Week:05 van 30 januari tot en met 5 februari 2011


Nieuws van Internet:
 • Dorpsraad en brandweer willen rapport Veiligheisregio
 • Duikteam brandweer moet stoppen
 • Noorverordening bij GRIP-4
 • Nieuwe rechtspositieregeling
 • Betrek waterbouwers bij herziening Deltaprogramma
 • Aanbeveling herbenoeming dijkgraaf
 • Gemeentesecretarissen stemmen in met producten GROOT
 • 'Ook ons dorp is risicogebied'
 • Overheid moet twitteren tegen rampmythes
 • VRU breidt AED pilot project uit
 • Schade Moerdijk 40 tot 60 miljoen
 • Provincie zat DOW Terneuzen op de huid
 • Gemeenteraad verrast door brandweeractie
 • Overleg waterschappen verbetert positie veiligheidsregio
 • Plan Waterfront Ravenstein wordt pilotproject
 • Haasnoot aan de slag in Moerdijk
 • Brandweercommandant op non-actief gezet
 • Veiligheidshuis Almere verhuist naar nieuwe plek
 • Overlast jongeren in Almere moet minder
 • Veiligheidsregio 'rammelt'
 • Meepraten over de kwaliteiten van de Flevolandse Markermeerkust
 • Chemisch bedrijf lost brand zelf op
 • Het regent onderscheiding in de kazerne
 • Samenhang jeugdbeleid in Nijkerk kan beter


 • Onderwerp: Dorpsraad en brandweer willen rapport Veiligheisregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 januari 2011
  Link naar de bron

  LAGE MIERDE - Zowel de leden van de dorpsraad als de brandweerlieden uit Lage Mierde hebben een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om het rapport van de Veiligheidsregio in handen te krijgen.
  Het rapport is een belangrijke bron voor het besluit de brandweerpost Lage Mierde te sluiten. Uit het rapport zou blijken dat de veiligheid en de brandweerzorg in De Mierden geboden kan worden zonder de post Lage Mierde.
  "Het is vreemd dat er steeds over een rapport gesproken wordt terwijl de betrokkenen de inhoud niet kennen," licht een woordvoerder van Dorpsraad en brandweerlieden toe. "Het is wel jammer dat we op deze manier aan onze informatie moeten komen."

  Onderwerp: Duikteam brandweer moet stoppen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 januari 2011
  Link naar de bron

