Week: 07 van 13 tot en met 19 februari 2011


Nieuws van Internet:
 • In hoeverre maakt het veiligheidshuis de belofte waar?
 • Chemie-Pack krijgt van overheden hoge saneringsrekening
 • Jubilarissen bij Brandweer Sommelsdijk
 • Extra kosten dreigen voor Deltaprogramma
 • Opnieuw minder muskus- en beverratten gevangen
 • Informatiemanagement in burgemeestersperspectief
 • NS stuurt brandbrief over Koninginnedag
 • Limburgse brandweer van vijf naar twee districten
 • Buren zet snel interventievoertuig in
 • Crisisoefening voor een veilige Koninginnedag
 • West Maas en Waal denkt over Veiligheidshuis
 • Meer huisverboden in stad Utrecht
 • Aanpassing gemeenschappelijke regeling Flevoland
 • Regionalisering Brandweer Zeeland half jaar later
 • Principebesluit voor één Twentse brandweer
 • Onaangekondigde oefening hulpdiensten in Zeeland
 • Convenant voor ambulancezorg Maasvlakte ondertekend
 • Roep om diervriendelijke bestrijding muskusratten
 • Nieuwe normering waterveiligheid
 • Nieuwe vertraging omgevingsdiensten dreigt
 • Vernietigend rapport Veiligheidregio Limburg-Noord
 • Brandweer gaat op maat uitrukken
 • Gebiedsontwikkeling kent nieuwe 'waardedragers'
 • Vloeistof lekkage door open afsluiter in Delfzijl
 • Staatssecretaris blijft bij besluit opheffing AGS
 • Train de trainerdag Waddenzee en IJsselmeergebied
 • Zorgen OR Eindhoven over veiligheid


 • Onderwerp: In hoeverre maakt het veiligheidshuis de belofte waar?
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 13 februari 2011
  Link naar de bron

  Kan het Veiligheidshuis een wezenlijke bijdrage tot verandering van de geschetste problematiek leveren? Kan het Veiligheidshuis de versnipperde aanpak van de problematiek voorkomen en de krachten van de betrokken organisaties bundelen? Kan het Veiligheidshuis er voor zorgen dat er gecoördineerd maatwerk ontstaat voor diegenen die het nodig hebben? Maakt het Veiligheidshuis zijn belofte in deze waar? In zijn scriptie van de tiende leergang Master of Crisis and Disaster Management (MCDM) gaat Pieter Hofstra in op het antwoord op deze vragen.

  Onderwerp: Chemie-Pack krijgt van overheden hoge saneringsrekening
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 februari 2011
  Link naar de bron

  Het door brand verwoeste Chemie-Pack wordt vooralsnog aansprakelijk gehouden voor in totaal € 41,5 mln schade aan burgers, bedrijven en overheden. Het leeuwendeel daarvan betreft nota's voor saneringskosten van diverse overheden. Die claimen samen € 37 mln, zo blijkt uit een 'quick scan' van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
  Het is nog de vraag in hoeverre kosten voor het opruimen van vuil bluswater na een brand kunnen worden verhaald op het slachtoffer van die brand, maar de overheid staat vooralsnog op het standpunt 'de vervuiler betaalt'. "Het is nu aan juristen om uit te zoeken welke kosten op wie verhaald kunnen worden en wie wat betaalt", aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
  Uit de quick scan blijkt dat liefst vijf overheidsinstanties saneringskosten opvoeren: het Waterschap Brabantse Delta schat de kosten 'voor het opruimen, opslaan en verwerken van verontreinigd water en grond' op € 15,5 mln, de gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant samen schatten hun kosten 'voor bestrijding, sanering en nazorg' op € 16 mln, het Havenschap Moerdijk stelt € 3 mln te hebben uitgegeven aan 'schoonmaakkosten havengebied' en Rijkswaterstaat ten slotte voert eveneens een post 'schoonmaakkosten havengebied' op, maar heeft hier € 2 mln aan uitgegeven. Verder claimt het RIVM € 0,5 mln voor monsterneming, laboratoriumanalyses en meetrapportages.
  Volgens de Wet veiligheidsregio's kunnen gemeenten voor rampbestrijdingskosten een tegemoetkoming aanvragen.

  Onderwerp: Jubilarissen bij Brandweer Sommelsdijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 februari 2011
  Link naar de bron

  Op de jaarvergadering van de brandweer van Sommelsdijk zijn op vrijdag 4 februari 2011 vier brandweermannen van de blusploeg gehuldigd i.v.m. hun jubileum. Namens Openbare Orde & Veiligheid (O.O.V.) werd hun een oorkonde met medaille overhandigd en dankte postcommandant Marco Kaak van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond deze 'spuitgasten' voor hun jarenlange trouwe inzet voor de veiligheid van de burgers.
  De jubilarissen waren Cor Kieviet, Wim Nelis (beiden 20 jaar), Kees Dubbeld en Arco Kooijman (beiden 15 jaar). Ook werden de partners niet vergeten en in het zonnetje gezet. Kaak hoopte dat deze heren nog jarenlang hun verdienste ten behoeve van de samenleving en de blusploeg van Sommelsdijk willen inzetten. De brandweer is bijzonder gebaat bij ervaren krachten, die hun kennis ook nog eens kunnen overdragen aan de jongere leden van de blusgroep.
  De feestelijkheid vond plaats in de eigen kazerne van Sommelsdijk in het gezelschap van de overige leden van de blusgroep en de ereleden.

  Onderwerp: Extra kosten dreigen voor Deltaprogramma
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 14 februari 2011
  Link naar de bron

  Provincies doen er verstandig aan hun 'klimaatadaptatiebeleid' vast te leggen in strategische programma's. Doen zij dit niet, dan bestaat een 'gerede kans' dat het Rijk provinciale middelen zal aanspreken om het Deltaprogramma te financieren.
  In een vandaag gepubliceerd onderzoeksrapport benadrukt bureau NovioConsult dat er voor provincies de komende jaren veel werk aan de winkel is op het gebied van klimaatadaptatie. De verwachting is dat het Rijk zich steeds verder zal concentreren op waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. Tegelijkertijd is er vanuit Europa toenemende druk om bij het bestaande beleid ook in breder verband rekening te houden met toekomstige klimaatveranderingen.
  In het rapport, dat tot stand is gekomen in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO), wordt beschreven dat provincies bij klimaatadaptatie een cruciale rol hebben en houden. Dit komt doordat de voorspelde klimaatwijzigingen direct van invloed zijn op provinciale kerntaken, zoals natuurontwikkeling, het bewaken van de grondwateren bodemkwaliteit en de regionale economische ontwikkeling.
  NovioConsult heeft onder meer geïnventariseerd wat provincies tot nu toe hebben gedaan om in te spelen op veranderingen in het klimaat. Daartoe werden ruim 240 projecten onderzocht. Uit het rapport blijkt dat vooral is geïnvesteerd in bescherming tegen wateroverlast en het bestrijden van verdroging. Verdroging speelt een grote rol in sommige regio's, met name in het landelijk gebied, maar ook in de natuur.
  Bij de aanleg of het beheer van infrastructuur speelt het klimaat vooralsnog een ondergeschikte rol. 'Dat is nog in de verkennende fase', zegt directeur Erik Opdam van NovioConsult. 'Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over de vraag welke rol wegen kunnen spelen bij het compartimenteren van gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen. En bij de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt bekeken of een weg bij extreem hoogwater als evacuatieroute kan dienen. Dat is in ontwikkeling.'

