Week: 10 van 6 tot en met 12 maart 2011


Nieuws van Internet:
 • Test-sms veiligheidsregio niet bij iedereen aangekomen
 • Alarmsirenes blijven stil in Zeeland
 • Nieuwe huisvesting Veiligheidsregio ZHZ
 • Prijskaartje aan leven van burger
 • Onderzoek naar explosieven uiterwaarden IJssel
 • Gemeenten gaan samenwerken bij crisisbeheersing


 • Onderwerp: Test-sms veiligheidsregio niet bij iedereen aangekomen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 7 maart 2011
  Link naar de bron

  De eenmalige test van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond verloopt niet goed. Alle mensen die zich via alarmbericht.nl hebben aangemeld zouden vandaag om 12 uur een berichtje moeten hebben gekregen, maar dat is niet overal gebeurd.
  Volgens de brandweer komt dat omdat slechts een deel van Rotterdam nu al verstuurd is en dat er sprake is van een zogeheten flash-bericht. Zo'n sms zie je wel binnenkomen, maar verdwijnt daarna ook direct weer.
  Nu de veiligheidsregio de rest van de regio gaat sms-en wordt gekeken of wel de goede berichten verstuurd kunnen worden.
  Normaal alarmeert de Veiligheidsregio alleen als ook de sirenes klinken. Door recente gebeurtenissen zoals de brand in Moerdijk is besloten om ook bij minder ernstige incidenten te sms-en. De test is bedoeld om alle aangesloten abonnees hierop te wijzen.

  Onderwerp: Alarmsirenes blijven stil in Zeeland
  Thema: veilighiedsregio
  Datum: 8 maart 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - De sirenes die elke eerste maandag van de maand bij wijze van test te horen zijn, zijn gisteren in heel Zeeland stil gebleven.
  Dat heeft enerzijds te maken met alarmeringssoftware die de medewerkers van de meldkamer van de veiligheidsregio er op moet wijzen dat het weer tijd is voor de test. Deze software werkte niet. Die mensen dachten er op dat moment zelf ook niet aan, omdat ze te druk bezig waren met de grote brand in Goes. Zodoende bleef het in heel Zeeland vandaag om 12.00 uur rustig.

  Onderwerp: Nieuwe huisvesting Veiligheidsregio ZHZ
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 8 maart 2011
  Link naar de bron

  De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft vrijdag 4 maart getekend voor de aankoop van een kantoorpand van ca 2.700 m2 van Heijmans
  Vastgoed Realisatie in het Leerpark in Dordrecht. In dit pand wordt ook de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid gehuisvest met kantoren en een uitrukpost. Heijmans zal in juni 2011 de eerste paal slaan, zodat het pand in het voorjaar 2012 in gebruik kan worden genomen. Alles onder één dak De Veiligheidsregio is nu nog (deels) gehuisvest op de Spinel (Dordtse Kil III), het Oranjepark en de Noordendijk. Met dit nieuwe onderkomen worden bijna alle entiteiten binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid onder één dak gehuisvest. Eén van de twee brandweerposten Dordrecht en de Gemeenschappelijke MeldCentrale, beheerd door de Politie Zuid-Holland-Zuid, blijven in het Oranjepark.
  In het nieuwe pand wordt ook het nieuwe Regionale Crisiscentrum voor Zuid-Holland Zuid gevestigd. Vanuit een dergelijk centrum worden rampen of calamiteiten bestreden, zoals de brand Moerdijk. Belangrijk voordeel van vestiging op het Leerpark is dat de Veiligheidsregio pal naast de tweede post van Brandweerzorg Dordrecht komt te zitten. Door het combineren van voorzieningen kunnen beiden op efficiënte wijze dag en nacht en zeven dagen per week operationeel worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de installatie van één gemeenschappelijke noodstroomvoorziening.
  Het totale Leerparkgebied wordt ontwikkeld door Heijmans Vastgoed/Proper Stok in opdracht van de Coöperatie Ontwikkeling Leerpark. Daarvan zijn het Da Vinci College en de gemeente Dordrecht de belangrijkste opdrachtgevers. Het Leerpark omvat scholen, kantoren, detailhandel en 450 woningen. Alle bouw- en ontwikkelactiviteiten zijn ondergebracht bij Heijmans. Heijmans ontwikkelt en realiseert ook het nieuwe kantoor voor de Veiligheidsregio, waarin tevens de uitrukpost van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid wordt ondergebracht.