  GORINCHEM - De Gorcumse brandweer moet noodgedwongen stoppen met het duikteam. De voorschriften en richtlijnen van de Veiligheidsinspectie zijn nu dermate streng, dat het voor een team vrijwilligers ondoenlijk is geworden daaraan te kunnen voldoen. De Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid heeft er nu de stekker uitgetrokken. De tien goed opgeleide en gemotiveerde Gorcumse duikers en hun leidinggevenden balen als een stekker.
  Deze Veiligheidsregio heeft drie duikeenheden; Dordrecht, Zwijndrecht en Gorinchem. Alleen in Dordrecht werken beroepsduikers, deze eenheid blijft bestaan. De andere twee eenheden moeten stoppen.
  Burgemeester Piet IJssels vindt het van de zotte dat de regelgeving in Nederland zo ver gaat dat het voor vrijwilligers ondoenlijk is daaraan te voldoen. ,,Dergelijke eisen zijn niet op te brengen. En dat alleen omdat er in den lande in de afgelopen tien jaar wel eens ongelukken zijn gebeurd met duikers. Dan worden meteen de regels aangescherpt en zo wordt het onmogelijk gemaakt. Heel jammer, ook van de kennis en expertise die we in huis hebben. Er kan bij ons dus niet meer 'reddend worden gedoken'. Dan moeten we wachten op duikers uit Dordrecht."
  Brandweercommandant Rien Kouvelt is het van harte eens met de burgemeester. ,,Onze duikers hebben precies dezelfde opleiding gehad als de beroeps. Daar is veel tijd en moeite ingestoken. Onze mensen hebben bovenmatige inspanningen geleverd om te voldoen, maar ergens stopt het een keer." Rien Kouvelt deelt mee dat er momenteel wordt gewerkt aan een regeling 'oppervlakteredding'. ,,Je krijgt dan een team dat ingezet kan worden bij drenkelingen. Het is een tussenvorm."
  Voor 'reddend duiken' moet nu gewacht worden op duikers uit Dordrecht. Die komen uiteraard te laat. In de praktijk bij bijvoorbeeld een auto te water is het overigens ook voor een lokaal team haast onmogelijk op tijd te komen. ,,Als mensen te water raken, kunnen omstanders soms meteen helpen. Onze brandweermannen kennende zullen zij dat zeker niet laten en mensen helpen als zij de kans krijgen," aldus IJssels.
  Voor het duikteam Dordrecht is het besluit van de Veiligheidsregio evenmin handig. Zij missen niet alleen twee eenheden collega's, maar moeten in geval van nood een beroep doen op duikers uit Spijkenisse, Mijnsheerenland of Rotterdam-Rijnmond. De aanrijtijden variëren dan van minimaal 20 tot 35 minuten.
  De aanrijtijden van de brandweer staan momenteel eveneens ter discussie. De brandweer zou variërend binnen 5, 6 of 8 minuten ter plaatse moeten zijn. Ook deze maatregel vindt burgemeester IJssels overdreven. ,,Binnen tien minuten is mooi," zegt hij. ,,De vrijwilligers moeten eerst naar de kazerne komen en dan naar de brand. Je kan de eisen niet zo aanscherpen dat de mensen zich dood moeten rijden om de tijd te halen. Bovendien red je er echt niet meer mensen mee. Wij vinden tien, twaalf minuten een mooie tijd. Bovendien worden er in huizen steeds meer maatregelen getroffen voor veiligheid zoals rookmelders en dergelijke. Daar is op het ogenblik meer winst mee te behalen."

  Onderwerp: Noorverordening bij GRIP-4
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 31 januari 2011
  Link naar de bron

  Afgelopen week kwam tijdens een bijeenkomst met Ira Helsloot van Crisislab de rol van de noodverordening binnen een GRIP4 situatie aan de orde. Volgens artikel 39 Wet Veiligheidsregio's gaan de bevoegdheden van de lokale burgemeester over naar de voorzitter van de regio als er sprake is van een GRIP4-situatie. In de bijeenkomst werd de werking van dit wetsartikel echter genuanceerd.
  Het blijkt namelijk dat artikel 176 Gemeentewet (waarin de noodverordening wordt geregeld) stelt dat een noodverordening met twee redenen kan worden vastgesteld. Dat kan a) ter handhaving van de openbare orde of b) ter beperking van gevaar.
  Artikel 39 Wet Veiligheidsregio's stelt dat de bevoegdheden van de lokale burgemeester overgaan naar de voorzitter, als dit nodig is voor de "rampenbestrijding en crisisbeheersing". Onder crisisbeheersing verstaat diezelfde wet (art 1 Wvr) de maatregelen die nodig zijn voor de handhaving van de openbare orde en (dus!) niet de gevaarscomponent. Onder rampenbestrijding wordt al hetgeen verstaan dat nodig is om de gevolgen van een ramp te beperken. Dat kan dus betrekking hebben op zowel de openbare orde als het gevaar.
  Concreet zou het naar de letter van de wet dus betekenen dat in het geval van crises die geen ramp zijn alleen de noodverordeningsbevoegdheden ten aanzien van het handhaven van de openbare orde overgaan. Is bijv. sprake van een MKZ-crisis, dan mag de voorzitter van de Veiligheidsregio een noodverordening afkondigen ter voorkoming van rellende boeren, maar blijft de lokale burgemeester gerechtigd om een noodverordening rond besmette boerderijen af te kondigen om langs die weg het gevaar van verdere besmetting te voorkomen.
  Het is de vraag of de wetgever dit onderscheid tussen rampenbestrijding en crisisbeheersing zo duidelijk voor ogen had bij het opstellen van artikel 39 Wvr. Maar dat het tot twijfel in de praktijk leidt, lijken we af te kunnen leiden uit de herziene noodverordening van de gemeente Moerdijk. Deze noodverordening bevat zowel gevaarscomponenten als openbare orde componenten en is vanuit dat oogpunt ondertekend door de (loco)burgemeester van Moerdijk en de voorzitter van de Veiligheidsregio's. Een bijzondere constructie die de onduidelijke wetgeving op dit punt onderstreept.

