Week: 09 van 27 februari tot en met 5 maart 2011


Nieuws van Internet:
 • Veiligheidsregio: miljoenenkorting in 2012
 • Overheidssysteem moet 4 x per dag rebooten
 • Officieel plan pas op 1 april 2011
 • Brandweer wordt regionaal
 • Gevaarlijke Stoffen voortaan buiten de bebouwde kom
 • Sloe: eerste veiligheidscontour
 • Twaalf-minners zijn zorgenkindjes jeugdpolitie Zeeland
 • Eerste zittingen in Veiligheidshuis Almere
 • BTW-voordeel voor gemeentelijke brandweerkazernes
 • Eerste zittingen Veiligheidshuis Almere (2)
 • Werk van 100 brandweervrijwilligers op de tocht
 • Laatste woord is nog niet gesproken over regionalisatie brandweer
 • Veiligheidsregio Zeeland ontsnapt aan belastingclaim
 • Veertien instanties onderzoeken brand Moerdijk
 • Contract Landelijk Crisismanagement Systeem


 • Onderwerp: Veiligheidsregio: miljoenenkorting in 2012
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 1 maart 2011
  Link naar de bron

  Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is sinds 1 januari 2010 de baas over de brandweer. De 26 burgemeesters in de regio vormen samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Bij vorming in 2010 werd bezuiniging opgelegd van 9,5 ton op de organisatie (overhead). Daar bovenop bezuinigingsplan van 10 procent op totale budget Veiligheidsregio van 60 miljoen. Bezuiniging moet vanaf 2012 stapsgewijs haar beslag krijgen. Bezuinigingsplannen staan nu op papier. Regionale brandweerposten zijn vorige week ingelicht. Algemeen bestuur Veiligheidsregio hakt eind maart knopen door. Plannen worden daarna voorgelegd aan alle gemeenteraden. Medio juli definitieve besluiten. Mogelijke komst van nieuwe kazerne op industrieterrein Moerdijk maakt geen deel uit van bezuinigingsvoorstellen en dekkingsplan. Hiervoor loopt apart traject in samenwerking met gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk. Mogelijk in de loop van 2011 hierover meer duidelijkheid.

  Onderwerp: Overheidssysteem moet 4 x per dag rebooten
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 1 maart 2011
  Link naar de bron

  Het ict-systeem Omgevingsloket Online, waaraan alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten, moet vier keer per dag worden herstart. Ambtenaren lopen daarbij het risico data te verliezen.
  Omgevingsloket Online (OLO) is onderdeel van het rijksbeleid om burgers meer toegang te geven tot gemeentelijke producten via internet. Via de gemeentelijke website kunnen burgers rechtstreeks een omgevingsvergunning aanvragen. Zo'n vergunning is nodig indien er bijvoorbeeld verbouwplannen aan het huis zijn.
  Het OLO is in oktober van dit jaar live gegaan en heeft eigenlijk vanaf de start al problemen gekend. De problemen zitten volgens Infomil, de leverancier van het loket, aan de achterkant van het systeem. Er worden door onbekende oorzaak te veel verbindingen gemaakt met de database, waardoor de prestaties van het systeem minder worden. Ambtenaren kunnen daardoor niet inloggen of krijgen een server error. In ieder geval is het systeem enorm traag.
  Infomil is onderdeel van AgentschapNL, het vroegere SenterNovem. Dat is weer onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat ministerie heeft begin dit jaar een taskforce opgericht om de problemen op te lossen. Eerste oplossing was het systeem twee maal per dag te herstarten. Dat heeft niet geholpen, want sinds vandaag wordt het systeem vier maal daags gereboot. Volgens Infomil komt dat doordat alle maatregelen teniet worden gedaan door de snelle groei van de database en doordat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van OLO.
  Dat gebeurt op vaste tijden zodat alle gemeentelijke ambtenaren in Nederland daarmee rekening kunnen houden. Wel is het zo dat als op die tijdstippen informatie wordt ingevoerd via de zogeheten behandelmodule, kan die verloren gaan indien er nog niet is opgeslagen. De verbinding met het loket is dan immers verbroken. Burgers zouden niets van de reboot merken.
  De maatregelen zouden nodig zijn tot uiterlijk half april. Infomil dacht in eerste instantie het nog uit te houden met de eerder getroffen maatregelen tot 1 juli. Dan zou een aanpassing in het systeem klaar zijn. Die datum wordt nu naar voren gehaald.

