Week 08: 20 tot en met 26 februari 2011


Nieuws van Internet:
 • Gelderland-Zuid krijgt regionale brandweer
 • Moerdijk draait mogelijk op voor schade
 • Veel partners in Veiligheidshuis Breda
 • Veiligheidshuis Breda breidt aanzienlijk uit
 • Programma Externe Veiligheid Overijssel
 • Regio gaat rampen goedkoper te lijf
 • Beeld heli meteen naar beneden
 • Kabinet jaagt cyberfdefensie aan
 • Proef met nieuw alarmeringssysteem in regio Rotterdam-Rijnmond
 • Afbranden nieuwe scholen niet te voorkomen
 • Themamiddag 'Ketens risicojeugd sluitend verbinden'
 • Brandweer Dongen in rep en roer
 • Brandweer blij met veiligheidsregio
 • Brandweer leert van brand Staalwijk
 • 'Realistisch zijn bij aanpak brandweer'
 • Bleker komt in mei met een definitief pakket voor aanpak Natura 2000


 • Onderwerp: Gelderland-Zuid krijgt regionale brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 februari 2011
  Link naar de bron

  TIEL - Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft donderdag besloten de brandweerkorpsen in Gelderland-Zuid samen te voegen.
  Dat is maandag bekendgemaakt door het bestuur van de veiligheidsregio, die bestaat uit de burgemeesters van de achttien deelnemende gemeenten.
  De uitspraak betreft een "voorgenomen besluit"; de beslissing moet nog voorgelegd worden aan de afzonderlijke colleges en gemeenteraden. Voordat dit gebeurt, wordt er een aanvullend onderzoek gedaan. Dat moet duidelijkheid geven over de verdeling van de kosten door de deelnemende gemeenten.
  Het doel van de regionalisatie is de bestaande korpsen samen te voegen tot een nieuwe brandweerorganisatie onder leiding van één regionale commandant. Deze organisatie wordt tegelijk onderdeel van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
  Al enige jaren wordt er in de regio gesproken over nauwe samenwerking van de brandweer. De burgemeesters denken dat een regionaal aangestuurde organisatie beter in staat is rampen en crises het hoofd te bieden. En brandweerzorg blijft in de toekomst betaalbaar.
  De wettelijke eisen die aan de brandweer worden gesteld, onder meer op het gebied van opleiding en oefening, worden steeds zwaarder. Volgens het bestuur zijn de kosten om het vereiste kwaliteitsniveau te halen in regionaal verband lager dan wanneer gemeenten dit individueel moeten organiseren.
  De burgemeesters benadrukken dat de huidige posten en kazernes in de diverse gemeenten blijven bestaan. De brandweer blijft vanuit deze locaties uitrukken voor brand en hulpverlening.

  Onderwerp: Moerdijk draait mogelijk op voor schade
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 22 februari 2011
  Link naar de bron

  MOERDIJK - De gemeente Moerdijk kan mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade van de brand in januari bij Chemie-Pack. Dat bevestigen verschillende juristen die gedupeerden bijstaan.
  Uit het dossier van de gemeente blijkt dat Chemie-Pack de afgelopen jaren herhaaldelijk op de vingers is getikt omdat het de regels overtrad. Het Openbaar Ministerie heeft het chemische verpakkingsbedrijf na de brand in staat van beschuldiging gesteld, mogelijk omdat het zijn vergunningen heeft overtreden. Gedupeerden - waaronder naburige bedrijven en het waterschap, dat het vervuilde bluswater heeft opgeruimd - hebben het bedrijf aansprakelijk gesteld.
  De totale schade loopt naar schatting in de tientallen miljoenen euro's. De kans is klein dat de aansprakelijkheidsverzekering van Chemie-Pack dat bedrag dekt. Ook is bij het bedrijf zelf waarschijnlijk niet genoeg te halen.
  De advocaten van de gedupeerden zullen dan op zoek gaan naar andere partijen die steken hebben laten vallen. "Als uit de onderzoeken bijvoorbeeld blijkt dat de brand is ontstaan door een fout bij het lossen van een gevaarlijke vloeistof, dan kan de werkgever van de betreffende chauffeur aansprakelijk worden gesteld", zegt advocaat Huib Lebbing van Houthoff Buruma, die buurbedrijven van Chemie-Pack vertegenwoordigt. "Ook de brandweer of de gemeente Moerdijk kan aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld als blijkt dat de vergunning onvoldoende is gehandhaafd."
  Of en hoe Moerdijk zich voorbereidt op het doemscenario van aansprakelijkheid, wil een woordvoerder niet zeggen. Moerdijk heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering. Welk bedrag verzekerd is, zegt de gemeente niet.