  Onderwerp: Nieuwe rechtspositieregeling
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 1 februari 2011
  Link naar de bron

  Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in december is ingestemd met de nieuwe rechtspositieregeling voor Brandweer Vrijwilligers.
  De nieuwe rechtspositieregeling is een afgeleide van de regeling die is opgesteld door het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA). In het LOGA heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden zitting. Door de aansluiting van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) bij de CMHF zullen bij volgende onderhandelingen ook zaken ingebracht gaan worden door de VBV. Op deze nieuwe landelijke regeling heeft de VBV dus weinig tot geen invloed kunnen uitoefenen.
  De VBV is vertegenwoordigd in het Georganiseerd Overleg (GO) als meepratende partij. In dit overleg heeft de werkgever (VRR) onderhandeld met de partners van het GO om te komen tot de regeling zoals deze er nu ligt. In de regionale regeling heeft de VBV dus wel degelijk invloed gehad, maar is deze zeer beperkt gebleven om niet te veel af te wijken van de landelijke standaard. Dat is natuurlijk jammer, want er zijn nog steeds veel grijze gebieden in de regeling en niet alles is even duidelijk.
  Op landelijk niveau is er een onderzoek gestart naar bedrijfsvoeringmodellen en wordt er getracht deze te ondervangen in een goede rechtspositieregeling. Ook de VBV is hierbij actief betrokken. De opmerkingen die wij hebben ingebracht in het GO hebben wij natuurlijk ook gedeeld met de landelijke onderhandelaars.

  Belangrijke wijzigingen in de nieuwe rechtspositieregeling ten opzichte van de vorige zijn:
  - Voorbereiding op het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel (BKB)
  - Integratie van de Taak Specifieke Conditietest (TSC), welke op landelijk niveau de Periodieke Preventief Brandweer Medisch Onderzoek (PPBMO) heet
  - De leeftijdsgrens van 55 jaar is komen te vervallen
  - Deelname aan fiscale regelingen (zoals het fietsenplan) wordt mogelijk
  - Er kan een gratificatie aan de Brandweer Vrijwilliger worden toegekend
  - Voorwaarden omtrent zwangerschap zijn geregeld
  - Vergoeding voor langdurige oefeningen
  - Verplichte verzekeringen en dekkingsgronden
  - Reden tot het verlenen van ontslag

  Het ontslag is een hele spannende. Was voorheen het belangrijk dat de Brandweer Vrijwilliger in de buurt van de kazerne woonde of werkte nu kennen wij natuurlijk ook niet-repressieve Brandweer Vrijwilligers, waardoor dit niet altijd noodzakelijk is. Problemen door verhuizen of veranderen van werkplek of beschikbaarheid waren niet altijd aanleiding voor de brandweer om afscheid van elkaar te nemen.
  Door de regionalisering kan het zijn dat kazernes overbodig worden en hiermee ook het hieraan verbonden personeel. Dit is uiteraard ook opgenomen in de rechtspositieregeling. Net als het kunnen verlenen van ontslag als de Brandweer Vrijwilliger niet meer in staat is om de medische keuringen (lees in ons geval de TSC) te kunnen behalen.
  Een ander belangrijk punt is een in het ontslagbesluit genoemde andere grond. Concreet betekend dit een ontslagreden bij onverenigbare karakters bijvoorbeeld. De VBV vindt dit natuurlijk een heel gevaarlijke ontslaggrond, omdat dit altijd discutabel is.
  Brandweer is emotie en in een emotionele bui kan iemand dingen doen die misschien niet helemaal volgens de procedures zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen van het materieelspreidingsplan en de ombuigingen en investeringen. Hier tegen protesteren is natuurlijk heel menselijk, maar kan uitlopen op een conflict waaruit een onverenigbaar karakter gaat ontstaan.
  Het bestuur van het regionaal platform Rotterdam-Rijnmond van de VBV adviseert daarom haar leden altijd contact op te nemen met het bestuur om een dergelijk protest in gezamenlijkheid te voeren. Niet alleen is het belangrijk om elke actie weloverwogen te nemen, maar ook om - zonder enige emotie - te bepalen of het doel wel helder is en op deze wijze bereikt kan worden.
  Net als voor de beroepscollega's zijn er weer per 1 januari 2011 wijzigingen opgetreden in de vergoedingen. De nieuwe tarieven tref je in onderstaand document aan.