  Onderwerp: Officieel plan pas op 1 april 2011
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 2 maart 2011
  Link naar de bron

  ETTEN-LEUR - Zestien brandweerteams, waaronder dat van Etten- Leur, zouden hun tweede bluswagen moeten inleveren. Dat zorgt voor onrust, vooral omdat 250 vrijwillige brandweerlieden dan overbodig worden. Maar de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wil dit uitgelekte plan, dat zaterdag in deze krant stond, niet bevestigen. Het zou prematuur zijn. "Wat er nu gebeurt, is voor de muziek uitlopen. Op 30 of 31 maart is er eerst een conferentie. Alle 26 burgemeesters die samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vormen, kunnen zich dan over de plannen van de korpsleiding uitspreken. Op 1 april komt dan het officiële plan naar buiten. En dat is geen grap ", aldus de voorlichtster van de veiligheidsregio. "Daarna zijn alle gemeenteraden aan zet en pas daarna worden er knopen doorgehakt. Dat zal ergens in de zomer zijn."
  Dat brandweerteams mogelijk hun tweede bluswagen moeten inleveren, heeft te maken met het dekkings- en spreidingsplan van de brandweer. Als er brand uitbreekt in het uiterste puntje van Etten-Leur, kan soms beter een brandweerteam uit bijvoorbeeld Zevenbergen uitrukken in plaats van het Etten-Leurse. De ingeleverde brandweerwagens komen op een centrale plaats te staan, als reserve.

  Onderwerp: Brandweer wordt regionaal
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 2 maart 2011
  Link naar de bron

  TIEL - De brandweerkorpsen van de achttien gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland- Zuid gaan regionaliseren. De burgemeesters van de achttien gemeenten zijn het eens geworden over de noodzaak van samenwerking.
  De kazernes in de gemeenten blijven ook in de nieuwe situatie bestaan en de vrijwilligers behouden hun band met de lokale gemeenschap. Ook de samenwerking in clusters, zoals Tiel en Neder-Betuwe, blijven intact.
  De nieuwe opzet kost ook geld in de aanloop maar die kosten worden volgens de Veiligheidsregio goed gemaakt door de besparingen in de jaren daarna. Het voorstel gaat nu voor besluitvorming naar de colleges en de gemeenteraden waarna, bij algehele instemming, over een aantal maanden de reorganisatie definitief wordt.

  Onderwerp: Gevaarlijke Stoffen voortaan buiten de bebouwde kom
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 2 maart 2011
  Link naar de bron

  BEVERWIJK - Door de komst van de westelijke randweg hoeft het vervoer van gevaarlijke stoffen voortaan niet meer door de bebouwde kom van Beverwijk te gaan. Dat blijkt uit het raadsvoorstel over de wijziging van de routering gevaarlijke stoffen dat het college vandaag naar de gemeenteraad stuurt. In het kader van het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid heeft de Milieudienst de huidige route gevaarlijke stoffen geëvalueerd. Tevens is de noodzaak onderzocht om andere wegen en/of weggedeelten aan te wijzen met als doel de openbare veiligheid in Beverwijk verder te verbeteren. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de huidige route voldoet aan de normen die het besluit transportroutes externe veiligheid (BTEV) stelt aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Er zijn geen knelpunten. Er is door de aanleg van de westelijke randweg een gunstig alternatief gekomen voor de route door de bebouwde kom van Beverwijk. Om het vervoer van gevaarlijke stoffen in de regio zo veilig mogelijk te laten verlopen is het aan te bevelen het wegdeel Noorderweg, van de rotonde Kanaalweg/Wijkermeerweg/Flevoland tot aan afrit ´Beverwijk´ van de A9 op te nemen in de gemeentelijke route. Transporteurs kunnen vanuit de richting Zaanstad (Kanaaldijk) op deze manier snel en eenvoudig de A9 bereiken. Vanaf de Noorderweg kunnen ze via de Kanaalweg naar de pont Buitenhuizen en zonodig via de Wijkermeerweg naar pont Velsen. Het opnemen van de Noorderweg in de routering betekent de formalisering van de gedoogsituatie die er al jaren bestaat. Het raadsvoorstel wordt na behandeling in de raadscommissie RES vrijgegeven voor de inspraak. Na zes weken ter inzage legging wordt het definitieve voorstel aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.