  Onderwerp: Opnieuw minder muskus- en beverratten gevangen
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 14 februari 2011
  Link naar de bron

  In 2010 zijn er opnieuw minder muskus- en beverratten gevangen. Muskus- en beverratten worden gevangen en gedood omdat zij een risico vormen voor de waterveiligheid. Zij ondergraven dijken en kunnen daarmee overstromingen veroorzaken.
  Muskusratten graven gangen en maken hun holen in waterkeringen. Deze worden daardoor ondermijnd, kunnen inzakken wat soms tot overstromingen kan leiden. Om deze overstromingen te voorkomen worden de muskusratten bestreden. De muskusrat is een eeuw geleden voor de bonthandel in het oosten van Europa geïmporteerd. Omdat zijn vacht zich niet naar wens ontwikkelde, is hij vervolgens vrijgelaten. Zij horen niet in ons land thuis en kennen geen natuurlijke vijanden. Als waterschappen de uitbreiding van de muskusrattenpopulatie niet tegengaan, kan dat tot gevaarlijke situaties leiden.
  Het aantal gevangen muskusratten is in 2010 met 23% gedaald naar 120.000. Het grootste aantal muskusratten is gevangen in de provincie Groningen. In de provincie Noord-Brabant, waar jarenlang een beheersbare lage populatie muskusratten kon worden gerealiseerd, steeg het aantal vangsten met 50% naar bijna 5.600. De achtergrond van deze stijging is een forse toename van het aantal vangsten in het westen van Brabant. In de provincies Zuid-Holland en Utrecht is de grootste daling geboekt in het aantal vangsten.
  De beverratvangsten zijn gedaald van 970 dieren in 2009 naar 568 in 2010. De binnenlandse populatie beverratten is vrijwel verdwenen. De vangsten concentreren zich in het grensgebied met Duitsland. De gekozen strategie om alle beverratten die instromen vanuit Duitsland vlak bij de grens te vangen lijkt te werken.
  Nu nog worden muskusratten en beverratten met klemmen en kooien gevangen en gedood. Waterschappen zoeken naar vangsttechnieken die minder dierenleed veroorzaken. Goede alternatieven zijn echter nog niet beschikbaar.

  Onderwerp: Informatiemanagement in burgemeestersperspectief
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 14 februari 2011
  Link naar de bron

  Drie jaar geleden nam het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) deel aan de ASE Veiligheid, een driedaagse sessie waarin met vertegenwoordigers uit het crisisveld de basis is gelegd voor het huidige Netcentrisch Werken.
  Inmiddels wordt de nieuwe manier van werken over het land uitgerold en wordt informatie bij crises continu gedeeld, gehaald, toegevoegd en verrijkt. Het Genootschap deelt het enthousiasme over de eerste ervaringen met Netcentrisch Werken, maar houdt de vinger aan de pols. Het gaat met name om drie punten die aandacht verdienen: omgaan met de informatie overload, de duiding van de informatie door de crisisteams en de cruciale rol van de informatiemanager als spilfunctie richting beleidsteam.
  Nu de nieuwe manier van werken wordt geïmplementeerd blijkt dat het de nodige discipline van een bestuurder (en de directe adviseurs in het beleidsteam) vereist om los te komen van de informatiestroom. Nu er meer informatie beschikbaar is dan voorheen is de verleiding levensgroot om steeds op brokjes nieuwe informatie weer bij te sturen. De uitdaging ligt erin om niet realtime op de informatie te gaan sturen, maar binnenkomende informatie vooral te benutt en voor scenariodenken, de grote lijnen te duiden en te anticiperen op wat komen gaat.
  Tegelijkertijd blijkt dat gedeelde informatie soms van een korte toelichting moet worden voorzien, om de gegevens te veredelen zodat deze bruikbaar is voor anderen in de keten. Wat voor de brandweer volstrekt logisch is, is dat voor andere partners in de crisisbeheersing mogelijk niet. Het is vaak de toelichting die bijdraagt aan de beeldvorming in het beleidsteam. Wil een burgemeester namens het beleidsteam de bevolking en media goed te woord kunnen staan, dan moet hij of zij niet alleen weten wát het operationele plaatje is, maar ook waarom de hulpdiensten op een bepaalde manier te werk zijn gegaan. Waar een operationeel leider deze duiding vroeger in het beleidsteam inbracht, moet deze duiding nu (ook) worden meegegeven bij de informatie die in het systeem wordt gedeeld.
  Hierbij komen we direct op de achilleshiel van de informatievoorziening. De burgemeester heeft in de crisispraktijk te maken met een buitenwereld die zelfstandig informatie aan elkaar koppelt. Geruchten, feiten en fi ctie buitelen over elkaar heen. Een burgemeester die interactie met deze buitenwereld zoekt zal moeten weten welk mediabeeld in de buitenwereld overheerst. Zal moeten weten welke vragen er onder de bevolking leven. De omgevings- en media-analisten uit het communicatieteam halen de buitenwereld naar binnen. Het is vervolgens aan de informatiemanager om de geruchten, zorgen en impressies van de buitenwereld te spiegelen aan de feitelijke informatie die hulpdiensten aanleveren. Enkel door goede analyses is de informatiemanager in staat om het beleidsteam te voeden met munitie om een geloofwaardige crisiscommunicatiestrategie op te bouwen. Het betekent daarmee nogal wat voor de zwaarte van de functie van informatiemanager. Deze functionaris doet meer dan het doorgeven van operationele informatie. Hij wordt geacht om informatie uit verschillende kanalen te filteren en te veredelen zodat een burgemeester het kan gebruiken voor zijn eigen duiding en communicatie over de ontstane situatie. Het is de vraag of de functie overal op dat niveau wordt ingeschaald.
  Samenvattend onderstrepen de eerste ervaringen dat netcentrisch werken geen IT-feestje is, maar ook een feest moet worden van psychologen, communicatiespecialisten en bestuurskundigen met verstand van crisisbesluitvormingsprocessen. Anders is het risico te groot dat de cyclus van beeldvorming-oordeelsvormingbesluitvorming voortijdig strandt.