  Onderwerp: Veel partners in Veiligheidshuis Breda
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 22 februari 2011
  Link naar de bron

  Het Veiligheidshuis in Breda wordt één van de grootste van Nederland. Elf gemeenten sluiten zich aan bij dit huis in het centrum van de gemeente.
  Zes gemeenten hebben zich gisteren bij het Veiligheidshuis aangesloten. Het gaat om Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Aalburg, Drimmelen en Woudrichem. Later dit jaar sluiten ook de gemeenten Alphen-Chaam, Rucphen, Baarle-Nassau, Etten-Leur en Zundert zich aan bij dit huis.
  In het Veiligheidshuis werken zorgaanbieders en hulpdiensten samen om misdrijven en misdaden te voorkomen en om slachtoffers te helpen. Daarom zijn ook de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda en GGZ Breburg aangesloten bij het Veiligheidshuis. Dit vooral om ex-gedetineerden te begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving. Voor de aanpak van huiselijk geweld hebben het Instituut Maatschappelijk Welzijn Breda en de Stichting Valkenhorst partners binnen het Veiligheidshuis.

  Onderwerp: Veiligheidshuis Breda breidt aanzienlijk uit
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 22 februari 2011
  Link naar de bron

  Het Veiligheidshuis Breda e.o. breidt uit met de stichting Valkenhorst, het Instituut Maatschappelijk Welzijn, beiden met een prominente rol in de aanpak van huiselijk geweld. De nieuwe partners GGZ Breburg en de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda leveren een bijdrage in de aanpak van ex-gedetineerden en hun terugkeer in de maatschappij. Daarnaast gaan de Dongemondgemeenten (Oosterhout, Werkendam, Aalburg, Woudrichem, Drimmelen en Geertruidenberg) deelnemen. Gisteren ondertekenden de huidige en de nieuwe partners een convenant voor de samenwerking in het nieuwe pand van het Veiligheidshuis aan het Stadserf 2 in Breda.
  Het Veiligheidshuis opende in februari 2006 haar deuren aan de Fellenoordstraat en is in december 2010 verhuisd naar de nieuwe locatie op het Stadserf. De afgelopen jaren heeft het Veiligheidshuis bewezen van meerwaarde te zijn in het terugdringen van recidive en het voorkomen van eerste delicten. Steeds meer partners hebben zich inmiddels aangesloten bij het Veiligheidshuis Breda e.o. en dit is dan ook een belangrijke reden om te verhuizen naar een nieuw pand, er was meer ruimte nodig. Later dit jaar sluiten ook de gemeenten Etten-Leur, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Rucphen en Zundert officieel aan. Als gevolg daarvan wordt het Veiligheidshuis Breda e.o. één van de grootste veiligheidshuizen in ons land.
  In het Veiligheidshuis in Breda werken justitiële partners en zorgpartners op een succesvolle manier samen. Het belangrijkste doel is het voorkomen van delicten, het terugdringen van recidive en een adequate zorg voor slachtoffers. Het Veiligheidshuis richt zich op jeugd, ex-gedetineerden, betrokkenen bij huiselijk geweld, overvallers en slachtoffers van geweld. De personen die in Breda risicogedrag vertonen, of zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit, krijgen een snelle en merkbare reactie.
  Het blijkt dat de aanpak werkt bij die personen, waarbij zorg en straf gecombineerd moeten worden om problemen op te lossen. Voorbeelden van een integrale aanpak zijn: overlastveroorzakers met psychiatrische problematiek, zeden- en geweldplegers die terugkeren in de wijk na detentie. Reden voor de nieuwe partners om zich aan te sluiten bij het Veiligheidshuis.

