Week:06 van 6 tot en met 12 februari 2011


Nieuws van Internet:
 • Iedereen een rubberboot op zolder
 • Kampeernota niet optimaal
 • Burgernet neemt rol SMS-Alert over
 • Ombuigingen omgebogen
 • Aanvraag Wabo terug naar papier
 • Samenhang jeugbeleid schiet tekort in Nijkerk
 • Tevredenheid over burenhulp bij de brandweer
 • Provinciebestuur bindende factor
 • Hendrik Ido Ambacht verhoogt druk op ProRail
 • Gezinscoaches moet overlast jongeren verminderen
 • Nieuwe afspraken grenshulpverlening
 • Verantwoordelijkheden crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Afname aantal gedetineerde veelplegers
 • Gemeenten krijgen minder rijksgeld voor veiligheid
 • Klachtenloket omgevingsvergunning
 • Groen licht voor inrichting Millingerwaard
 • Veiligheidsregio test onbemande helicopter
 • Beuningen: registreer gevaarlijke bedrijven
 • Brandweer naar twee districten


 • Onderwerp: Iedereen een rubberboot op zolder
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 6 februari 2011
  Link naar de bron

  Met de enorme overstromingsrampen in Pakistan en West-Australië vers in het geheugen, móést een debat over waterveiligheid wel veel belangstelling trekken. De zaal in Utrecht zat dan ook vol op 27 januari, bij een debat georganiseerd door drie afdelingen van KiviNiria (Bouw- en Waterbouwkunde, Landgebruik en Watermanagement en Techniek, Maatschappij en Economie). Even afgezien van de ongerustheid begin januari over de grote golf aan smelt- en regenwater vanuit België en Duitsland, waar de dijken langs Rijn en Maas dus geen probleem mee hadden, is er nog een andere binnenlandse actualiteit. De 26 waterschappen in Nederland zijn bijna klaar met hun Derde Veiligheidstoetsing Primaire Waterkering, de wettelijk verplichte 'APK-keuring' voor dijken en andere civieltechnische kunstwerken voor de periode 2006-2011. Op de site van WaterForum staat al een eerste inventarisatie van de bevindingen. Samenvattend stelt WaterForum vast dat een kwart van de Nederlandse dijken nog onder de maat is; achthonderd kilometer aan dijken voldoet niet aan de eisen. Overigens zijn waterbeheerders nog volop in discussie over de normen waaraan waterkeringen moeten voldoen.
  In het debat stonden twee denklijnen tegenover elkaar. 'Preventie als pijler van hoogwaterveiligheid' (lees: een robuuste dijk), en 'adaptatie meerlaagse hoogwaterveiligheid' (ofwel een veiligheidsketen die naast preventie ook uitgaat van beperking van schade áls de dijk het begeeft).
  Uitgaande van de formule 'risico = kans x gevolg' is het logisch dat als je de mogelijke gevolgen van een overstromingsramp bij voorbaat kunt indammen, het risico afneemt en de norm voor de dijk minder hoog kan zijn. Met andere woorden: als alle bewoners langs de grote rivieren hun huizen aanpassen, of drijvend zouden maken (zoals de amfibische woningen van Dura Vermeer in Maasbommel, zie TW 22 januari), kun je dus volstaan met een minder hoge dijk.

  Onderwerp: Kampeernota niet optimaal
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 6 februari 2011
  Link naar de bron

  ZIERIKZEE - De concept-nota Kamperen van de gemeente Schouwen-Duiveland is een flinke stap in de goede richting, maar is het nog niet helemaal.
  Dat constateert Jacqueline van Burg, fractievoorzitter van LSD. ,,De wetgever heeft de ruimte geboden om grotere kampeerhuisjes vergunningvrij te bouwen. Wij zijn van mening dat die ruimte ook benut moet worden en dat gebeurt nu niet. Maar de markt vraagt nu eenmaal om groter en meer luxe'', zegt Van Burg.
  Volgens de wet mag een kampeerhuisje tot een oppervlakte van maximaal 75 zonder omgevingsvergunning worden gebouwd. Het college van B en W gaat dit te ver en stelt voor vergunningvrij te bouwen tot een oppervlakte van 55 vierkante meter. Een belangrijk argument is dat de gemeente hiermee nog enige controle houdt op de kwaliteit van de inrichting van de kampeerterreinen. Van Burg vindt dat de ondernemers de maximale vrijheid moeten krijgen die de wet momenteel geeft.