  Onderwerp: NS stuurt brandbrief over Koninginnedag
  Thema: crisismanagement
  Datum: 14 februari 2011
  Link naar de bron

  AMSTERDAM - De NS heeft de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan een brandbrief gestuurd over de viering van Koninginnedag. Volgens de regiodirecteur Joost Ravoo hoeft er maar iets mis te gaan en er is een reële kans op grote problemen in de openbare orde, zo bleek maandag naar aanleiding van een bericht in dagblad Metro.
  'Naast alle vrolijke activiteiten op Koninginnedag is er een belangrijk gedrags- en veiligheidsprobleem in de stad Amsterdam, in de stationsgebieden van Amsterdam en Noord-Holland en in treinen, met name tussen de kop van Noord-Holland en Amsterdam en vice versa', schrijft de directeur in de brief. 'Beschonken of van pilletjes stuiterend publiek bedreigt elkaar, maar ook onze goedwillende reizigers en ons personeel. Als dank voor vervoer worden vernielingen aangebracht en overdadig afval, braaksel en urine achtergelaten in treinen en stations.'
  Volgens Ravoo zorgen vooral mensen die op het spoor lopen, zoals vorig jaar gebeurde, en het zonder aanleiding trekken aan de noodrem voor levensgevaarlijke situaties op het spoor. Het gevolg: grote vertragingen en ordeproblemen op diverse stations.
  De NS denkt dat het vervoeren van grote aantallen reizigers op Koninginnedag mogelijk is, maar roept de gemeente op een aantal maatregelen te treffen. Zo moet de in- en uitstroom van feestgangers worden gespreid in de tijd en over de diverse stations. Ook wil de NS hulp van gemeente, politie en justitie om ervoor te zorgen dat mensen zich beter gedragen.
  Op 30 april komen jaarlijks honderdduizenden mensen vanuit het hele land een feestje vieren in Amsterdam. De NS vervoert op die dag ongeveer 250.000 reizigers. Ook de gemeente heeft geconstateerd dat de viering van Koninginnedag in een aantal opzichten zijn grenzen heeft bereikt. Zo moet de bezoekersdruk op het Rembrandtplein en het Leidseplein die dag verminderen en alle evenementen in de stad moeten een uur eerder stoppen om vervoerders meer tijd te geven alle feestvierders uit de stad te laten vertrekken.
  Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) onderstreept de zorgen over veiligheidsrisico's, zo blijkt uit een pas verschenen rapport. Zo is op de drukste plekken geen mogelijkheid tot optreden door politie en hulpdiensten en leidt de toegenomen drukte op en rond het water tot gevaarlijke situaties.

  Onderwerp: Limburgse brandweer van vijf naar twee districten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 februari 2011
  Link naar de bron

  MOOK/GENNEP - De huidige vijf brandweerdistricten in Noord- en Midden-Limburg moeten teruggebracht worden tot twee grote regionale korpsen. De huidige indeling staat een doelmatig en efficiënt functioneren van de hulpverlening in de weg.
  Dat is een van de conclusies in een rapport waarin de Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt doorgelicht. Mook en Gennep maken beide deel uit van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, een samenwerkingsverband van politie, gemeenten, geneeskundige hulpverlening (GGD) en brandweer. De veiligheidsregio coördineert onder meer de hulpverlening bij rampen en ernstige calamiteiten.
  Onderzoekers constateren dat er vooral op managementniveau veel mis is. Dat heeft inmiddels geleid tot het op non-actief stellen van de regionale brandweercommandant. Het rapport adviseert niet alleen om het aantal brandweerdistricten terug te brengen naar twee, ook het relatief grote aantal kazernes in Limburg-Noord moet volgens deskundigen kritisch tegen het licht worden gehouden.

  Onderwerp: Buren zet snel interventievoertuig in
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 15 februari 2011
  Link naar de bron

  BUREN - Het brandweercluster Buren-Culemborg neemt vandaag het Snelle Interventievoertuig (SIV) in gebruik. Burgemeester Tammes en commandant Jan van Amerongen zijn daarbij aanwezig. Binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dit het eerste SIV.
  Met het SIV kan zo snel mogelijk hulp aan de burgers worden geboden als de inzet van de brandweer noodzakelijk is. Dat sluit aan bij de speerpunten van het gemeentebestuur. Die wil de gemeente namelijk zo veilig mogelijk maken.
  Overdag zijn steeds minder brandweervrijwilligers beschikbaar. Hierdoor zijn er te weinig vrijwilligers om een brandweerauto te bemensen. De reden hiervan is onder andere dat steeds meer vrijwilligers buiten de gemeente werken.
  Het SIV biedt uitkomst. De bemanning van het SIV bestaat uit beroepskrachten bij de brandweer en gemeenteambtenaren. Zij vullen de bemanning van de tankautospuit aan.
  De SIV rukt alleen uit als de tankautospuit bij spoedeisende alarmeringen niet met zes vrijwilligers is uitgerukt. De SIV kan dan vaak eerder op de plaats van bestemming zijn. De bemanning start dan met de verkenning of de stabilisatie van het incident. Bijvoorbeeld het verkennen of de brand overslaat naar naastgelegen gebouwen. Ook kan de SIV-bemanning beginnen met levensreddende handelingen.

  Onderwerp: Crisisoefening voor een veilige Koninginnedag
  Thema: crisismanagement
  Datum: 15 februari 2011
  Link naar de bron

  Ter voorbereiding op Koninginnedag gaan de gemeente Amsterdam en hulpdiensten binnenkort een grootschalige simulatieoefening houden ter voorbereiding op eventuele crisissituaties die dag. De oefening op grip 3-niveau (het op een na hoogste niveau bij een incident) zal worden gecoördineerd vanuit de 'bunker' van de Stopera. "Daarnaast is er de dag voor het Oranjefeest een scenariosessie ter voorbereiding op eventuele bestuurlijke besluiten in het geval van een crisis", aldus een woordvoerder van burgemeester Eberhard van der Laan. Dit heeft het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT ook aanbevolen in het onderzoeksrapport Een veilige Koninginnedag in Amsterdam. De simulatieoefening moet meer inzicht geven in de gevolgen van een crisis tijdens Koninginnedag voor de hulpverlening.
  Het centrum van Amsterdam is tijdens Koninginnedag vrijwel onbereikbaar voor hulpdiensten, schrijft het COT. De brandweer heeft sinds vorig jaar de mogelijkheid om in een simulatieprogramma uit te rekenen hoe lang het duurt voordat eenheden op locatie zijn in omstandigheden waarbij vertraging in het aanrijden optreedt. De brandweer kan hierdoor inzichtelijk maken wat de effecten op de aanrijdtijden zijn.
  De afgelopen tien jaar is door de gemeente geprobeerd evenementen meer te verspreiden over de gehele stad. "Dit is slechts gedeeltelijk geslaagd, met name wat betreft de looproute vanaf station Zuid", schrijft burgemeester Van der Laan in antwoord op vragen van de gemeenteraad. "Het blijkt dat de concurrentie met de binnenstad voor organisatoren van evenementen een moeilijke opgave is." Om van station Sloterdijk een goed alternatief te maken voor het CS, zal dit jaar worden ingezet op een verbeterde inrichting van het station. Reizigers zullen worden gestimuleerd hier gebruik van te maken.
  Metro meldde gisteren dat de NS een noodoproep heeft gedaan aan de gemeente over de veiligheidssituatie op Koninginnedag. Naast een reële kans op grote openbare orde problemen in de stad, wijst de vervoerder ook op levensgevaarlijke situaties op het spoor door noodremtrekkingen en spoorlopers. Dit komt met name tussen Sloterdijk en CS voor, daarom zet de vervoerder op risicotrajecten treinen in waarbij na het gebruik van de noodrem toch doorgereden kan worden naar het volgende station.
  De grote evenementen op Koninginnedag in Amsterdam vallen onder de regie van de centrale stad, maar andere vergunningen worden door de afzonderlijke stadsdelen verleend. Dit kan nadelen hebben voor de risicobeoordeling. "De stadsdelen melden wel alles bij ons aan", zegt een woordvoerder van burgemeester Eberhard van der Laan. "Het is een goede vraag of de centrale stad in voorbereidende zin meer controle op de organisatie moet uitvoeren. Maar een Koninginnedag voorbereiden kost ons nu al negen maanden. Dit zou meer bureaucratie betekenen. En in de praktijk werken we goed samen met de stadsdelen."