  Onderwerp: Programma Externe Veiligheid Overijssel
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 22 februari 2011
  Link naar de bron

  Opnieuw heeft de provincie Overijssel een meerjarenprogramma Externe Veiligheid (2011-2014) vastgesteld. Externe veiligheid vergt voortdurend de aandacht. Was het eerste programma (2006-2010) vooral gericht op het ontwikkelen van beleid en het verankeren ervan in plannen, dit tweede programma is gericht op het op peil houden van kennis en expertise, met als doel een verdere afname van de risico's.
  Met het programma Externe Veiligheid wordt bijvoorbeeld de vestiging van risicovolle bedrijven geregeld. De bestaande risicovolle bedrijven worden gezamenlijk gecontroleerd. Het programma 2006-2010 heeft er voor gezorgd dat risicovolle bedrijven zoals vuurwerkopslag en LPG stations zich niet meer in de kern van een gemeente kunnen vestigen. Ook is nu geregeld dat het vervoer van gevaarlijke stoffen alleen over vaste routes en zo min mogelijk door de bebouwde kom mag plaatsvinden. Dit is in afstemming met alle 25 gemeenten in Overijssel gebeurd.
  Theo Rietkerk, gedeputeerde Ruimte, Wonen en Milieu: "De provincie vindt het erg belangrijk dat mensen hier veilig kunnen wonen en werken. En dat ze op de hoogte zijn van de risico's in hun omgeving. Waar bedrijven zijn gevestigd bijvoorbeeld en wat hun gemeente doet om die gegevens actueel te houden. Daarom blijven we aansturen op goede informatie, het borgen en daarmee in stand houden van de kennis en de capaciteit en deskundigheid bij gemeenten. En daar hebben we dus geld voor beschikbaar."
  Bij de verdeling van de middelen weegt de relatie tussen risicobronnen en het aantal in de omgeving aanwezige mensen zwaar. Ook het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen gemeenten maakt een belangrijk onderdeel uit van de plannen.

  Onderwerp: Regio gaat rampen goedkoper te lijf
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 februari 2011
  Link naar de bron

  TIEL - Voor de hele Veiligheidsregio, van de regio Nijmegen tot aan Lingewaal is een nieuw crisisplan nodig, waarmee rampen en grote ongelukken te lijf kan worden gegaan. De gemeentesecretarissen hebben daarover al wel afgesproken dat voor de Veiligheidsregio, een aparte organisatie, lokale betrokkenheid essentieel is. Bij een ramp moet gebruik worden gemaakt van de kennis van plaatselijke deskundigen.
  De burgemeesters van alle gemeenten hebben besloten dat hun brandweerkorpsen opgaan in een regionale organisatie. Over de verdeling van de kosten per gemeente van die regionale brandweer zijn gemeenten het niet eens. De nieuwe brandweer staat onder leiding van een regionaal commandant en is onderdeel van de Veiligheidsregio, waarin ook de tien samenwerkende gemeenten van de Regio Rivierenland zitten.
  De burgemeesters vinden regionalisering nodig om de brandweerzorg betaalbaar te houden. De eisen aan brandweermensen worden steeds zwaarder, de training vergt steeds meer tijd en geld en de piketdiensten vergen van vrijwilligers veel. Volgens de Veiligheidsregio zijn haar kosten lager dan wanneer gemeenten elk voor zich een brandweerkorps organiseren. Vooral op gebied van gezamenlijke inkoop van materieel en administratieve taken. De gemeenteraden mogen zich er nog over uitspreken, maar regionalisering van de brandweer wordt binnenkort wettelijk verplicht.
  Gemeenten maken bij de samenvoeging weliswaar eenmalig kosten, maar wanneer ze zelfstandig blijven opereren zijn de kosten hoger, stelt Marijke van Veen, directeur van de Veiligheidsregio. Vrijwilligers blijven echter nodig en de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten blijven ook intact.

  Onderwerp: Beeld heli meteen naar beneden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 februari 2011
  Link naar de bron