  Onderwerp: Burgernet neemt rol SMS-Alert over
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 7 februari 2011
  Link naar de bron

  DOETINCHEM - De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat als tweede regio in het land over van SMS-Alert naar Burgernet. Gemeenten werven sinds maandag deelnemers. Mensen die al meedoen aan SMS-Alert, ruim 18.000 in de Achterhoek, krijgen een brief.
  Anders dan bij het SMS-Alert, kunnen via Burgernet niet alleen sms'jes maar ook spraakberichten en mailtjes worden gestuurd over bijvoorbeeld een overval of over een vermist kind.
  Zo'n vijftig gemeenten gebruiken al Burgernet. Bijna 100.000 mensen hebben zich aangemeld. Het is de bedoeling dat Burgernet in heel het land komt.

  Onderwerp: Ombuigingen omgebogen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 7 februari 2011
  Link naar de bron

  In april 2010 heeft de directie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) diverse scenario's bedacht om te kunnen voldoen aan de bezuinigingstaakstelling die de gemeenten hadden opgelegd. In totaal dient er zo'n 4,5 miljoen te worden bezuinigd per jaar. De scenario's 1, beter bekend als het materieelspreidingsplan, en scenario 3, die de term investeren en ombuigen heeft meegekregen, hebben de instemming van het algemeen bestuur om nader te worden uitgewerkt.
  De ondernemingsraad (OR) heeft contra-expertises laten uitvoeren en intensieve gesprekken gevoerd met de directie. Dit alles heeft onder andere geleid tot ander inzicht. Nu heeft de directie een brief verzonden naar het algemeen bestuur, waarin enkele aanpassingen staan. De belangrijkste onderdelen zullen hierna worden aangegeven.
  Lansingerland: De posten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk zullen worden samengevoegd. Nader onderzoek naar de meest optimale kazerne of meerdere posten zal worden gestart. Ook zal er een nader onderzoek plaatsvinden naar de positionering van de Snel Interventie Voertuig (SIV).
  Albrandswaard: Het behouden van de vrijwillige post Albrandswaard in combinatie met de sluiting van de post Pottumstraat. Tevens zullen er een tweetal SIV's met een beroepsbezetting worden geplaatst.
  Bernisse: Sluiting van de post Oudenhoorn in combinatie met een SIV met beroepsbezetting op de post Hellevoetsluis.
  Zwartewaal: Geen SIV op deze locatie. De slagkracht tankautospuit van de post Brielle zal worden geplaatst op de post Zwartewaal.
  Bedrijfsvoering Maassluis: Om het redvoertuig te kunnen garanderen wordt er een nader onderzoek gepleegd om dit te bewerkstelligen. Hierbij wordt gedacht aan gekazerneerd repressief dagdienstpersoneel op de post Maassluis of Vlaardingen of het doen met een vrijwillige bezetting van de post Vlaardingen.
  Ontwikkelingen: Het algemeen bestuur 23 februari 2011 zal de rapporten van de contra-expertises gaan bespreken, alsmede de verschillende reacties (zowel van de directie als van de OR). Uiteraard houden wij deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

  Onderwerp: Aanvraag Wabo terug naar papier
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 7 februari 2011
  Link naar de bron

  De digitale aanvraag van omgevingsvergunningen zorgt voor zulke grote problemen, dat gemeenten weer terug gaan naar de 'papieren' procedure. Uit een telefonische steekproef van het Platform Omgevingsrecht van de Vereniging Stadswerk blijkt dat 60 tot 80 procent van de gemeenten nog niet klaar is voor het digitaal verwerken van de aanvragen.
  De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 zou een administratieve lastenverlichting betekenen voor de gemeenten, maar tot nu toe blijkt het tegendeel waar te zijn. Een deel van de gemeenten is daarom weer overgeschakeld op papier. Andere gemeenten hebben moeite over te gaan op digitale vergunningaanvragen', aldus projectleider Piet Paantjens van het Platform Omgevingsrecht van de Vereniging Stadswerk in Binnenlands Bestuur.
  Landelijk zijn tot nu toe vijftigduizend aanvragen ingediend. 'De meeste aanvragen zijn afkomstig van bedrijven en architecten, die weten de weg', legt woordvoerder Jan-Jaap Eikelboom van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uit. Voor burgers zal het wennen zijn. 'Wanneer vraag je als burger zo'n vergunning aan? Hooguit een paar maal in je leven. Dan kun je wel een accountmanager bij de gemeente gebruiken.'
  Gemeenten, maar ook bedrijven, zijn nog lang niet allemaal klaar voor het digitale werken. Bij veel gemeenten worden digitaal ingediende tekeningen nog eerst uitgeprint voordat ze in behandeling worden genomen. Zoals één gemeente aangeeft: "Wij kunnen niet digitaal werken, zodat wij alles moeten afdrukken. Aangezien wij ook geen A0 plotter hebben, moeten wij dit uitbesteden." Bovendien werkt ook het landelijke digitale aanvraagsysteem van de Rijksoverheid nog verre van vlekkeloos, blijkt uit onderzoek van De Lang Henkel Groep.