  Onderwerp: Sloe: eerste veiligheidscontour
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 2 maart 2011
  Link naar de bron

  VLISSINGEN - Het Industriegebied Vlissingen Oost (Sloegebied) krijgt als eerste bedrijventerrein in Nederland een zogenaamde veiligheidscontour. De contour bepaalt tot waar de risicocontouren van bedrijven op het industriegebied mogen komen.
  Met de veiligheidscontour wordt de ruimte tussen risicovolle bedrijvigheid en leefomgeving, zoals woningbouw, afgebakend. De Provincie Zeeland en gemeente Vlissingen hebben, na gemeente Borsele, de Veiligheidscontour vastgesteld. Het Ontwerpbesluit ligt vanaf 9 maart ter inzage bij het gemeentehuis van Borsele en Vlissingen en het provinciale kantoor van de directie Ruimte, Milieu en Water.
  Een veiligheidscontour is een nieuw instrument dat nog niet is toegepast in Nederland. Een overheid mag een veiligheidscontour vaststellen voor een bepaald gebied. Het is geen wettelijke verplichting. In de bestemmingsplannen van Borsele en Vlissingen en het Omgevingsplan van de Provincie Zeeland is het Industriegebied Vlissingen Oost aangewezen als gebied waar risicovolle bedrijven worden geconcentreerd, dit is gedaan om te voorkomen dat dit soort bedrijven zich vestigen op lokale bedrijventerreinen. Met het vaststellen van de veiligheidscontour wordt dit geregeld. De ruimte tussen risicovolle activiteiten enerzijds en ontwikkeling van de leefomgeving anderzijds wordt met de contour verdeeld en gescheiden gehouden.
  Binnen de veiligheidscontour geldt het plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een risicovolle activiteit. Het plaatsgebonden risico mag op plaatsen waar veel mensen langdurig verblijven, zoals woningen of scholen, niet groter zijn dan een kans van 1 op de 1 miljoen per jaar.
  Het plaatsgebonden risico van ieder bedrijf afzonderlijk mag niet buiten de grenzen van de veiligheidscontour vallen. Om te voorkomen dat eventuele risico's onverantwoord hoog worden, mogen alleen risicovolle en aanverwante bedrijven zich daar nog vestigen. Het groepsrisico, de kans per jaar dat een groep personen van een bepaalde grootte tegelijk slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen, blijft gelden. Aan het groepsrisico blijft dan ook getoetst worden bij het verlenen van een vergunning of wijziging van ruimtelijk plannen. De toets aan normen van overige milieuaspecten, zoals geluid en de Natuurbeschermingswet, blijft onverminderd van kracht.
  De contour schept duidelijkheid voor zowel bedrijven als omwonenden. Buiten de contour blijft ruimte beschikbaar voor bestaande, geplande en nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw en de realisatie van kantoren en winkels. De kans dat personen in de omgeving van het bedrijventerrein slachtoffer worden van een ongeval met gevaarlijke stoffen buiten de veiligheidscontour blijft gelijk.
  De risico's vanuit het industriegebied ten gevolge van grote ongevallen in termen van overlijden wordt door de veiligheidscontour begrensd en niet groter. Het begrip veiligheidscontour komt uit artikel 14 van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi). De veiligheidscontour heeft geen betrekking op de kerncentrale, windturbines en het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg,water en spoor en buisleidingen. Hierop is andere wet- en regelgeving van toepassing.
  De Veiligheidscontour Vlissingen Oost is door de gemeenten Borsele en Vlissingen en de Provincie vastgesteld. Zeeland Seaports en de Veiligheidsregio Zeeland zijn bij dit project betrokken.