  APELDOORN - VNOG krijgt subsidie voor het project waarbij beelden real-time doorgezet worden. Andere veiligheidsregio's kijken mee.
  Het is belangrijk dat straks iedereen op een lijn zit. "We gebruiken de NAVO-standaarden voor beeldverwerking'', geeft de projectleider als voorbeeld. "Dat lijkt zo logisch, maar is het niet altijd. Overal zijn mensen aan het pionieren, en komen wellicht net anders uit. Terwijl het juist zo belangrijk is dat er een standaard komt.'' Het testproject wordt binnenkort afgerond, het is nog niet bekend of VNOG een helicopter aanschaft. Hoog boven de militaire heide van 't Harde bromt een helicoptertje. Overduidelijk niet groot genoeg om een persoon te vervoeren. Maar te groot voor een standaard modelvliegertje. De FireFly wordt getest en biedt op termijn wellicht luchthulp bij calamiteiten.
  Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is de opdrachtgever van de test waarbij de FireFly betrokken is. En terwijl de buitenwereld zich focust op het brandweerrode helicoptertje, is de VNOG gespitst op hele andere onderzoeksresultaten. "Wij kijken hoe we 'realtime' informatie vanuit de lucht naar zowel het grondstation als alle gewenste commandoposten kunnen sturen'', zegt projectleider Gerben Seevinck. Dat de helicopter goed vliegt, is al een uitgemaakte zaak: Defensie vliegt in oorlogsgebieden al onbemand.
  Er werden verschillende scenario's getest. Het was met de FireFly bijvoorbeeld geen probleem om vanuit de lucht het verschil te zien tussen burgers en hulpverleners. Bovendien was met de infraroodcamera het verschil tussen mensen, voertuig en brand helder. "Een natuurbrand is bijvoorbeeld ook zeer geschikt om vanuit de lucht te volgen. En is het dan ook mogelijk om de snelheid van de brand te voorspellen?'' Daarbij is wel de kanttekening dat de FireFly nu op modelvliegtuig-reglementen vliegt. "Dat betekent dat we altijd zicht moeten hebben. Er moet oogcontact zijn. Defensie vliegt ook buiten de 'line of sight'. Maar daar zit een kostenplaatje aan. Daar moet je mensen voor opleiden. Is dat het waard?'', geeft Seevinck een van de aandachtspunten aan. "Je kunt je voorstellen dat de bemande KLPD-helicopter niet door rook kan vliegen. Dan is een FireFly ideaal.''
  De testen die nu uitgevoerd worden, zijn nog geen directe aanloop tot de aanschaf van een model, geeft Seevinck aan. Dat is ook niet de insteek van de proef. "Er moet bijvoorbeeld ook gekeken worden of je een helicopter samen met de politie koopt. Maar dan zijn de eisen heel anders. De brandweer maakt het niet uit dat een helicopter lawaai maakt. Van de politie kun je je voorstellen dat ze wel eens relatief ongezien ergens een kijkje willen nemen. Uitgangspunt is dat een helicopter snel inzetbaar is en wellicht is het daarom slim om juist zelf de inzet te kunnen bepalen.''
  Bij de testen kwam ook een Belgische afvaardiging kijken. "Overal worstelen ze natuurlijk met hetzelfde. En de Belgen hebben weer goede contacten met de Engelsen. Zo moet het straks overal vergelijkbaar zijn.''

  Onderwerp: Kabinet jaagt cyberfdefensie aan
  Thema: crisisplan
  Datum: 23 februari 2011
  Link naar de bron

  De regering komt eindelijk met een integraal beleid om cyberaanvallen en online criminaliteit aan te pakken. Daartoe wordt het Nationaal Cyber Security Centrum opgetuigd.
  Binnenkort komt er een Nationale Cyber Security Raad en een Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) om de groeiende dreigingen via het internet te kunnen weerstaan. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan de wens van de Kamer om cybercrime integraal en ambitieus aan te pakken. Dat maakt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie bekend.
  Verschillende organisaties en expertises zullen worden samengevoegd om tot betere coördinatie, grotere slagkracht en snellere reactietijd te komen, belooft het kabinet. Zo wordt onder meer de overheidssecuritydienst GOVCERT.NL ondergebracht in het NCSC. Halverwege 2011 komt het kabinet met het Nationaal Crisisplan ICT waarin details zijn uitgewerkt.
  Een belangrijke bestaande organisatie, de NICC, is inmiddels onderdeel van TNO en herdoopt tot CPNI. Het is nog niet duidelijk hoe dit gaat samenwerken met het NCSC. De regering legt de nadruk heel sterk op publiekprivate samenwerking, tot vreugde van branchevereniging ICT-Office, die 'zeer positief' over het plan is.
  Securitybedrijf FOX-IT, dat veel voor overheden werkt, is terughoudender. De firma waarschuwt dat publiekprivate samenwerking snel kan verzanden in eindeloos vergaderen en compromisvorming, waar besluitvaardigheid is vereist.
  Bovendien is het opmerkelijk dat, anders dan in de VS en Groot-Brittannië, de Nederlandse Defensie en de inlichtingendienst MIVD zelfstandig zullen blijven opereren met betrekking tot dit onderwerp. Dit kan kennisdeling en coördinatie in het geval van een aanval hinderen. De AIVD is wel expliciet bij het plan betrokken, meldt een woordvoerder van de dienst.
  Vorige week was er nog een flink cyberincident. De officiële website van de overheid, Rijksoverheid.nl lag urenlang plat door een grootschalige DDoS-aanval 'vanuit het buitenland'. De RVD heeft aangifte gedaan, maar het nog niet bekend uit welke hoek de cyberaanval kwam en wat het doel ervan was.
  Afgelopen weekend was de Rabobank slachtoffer van een vergelijkbare cyberaanval. En doordat de infrastructuur van de Rabo plat lag, raakte ook online betaaldienst iDeal overbelast.