  Onderwerp: Samenhang jeugbeleid schiet tekort in Nijkerk
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 7 februari 2011
  Link naar de bron

  NIJKERK - Het jeugdbeleid dat wordt gevoerd door de gemeente heeft te weinig samenhang. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand op verzoek van de Nijkerkse gemeenteraad.
  De raad zelf heeft aangegeven het lastig te vinden om de samenhang te zien tussen alle verschillende onderdelen van het jeugdbeleid. Het gaat dan om preventieve zorg, jongerenwerk, sport, veiligheid, gezondheidsbeleid, wijkbeleid of alcoholvoorlichting. Het jeugdbeleid is verspreid over verschillende gemeentelijke afdelingen en verschillende thema's. Daarnaast spelen er veel landelijke ontwikkelingen waar Nijkerk op inspeelt, zoals de start van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis.
  De rekenkamer concludeert dat de afgelopen jaren het beleid niet integraal is geweest. De doelstellingen zijn te algemeen geformuleerd en en er is te beperkte samenhang. Bijkomend probleem was dat de bestuurlijke aansturing van het jeugdbeleid ook nog eens was versnipperd over de wethouders.
  De geringe samenhang heeft de uitvoering van het beleid overigens niet in de weg gestaan. De gemeente en externe instanties bereiken in de praktijk overeenstemming over te volgen koers. Daarbij speelt in belangrijke mate mee dat de jeugdproblematiek in Nijkerk relatief beperkt is.
  De rekenkamer adviseert de raad een visie te ontwikkelen, gebaseerd op een analyse van de feitelijke situatie. De komst van een centrum jeugd en gezin biedt hiertoe goede mogelijkheden.

  Onderwerp: Tevredenheid over burenhulp bij de brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 8 februari 2011
  Link naar de bron

  WINTERSWIJK - De Nederlandse brandweer roept steeds vaker de hulp in van de Duitse buren, zoals bij een brand in een schuurwoning in Winterswijk onlangs. En andersom gebeurt hetzelfde.
  Er is van beide kanten tevredenheid over de samenwerking, zegt Christiaan Velthausz. Hij coördineert de grensoverschrijdende samenwerking voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. "We kijken nu of Vreden de noordelijke kant van Winterswijk kan verzorgen. De eerste gesprekken daarover zijn gevoerd. Bij Rekken zouden we ook kunnen samenwerken met Duitsland."
  Als er nu een brand in de Winterswijkse buurtschap Kotten is, komt sinds 2009 de Oedingse brandweer. De brandweerlieden uit Winterswijk doen er een kwartier tot twintig minuten over om in Kotten te komen, terwijl de Duitse kazerne op 800 meter afstand ligt. Andersom komt de Dinxperlose brandweer sinds 2003 in Suderwick als daar hulp nodig is, want Suderwick heeft wel een eigen kazerne, maar er zijn niet continu brandweerlieden beschikbaar.
  Hoe worden de kosten van buitenlandse hulp berekend? Velthausz: "We doen het over en weer om niet, behalve als er heel grote kosten worden gemaakt. Maar ook dan berekenen we alleen het schuim. De rest gaat met gesloten beurs."

  Onderwerp: Provinciebestuur bindende factor
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 8 februari 2011
  Link naar de bron

