde informatie hebben om te kunnen beoordelen of het zinvol is beslag te leggen bij de maatschappijen en om te voorkomen dat de polissen uitgeput raken.
  Chemie-Pack brandde begin januari volledig af. Door de enorme brand raakte onder meer het oppervlaktewater in de haven van Moerdijk vervuild. Rijkswaterstaat betaalde 1,6 miljoen euro om het water te laten zuiveren en zegt dat Chemie-Pack of de verzekering dat moet betalen.

  Onderwerp: Gouden rookmelder voor veiligheidsregio Utrecht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 8 april 2011
  Link naar de bron

  De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is genomineerd voor de Gouden Rookmelder, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt tijdens de kick-off van de brandpreventieweken. De VRU krijgt de nominatie voor het project 'Eerste Hulp Bij Ontruimen'. Dat project draait sinds eind oktober 2010. Daarmee worden meer medewerkers in de zorg voorbereidt op een eventuele ontruiming. Het bestaat uit een set waarmee een ontruiming op tafel kan worden nagespeeld. Op 10 mei hoort de VRU of zij de Gouden Rookmelder daadwerkelijk krijgt.

  Onderwerp: Raalte sluit aan bij veiligheidshuis IJsselland
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 8 april 2011
  Link naar de bron

  De gemeente Raalte gaat zich aansluiten bij het Veiligheidshuis IJsselland. De combinatie van strafrecht en zorg (traject op maat) is succesvol gebleken, aldus de gemeente.
  De meerwaarde van het veiligheidshuis voor de gemeente Raalte is inmiddels al aangetoond. Dit bleek tijdens een proef waarbij de gemeente bij twee casussen gebruikmaakte van de expertise, de contacten en de frisse blik van de veiligheidsmakelaars van het Veiligheidshuis.
  De persoonsgebonden aanpak is effectief gebleken. Uit de veelplegeraanpak blijkt dat als strafrecht en zorg gericht samenwerken, de kans groter is dat de spiraal van overlast/criminaliteit doorbroken wordt. Het strafrecht biedt mogelijkheden van dwang en drang; de zorg kan vooral inzetten op blijvende gedragsverandering, aldus de gemeente.
  IJsselland heeft overigens niet gekozen voor een fysiek veiligheidshuis, maar voor (mobiele) veiligheidsmakelaars, die aanvullend zijn op het bestaande overleg. De veiligheidsmakelaar verbindt, informeert en onderzoekt alternatieven in de aanpak. Zij hebben een werkplek in Zwolle en Deventer en sluiten aan bij de lokale overlegstructuren.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.