  Onderwerp: Betrek waterbouwers bij herziening Deltaprogramma
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 1 februari 2011
  Link naar de bron

  DEN HAAG - Waterbouwers moeten in een vroeg stadium worden betrokken bij de herziening van het Deltaprogramma.
  Hun inzet hoeft echter niet wettelijk te worden geregeld. Dat stelt staatssecretaris Joop Atsma in een nota over het voorstel voor de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Met zijn opmerking pareert hij kanttekeningen uit de CDA-fractie op het wetsvoorstel. Deze wil van de regering weten of er mogelijkheden zijn om wettelijk vast te leggen dat deskundigen van buiten bij de herziening van het Deltaprogramma worden betrokken.

  Onderwerp: Aanbeveling herbenoeming dijkgraaf
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 1 februari 2011
  Link naar de bron

  RIDDERKERK - De Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur, van waterschap Hollandse Delta beveelt unaniem Jan Geluk aan voor herbenoeming als dijkgraaf. De Verenigde Vergadering heeft zich hierbij laten adviseren door een vertrouwenscommissie.
  Hollandse Delta stuurt de aanbeveling voor de herbenoeming aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Volgens de procedure voor herbenoeming van dijkgraven in de Waterschapswet, stuurt de provincie de aanbeveling met haar eigen beschouwingen door aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De uiteindelijke benoeming van de dijkgraaf vindt plaats door de Kroon.
  De heer Geluk is in mei 2005 benoemd tot dijkgraaf van Hollandse Delta. Een dijkgraaf wordt benoemd voor maximaal zes jaar. Na deze periode kan de dijkgraaf worden herbenoemd. De Verenigde Vergadering van het waterschap heeft, zoals gebruikelijk is, een vertrouwenscommissie ingesteld om tot de aanbeveling te komen. Deze commissie bestond uit de plaatsvervangend dijkgraaf en een viertal leden uit de Verenigde Vergadering, waarvan twee leden namens de coalitie en twee leden namens de niet-coalitie fracties.
  Hollandse Delta is de waterautoriteit in Zuid-Holland zuid. Voor de leefbaarheid van dit maatschappelijk en economisch belangrijke gebied, zijn waterveiligheid en waterkwaliteit cruciaal. Hollandse Delta zorgt voor schoon en gezuiverd water, bescherming tegen rivier en zee en het tot een minimum beperken van de kans op wateroverlast en -schaarste. Op deze manier kunnen de inwoners van Zuid-Holland zuid nu en in de toekomst veilig en prettig wonen, werken en recreëren.
  De functie van een dijkgraaf is vergelijkbaar met de functie van een burgermeester, hij is zowel de voorzitter van het algemeen als dagelijks bestuur van een waterschap

  Onderwerp: Gemeentesecretarissen stemmen in met producten GROOT
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 1 februari 2011
  Link naar de bron