  ARNHEM - Op 2 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Gelderland telt 55 Statenleden, die de twee miljoen inwoners vertegenwoordigen. Keuze genoeg: veertien politieke partijen doen mee. Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje staat 'tussen de partijen' en zorgt ervoor dat alle vertegenwoordigers in de debatten aan hun trekken komen.
  "Ontgroening en vergrijzing, regionale economie, natuurbeleid, waterveiligheid, bereikbaarheid van de regio's en de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten." Dat zijn de belangrijke thema's waar de provincie zich de komende jaren mee bezighoudt aldus Clemens Cornielje. Hij is nu 5,5 jaar Commissaris van de Koningin in Gelderland en is begin deze maand door de leden van de Provinciale Staten voorgedragen voor een tweede termijn van zes jaar.
  Met gepaste trost noemt Cornielje (52, VVD) de zeven nationale parken die Gelderland telt. "Wat de mooiste provincie is, dat is geen vraag. Dat is een feit."
  Maar ook de dynamiek van de economie met zijn kenniscentra als de Kema, de Universiteit Wageningen en Radboud Universiteit en de HAN, de maakindustrie in de Achterhoek en het Container Transferium in Tiel. Het provinciebestuur heeft een belangrijke bindende factor, stelt Cornielje.
  "Het is de gerichtheid op samenwerking tussen de diverse regio's met hun verschillende culturen. Tussen de Achterhoek, de Veluwe, de Betuwe, het Rivierengebied, Arnhem en Nijmegen. Die verscheidenheid is uniek. Gelderland is Nederland in het klein met vroeger zelfs een verbinding naar de open zee (Harderwijk aan de Zuiderzee, red.)."
  Het provinciebestuur staat op afstand van de kiezers is een veel gehoorde mening. Wat doet de provincie? "De provincie is gericht op samenwerking met veel verschillende partijen. Bijvoorbeeld bij de aanbesteding van het openbaar vervoer."
  "Op het gebied van landschapsbeheer speelt de provincie een belangrijke rol en zoekt ze samenwerking met boeren, landschapsbeheerders en gemeenten. De bereikbaarheid van de regio's en de aanleg van rondwegen langs gemeenten is een aangelegenheid van de provincie. Maar ook het op peil houden van voorzieningen in gebieden die vergrijzen, de waterveiligheid en het geven van ruimte aan de rivieren."
  Het is een scala aan beleidsterreinen waar de provincie bemoeienis mee heeft. Cornielje is de man van het debat. "Dat mag scherp", zegt hij. "Het is niet goed voor de democratie als politieke partijen het debat ontwijken."

  Onderwerp: Hendrik Ido Ambacht verhoogt druk op ProRail
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 8 februari 2011
  Link naar de bron

  HENDRIK-IDO-AMBACHT - De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft maandagavond unaniem een motie aangenomen waarin staat dat er voor 2012 een bedrijfsbrandweer op rangeerterrein Kijfhoek dient te zijn. De Ambachtse gemeenteraad onderschrijft hiermee een eerdere motie van Zwijndrecht.
  In de motie is ook opgenomen dat ProRail op korte termijn de bereikbaarheid van het terrein moet verbeteren door extra wegen aan te leggen en het rangeerproces zo vorm te geven dat treinen met bepaalde soorten gevaarlijke stoffen niet meer in elkaars nabijheid kunnen staan.
  Tot de tijd dat er een definitieve bedrijfsbrandweer aanwezig is, moet ProRail tijdelijke maatregelen nemen, zoals het ongebruikt laten van sporen om incidenten te voorkomen.
  Burgemeester Jonker van Hendrik-Ido-Ambacht gaf aan dat het college blij is met deze motie. "Voor de Ambachtse politiek is dit onderwerp erg belangrijk. De brandweer moet er nu echt komen."
  Op rangeerterrein Kijfhoek tussen Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht ging op 17 januari een treinwagon met ethanol in vlammen op. Om de brand te blussen, moesten 225 brandweermannen in actie komen. De bewoners van 32 huizen werden geëvacueerd.
  De brand was voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat aanleiding om de komende drie maanden alle rangeerterreinen in Nederland aan een grondige inspectie te onderwerpen.

  Onderwerp: Gezinscoaches moet overlast jongeren verminderen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 8 februari 2011
  Link naar de bron

  ALMERE - De overlast van jongeren in Almere moet voor 2014 met tien procent zijn afgenomen. Dat zei burgemeester Annemarie Jorritsma donderdagmiddag bij de opening van het nieuwe onderkomen van het Veiligheidshuis in het Alnovum.
  In het Veiligheidshuis werken gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en zorg- en onderwijsinstellingen op één locatie samen. Hierdoor hopen ze beter in staat te zijn de criminaliteit terug te dringen. Jorritsma denk dat de overlast van jongeren onder andere aangepakt kan worden door de inzet van twintig gezinscoaches. Ook moeten jongeren die in detentie hebben gezeten via het Veiligheidshuis nazorg krijgen.
  De samenwerkende instanties in het Veiligheidshuis Almere zijn de Gemeente, Politie Flevoland, het Openbaar Ministerie, Zorg en Onderwijs; ook wel de Vijfhoek Veiligheidshuis genoemd. In het nieuwe onderkomen in het Alnovum aan de P.J. Oudweg, naast station Almere Centrum, heeft het Veiligheidshuis voldoende ruimte voor alle samenwerkingspartners.