  Onderwerp: Proef met nieuw alarmeringssysteem in regio Rotterdam-Rijnmond
  Thema: veiligheisregio
  Datum: 24 februari 2011
  Link naar de bron

  In de regio Rijnmond gaat een proef van start onder de naam Rijnmond Alert. Via dit systeem kan bij een ramp met één druk op de knop alarm worden geslagen via diverse kanalen. Dat meldt het AD/Rotterdams Dagblad donderdag. Voor het systeem wordt ook de website www.rijnmondveilig.nl in het leven geroepen. Met het systeem willen de Veiligheidsregio en het politiekorps Rotterdam-Rijnmond op een slimme manier gebruik van allerlei technieken zoals radio, televisie, borden langs de snelweg, websites, e-mail, sms, Twitter, Hyves en Facebook om mensen in te lichten. De politie heeft verder aangegeven dat zij de speciale website ook wil gaan gebruiken om de hulp van het publiek op te roepen bij het opsporen van criminelen. De burgemeester uit de regio zijn akkoord gegaan met de proef die volgens de krant 110.000 euro gaat kosten. Proefpersonen van de politie, de Veiligheidsregio en gemeenten gaan testen of het systeem werkt. Is dit het geval, dan moeten de burgemeesters opnieuw besluiten of zij geld willen investeren om Rijnmond Alert voor de hele regio in de lucht te krijgen.

  Onderwerp: Afbranden nieuwe scholen niet te voorkomen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 24 februari 2011
  Link naar de bron

  Door verschillende omstandigheden was de brand die twee gloednieuwe scholen in de as legde niet te voorkomen. Dat is het resultaat van onderzoek naar de brand in Gravenburg in oktober 2010.
  Basisscholen De Hoeksteen en De Vlint werden hierbij volledig verwoest door brand. Naar aanleiding hiervan is onderzoek uitgevoerd door Team Brand Onderzoek van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Een belangrijke vraag hierbij was hoe een relatief nieuw gebouw zo snel volledig door brand verwoest kon worden.
  De brand ontstond door brandstichting buiten het gebouw. De buitengevel van het pand is vervolgens vanaf de onderzijde, in de luchtspouw gaan branden. Het blussen van de brand was vanaf de buitenzijde én vanaf de binnenzijde vrijwel onmogelijk omdat de brandhaard niet bereikt kon worden met bluswater. Aan de buitenzijde vanwege de gevelbekleding met koperen platen. En aan de binnenzijde was het ook niet mogelijk omdat duidelijk werd dat het risico voor brandweermensen te groot was om de brand van binnenuit te bestrijden. Een andere complicerende factor was de harde wind ten tijde van het incident, die voor een snelle brandverspreiding zorgde in de open luchtspouw.
  De onderzoekers constateren dat de huidige regelgeving op het gebied van brandveiligheid geen regels biedt voor branddoorslag van buiten naar binnen. Met andere woorden, de regelgeving gaat niet uit van brandstichting. Om de gevolgen van een mogelijke brand in de nabijheid van een gebouw te beperken zijn er wel regels voor het materiaalgebruik van de buitengevel tot een hoogte van 2,5 meter. Hieraan voldeed de school. Volgens de bouwtekeningen voldeed ook de gevelconstructie met koperen platen aan de buitenzijde aan de geldende regelgeving. Wel hebben de onderzoekers geconstateerd dat er vooraf niet is getest of deze gevelconstructie daadwerkelijk voldeed aan de gestelde eisen (de brandvoortplantingsklasse). De onderzoekers vinden, gelet op de ervaringen tijdens deze brand, de constructie zonder aanvullende voorzieningen niet geschikt om meerdere brandcompartimenten te omvatten.
  Ook maken de onderzoekers een opmerking over het ontbreken van de compartimentering van de loze ruimte onder de eerste verdiepingsvloer. De constructie in die omgeving is deels in afwijking van de bouwtekeningen gebouwd. De gewijzigde uitvoering voldeed wel aan de bouwregels en heeft geen invloed gehad op het verloop van de brand. De gemeente Groningen is het niet eens met de aanbeveling van de onderzoekers dat deze ruimte gecompartimenteerd moest worden, omdat deze loze ruimte zich buiten de gevel bevond.
  De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met de architect en hebben tot aanpassingen geleid van het nieuwe ontwerp voor het gebouw. Zo wordt bijvoorbeeld in plaats van hout nu meer metaal in de gevelconstructie van de nieuwe school gebruikt. Het college legt de bevindingen van de onderzoekers voor aan de Groninger gemeenteraad.