  Onderwerp: West Maas en Waal denkt over Veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 15 februari 2011
  Link naar de bron

  WEST MAAS EN WAAL - West Maas en Waal denkt erover zich aan te sluiten bij het Nijmeegse veiligheidshuis. In een Veiligheidshuis werken instanties op één plek samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening.
  Door samen te werken wordt gepoogd overlast, huiselijk geweld en criminaliteit terug te dringen. Aansluiting bij het Nijmeegse Veiligheidshuis betekent wel dat de gemeente daar ook aan moet meebetalen. Hoeveel dat is en of de gemeente dat wil, weten burgemeester en wethouders nog niet.

  Onderwerp: Meer huisverboden in stad Utrecht
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 15 februari 2011
  Link naar de bron

  UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft afgelopen jaar 51 huisverboden opgelegd, dat zijn er elf meer dan het jaar ervoor.
  Dat blijkt uit cijfers die maandag bekend zijn gemaakt tijdens een bezoek van minister Opstelten aan het Veiligheidshuis in Utrecht.
  Wie huiselijk geweld pleegt mag tien dagen lang niet in de woning van hun partner komen.
  Het Veiligheidshuis probeert ondertussen de problemen in het gezin op te lossen. Utrecht is volgens de minister voorloper in de aanpak van huiselijk geweld.

  Onderwerp: Aanpassing gemeenschappelijke regeling Flevoland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 februari 2011
  Link naar de bron

  Almere - Het college heeft besloten de raad toestemming te vragen om de gemeenschappelijke regeling voor de Veiligheidsregio Flevoland gewijzigd vast te stellen. Op 1 oktober is de Wet Veiligheidsregio in werking getreden. Deze wet geeft onder andere aan dat het college van burgemeester en wethouders deelneemt in een gemeenschappelijke regeling met de aanduiding 'veiligheidsregio'. In de veiligheidsregio Flevoland is al een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten in deze veiligheidsregio. Deze regeling zal op basis van de Wet Veiligheidsregio moeten worden aangepast. De bevoegdheid tot het aangaan of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling ligt bij de gemeenteraad. Het college dient daarom toestemming van de raad te krijgen voor het wijzigen van deze regeling. De brandweer valt sinds 2008 onder het bestuur van de veiligheidsregio. De bevoegdheid tot het vaststellen van een verordening brandweerrechten ligt nog bij gemeenten. Het college stelt de raad nu voor deze bevoegdheid over te dragen aan de veiligheidsregio.

  Onderwerp: Regionalisering Brandweer Zeeland half jaar later
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 februari 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - De regionalisering van de brandweer in Zeeland is met een half jaar vertraagd.
  Aanvankelijk zouden de gemeentelijke korpsen deze zomer onder één vlag komen, maar dat wordt nu 1 januari 2012.
  De vertraging heeft volgens waarnemend directeur Peter van Dijk te maken met de totale reorganisatie van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Op 1 juli is dat proces op papier geregeld, zegt Van Dijk. Maar pas vanaf volgend jaar wordt de nieuwe managementstructuur ook in praktijk gebracht. "Het is handiger de regionalisering van de brandweer daarbij te laten aansluiten."

  Onderwerp: Principebesluit voor één Twentse brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 februari 2011
  Link naar de bron

  Op 14 februari 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Twente het principebesluit genomen om te komen tot één brandweer in Twente. Dit principebesluit sluit aan bij een voorstel waarmee in oktober 2009 is ingestemd.
  De eisen die aan de brandweer worden gesteld nemen toe in complexiteit en omvang. Door de vraag vanuit onze samenleving en de wet- en regelgeving worden de taken van de brandweer zwaarder en dit vraagt: - Investeren in blijvende vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel
  - Bundelen van inkoop en onderhoud van materieel
  - Twentse uitvoering van specialistische taken (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen of brandonderzoek)
  - Gemeenschappelijke bedrijfsvoering.
  Met het vormen van één brandweer in Twente wordt aan deze gewenste professionaliseringsslag invulling gegeven.

  Onderwerp: Onaangekondigde oefening hulpdiensten in Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 februari 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - Eind januari is er door de Veiligheidsregio Zeeland aangekondigd dat er ergens in de maand februari een onaangekondigde oefening zou worden georganiseerd voor functionarissen van het Regionaal Operationeel Team (ROT). Deze oefening is vanmorgen omstreeks 5.30 uur gestart vanuit de meldkamer met het alarmeren van de dienstdoende deelnemers van het ROT.
  De oefening had een lerend en toetsend karakter en kan voor het onderdeel alarmering en opkomst van het ROT vergeleken worden met de Radartoets in 2009. Nadat de leden van het ROT gealarmeerd zijn via de meldkamer, komen zij binnen de gestelde opkomsttijd naar de coördinatieruimte aan de Segeerssingel in Middelburg.
  Oefenleider Gerard Wessel heeft een korte inleiding gehouden over de aanleiding en het doel van de oefening. Tevens heeft Peter van Beek, coördinator Nucleaire Veiligheid een presentatie gegeven over stralingsongevallen, de oefening staat namelijk in het teken van een stralingsongeval.
  Daarna is door een informatiemanager een startbeeld gepresenteerd. Op basis van dit startbeeld worden conclusies getrokken (oordeelvorming) en besluiten genomen. Aangezien de actiecentra niet in de oefening participeren en eventuele opschaling virtueel plaatsvindt, worden besluiten niet daadwerkelijk buiten het ROT uitgezet.
  Na de eerste ROT-vergadering wordt door de oefenleider procesinformatie uitgedeeld en start er een proces van scenariodenken. De ROT-leden gaan uiteen met een opdracht. In de tweede ROT-vergadering inventariseert en beoordeelt de voorzitter van het ROT (de operationeel leider) de bijdrage van alle individuele ROT leden.
  Na deze bijeenkomst sluit de voorzitter de vergadering en is de oefening ten einde. Direct na de oefening vindt een procesevaluatie plaats door de oefenleider en waarnemer van het ROT.
  Meer informatie over de evaluatie van deze onverwachtse oefening volgt in een later stadium. Een evaluatieverslag van de oefening zal worden aangeboden aan het Managementteam en Directieteam van de Veiligheidsregio.