  Onderwerp: Nieuwe afspraken grenshulpverlening
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 9 februari 2011
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - De afspraken tussen Zeeland en Vlaanderen voor grensoverschrijdende samenwerking (GROS) in het geval van incidenten, rampen en crises zijn vernieuwd.
  Dinsdagmiddag ondertekenden de heer J.M. Schouwenaar, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, en Commissaris van de Koningin, mevr. K.M.H. Peijs, de nieuwe protocollen voor grensoverschrijdende samenwerking met de gouverneurs van de Vlaamse provincies Oost- en West-Vlaanderen.
  De gouverneurs van deze twee provincies hadden de protocollen al eerder ondertekend. De ondertekening van eenzelfde protocol met de provincie Antwerpen volgt later, daar ook Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij de vernieuwde afspraken met deze provincie is betrokken.
  Vernieuwing van de afspraken was volgens een woordvoerder nodig na de invoering van de Wet veiligheidsregio (Wvr) op 1 oktober 2010. "Deze wet brengt veranderde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met zich mee voor Provincie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland. De Commissaris van de Koningin heeft sinds de invoering van de Wvr een toetsende rol bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De voorzitter Veiligheidsregio onderhoudt voortaan bij grensoverschrijdende incidenten de contacten met de gouverneur(s) in België."
  "De protocollen geven aan hoe de informatie en afstemming tussen de bestuurlijk verantwoordelijken in België (de gouverneurs) en de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland verlopen. Het protocol geeft aan hoe in de voorbereiding wordt samengewerkt. Zo zijn er burenoverleggen over Geneeskundige hulpverlening en brandweer. Ook houdt een gezamenlijke werkgroep rampenbestrijding zich o.a. bezig met afstemming van rampenplannen en oefeningen."
  "Bij incidenten die grensoverschrijdende effecten hebben zullen vertegenwoordigers vanuit België en Nederland in elkaars team deel nemen om een optimale informatie-uitwisseling en afstemming mogelijk te maken." Met de ondertekende protocollen zijn, naast de bestaande afspraken over wederzijdse brandweerbijstand en geneeskundige hulpverlening in het grensgebied, de nieuwe afspraken vastgelegd voor alle betrokken bestuurders.

  Onderwerp: Verantwoordelijkheden crisisbeheersing en rampenbestrijding
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 9 februari 2011
  Link naar de bron

  Als minister van Veiligheid en Justitie ben ik politiek verantwoordelijk voor zowel de wetgevende, rechtshandhavende en bijbehorende uitvoerende taken van het voormalige ministerie van Justitie (met uitzondering van Immigratie en Asiel) als voor de taken van het Directoraat-generaal Veiligheid, dat voorheen bij het Ministerie van BZK was ondergebracht. Om de oude en nieuwe taken zo goed mogelijk te laten integreren zal opnieuw moeten worden besloten over de inrichting van het ministerie. Die inrichting wil ik laten aansluiten zowel op de wijziging in departementale verantwoordelijkheden als op de prioriteiten in het Regeerakkoord op het domein van de politie, op het domein van de rechtshandhaving en bestuur en op het domein van terrorismebestrijding en nationale veiligheid/ crisisbeheersing. Medio 2011 wil ik deze nieuwe inrichting gereed hebben.
  Voor deze domeinen zijn per 1 januari 2011 kwartiermakers benoemd die de opdracht hebben om tussen 1 januari en 1 juli 2011 de noodzakelijke organisatorische wijzigingen voor te bereiden. Deze kwartiermakers zijn gedurende die periode ook verantwoordelijk voor de functionele aansturing van die nieuwe onderdelen met wie de betreffende kwartiermaker het meeste raakvlak heeft. Op het terrein Nationale Veiligheid/Crisisbeheersing is dat de huidige NCTb. Ik ben voornemens Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid/Crisisbeheersing binnen mijn ministerie in één departementsonderdeel bij elkaar te brengen. Daarmee wordt een integrale aanpak van risico's voor nationale veiligheid en terrorismebestrijding mogelijk.
  De vragen en opmerkingen in het algemeen overleg hebben met name betrekking op de nationale crisisstructuur. Deze structuur is geregeld in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming1. Als in het geval van een nationale crisis politiek-bestuurlijke besluitvorming noodzakelijk is, kan de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing2 (MCCb) bijeen komen. De MCCb wordt ambtelijk ondersteund door de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) en het Adviesteam. In de huidige structuur wordt nog onderscheid gemaakt tussen de crisisbesluitvorming bij een terroristische dreiging of aanslag3 en de crisisbesluitvorming in geval van een generieke crisis4. De ICCb werd in geval van een generieke crisis voorgezeten door de directeur-generaal Veiligheid, en in geval van een (dreigende) terroristische aanslag door de NCTb. De afgelopen kabinetsperiode is gewerkt aan maximale afstemming in de organisatorische aanpak van beide crisistypes.
  Vanaf 1 januari 2011 is het domein van Nationale Veiligheid/Crisisbeheersing, waaronder de beleidsthema's veiligheidsregio's, brandweer en GHOR, tot 1 juli 2011 onder de functionele aansturing van de NCTb gebracht. De ICCb zal, ongeacht de aanleiding of aard van de crisis, in die periode ook worden voorgezeten door de NCTb.
  In de verdeling van verantwoordelijkheden op nationaal en die op regionaal, c.q. lokaal niveau verandert er niets. Het NCC blijft dus als rijksbreed crisiscentrum en als direct aanspreekpunt voor het lokaal, regionaal en/of internationaal niveau en voor de vitale infrastructuur functioneren.
  Evenmin verandert er iets aan de reguliere (operationele) structuren en/of de beschikbaarheid van middelen binnen Veiligheidsregio's. Hetzelfde geldt voor de onderscheiden ministeriële verantwoordelijkheden van de vakdepartementen op het gebied van crises en rampen. De bestaande wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de wet op de Veiligheidsregio's, blijft onverminderd van kracht.