  Het opleiden, trainen en oefenen van gemeentelijke medewerkers die een rol hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt een steeds belangrijker onderwerp op zowel de bestuurlijke als de ambtelijke agenda binnen de veiligheidsregio´s. Een landelijke projectgroep heeft binnen het project GROOT voor een vijftal opleidingen de basis gelegd door het ontwikkelen van de voorwaardenscheppende producten. Op 13 januari heeft het Landelijk Overleg van Coördinerend Gemeentesecretarissen ingestemd met de inhoud en de publicatie van de producten van GROOT. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de ontwikkeling van opleidingen voor gemeentelijke functies Bevolkingszorg in de crisisbeheersing.
  Het project 'GROOT' staat voor Opleiden - Trainen en Oefenen binnen de gemeentelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing. Binnen het project GROOT zijn landelijke en kwalitatief goede opleidingskaders voor gemeentelijke sleutelfunctionarissen binnen de crisisbeheersing ontwikkeld en is gestreefd naar landelijke uniformiteit. Dit is gerealiseerd vóór het veld en vooral ook mét het veld. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet om het gat te vullen dat voor de oranje kolom nog steeds bestaat: het ontbreken van gemeentelijke functiespecifieke opleidingen voor de crisisbeheersing. Door de opleidingen te borgen middels een proeve van bekwaamheid zorgen we er voor dat de sturende, leidinggevende gemeentelijke functionarissen weten wat hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn en dat ze bekwaam en bevoegd zijn om deze functie uit te voeren. Daarnaast wordt met de proeve van bekwaamheid ook de kwaliteit van het onderwijs geborgd.

  Op 13 januari heeft het Landelijk Overleg van Coördinerend Gemeentesecretarissen ingestemd met de inhoud en de publicatie van de producten van GROOT. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de ontwikkeling van opleidingen voor gemeentelijke functies Bevolkingszorg in de crisisbeheersing. Er zijn voor de volgende functies en opleidingen kwalificatieprofielen, opleidingskaders en een model voor de proeven van bekwaamheid ontwikkeld:
  - Basisopleiding Bevolkingszorg; doelgroep procesmedewerkers
  - Basisopleiding Bevolkingszorg; doelgroep leidinggevenden/sleutelfunctionarissen
  - Algemeen Commandant Bevolkingszorg/Hoofd Sectie Gemeenten
  - Hoofd Taakorganisatie
  - Teamleider
  - Officier van Dienst Bevolkingszorg
  - Adviseur Crisisbeheersing

  Voor meer informatie over het project GROOT en de producten, kijk op de speciale 'GROOT'-pagina op de website van het Veiligheidsberaad.

  Onderwerp: 'Ook ons dorp is risicogebied'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 2 februari 2011
  Link naar de bron