  Onderwerp: Themamiddag 'Ketens risicojeugd sluitend verbinden'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 24 februari 2011
  Link naar de bron

  Donderdag 7 april 2011 wordt, samen met het Expertisecentrum voor Veiligheid van de Avans Hogeschool, in 's-Hertogenbosch de themamiddag 'Ketens risicojeugd sluitend verbinden' georganiseerd waarin de organisatoren samen met de deelnemers op zoek gaan naar goede praktijkvoorbeelden om te komen tot een integrale aanpak van risicojeugd.

  Onderwerp: Brandweer Dongen in rep en roer
  Thema: veilifgheidsregio
  Datum: 25 februari 2011
  Link naar de bron

  DONGEN - De brandweervrijwilligers in Dongen zijn in rep en roer. Een van de twee blusvoertuigen van de post Dongen wordt uit bedrijf genomen. Daarmee worden zestien brandweerlieden overbodig. Ook voor de jeugdbrandweer is geen financiële ruimte meer. Dat althans is wat de brandweerlieden woensdagavond begrepen hebben op een voorlichtingsavond in Oosterhout van een kaderlid van de Veiligheidsregio.
  Een delegatie van het Dongense korps, onder aanvoering van teamleider Wim van Pelt kwam gisteravond tijdens de raadsvergadering direct blijk geven van zijn ongerustheid en ongenoegen. Van Pelt, samengevat: "We wisten dat er bezuinigd zou moeten worden, maar hadden de overtuiging dat het niet op deze manier zou gaan."
  De raadsleden deelden de bezorgdheid van de brandweer. Raadsvoorzitter Lou Huysmans zei namens de afwezige burgemeester Simone Dirven dat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio nog moet beraadslagen over de invulling van de bezuinigingen. Hij vond dat Dirven wel snel een raadsinformatiebrief moet schrijven over de situatie bij de brandweer.

  Onderwerp: Brandweer blij met veiligheidsregio
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 25 februari 2011
  Link naar de bron

  ETTEN-LEUR - Clustercommandant Claus Meijer van de brandweer Etten-Leur, Zundert en Rucphen is blij met de invoering van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 26 gemeenten in de regio werken samen op het gebied van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Meijer: "De slagkracht is groter.
  De brandweer werkt sneller en effectiever. Er is één organisatie en er is één persoon die de leiding heeft. In totaal beschikken we over tweeduizend brandweermensen, van wie vijftienhonderd vrijwilligers. En we hebben samen 68 brandweerposten, een fijnmazig netwerk. Eén druk op de knop en we staan binnen 8 tot 12 minuten bij de burger aan de deur. Wat wil je nog meer?" Gemeentegrenzen doen er niet meer toe. Dat betekent dat mensen die wonen in het buitengebied van Etten-Leur en hulp van de brandweer inroepen, kans maken om de brandweer van Prinsenbeek, Hoeven of Rijsbergen over de vloer te krijgen. Het erom wie er het snelst kan zijn. Meijer zegt dat er geen nadelen kleven aan de veiligheidsregio. "En anders wordt het de kunst die om te zetten in kansen." Raadslid Louis Roks (Ons Etten-Leur) ziet wel nadelen. "Als gemeenteraad kunnen we nog maar weinig invloed uitoefenen op de veiligheidsregio. Dat is mijn grootste angst én zorg." Als voorbeeld noemt hij het wel of niet in stand houden van kostbare duikteams. "Daar wordt dan een kostenbatenanalyse op los gelaten. Maar kun je veiligheid wel zo benaderen? Wij willen misschien wel zo'n team houden. Wat gebeurt er als je in de sloot rijdt?"