  Onderwerp: Afname aantal gedetineerde veelplegers
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 9 februari 2011
  Link naar de bron

  Het aantal gedetineerde veelplegers in Maas en Leijgraaf nam af van 43 procent in 2008 naar 19 in 2010. Het aantal mensen dat binnen drie jaar terugvalt in detentie is in dit district 15 procent, en daarmee ongeveer aan derde van het landelijk gemiddelde. Dat concludeert het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf bij het uitbrengen van het vierde jaarverslag.
  In 2005 heeft het ministerie van Justitie de taak van reïntegratie aan de gemeenten overgedragen: het zorgen dat mensen na hun gevangenschap niet terugvallen in crimineel gedrag door een goede terugkeer naar de samenleving. Het Veiligheidshuis voert deze taak sinds 2007 uit. In het Veiligheidshuis werken diverse organisaties samen, zoals politie en justitie, hulpverleners en overheden. Ze kunnen zo de taken verdelen en elkaar ondersteunen bij het verminderen van de criminaliteit. Daarnaast kunnen ze gezamenlijk in kaart brengen welke maatregelen effect hebben.

  Onderwerp: Gemeenten krijgen minder rijksgeld voor veiligheid
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 9 februari 2011
  Link naar de bron

  Het kabinet heeft de mond vol over veiligheid, maar gemeenten staan voor een enorme bezuinigingsoperatie op dit onderwerp. 'Dat is moeilijk uit te leggen aan de burgers.'
  Straatcoaches, cameratoezicht, de aanpak van huiselijk en uitgaansgeweld, leerplichthandhaving en aanpak van jeugdoverlast. De gemiddelde stad in Nederland gebruikt deze instrumenten om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten, en met succes.
  Maar dat kan volgend jaar zomaar anders zijn. Want na jaren rijkssubsidie te hebben ontvangen, moeten de 36 grootste steden in Nederland en de vier gemeenten met overlastgevende Marokkaans-Nederlandse jongeren het vanaf 2012 doen zonder de miljoenen subsidie van de rijksoverheid. Vorig jaar kregen ze samen nog bijna 90 miljoen, dit jaar is dat 64 miljoen. De gemeenten staan nu voor de opgave om te kiezen. Hebben zij binnen hun eigen begroting ruimte om het wegvallen van deze gelden op te vangen of moet een groot aantal veiligheidsprojecten verdwijnen?
  De burgemeesters hebben meerdere keren de politiek en de minister van Veiligheid en Justitie gewezen op de ernstige gevolgen van het wegvallen van de middelen, maar het heeft niets uitgehaald. Hubert Bruls, de burgemeester van Venlo en voorzitter van de G32, een samenwerkingsverband van 32 grote steden, begrijpt niets van deze bezuiniging. 'Dit gaat echt pijn doen. Veiligheid is een speerpunt van het nieuwe kabinet. Ze hebben de mond er van vol, maar de steden moeten nu flink inleveren. Dat is enorm zuur en moeilijk uit te leggen aan de samenleving.' Venlo krijgt dit jaar van het rijk nog 6,5 ton aan veiligheidsgelden. Hoe de gemeente dit gat gaat dichten, weet Bruls nog niet. 'Het is afwachten hoe de gemeenteraad dit wil aanpakken.'
  Bruls wijst op verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat mensen veiligheid vooral in hun eigen wijk beleven. Het tegengaan van verloedering, geen kapotte bushokjes en schone straten verhogen het veiligheidsgevoel. En uit een recent onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) blijkt dat bewoners van een wijk met het Politiekeurmerk Veilig Wonen tevredener zijn over de veiligheidssituatie in hun wijk dan in vergelijkbare wijken zonder dat keurmerk. Maar de bevordering van dat keurmerk wordt door veel gemeenten met geld van het rijk betaald. Zo ook in Haarlem. Haarlem, dat dit jaar nog 1,1 miljoen krijgt, laat een evaluatie doen van alle projecten in het kader van de sociale veiligheid om straks een betere keuze te kunnen maken. In een brief aan de raad spreekt burgemeester Bernt Schneiders zijn vrees uit dat een aantal projecten moet sneuvelen.
  Ook de inbreng van gemeenten in de Veiligheidshuizen staat op de tocht. En juist die Veiligheidshuizen, waar gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en andere partijen samenwerken om overlast en criminaliteit terug te dringen, werden expliciet genoemd in het regeerakkoord. Bewezen is dat de aanpak werkt en het kabinet wil dan ook dat de Veiligheidshuizen worden voortgezet en verder ontwikkeld. Maar ook hier geldt: het geld dat gemeenten in een Veiligheidshuis stoppen, komt uit het overheidspotje.
  Net als Venlo en Haarlem komen de colleges van B en W en de gemeenteraden van Almere (dit jaar nog goed voor 2 miljoen subsidie) en Rotterdam (9,5 miljoen subsidie) de komende maanden voor een moeilijke afweging te staan, zo bevestigen de woordvoerders. Want waar blijf je als gemeente geld aan uitgeven, vind je de aanpak van (drugsgebruikende) veelplegers belangrijk of laat je dat vallen? En wat doe je met de nazorg voor ex-gedetineerden? Bovendien moeten gemeenten al flink gaan snijden. Uit onderzoek is gebleken dat ze volgend jaar 12 procent minder te besteden hebben dan in 2010, dat is 445 euro per inwoner.
  De gemeente Eindhoven (1,7 miljoen subsidie) hoeft daar niet over na te denken. Volgens de woordvoerder van de burgemeester komt er een onderzoek naar de projecten en worden de succesvolle voortgezet uit eigen middelen. 'Het is jammer dat het zo moet, maar het college vindt preventie een belangrijk onderwerp.' Ook Gouda, dat dit jaar bijna 850.000 euro krijgt om de problematiek van Marokkaans-Nederlandse jongeren aan te pakken, gaat een selectie maken, maar is niet van plan de succesvolle projecten te laten vallen. Volgens het ministerie voor Veiligheid en Justitie staan gemeenten nu voor de uitdaging prioriteiten te stellen.