  Onderwerp: Twaalf-minners zijn zorgenkindjes jeugdpolitie Zeeland
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 2 maart 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG- Het zijn letterlijk de zorgenkindjes van de Zeeuwse jeugdpolitie. Een dozijn jongens van nog geen twaalf jaar oud dat met naam en toenaam bekend is bij het korps. Terwijl leeftijdgenootjes spelen met lego hebben zij ingebroken, gestolen of geweld gebruikt.
  Teamchef Bram van Moolenbroek van de jeugdpolitie heeft het onder andere over een jongetje dat door enkele jaren oudere plaatsgenoten is ingezet voor winkeldiefstal, enkele jongens die nog niet zo lang geleden een klasgenoot ernstig mishandelden en een jongetje dat aansluiting probeert te krijgen bij wat oudere criminele jongeren.
  Deze jongens worden door de politie twaalf-minners genoemd omdat ze officieel nog niet aangepakt kunnen worden door justitie. De strafrechtelijke leeftijdsgrens ligt in Nederland namelijk bij twaalf jaar. Daardoor worden kinderen jonger dan twaalf anders behandeld dan oudere minderjarigen op wie het jeugdstrafrecht wel van toepassing is.
  De leeftijdsgrens van twaalf wordt in Nederland in acht genomen omdat jonge kinderen wat betreft leren en sociaal-emotioneel gezien nog zodanig in ontwikkeling zijn dat van hen niet kan worden verwacht dat zij al in staat zijn de consequenties van hun gedrag in volle omvang te overzien.
  Om die reden worden zij nog niet ten volle verantwoordelijk gesteld voor hun daden. Dat was voor enkele iets oudere jongeren, van dertien en veertien jaar, de reden om twaalf-minners in te zetten bij hun winkeldiefstallen. Van Moolenbroek: "Die dachten, die jongetjes pakken ze niet."
  Het merendeel van de twaalfminners is bij de politie bekend wegens pesten. Het gaat volgens Van Moolenbroek om extreme vormen. Dus niet iemand alleen maar uitschelden. Maar meer het terroriseren van iemand door hem bijvoorbeeld te laten struikelen en dan met z'n allen bovenop hem springen.
  Zodra de politie hoort van een twaalf-minner die ontspoort, wordt de jongere onderwerp van overleg in het Veiligheidshuis. Politie, justitie, overheid en tal van hulpverleners zitten daar bijeen en proberen te voorkomen dat jongeren in herhaling vervallen als het gaat om crimineel gedrag. Daarbij wordt volgens Van Moolenbroek nadrukkelijk niet gekeken naar straffen. "Want het blijkt dat straffen heel weinig effect hebben op het gedrag van zulke jongeren." Volgens hem blijkt vaak dat ouders niets weten van wat hun kinderen uitspoken. Hen inseinen is een eerste stap. Vervolgens wordt gekeken op welke manier de ouders ondersteuning kunnen krijgen. "Want we willen hoe dan ook voorkomen dat zulke kinderen in herhaling vallen."
  De inzet op twaalf-minners is een landelijke aanpak in samenwerking met Bureau Jeugdzorg. Dit heeft steeds de aandacht binnen het Veiligheidshuis. Het Zeeuwse Veiligheidshuis draait nu anderhalf jaar en Van Moolenbroek is tevreden over het resultaat. Volgens hem wordt binnen het instituut goed samengewerkt en beseft iedereen de noodzaak probleemgevallen snel aan te pakken. "Want wat we echt willen voorkomen is dat jongeren gaan recidiveren, in herhaling vallen."
  Zo wordt een melding over een twaalf-minner al na een dag besproken met de partners in het Veiligheidshuis. Dan wordt gekeken naar de familie, het schoolverzuim en alle documentatie die bekend is. "En vervolgens gaan de mensen van de Raad voor de Kinderbescherming aan de slag."
  Om de problemen bij de twaalf-minners aan te pakken wordt door de politie dan ook heel nadrukkelijk naar de zorginstellingen gekeken zoals jeugdzorg en kinderbescherming. Van Moolenbroek: "Wij melden het, zij moeten het oppakken."
  De kleinschaligheid van Zeeland is volgens hem een belangrijke oorzaak voor het succes van het Veiligheidshuis. "We kennen elkaar, we weten elkaar te vinden."