  Onderwerp: Convenant voor ambulancezorg Maasvlakte ondertekend
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 februari 2011
  Link naar de bron

  Op 10 februari is een convenant ondertekend tussen de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond, het Havenbedrijf en CAMUA. Hiermee is aanvullende ambulancezorg voor de Maasvlakte geborgd.
  Namens de Veiligheidsregio tekende waarnemend algemeen directeur Elie van Strien, namens het Havenbedrijf dhr Borsboom, namens de AZRR/BiOS-groep directeur Stef Hesselink en namens de CAMUA voorzitter Stef Capelle.
  Met deze aanvullende ambulancezorg wordt een eind gemaakt aan een al jaren bestaand knelpunt. De beschikbaarheid van ambulancezorg voor de Maasvlakte is nu geborgd en er is een oplossing gevonden voor de tijdsoverschrijdingen in dit specifieke gebied. Inzet van de ambulance vindt plaats door de Gemeenschappelijke Meldkamer op basis van de 112 meldingen. De ambulance is primair bestemd voor ambulancezorg in het Maasvlaktegebied en wordt in principe niet ingezet voor hulpverleningsvragen buiten het Maasvlaktegebied of voor het afdekken van paraatheid buiten het Maasvlaktegebied.
  De beschikbaarheid van ambulancezorg in het Maasvlaktegebied is al vele jaren een ernstig knelpunt. Onder de Maasvlakte wordt verstaan het gebied ten westen van het Stenen Baakplein en ontsloten door de Europaweg, in de volksmond beter bekend als Maasvlakte en toekomstige Tweede Maasvlakte.
  Tot de start van deze voorziening was het nauwelijks mogelijk om de Maasvlakte vanuit de dichtstbijzijnde ambulancepost aan te rijden binnen de gestelde normtijden. Gevolg was dat een groot gedeelte van alle ritten die werden uitgegeven in dit gebied een (forse) tijdsoverschrijding kende. De in aanleg zijnde Tweede Maasvlakte is per definitie niet binnen de normtijden aan te rijden en zou de prestaties en beschikbaarheid zonder maatregelen verder doen verslechteren. Het Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid en de daarmee verband houdende financiering van ambulancezorg, houdt geen rekening met het specifieke karakter van het huidige én toekomstige Maasvlakte gebied (Dit vanuit de redenering dat de Maasvlakte geen bewoond gebied is, maar een bedrijventerrein). De in het Maasvlaktegebied gevestigde bedrijven dringen al jaren aan op een oplossing van dit knelpunt bij politiek, provincie en AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond. De (financiële) beperkingen waren de reden dat tot nu toe geen adequate oplossing kon worden gevonden.
  Vanaf 1 februari 2011 heeft de Maasvlakte de beschikking over aanvullende Ambulancezorg. Er komt een volledig uitgeruste ambulance inclusief bemanning, die 7 dagen in de week 24 uur per dag paraat staat op de kazerne aan de Coloradoweg bij de Gezamenlijke Brandweer. Er wordt gewerkt met 12 uursdiensten, te weten van 7.00 uur tot 19.00 uur en van 19.00 uur tot 7.00 uur.
  Op basis van een overeenkomst tussen drie partijen, de door in het Maasvlakte gebied gevestigde bedrijven opgerichte Coöperatie Ambulancezorg Maasvlakte U.A. (CAMUA), het Havenbedrijf Rotterdam en AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond is voor de Maasvlakte aanvullende en geoormerkte ambulancecapaciteit gefinancierd. Een officiële opening vindt plaats op 25 maart 2011.

  Onderwerp: Roep om diervriendelijke bestrijding muskusratten
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 17 februari 2011
  Link naar de bron

  DEN HAAG - De Dierenbescherming, Bont voor Dieren en Faunabescherming roepen de waterschappen op te stoppen met het doden van muskusratten. Zij hebben die een rapport aangeboden, waarin diervriendelijke methoden staan beschreven om waterkeringen te beschermen tegen eventuele schade door muskusratten.
  Dat staat in het ledenblad Dier van de Dierenbescherming, dat donderdag uitkomt. Om hun initiatief kracht bij te zetten, zijn de organisaties een petitie begonnen, die over enige tijd aan de waterschappen zal worden aangeboden.
  Waterschappen doden muskus- en ook beverratten omdat die een risico zouden vormen voor de waterveiligheid. De dieren graven gangen en maken holen in dijken en oevers. Deze kunnen daardoor inzakken.
  De vangst gebeurt door middel van onderwatervallen, waardoor de dieren verdrinken. Niet alleen muskusratten komen zo aan hun einde, maar ook andere dieren, zoals eenden en waterhoentjes, Ook vissen sterven in de vallen.
  Volgens de drie organisaties is de noodzaak van het doden van muskusratten nooit wetenschappelijk bewezen, omdat niet zeker is dat er een verband is tussen het aantal muskusratten en de hoeveelheid schade aan waterkeringen. Daarbij komt dat er ook geen wetenschappelijk bewijs is dat stoppen met de bestrijding betekent dat het aantal muskusratten explosief zal toenemen.
  Als alternatieven geven zij aanpassing van dijken, waardoor muskusratten en andere dieren die schade kunnen veroorzaken niet meer kunnen graven. Zo kan gebruik worden gemaakt van beton of rasters in de dijk. Daarnaast kan de toestand van waterkeringen in de gaten worden gehouden met bijvoorbeeld sensoren.
  De drie organisaties stellen voor de alternatieven te testen in een reeks proeven, over het land verspreid. In de kwetsbare gebieden waar overstromingen zouden kunnen optreden, moeten de waterkeringen worden aangepast. In natuurgebieden en plekken waar de rivier de ruimte krijgt, hoeven de muskusratten niet meer te worden bestreden.
  Omdat niet bekend is hoeveel schade de muskusratten veroorzaken, is Groningen bijna twee jaar geleden begonnen met een proef waarbij de dieren niet langer worden bestreden. De provincie wil duidelijk krijgen in hoeverre zij schade veroorzaken, als ze niet worden gevangen. Ook moet de proef een beeld geven van de ontwikkeling van de populatie.