  Onderwerp: Klachtenloket omgevingsvergunning
  Thema: omgevingsvergunning
  Datum: 9 februari 2011
  Link naar de bron

  AMSTERDAM - Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt vraagtekens bij de uitvoering van de zogeheten omgevingsvergunning door gemeenten. Die vergunning zou een lastenverlichting moeten opleveren voor het bedrijfsleven, maar vooralsnog lijkt daar onvoldoende van terecht te komen.
  Sinds oktober vorig jaar hoeven bedrijven nog maar één aanvraag in te dienen wanneer ze gemeentelijke toestemming nodig hebben op het gebied van onder meer bouwen en natuur. Maar het vakblad Binnenlands Bestuur meldde onlangs dat 60 tot 80% van de gemeenten niet klaar is om die aanvragen digitaal te verwerken.
  VNO is 'verbijsterd' over het feit dat de aanvragen nog steeds niet integraal beoordeeld kunnen worden. Eerder meldden deskundigen in De Telegraaf al dat de aanvraag van de vergunning in plaats van simpeler juist lastiger, duurder en tijdrovender is geworden. Gemeentes vragen voor de gecombineerde vergunning om veel meer documenten bij de aanvraag.
  VNO-NCW kreeg ook meldingen van technische kinderziektes bij de invoering. De werkgeverskoepel heeft een speciale mailbox opengesteld, waar ondernemers hun goede en slechte ervaringen kunnen melden. Mailen kan naar wabo(at)vno-ncw.nl.

  Onderwerp: Groen licht voor inrichting Millingerwaard
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 10 februari 2011
  Link naar de bron

  Op 2 februari heeft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu groen licht gegeven voor het ontwerp van de Millingerwaard. In dit zogenoemde Voorkeursalternatief staat op hoofdlijnen aangegeven hoe het gebied, bekend om z'n nieuwe riviernatuur, er in de toekomst uit gaat zien.
  Een nevengeul en het vertrek van het laatste bedrijf maken de weg vrij voor meer veiligheid bij hoowater en verdere natuurontwikkeling.
  In de Millingerwaard, het hart van de Gelderse Poort, gaat de natuur volop haar gang. Het is een grote uiterwaard die, met de stroom mee gezien, vlak na het punt ligt waar de Waal en het Pannerdensch Kanaal uit elkaar gaan. Om het water daar goed te verdelen én de waterstand te laten dalen in tijden van hoog water, moet de Millingerwaard verruimd worden.
  Met de handtekening van de staatssecretaris is een belangrijke stap gezet naar de uitwerking van het Voorkeursalternatief door marktpartijen. Hierna kan de uitvoering starten en gaat de schop daadwerkelijk in de grond. Allereerst wordt gewerkt aan de waterveiligheid door het graven van de nevengeul. Bij hoog water zorgt de nevengeul voor de extra afvoer van water. Daarna volgt de totale inrichting van de Millingerwaard naar een prachtig natuurgebied met volop ruimte voor fietsers en wandelaars.
  De opdrachtgevers van dit project zijn Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De uitvoering is in handen van Dienst Landelijk Gebied, die de wensen van de verschillende partijen in het gebied heeft gecombineerd in het Voorkeursalternatief en toeziet op de realisatie. De coördinatie van het verplaatsen van het zand- en grindoverslagbedrijf De Beijer en de ruimtelijke inpassing hiervan ligt bij de provincie Gelderland.