  Onderwerp: Brandweer leert van brand Staalwijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 februari 2011
  Link naar de bron

  Dronten - De Veiligheidsregio Flevoland heeft onlangs de brand in een matrassenopslag, op 8 november vorig jaar, aan de Staalwijk in Dronten geëvalueerd.
  Het beeld dat het evaluatieteam ervan heeft, is dat alle onderdelen van de crisisorganisatie zeer vakkundig en gemotiveerd hebben geopereerd om het incident te beheersen.
  Na elke multidisciplinaire inzet vanaf GRIP 1 vindt evaluatie plaats met de deelnemers in het crisisteam. De brand aan de Staalwijk werd na de melding om 8.23 uur, al vrij snel opgeschaald naar GRIP 3. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure. Bij GRIP 3 wordt een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) ingesteld, dat onder directe aansturing van de burgemeester staat.
  Doel van de evaluatie is om verbeterpunten te formuleren en deze te realiseren. Bevindingen variëren van het ontbreken van een fax op de plaats van het incident tot de al- of niet bereikbaarheid van teams. Aanbevelingen zijn o.m. het komen tot nadere werkafspraken, waardoor teams geen last ondervinden van de vergadertijd die nodig is om besluiten te kunnen nemen.
  Na het waarschuwen van de bevolking in de directe omgeving via de zgn. WAS sirenepost kon er via de regionale rampenzender over het incident niet doelmatig worden gecommuniceerd. Geadviseerd wordt om met Omroep Flevoland goede afspraken te maken over het verschil tussen het gesproken woord op de crisiszender en de televisiebeelden.
  Naast de rapportage van de veiligheidsregio Flevoland 'Samen leren van GRIP 3 Dronten', heeft het college van b & w kennis genomen van het milieurapport van de Milieu-ongevallen dienst (MOD), in opdracht van het RIVM.
  Bij metingen tussen 13.30 en 19.30 uur waren er verhoogde concentraties PAK en dioxinen waargenomen in de grasmonsters. Uit de metingen is gebleken dat door de brand ook andere schadelijke stoffen als fijnstof, vluchtige organische componenten (VOC) en elementen zijn vrijgekomen. Maar in zodanige lage concentraties dat er geen risico's voor mens en milieu opgetreden zijn.

  Onderwerp: 'Realistisch zijn bij aanpak brandweer'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 26 februari 2011
  Link naar de bron

  DONGEN - Vanwege verplichtingen elders was ze er niet bij toen een delegatie van de Dongense brandweer donderdag tijdens de raadsvergadering haar zorgen ventileerde over de toekomst van het korps. Maar burgemeester Simone Dirven kan zich die zorgen goed voorstellen, nu er een voorlopig plan ligt om een van de twee voertuigen van de Dongense brandweerpost buiten gebruik te stellen. Consequentie is óók dat ongeveer vijftien vrijwilligers overbodig worden. Dirven wil wel een paar kanttekeningen maken: "Zoals het nu naar buiten komt, is niet de goede volgorde. Eind maart is er een conferentie waarin alle burgemeesters, die het algemeen bestuur vormen van de Veiligheidsregio West- en Midden-Brabant, zich erover uitspreken. Daarna zijn alle gemeenteraden aan zet en pas daarna worden er knopen doorgehakt. Het heeft mij wel verrast dat dit nu al naar buiten kwam."
  Desalniettemin zegt Dirven 'realistisch' te moeten zijn: "Met ingang van 1 januari vorig jaar is de Veiligheidsregio in werking getreden. Bij, zeg maar, de regionalisering van de brandweer is ook uitgegaan van een efficiencyslag die geld zou opleveren. Daaroverheen hebben de gemeenteraden nóg een bezuinigingsronde bedongen. En er ontstaat natuurlijk een dekkingsplan waarbij de gemeentegrenzen vervagen."
  Burgemeester Dirven heeft daarvan een treffend voorbeeld in huis: "Bij de brand bij café Den Hespel was de brandweer van Rijen er eerder dan wij, simpelweg omdat Rijen voor die brand een kortere aanrijdtijd had dan wij."
  Dirven wil bij de reorganisatie van de brandweer óók een andere kant belichten: "Het gaat om de zakelijke aanpak van een organisatie die grotendeels bestond en bestaat uit vrijwilligers. Dat was en dat is een moeilijk verhaal, ook al klopt het plan van aanpak en ook al kloppen de brandrisicoprofielen. En wat je natuurlijk ook niet moet vergeten, is dat bij deze hele operatie de veiligheid vooropstaat."
  Dirven is in elk geval op de hoogte van het feit dat de gemeenteraad donderdagavond de ongerustheid van de brandweerlieden deelde: "Ik ga de raad zo spoedig mogelijk een brief schrijven met de actuele gegevens op dit terrein."