  Onderwerp: Nieuwe normering waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 17 februari 2011
  Link naar de bron

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een principebesluit 'Nieuwe normering waterveiligheid' voor. Dit principebesluit is één van de vier prioritaire Deltabeslissingen die in het kader van het Deltaprogramma zijn geformuleerd. Naar verwachting wordt het concept principebesluit in 2011 uitgebracht. De minister heeft aan de raden voor de leefomgeving en infrastructuur gevraagd om vanuit bestuurlijk en maatschappelijk perspectief over het concept principebesluit advies uit te brengen. Dat het conceptbesluit nog niet beschikbaar is, weerhoudt de raden er niet van hun mening te vormen over de verschillende aspecten die bij een overgang naar een nieuw normeringsysteem aan de orde zijn.
  De raden hebben de volgende kernvraag voor het advies geformuleerd: hoe kunnen in de context van het nieuwe waterveiligheidsbeleid, de veiligheidsnormen van waterkeringen worden aangepast zodanig dat deze haalbaar, betaalbaar, aanvaardbaar, delegeerbaar, toetsbaar en uitlegbaar zijn? De raden zullen hun advisering niet beperken tot een nieuw normeringsysteem an sich, maar dit plaatsen in de bredere context van het nieuwe waterveiligheidsbeleid, waarin ook ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing een rol spelen. Daarbij komt ook de relatie tussen waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit aan de orde. Ook wordt een nieuw normeringsysteem niet vanuit de technische invalshoek benaderd, maar wordt de werking van de normen c.q. een systeemwijziging bezien vanuit de bestuurlijke en maatschappelijke invalshoek.
  Het advies wordt uitgebracht in junl 2011.

  Onderwerp: Nieuwe vertraging omgevingsdiensten dreigt
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 17 februari 2011
  Link naar de bron

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest verdere vertraging bij de vorming van omgevingsdiensten. Een door het kabinet aangekondigde bezuiniging van 100 miljoen euro vormt volgens de gemeentekoepel 'een serieuze bedreiging'.
  Tijdens bestuurlijk overleg tussen het Rijk, provinciekoepel IPO en de VNG is woensdag afgesproken dat vóór 1 juni duidelijk is hoe de omgevings- of regionale uitvoeringsdiensten (rud's) er uit gaan zien. Hiertoe is een 'stappenplan' gemaakt.
  Wat er gebeurt als op 1 juni onvoldoende vooruitgang is geboekt, is vooralsnog onduidelijk. De Tweede Kamer heeft in 2010 bij motie uitgesproken dat provincies en gemeenten zo nodig via de wet tot samenwerking moeten worden gedwongen als 'het bottom-up proces' onvoldoende resultaat heeft.
  Rijk, IPO en VNG zijn al jaren in gesprek over de vorming van omgevingsdiensten. Formeel ligt vast dat op 1 januari 2012 in het hele land rud's operationeel zijn, maar nu al staat vast dat dit niet gaat lukken.
  Volgens de VNG maakt het Rijk op 1 juni 'de balans op' naar aanleiding van de woensdag gemaakte afspraken. De gemeentekoepel stelt voldoende vertrouwen te hebben in de voortgang, en meent daarom dat wetsaanpassingen niet nodig zijn.
  Wel benadrukt de VNG dat een door het kabinet aangekondigde bezuiniging van 100 miljoen euro van tafel moet. Het kabinet wil dit bedrag korten op het Provincie- 'en/of' Gemeentefonds, omdat provincies en gemeenten via de rud's 'efficiencywinst' kunnen behalen.
  De VNG noemt de aangekondigde korting 'een serieuze bedreiging voor de oprichting van de rud's en daarmee voor de kwaliteit van toezicht en handhaving'.
  Volgens een woordvoerder van de VNG dreigen gemeenten gedemotiveerd te raken. 'Gemeenten gaan nu denken: waar doen we het eigenlijk voor? Het is niet bevorderlijk voor zo'n proces als je er middenin zit, en dit komt eroverheen. Gemeenten gaan dan denken: het doel was kwaliteitsverbetering, maar nu lijkt het een bezuinigingsslag te worden. Dat haalt de motivatie weg om in een goed tempo door te gaan.'
  In de rud's moeten provincies en gemeenten gaan samenwerken op het gebied van vergunningverlening (milieudeel omgevingsvergunningen), het milieutoezicht en de handhaving. Dit moet leiden tot kwaliteitsverbetering.
  De omgevingsdiensten zijn in discussie sinds in juli 2008 een commissie onder leiding van Jan Mans constateerde dat de milieuhandhaving ernstig tekortschiet. Mans pleitte ervoor gemeenten en provincies wettelijk te verplichten tot samenwerking in rud's. Onder druk van de koepelorganisaties en, in het verlengde hiervan, de Eerste en Tweede Kamer, zag het kabinet hier toen van af.

  Onderwerp: Vernietigend rapport Veiligheidregio Limburg-Noord
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 februari 2011
  Link naar de bron

  De Veiligheidsregio Limburg- Noord is een bestuurlijke en organisatorische chaos. Binnen de top van de regio is inmiddels een conflict uitgebarsten dat regionaal brandweercommandant Sjoerd van der Schuit voorlopig de kop heeft gekost.
  Van der Schuit is op non-actief gesteld na het verschijnen van een vernietigend rapport over het functioneren van de veiligheidsregio. De exacte redenen voor zijn schorsing zijn niet bekend gemaakt. Burgemeester Bruls van Venlo, voorzitter van de veiligheidsregio, wil slechts kwijt dat de commandant tijdens de duur van een aanvullend onderzoek, dat 6 á 8 weken gaat duren, 'even van de werkvloer moet'. 'In het belang van hemzelf en van degenen die meewerken aan dit vervolgonderzoek'.
  Commandant Van der Schuit zelf zegt 'enorm geschrokken en verbaasd te zijn' over de getroffen maatregel. 'Ik ken de aantijgingen tegen mij niet en weet niet uit welke hoek ze komen. Ik kan het allemaal niet plaatsen'. Volgens de geschorste brandweerman is er geen sprake van verwijtbare gedragingen als fraude, diefstal, dronkenschap, seksuele intimidatie of iets van dien aard. 'Niets van dat alles, ik ben een nette ambtenaar'.
  Burgemeester Henk van Beers van Roermond, lid van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio, onderschrijft dat: 'De integriteit van de commandant is volstrekt niet in het geding'. Het rapport dat de zaken in gang heeft gezet, is gemaakt door adviesbureau VIJFadvies, in opdracht van de algemeen directeur van de veiligheidsregio, Piet Lucassen. Saillant detail: adviseur Marco Vonk van VIJFadvies en Piet Lucassen kennen elkaar uit een vorige werkkring; Lucassen was gemeentesecretaris in Venray in de tijd dat Vonk daar een poos interim-hoofd bestuurszaken was. 'Ik heb toen in opdracht van Lucassen gewerkt, dat klopt', reageert Vonk.
  Vonks rapport, dat eerst vertrouwelijk was, is uiteindelijk slechts gedeeltelijk vrijgegeven. De passages die rechtstreeks herleidbaar zijn tot brandweercommandant Van der Schuit, zijn in de publieksversie weggelaten. Uit dat publieke rapport komt een beeld naar voren van een veiligheidsregio die in haar functioneren zwaar wordt gehinderd door onderling gekrakeel en onduidelijkheid over de structuur. 'Een aantal mensen in de organisatie weet niet wie zijn of haar direct leidinggevende is', aldus het rapport. 'Zorg over de doelmatigheid van de organisatie is op zijn plaats, de organisatie is niet in control', aldus Vonk.
  De regio is met drie directeuren 'topzwaar', de bevelslijnen zijn niet helder, de algemeen directeur is 'geparachuteerd' boven de directeur van de GGD en de regionaal brandweercommandant. Die twee mededirectieleden stellen zich in hun eigen kolom 'autonoom' op, 'belemmeren zo de positie van de algemeen directeur', en stellen zijn beslissingen 'soms openlijk, maar ook buiten zijn aanwezigheid ter discussie', aldus het rapport. Directeur GGD Limburg-Noord Frank de Jong verwijst overigens voor commentaar naar burgemeester Bruls.
  Lucassen was zelf kwartiermaker van de veiligheidsregio. In zijn eindrapport gaf hij aan dat op termijn een tweehoofdige directie voldoende was. Om die reden wilde hij zelf niet solliciteren als algemeen directeur, vertelde hij in augustus 2009 in het personeelsblad van de veiligheidsregio. Uiteindelijk haalde burgemeester Bruls hem toch over.