  Onderwerp: Eerste zittingen in Veiligheidshuis Almere
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 2 maart 2011
  Link naar de bron

  In het Veiligheidshuis in Almere vinden woensdag voor het eerst een aantal zogenoemde officierszittingen plaats. Bij deze zaken komen verdachten niet voor de rechter, maar krijgen ze van justitie een taakstraf of boete aangeboden.
  De zaken dienden voorheen in Lelystad, maar inwoners van Almere kunnen vanaf nu dus ook in hun eigen stad terecht.
  Woensdag worden 10 zaken van Almeerders tussen de 13 en 17 jaar oud behandeld. Zij worden onder meer verdacht van diefstal, mishandeling en oplichting.

  Onderwerp: BTW-voordeel voor gemeentelijke brandweerkazernes
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 maart 2011
  Link naar de bron

  Den Haag - Gemeentes die hun brandweerkazerne gratis ter beschikking stellen aan de veiligheidsregio krijgen een btw-voordeel van staatssecretaris Weekers. Zij hoeven geen terugbetaling te doen aan het btw-compensatiefonds betreffende investeringen in de kazernes als de gemeente deel uitmaakt van de betreffende veiligheidsregio.
  In het beleidsbesluit van 9 juni 2009 was al geregeld dat dit niet nodig was bij eigendomsoverdracht van brandweerkazernes aan de desbetreffende veiligheidsregio. Staatssecretaris Weekers heeft dit besluit uitgebreid door dit ook te laten gelden als de kazerne gratis ter beschikking wordt gesteld aan de veiligheidsregio. Het beleidsbesluit is van kracht na publicatie in de Staatscourant.
  In 2003 is het btw-compensatiefonds in het leven geroepen om gemeenten en provincies te compenseren voor het betalen van btw over werk dat wordt uitbesteed. Zij betalen namelijk btw over de gehele factuur en kunnen de btw, in tegenstelling tot het bedrijfsleven, niet terugvorderen bij de Rijksoverheid. Hierdoor kon er geen eerlijke afweging worden gemaakt om werk via in- of uitbesteding uit te laten voeren. Maar als panden binnen de afschrijvingstermijn ter beschikking worden gesteld of verkocht aan derden moet een deel van de btw-compensatie worden teruggestort in het fonds.

  Onderwerp: Eerste zittingen Veiligheidshuis Almere (2)
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 3 maart 2011
  Link naar de bron

  ALMERE / PETER HENDRIKS - Het openbaar ministerie (OM) heeft gisteren voor het eerst tien zogeheten officierszittingen in het Veiligheidshuis in Almere gehouden. Voorheen waren deze zaken voorbehouden aan provinciehoofdstad Lelystad.
  ,,We hebben nu een aparte zittingszaal in Almere'', verklaart Jetty Bult namens het OM. ,,Hier kunnen we zaken houden die niet voor de rechter hoeven te komen. De mensen, die hier verschijnen, krijgen van justitie een taakstraf of boete aangeboden. Weigeren ze deze, dan krijgen ze alsnog een dagvaarding om in Lelystad langs te komen.''
  Het grote voordeel zit in het feit dat Almeerders voor dit soort redelijk eenvoudige zaken niet helemaal naar Lelystad hoeven te reizen. ,,We behandelen in eerste instantie in Almere alleen de zaken waar Almeerders voor moeten langskomen'', weet Bult. ,,Wel onderzoeken we of het voor inwoners van Zeewolde misschien prettig is om eveneens naar Almere te gaan in plaats van naar Lelystad.''
  Overigens wordt er niet dagelijks zitting gehouden in het Almeerse Veiligheidshuis. ,,We sparen de zaken op zodat we er een hele dag van kunnen maken'', vertelt Bult. ,,Het doel is om twee keer per maand een zittingsdag te houden. De ene keer voor meerderjarigen, de andere voor minderjarigen.''
  Tijdens de onofficiële aftrapdag dienden direct tien officierszittingen. Daarvoor moesten tien Almeerse jongeren in de leeftijd van dertien tot zeventien jaar in het Veiligheidshuis, dat sinds kort in het WTC Alnovum gevestigd is, verschijnen. ,,Het betreft vergrijpen als mishandeling, openlijke geweldpleging, diefstal en belediging. Zij hebben de straf die werd voorgelegd, voor jongeren vaak een werkstraf, geaccepteerd.''
  Het OM zou graag zien dat Almeerders die in Almere hun vergrijp hebben gepleegd in de toekomst ook in de stad hun werkstraf zouden uitvoeren. ,,Dat is de ideale situatie. Dat de plek waar de schade berokkend is ook onderwerp is van de werkstraf.''