  Onderwerp: Prijskaartje aan leven van burger
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 8 maart 2011
  Link naar de bron

  VELSEN - De opkomsttijden van de brandweer worden langer, maar blijven binnen de normen. Dat zegt de VRK-leiding die in opdracht van haar bestuur heeft onderzocht waar de veiligheidsregio op zou kunnen bezuinigen.
  Waarschijnlijk zullen niet alle voorstellen de eindstreep halen, maar een ding is duidelijk: de regio wordt er een stuk onveiliger op. Dat is af te leiden uit de afzonderlijke bezuinigingsvoorstellen, waarbij niet alleen de besparing staat vermeld, maar ook wordt aangegeven wat het bijbehorende risico is. Dat levert af en toe een onthutsend beeld op. Bijvoorbeeld bij de mogelijkheid om de frequentie van de controle op bouwwerken te verlagen. Dit zou blijkens het bezuinigingsdocument 'de kans op slachtoffers en schade groter' maken. De besparing bedraagt €250.000.
  Een ander voorbeeld: beperken of stoppen van de duiktaak. Risico: 'minder levens gered. Geen wettelijke taak, wel wettelijke norm'. Besparing: maximaal €250.000. De prijs van mensenlevens is zelden zo duidelijk c.q. cynisch weergegeven.

  Onderwerp: Onderzoek naar explosieven uiterwaarden IJssel
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 10 maart 2011
  Link naar de bron

  Deventer - Waterschap Groot Salland en Waterschap Veluwe laten momenteel detectieonderzoek uitvoeren naar niet gesprongen explosieven in de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer.
  'Het werk maakt deel uit van het project Ruimte voor de Rivier Deventer', melden de waterschappen donderdag.
  Waterschap Groot Salland en Waterschap Veluwe voeren samen de Ruimte voor de Riviermaatregelen aan de IJssel bij Deventer uit. Deze maatregelen omvatten in totaal het graven van zes nevengeulen die zorgen voor een lagere hoogwaterstand op de IJssel en een snellere afvoer in tijden van hoogwater.
  Naast waterveiligheid investeert het programma Ruimte voor de Rivier in ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied wordt mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt meer ruimte aan natuur en recreatie.
  Het doel van het detectieonderzoek dat momenteel plaatsvindt is om veilig te kunnen werken tijdens de uitvoering van de graafwerkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen en het archeologisch vindplaatsenonderzoek.
  Eind maart/begin april worden de resultaten verwacht en moet er duidelijkheid komen over de ligging van mogelijke explosieven in de IJsseluiterwaarden. Deze worden verwijderd voorafgaand aan de graafwerkzaamheden voor het veiligstellen van de archeologische waarden en het verleggen van kabels en leidingen.

  Onderwerp: Gemeenten gaan samenwerken bij crisisbeheersing
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 10 maart 2011
  Link naar de bron

  Op woensdag 9 maart is een convenant 'intergemeentelijke samenwerking rampenbestrijding en crisisbeheersing' getekend namens de colleges van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. De gemeenten gaan hiermee voldoen aan de eisen die gesteld worden op basis van de Wet Veiligheidsregio's.
  In het convenant is overeengekomen dat tussen deze gemeenten nauw samengewerkt wordt aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat betekent dat de organisaties bijvoorbeeld meer dan nu aanspraak kunnen maken op elkaars personeel bij rampen en crisis, samen plannen actualiseren en elkaar informeren over lokale situaties en samen oefenen en trainen.
  De gemeenten maken deel uit van een van de subregio's van de Veiligheidsregio Hollands Midden. In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Verder nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen.
  De Wet Veiligheidsregio's (Wvr) is op 1 oktober 2010 in werking getreden In de wet zijn onder meer de bestuurlijke inbedding en de basisvereisten voor rampenbestrijding en crisisbeheersing opgenomen. Ook aan de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie stelt de Wvr nieuwe en veelal verregaande eisen waardoor een gewijzigde organisatievorm noodzakelijk is.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.