  Onderwerp: Brandweer gaat op maat uitrukken
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 februari 2011
  Link naar de bron

  BERKEL EN RODENRIJS - De brandweer van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat voorlopig een jaar op vier plaatsen in de regio "op maat" uitrukken. Daarvoor is vrijdag in Berkel en Rodenrijs een brandweervoertuig in gebruik genomen waarin maar plaats is voor twee personen in plaats van de gebruikelijke zes brandweerlieden.
  De brandweer wil op deze manier vooral besparen op personeel, want in 80 procent van de gevallen kunnen incidenten door twee personen worden afgedaan en is dus een kleiner voertuig afdoende, weet Henk Berkhout, projectleider van de proef Snelle Interventie Voertuig (SIV). "Wel gaat bij iedere serieuze brand ook de tankautospuit naar het incident."
  De twee SIV's die de veiligheidregio heeft aangeschaft, worden het komende jaar om toerbeurt op vier plaatsen in de provincie Zuid-Holland uitgeprobeerd. Dat gebeurt niet alleen in de gemeente Lansingerland, maar ook in Hellevoetsluis en op twee plaatsen in Rotterdam-Zuid. De wagen is geschikt voor de typische kleine incidenten, zoals ongevallen, kat in de boom en containerbrandjes.
  In 50 procent van de gevallen gaat een melding niet eens over een brand, maar gaan daar nu nog steeds wel zes man op af. Bij de vrijwillige brandweer moeten de hulpverleners ook wachten tot er zes brandweerlieden aanwezig zijn, anders mag de tankautospuit niet eens naar het incident uitrukken. "Je zal dan maar met hartfalen op die brandweerlieden moeten wachten", zei burgemeester Ewald van Vliet van Lansingerland.
  Toch vragen vooral vrijwillige brandweerlieden zich af zo'n SIV wel veilig genoeg is. De leiding van de veiligheidsregio vindt van wel, al was het maar omdat de SIV "op maat" wordt gebruikt. De wagen is het antwoord op het toenemende aantal branden in Nederland en de uitruktijden die onder druk staan. Het nieuwe voertuig kan veel sneller ter plaatse zijn. In de toekomst worden ook combinaties met ambulancepersoneel en zelfs de politie onderzocht.
  Het gebruik van de 'snelle wagen' is ook onderdeel van het programma Brandveilig Leven. In dat programma richt de veiligheidsregio zich veel nadrukkelijker op het voorkomen van incidenten en het veiliger maken van de omgeving. Berkhout: "Dat doen we onder andere door mensen bewust te maken van het voorkomen van brand door minimaal een rookmelder en blusdeken aan te schaffen."

  Onderwerp: Gebiedsontwikkeling kent nieuwe 'waardedragers'
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 18 februari 2011
  Link naar de bron

  DELFT - Investeringen in onder meer bereikbaarheid, waterveiligheid en energie zijn de nieuwe waardemakers in gebiedsontwikkeling. Mobiliseer die krachten, vinden Friso de Zeeuw en Agnes Franzen.
  Woningen en commercieel vastgoed zijn niet langer de motor van gebiedsontwikkeling, vinden De Zeeuw en Franzen van de praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Beiden zien echter wel andere mogelijkheden om die ontwikkelingen financieel mogelijk te maken. Investeringen in bereikbaarheid, water, energie, onderwijs en zorg kunnen in hun visie de rol van wonen en commercieel vastgoed overnemen. "Mobiliseer deze krachten, doorbreek de verkokering en trek ze de gebiedontwikkeling in", is hun advies. Dat gaat niet vanzelf. Kennis ontwikkelen, delen en verspreiden over de kunst van gebiedsontwikkeling in de nieuwe realiteit zijn essentieel. Een voorbeeld daarvan zien ze bij de waterschappen, die hier al een begin mee gemaakt hebben. Om de gebiedsontwikkeling weer echt van de grond te krijgen, is echter nog meer nodig. Zo zal het omgevingsrecht verder vereenvoudigd moeten worden. Zij vinden het projectbesluit in dit verband beter geschikt om de ontwikkeling te faciliteren dan het bestemmingsplan. Verder moeten onderzoeksverplichtingen versimpeld worden en milieunormen moeten afgewogen kunnen worden. Ook moeten gemeenten hun grondbedrijven stevig saneren en de gronduitgifteprijzen aanpassen. Dat bepaalt dan tevens de mate waarin ze zelf kunnen deelnemen. De Zeeuw en Franzen bepleiten mede in dit verband verbreding van het repertoire aan samenwerkingsvormen met varianten die inspelen op de nieuwe realiteit. Planvorming van onderop vinden zij daar een voorbeeld van. Als ander voorbeeld noemen zij het joint venture-light model. Daarin doet de overheid weliswaar grotendeels zelf de grondexploitatie, maar zij selecteert een marktpartij als vaste partner en mobiliseert zo de kennis en kunde van de markt. Bestaande samenwerkingsmodellen behouden in hun visie wel degelijk bestaansrecht. Versterking van de economische invalshoek is daarnaast uiterst belangrijk.