  H'VELD-G'DAM - De wet Veiligheidsregio's, ingevoerd op 1 oktober 2010, heeft gevolgen voor de brandweerorganisatie. De gemeenteraad werd hierover vorige week donderdag tijdens de ontmoeting geïnformeerd door burgemeester Maria Wiebosch-Steeman. Tevens gaf zij uitleg over de nationale politie en andere indeling van de rechtspraak.
  ,,Er komt'', zo zei Wiebosch, ,,een nationale politie, verdeeld in tien regio's. Gemeenteraden krijgen een grotere rol en er komt één landelijke korpschef die de tien regio's gaat aansturen. ,,Het gezag op plaatselijk niveau verandert niet, die blijft wijkgericht werken. De burgemeester krijgt zeggenschap over de aanstelling van een lokaal politiehoofd. Ook zal de burgemeester verantwoording afleggen aan de gemeenteraad, die dus meer sturingsmogelijkheden krijgt. De prioriteiten worden landelijk bepaald. De politie valt in de nieuwe wet onder het Ministerie van Veiligheid."
  De werkzaamheden van de politie nu liegen er overigens ook niet om. Wiebosch gaf aan dat het aantal inbraken tot grote frustraties leidt bij de politie. ,,Bijna iedere nacht houden zij mensen aan met inbrekerswerktuig in hun auto. Deze mensen blijken vaak al in politiedossiers voor te komen. Mensen, meldt het als je iets verdachts ziet. Het buurttoezicht is daarvoor ook een goed instrument." Een inbrekersgroep die landelijk opereert is ook in Hardinxveld-Giessendam actief, zo vertelde Wiebosch.
  De regiopolitie en de rechterlijke macht blijven gelijk. Het kantoor en de rechtbank blijven in Dordrecht. Naar verwachting komt er versterking van de recherche en opsporingsdienst, terwijl meer nadruk wordt gelegd op samenwerking.
  De burgemeester sprak weinig vleiend over het bezoek dat de ministers Opstelten en Schippers aan Moerdijk brachten na de grote brand. Zij noemde het zeer onhandig om, terwijl er roetzwarte wolken overdrijven, te zeggen dat er geen gevaar dreigt voor de volksgezondheid. ,,Dat geloven mensen niet. En het is ook niet handig van ministers om in een minibusje te blijven zitten tijdens hun bezoek." Wiebosch was verrast door het staatje dat de Partij van de Arbeid toonde dat ook Hardinxveld-Giessendam een risicogebied is. Zij was daarvan niet op de hoogte. Dat bracht PvdA burgerraadslid Niek Verkaik tot de vraag door wie zij dan geïnformeerd wordt. ,,Door de veiligheidsregio. Dat is niet goed dus. Nu wordt onderzoek gedaan naar wat allemaal is fout gegaan."
  Het budget voor de brandweer is sinds 1990 vier maal over de kop gegaan, zei Wiebosch. Dat zit hem onder meer in nieuwe cao's, wachtdiensten moeten worden doorbetaald, meer oefeningen omdat er hogere eisen aan de brandweerlieden worden gesteld, bluspakken. Het risico voor de spuitgasten is groter geworden. Wat kan de burger zelf doen? Burgers kunnen ook zelf stappen ondernemen. De bedoeling van de regio is om bijvoorbeeld het keurmerk Veilig Wonen te onderzoeken. Verder zijn brandmeldingen in ongeveer 50 % vals alarm, gaat de meeste aandacht uit naar bedrijven en zouden er in nieuwbouwwijken meer brandvertragende middelen in woningen kunnen worden aangebracht. ,,Of gaan we sprinklers eisen in nieuwbouwwoningen?", aldus Wiebosch. De regionalisering van de brandweer in Zuid-Holland Zuid moet op 1 januari 2013 een feit zijn. Voor hulp bij grote calamiteiten moeten convenanten met zorgaanbieders worden gesloten die ook over de dorpsgrenzen heen gaan. ,,Bij een grote brand met gewonden hebben wij daar geen ziekenhuis voor", hield Wiebosch de aanwezigen voor.

  Onderwerp: Overheid moet twitteren tegen rampmythes
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 2 februari 2011
  Link naar de bron

  GROENEKAN - Politie, brandweer en andere hulpverleners moeten social media als Twitter tijdens grotere calamiteiten gebruiken om de vorming van ''rampmythes'' tegen te gaan. Rampmythes zijn bijvoorbeeld geruchten over plundering en gezondheidsrisico's. Door de berichtenstroom op social media in de gaten te houden, kunnen hulpverleners dergelijke berichten meteen tegenspreken. Dat heeft bestuurskundige Menno van Duin dinsdag gezegd tijdens zijn intreerede als lector crisisbeheersing aan de Politieacademie en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV). Volgens Van Duin was bij de brand in Moerdijk vrijwel iedereen al ''twitterend, pingend, bellend en mailend'' informatie aan het verspreiden, voordat het eerste officiële bericht van de hulpverleners naar buiten kwam.
  Van Duin denkt dat de crisisbeheersing in Nederland aan vernieuwing toe is door de snelheid waarmee informatie zich tegenwoordig verspreidt. ''Het beheersen van een ramp is bijna onmogelijk geworden. Het doorhakken van knopen duurt lang, omdat er zoveel partijen bij zijn betrokken. Ondertussen bestoken burgers elkaar onophoudelijk met informatie via de social media'', zegt hij.
  Tijdens de ramp in Moerdijk zijn vele duizenden sms'jes en tweets verzonden, terwijl weermannen op televisie er nog eens een schepje bovenop deden door plaatsen te noemen waar roetdeeltjes uit de rookwolk terecht konden komen. ''Er is sprake van rampinflatie. Een grote brand die 15 jaar geleden niet eens op televisie kwam, beheerst nu dagenlang het nieuws. "Overheden moeten zich niet meer beperken tot het geven van voorlichting, maar ook actief peilen wat het beeld is van een ramp en zich actief in het twitterdebat mengen'', aldus de nieuwe lector.