  Onderwerp: Werk van 100 brandweervrijwilligers op de tocht
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 4 maart 2011
  Link naar de bron

  Honderd brandweervrijwilligers, die actief zijn voor de Veiligheidsregio Kennemerland, moeten vrezen voor hun werk. Het zou met name gaan om vrijwilligers die opereren vanuit de posten Velsen-Zuid en Haarlem-Oost. Verder zou de VRK het voortaan moeten stellen met vier redvoertuigen, in plaats van de huidige acht. Deze, en vele andere, maatregelen worden genoemd als bezuinigingsmogelijkheden. De VRK komt 2,9 miljoen euro tekort en aan de organisatie is gevraagd om in kaart te krijgen wat de ondergrens is van haar wettelijke taken. De op basis hiervan genoemde voorstellen zijn nog niet definitief. Dat worden ze over twee weken, waarna ze aan de tien VRK-gemeenten ter beoordeling worden voorgelegd. Uiteindelijk beslist het Algemeen Bestuur van de VRK, bestaande uit tien burgemeesters en tien verantwoordelijke wethouders, op 18 juli.

  Onderwerp: Laatste woord is nog niet gesproken over regionalisatie brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 4 maart 2011
  Link naar de bron

  DONGEN - De mensen van de brandweerpost Dongen zijn in rep en roer, omdat ze 'hun' tweede blusvoertuig moeten inleveren.
  Dat hebben ze althans vorige week te horen gekregen op voorlichtingsbijeenkomsten waarbij het management van de Veiligheidsregio aan het woord kwam.
  Die Veiligheidsregio is een organisatie waarin begin vorig jaar de 26 gemeentelijke brandweerkorpsen van West- en Midden-Brabant zijn opgegaan.
  Die samenwerking beoogt een efficiencyslag. Daar bovenop kwam een bezuinigingsopdracht van 10 procent in drie jaar, voor Dongen resulterend in een opdracht van een ton.
  Burgemeester Simone Dirven van Dongen heeft nu een raadsinformatiebrief geschreven waaruit blijkt dat het laatste woord over de bezuinigingen en de manier waarop die worden doorgevoerd, nog niet gezegd is.
  Om te beginnen praten de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Dongen in de brandweerkazerne aan de Oude Baan met de brandweerlieden.
  In het laatste weekeinde van 30 en 31 maart is er een tweedaagse conferentie van de 26 burgemeester van gemeenten in West- en Midden-Brabant die samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio vormen. Zij akkeren de problematiek nog eens diepgaand door en komen dan tot een 'voorgenomen besluit'.
  Direct daarna wordt dat 'voorgenomen besluit' in behandeling genomen door de 26 betrokken gemeenteraden.
  Vervolgens is er op 20 april in het gemeentehuis in Dongen een regionale informatie-avond voor gemeenteraadsleden. Daar geeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant tekst en uitleg over de plannen en voornemens.
  Tot half juni kunnen de gemeenteraden zich uitspreken over de plannen. Op 7 juli neemt het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio een definitief besluit.

  Onderwerp: Veiligheidsregio Zeeland ontsnapt aan belastingclaim
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 5 maart 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) ontsnapt aan een forse nahefing van de belastingdienst.
  Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) heeft bepaald dat gemeenten die hun brandweerkazerne gratis ter beschikking stellen aan de veiligheidsregio, het btw-deel over nieuw- of verbouw niet hoeven terug te betalen.
  In Zeeland worden de gemeentelijke brandweerkorpsen volgend jaar samengevoegd onder VRZ-vlag. Daarmee komen de kazernes automatisch ook ter beschikking van de veiligheidsregio.