  Onderwerp: Vloeistof lekkage door open afsluiter in Delfzijl
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 18 februari 2011
  Link naar de bron

  Delfzijl - Bij het verladen van vloeibare EDA (ethyleendiamine) is vrijdagmorgen door een openstaande afsluiter enige vloeistof vrijgekomen. Dit gebeurde bij de fa. Delamine op het industrieterrein in Farmsum.
  Door de windrichting trok er een damp over het parkeerterrein van het chemiepark en werden de gemeentelijke- en bedrijfsbrandweer opgeroepen. Door snel ingrijpen door het personeel van Delamine kon de uitstroom van vloeistof snel gestopt worden. Nadat er gespoeld was met water, was de situatie onder controle. Hierdoor hoefde de hulpdiensten niet in actie te komen.
  De verlading vond plaats op een vloeistofdichte ondergrond. Het spoelwater met EDA is opgevangen en zal opnieuw in het productieproces worden gebruikt.

  Onderwerp: Staatssecretaris blijft bij besluit opheffing AGS
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 18 februari 2011
  Link naar de bron

  Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) neemt de zorgen van de VNCI over de afschaffing van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) serieus, maar vindt dat het huidige voorstel voldoende daaraan tegemoet komt. Dat blijkt uit het antwoord van de staatssecretaris op de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer.
  Het kabinet wil de AGS op te laten gaan in de nieuwe Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). De VNCI betwijfelt of er wel voldoende aandacht voor gevaarlijke stoffen in de RLI blijft. Zij heeft altijd de nadruk gelegd op het belang van een onafhankelijk deskundig adviescollege, maar meent nog steeds dat die het best geborgd is in een zelfstandige Adviesraad.
  De VNCI is voorstander van consistent beleid. Zij betreurt het dat de AGS al na 6 jaar overgeheveld wordt naar een nieuwe raad. Door deze verhuizing dreigt het onderwerp gevaarlijke stoffen onvoldoende prioriteit te krijgen. De staatssecretaris vindt echter dat strategisch advies als primaire functie onvoldoende is om de AGS in stand te houden. De VNCI vindt dit vreemd, aangezien Nederland meer van dit soort adviesraden (zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) kent.
  Atsma belooft dat 1 van de 9 leden van de RLI specifieke kennis op dit gebied zal hebben en dat het aantal deskundige geassocieerde leden ongeveer gelijk zal zijn aan het huidige aantal raadsleden van de AGS. De VNCI vindt dat deze kwaliteitsborging voor gevaarlijke stoffen en externe veiligheid expliciet moet worden vastgelegd, evenals de in het antwoord gedane toezegging dat er in het secretariaat van de RLI kennis en deskundigheid van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid aanwezig zal zijn.
  De VNCI maakt zich sterk voor een onafhankelijke strategische blik over gevaarlijke stoffen. Zij vreest dat anders het beleid uitsluitend wordt gebaseerd op de absolute uitkomsten van rekensommen. In zijn reactie geeft Atsma aan dat dit niet de bedoeling is, maar de VNCI blijft bezorgd over hoe dit in de praktijk gaat uitwerken.
  Op basis van Atsma's reactie kan de Kamercommissie nieuwe vragen stellen. Gebeurt dat niet, dan wordt het voorstel in een plenaire zitting van de Tweede Kamer besproken en vervolgens goed- of afgekeurd.

  Onderwerp: Train de trainerdag Waddenzee en IJsselmeergebied
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 18 februari 2011
  Link naar de bron

  REGIONAAL: De Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) en het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW) beleefden woensdag 16 februari een primeur. Samen organiseerden zij de eerste Train de Trainerdag: een bijscholing van trainers op gebied van incidentbestrijding op het water. De dag is een belangrijke stap in de implementatie van de incidentbestrijdingsplannen voor IJsselmeergebied en Waddenzee.
  Plaats van handeling was het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Ongeveer 50 nieuwe trainers van Rijkswaterstaat, Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigades, KLPD, waterschappen, politie, brandweer en GHOR namen hier deel aan de trainingsdag. Zij ontvingen een koffertje met daarin opleidingskaarten en ander lesmateriaal, waarmee zij binnen hun eigen organisatie dezelfde trainingen kunnen verzorgen. Het doel van de dag was de trainers zo te trainen, dat zij hulpverleners op uniforme wijze en vanuit dezelfde gedachte kunnen opleiden. Voor een goede incidentbestrijding op het water is eenduidigheid in opleiden de komende jaren van groot belang.
  Tijdens de training was bijzondere aandacht voor onderwerpen als melding en alarmering, leiding en coördinatie en informatiemanagement, nautisch verkeersmanagement, waterkwaliteit en waterkwantiteit en SAR (Search and Rescue).
  Op het water kunnen zich allerlei incidenten voordoen, zoals aanvaringen, verontreinigingen van het oppervlaktewater, branden en explosies en ecologische incidenten. De kenmerken van het IJsselmeergebied en de Waddenzee stellen specifieke eisen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de incidentbestrijdingsplannen voor beide gebieden staat beschreven op welke manier moet worden samengewerkt in geval van een incident op het water. Om alle hulpverleners op een goede manier te laten samenwerken is oefening en training van deze incidentbestrijdingsplannen cruciaal.

  Onderwerp: Zorgen OR Eindhoven over veiligheid
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 19 februari 2011
  Link naar de bron

  EINDHOVEN - De ondernemingsraad (OR) van de gemeente Eindhoven heeft in een brief aan gemeentesecretaris Ad Verbakel bezorgdheid geuit over de gang van zaken bij de afdeling veiligheid en het Veiligheidshuis. In deze sector vindt momenteel een reorganisatie plaats.
  Een groot deel van de ambtenaren zal een nieuwe functie krijgen. Gedwongen ontslagen vallen er niet. OR-secretaris Rob Breukers wil verder niet ingaan op de aard van de brief. "We willen de zaak niet laten escaleren", zegt hij.
  Binnen de gemeente is het op gebied van veiligheid al langer onrustig. In de ambtelijke top waren conflicten. Burgemeester Rob van Gijzel was ontevreden over het rendement van de sector Openbare Orde en Veiligheid (OVV) en de slagvaardigheid van het Veiligheidshuis.
  De sector OVV wordt nu helemaal geschrapt, de betrokkenheid van de gemeente bij het Veiligheidshuis wordt verder teruggedrongen. Vanwege alle onrust en 'verziekte verhoudingen' is deze week Jos van Deursen, afkomstig van het Openbaar Ministerie, aangesteld voor de dagelijkse leiding, vermoedelijk vijf maanden. Ambtenaren zijn verbolgen over het geld dat voor deze ingehuurde externe kracht wordt uitgegeven.
  De huidige directeur veiligheid Guus Sluijter heeft bevoegdheden moeten inleveren bij Van Deursen. Frans Dielissen, sectorhoofd OVV, zal niet meer terugkeren op een post veiligheid. Op 15 maart moet de nieuwe organisatievorm een feit zijn: een deel van veiligheid wordt ondergebracht bij andere diensten zoals stadsdeelteams en vergunningen.






  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.