  Onderwerp: Veiligheidsregio test onbemande helicopter
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 11 februari 2011
  Link naar de bron

  'T HARDE (ANP) - Op het Artillerie Schietkamp in 't Harde heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland donderdag een onbemande helikopter getest. Politie en brandweer overwegen de inzet van deze heli tijdens evenementen en bosbranden.
  Dat meldde een projectleider namens de veiligheidsregio. Zo is met twee modellen over de Veluwse hei gevlogen om onder meer een brandje in een vuurkorf te traceren. De modelbouwhelikopters hebben infraroodcamera's aan boord. De brandweer op de Veluwe maakt nu nog maar sporadisch gebruik van de diensten van de landmacht, die in dit gebied met onbemande voertuigen vliegt.

  Onderwerp: Beuningen: registreer gevaarlijke bedrijven
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 11 februari 2011
  Link naar de bron

  BEUNINGEN - Er moet een lijst komen waarop alle bedrijven in de regio staan die met gevaarlijke stoffen werken of deze stoffen opslaan. Die regionale inventarisatie is volgens de gemeente Beuningen hard nodig.
  Zeker na de grote brand bij Chemiepack in Moerdijk en een incident bij InterChem in Beuningen. Volgens burgemeester en wethouders van Beuningen zouden alle risicobedrijven binnen de Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) op zo'n lijst moeten komen.
  Binnen die regio bestaat al een registratie van ondernemingen die onder het zogeheten Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (Bevi) vallen. Dat zijn bedrijven die een koelinstallatie hebben met meer dan 1.500 kilo ammoniak, die meer dan 10.000 kilo gevaarlijke stoffen opslaan en LPG-stations.
  Maar juist de bedrijven die iets kleiner zijn en niet op de Bevi-lijst voorkomen verdienen volgens Beuningen een registratie. Volgens wethouder Piet de Klein van Beuningen komt InterChem in Beuningen wel voor op een landelijke risicolijst van bedrijven, maar staat het bedrijf niet op de Bevi-lijst. De Klein: "We moeten ervoor zorgen dat de bedrijven die net onder de grens vallen ook goed in beeld zijn. Zodat hulpverleners weten bij wat voor bedrijf ze terechtkomen."
  De regionale registratielijst zou een snelle en adequate aanpak bij calamiteiten kunnen garanderen. De veiligheidsregio zou moeten vastleggen met welke gevaarlijke stoffen gewerkt wordt of welke stoffen opgeslagen liggen, welke brandbestrijdingstechnieken aanwezig zijn en hoe risico's het best kunnen worden bestreden.
  Overigens valt InterChem onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeente Beuningen die ook de controles verzorgt.

  Onderwerp: Brandweer naar twee districten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 12 februari 2011
  Link naar de bron

  De brandweer in Noord- en Midden-Limburg moet in twee districten opgaan in plaats van de huidige vijf. De huidige structuur is een politieke keuze en staat een efficient functioneren van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in de weg.
  Dat is een van de conclusies in het rapport 'Doorlichting Veiligheidsregio Limburg Noord', waarvan donderdagavond een 'gekuiste' versie openbaar is gemaakt. Het rapport beveelt verder onder meer aan een tweehoofdige directie voor de Veiligheidsregio in te stellen. Nu heeft de GGD/GHOR een eigen directeur (plus adjunct), de brandweer een eigen directeur (commandant) en daarboven zit algemeen directeur Piet Lucassen. Het rapport heeft forse kritiek op het functioneren van de directie. De twee directeuren zouden zich weinig aantrekken van besluiten van de algemeen directeur, die juist is aangesteld om de 'eilandencultuur' binnen de Veiligheidsregio te doorbreken. Burgemeester Hubert Bruls kan zich "volledig vinden" in de aanbevelingen en wil er zo snel mogelijk werk van maken.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.