  Onderwerp: Veertien instanties onderzoeken brand Moerdijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 5 maart 2011
  Link naar de bron

  Novum) - Veertien verschillende instanties gaan de brand bij Chemie-Pack bij Moerdijk onderzoeken. Dat levert vijftien verschillende onderzoeksrapporten op. Dat meldt de gemeente, die zelf twee onderzoeken uitvoert, vrijdag.
  De brand op 5 januari wordt onder de loep genomen door de gemeente Moerdijk, de Onderzoeksraad voor veiligheid, de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de Arbeidsinspectie, de inspectie van VWS, de inpectie van Infrastructuur en Milieu, het Openbaar Ministerie, de NVBR, het waterschap, Rijkswaterstaat, het havenschap, de GGD en het RIVM.
  De onderzoeken zullen een paar maanden tot een jaar duren. Vijftig medewerkers van onder meer de brandweer, de politie en de gemeente krijgen het druk, verwacht de gemeente. Onderzoekers van verschillende instanties zullen met deze betrokkenen willen praten. De gemeente verwacht dat zij de komende tijd gemiddeld drie keer zullen worden ondervraagd. Het werk van de verschillende instanties zal uitmonden in vijftien rapporten. Alle aspecten van de brand worden bekeken. Zo doet de gemeente zelf onderzoek naar de vergunningverlening aan Chemie-Pack en de handhaving daarvan, buigt de Onderzoeksraad voor veiligheid zich over crisisbeheersing en de hulpverlening, neemt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de crisiscommunicatie onder de loep en kijkt de Arbeidsinspectie hoe het gesteld is met de arbeidsveiligheid van de medewerkers van Chemie-Pack, medewerkers van omliggende bedrijven en hulpverleners.
  Verder onderzoeken het Waterschap en Rijkswaterstaat de kwaliteit van het het slootwater, onderzoekt het Havenschap de kwaliteit van de rioolwaterafvoer, onderzoekt het RIVM de luchtkwaliteit en doet de GGD een gezondheidsonderzoek onder hulpverleners.

  Onderwerp: Contract Landelijk Crisismanagement Systeem
  Thema: crisismanagement
  Datum: 5 maart 2011
  Link naar de bron

  Op 3 maart 2011 is het contract voor het Landelijk Crisismanagement Systeem 2.0 ondertekend. Het LCMS2.0 is een informatiesysteem voor alle bij een crisis of ramp betrokken hulpverleners in de koude (voorbereiding) als de warme(crisis-) fase. Met de ondertekening van het contract door de heer Papperse van het NIFV en de heer Simons van Capgemini (als vertegenwoordiger van het consortium met Getronics, Esri en Geodan), wordt de gunningsfase van de aanbesteding van het LCMS 2.0 door het landelijk project Netcentrisch Werken (NIFV) afgerond. De aankomende maanden wordt het LCMS 2.0 ingericht en getest, eind juni wordt het opgeleverd. In juli wordt begonnen met de uitrol van LCMS 2.0 in de veiligheidsregio's en het NCC en LOCC. Het is de bedoeling dat voor 1 januari 2012 alle veiligheidsregio's en het NCC en LOCC netcentrisch werken en hierbij het LCMS 2.0 gebruiken.
  "Vandaag hebben we een zakelijke overeenkomst getekend en het is heel belangrijk om zakelijk goede afspraken te maken. Maar ik hoop dat we samen met de leverancier tot een partnerschap kunnen komen. Ik wil graag schouder aan schouder met hen en de Veiligheidsregio's werken aan de versterking en ontwikkeling van informatievoorziening en -uitwisseling tijdens incidenten en mogelijke crises nu en in de toekomst", aldus Frits Gronsveld, Project directeur landelijk project Netcentrisch Werken.
  "Capgemini en haar onderaannemers Esri Nederland, Geodan IT en Getronics hebben de afgelopen periode met veel energie gewerkt aan het ontwerpen van een crisismanagement-oplossing die voldoet aan vrijwel alle eisen van het door NIFV/Netcentrisch werken opgestelde bestek. Onze invulling van LCMS 2.0 is ontworpen om te worden gebruikt en te blijven functioneren in de meest extreme crisissituaties, waarbij redundantie en synchronisatie voor de meest veeleisende rollen tot op werkplekniveau zijn doorgevoerd. LCMS 2.0 is gebaseerd op de netcentrische werkwijze, waardoor de informatievoorziening geen hiërarchische indeling meer kent maar een functionele. Het sluiten van het contract is voor Capgemini en haar partners het begin van een langdurige samenwerking met het NIFV/Netcentrisch werken en de Veiligheidsregio's, waarin gezamenlijk opgetrokken moet worden om de netcentrische werkwijze succesvol in het domein van crisismanagement te implementeren."


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.