  Onderwerp: VRU breidt AED pilot project uit
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 februari 2011
  Link naar de bron

  Utrecht - Veiligheidsregio Utrecht verlengt de proef met brandweer AED (Automatische Externe Defibrillator) teams en breidt deze uit.
  Deze teams van de VRU brandweer ondersteunen de ambulancedienst in de regio bij reanimatie. De VRU heeft besloten om de proef, die in eerste instantie een jaar in beslag zou nemen, te verlengen met een jaar en uit te breiden met de brandweerkorpsen uit Abcoude, Loenen aan de Vecht, Lopik, Benschop en Oudewater. De posten Utrecht-Tolsteeg, Achterveld, Renswoude, Zeist en Den Dolder, die in 2010 aan de pilot zijn begonnen, doen opnieuw mee.
  Snel handelenDe Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat waarmee mensen die een hartstilstand krijgen, geholpen kunnen worden. Door middel van elektrische schokken wordt geprobeerd het hartritme weer op gang te brengen. Bij een hartstilstand is het belangrijk dat het slachtoffer zo snel mogelijk wordt gereanimeerd. De eerste minuten zijn cruciaal.
  De lokale brandweer kan snel ter plaatse zijn en de reanimatie starten, waarna de ambulancedienst dit bij aankomst overneemt. De overlevingskansen voor het slachtoffer worden daarmee beduidend hoger.
  Tijdens de testperiode staan in de deelnemende brandweerposten 24 uur per dag brandweervoertuigen met een AED unit gereed. Zij worden door de meldkamer gelijktijdig met de ambulance gealarmeerd in situaties waar reanimatie noodzakelijk is. Er is gekozen voor brandweerposten die zowel in landelijke als in stedelijke gebieden liggen.
  Tijdens de eerste pilotfase in 2010 hebben de betrokken brandweerteams in totaal 18 meldingen gehad en in een aantal gevallen was er sprake van een succesvolle reanimatie. Dat heeft de deelnemende teams overtuigd van het nut en inzet door de brandweer. Om een grondige evaluatie te kunnen houden, zijn echter meer gegevens nodig. Deze hoopt de VRU te verzamelen door verlening en uitbreiding van de pilot. Na de proefperiode wordt bekeken voor welke gebieden de ondersteuning van de brandweer meerwaarde biedt.

  Onderwerp: Schade Moerdijk 40 tot 60 miljoen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 februari 2011
  Link naar de bron

  MOERDIJK - Burgemeester Peter van der Velden van Breda denkt dat de totale schade van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk uit zal komen op en bedrag tussen de 40 en de 60 miljoen euro. Van der Velden zei dat gisteren na afloop van de vergadering met de burgemeester van de plaatsen die participeren in de Veiligheidsregio.
  De burgemeester van Breda gaf de afgelopen maand leiding aan het beleidsteam dat de afwikkeling van de brand regelde, nadat burgemeester Denie van Moerdijk teruggetreden was.
  Volgens Van de Velden zullen volgende week de eerste ramingen van de schade bekendgemaakt worden. "Het Waterschap schat de saneringskosten alleen al op 10 tot 16 miljoen. Daarom ga ik er van uit dat de raming van de totale schade al gauw 40, 50 tot 60 miljoen zal worden."
  Van der Velden zei dat dat bedrag nooit door Moerdijk en de Veiligheidsregio gedragen kan worden. "Minister Opstelten heeft het niet voor niets een ramp genoemd."