  Onderwerp: Bleker komt in mei met een definitief pakket voor aanpak Natura 2000
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 26 februari 2011
  Link naar de bron

  Staatssecratris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat zijn plannen rond de implementatie van Natura 2000 de komende tijd nog verder uitwerken en bespreken met provincies, maatschappelijke organisaties en waar dat relevant is met de Europese Commissie. Bleker verwacht in mei met een definitief pakket te komen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
  Bleker stelt dat er in Nederland geen gedeeld beeld is over de verplichtingen die de Europese richtlijnen met zich meebrengen en de wijze waarop deze richtlijnen het beste geïmplementeerd kunnen worden. Hij ziet verschillende mogelijkheden tot verbetering van de Nederlandse aanpak binnen de verplichtingen van de Europese richtlijnen.
  Het kabinet wil de huidige natuurwetgeving moderniseren, met het oog op vereenvoudiging, decentralisatie en een herkenbare omzetting van de Europese en internationale regelgeving. De wetgeving zal ook, waar van belang voor ruimtelijke projecten, voorzien in een goede aansluiting op andere onderdelen van het omgevingsrecht, met het oog op een vlotte doorloop van dergelijke projecten. Het kabinet streeft er naar in een herziening van de Crisis- en Herstelwet op korte termijn een aantal verbeteringen te realiseren. Bleker wil ook binnen de Europese Unie verkennen wat de ervaringen zijn met Natura 2000 en of er mogelijkheden zijn samen met andere lidstaten en de Europese Commissie te zoeken naar oplossingen voor knelpunten.
  Bleker wil een aantal Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen voor soortgelijke doelen samenvoegen. Daar wil hij voor in overleg met de Europese Commissie. Ook wil de staatssecretaris enkele kleine Natura 2000-gebieden met een beperkt ecologisch belang schrappen. Hij wijst er op dat het schrappen van gebieden geen gemakkelijke weg is bij de Europese Commissie. Het vraagt van de lidstaat om een zeer zorgvuldige ecologische onderbouwing. In totaal is nu circa eenderde van de 162 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen. Bleker hoopt in 2011 alle gebieden definitief aan te wijzen. Voor hij daartoe over wil gaan wil de staatssecretaris duidelijk hebben dat de Programmatische Aanpak Stikstof een werkbare en betaalbare oplossing gaat bieden. Ook kan de herijking van de EHS van invloed zijn. Verder zal er duidelijkheid moeten ontstaan in gebieden waar waterveiligheid aan de orde is.
  Bleker is van plan om het nationale regime voor beschermde natuurmonumenten af te schaffen. Het gaat hier om gebieden die niet op grond van de Europese richtlijnen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze gebieden behoren voor het overgrote deel tot de EHS en worden via het planologische regime al beschermd. Het is daarom verantwoord deze gebiedscategorie te schrappen, aldus de staatssecretaris. Voor de Natura 2000-gebieden die tevens de status van beschermd natuurmonument hebben worden de aanvullende doelen die voortvloeien uit de aanwijzing als beschermd natuurmonument geschrapt.
  De vergunningplicht is op dit moment ruimer ingevuld dan de Habitatrichtlijn voorschrijft. Voor handelingen die verstoringen of verslechteringen veroorzaken die geen significant effect hebben, is de vergunningplicht niet Europees voorgeschreven en zal worden afgeschaft. De vereiste verstoring en verslechteringstoets zal op initiatief van het bevoegd gezag worden verricht. De verwachting is dat in 20% van de gevallen waar nu de vergunningplicht geldt, deze kan vervallen. Het betreft met name activiteiten met een beperkte invloed op het gebied. Voor projecten met mogelijk significante gevolgen blijft de door de Habitatrichtlijn vereiste vergunningplicht wel bestaan. De Tweede Kamer heeft Bleker ook gevraagd te bekijken of de aanmelding en de aanwijzingen van Natura 2000-gebieden conform de Europese richtlijnen is uitgevoerd. De staatssecretaris zal de gevraagde evaluatie de komende maanden uitvoeren en de Tweede Kamer in mei informeren over de uitkomst.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.