  Onderwerp: Provincie zat DOW Terneuzen op de huid
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 februari 2011
  Link naar de bron

  TERNEUZEN - De provincie heeft chemieconcern Dow in Terneuzen stevig op de huid gezeten na een serie ernstige incidenten in september 2006. Tekortschietend onderhoud lag veelal aan de incidenten ten grondslag, blijkt uit officiële stukken van de provincie, die het NOS Journaal gisteren openbaar maakte.
  Na de opeenvolgende calamiteiten in 2006 stellen de provincie, de arbeidsinspectie en de Veiligheidsregio direct een bestuursberechtelijk onderzoek in. Het hoofd van de afdeling milieuhandhaving van de provincie meldt de resultaten in december 2006 aan het Openbaar Ministerie (OM).
  De ambtenaar trekt harde conclusies. "De incidenten hadden de potentie zich tot zware ongevallen te ontwikkelen. Dow heeft door inzet van repressieve middelen escalatie voorkomen." Overheden en Dow moeten, stelt de ambtenaar verder, adequaat blijven reageren om 'een inmiddels denkbare ramp te voorkomen'.
  De situatie bij Dow wordt zo ernstig genomen, omdat diverse incidenten veroorzaakt zijn door gebrekkig onderhoud. Wereldwijde Dow-standaards worden ook niet altijd nageleefd in Terneuzen. Het bedrijf lijkt ook blind te varen op ingehuurde gespecialiseerde onderaannemers.
  Het door de provincie gealarmeerde OM doet in juni 2008 een grootscheepse inval bij Dow. CDA-Statenleden reageren verbijsterd. Het imago van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is fors beschadigd, stellen zij. Commissaris van de koningin Peijs wijst directe betrokkenheid van de provincie van de hand. Het OM neemt de tijd voor het onderzoek. Een woordvoerster liet gisteren weten dat het onderzoek onlangs is afgerond. Het OM beslist binnen drie maanden of tot vervolging wordt overgegaan. Dow meldde gisteren de stappen van justitie af te wachten. Het bedrijf lijkt zijn les te hebben geleerd. In 2009 deden zich twintig incidenten voor, tegen 42 in 2006.

  Onderwerp: Gemeenteraad verrast door brandweeractie
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 februari 2011
  Link naar de bron

  Lansingerland - Grote verbazing toen aan het slot van de gemeenteraadsvergadering, vorige week donderdag, onaangekondigd een twintigtal brandweerlieden in vol ornaat de raadzaal binnenstapte. Juist op het moment dat burgemeester Ewald van Vliet de hamer zou laten vallen om de vergadering te sluiten. Nadat dat was gebeurd kreeg de brandweerdelegatie gelegenheid zijn zegje te doen.
  Boos waren ze, de vrijwilligers van de kazerne in Bergschenhoek. Boos, omdat ze juist die dag de eerste consequentie van de bezuinigingen in de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) hadden vernomen. Tot hun verontwaardiging hadden ze te horen gekregen dat één van de twee uitrukvoertuigen - een TAS, tankautospuit - uit Bergschenhoek zou worden weggehaald en naar zijn nieuwe bestemming in Brielle zou worden gebracht. "Door het weghalen van dit voertuig kunnen wij onmogelijk gemotiveerd ons werk blijven doen", verwoordde woordvoerder Alsemgeest het. Dat er bezuinigingen noodzakelijk zijn, daar zijn de brandweermannen van Bergschenhoek het wel over eens. De VRR moet het regionaal met € 4,5 miljoen minder doen. Maar de vrijwilligers zijn boos omdat er tot nu toe nauwelijks iets is gedaan met de voorstellen die zij hebben ingediend als alternatief voor de maatregelen die het VRR-bestuur wil nemen. "Ze zijn zonder verdere toelichting aan de krant geschoven", aldus een verbitterde brandweerwoordvoerder. "Laat als gemeenteraad het bestuur van de Veiligheidsregio weten dat er geen voertuigen mogen worden weggehaald, zolang de reorganisatie van de brandweer niet is afgerond."
  In de daarop volgende discussie lieten de brandweerlieden de gemeenteraad weten met het resterende uitrukvoertuig alleen op te zullen treden bij branden in Bergschenhoek. "Wij doen dat al twee jaar ook in Bleiswijk, omdat er daar geen vrijwilligers meer zijn, maar daar stoppen we mee. Als er in Bleiswijk brand uitbreekt moet er maar assistentie komen uit Berkel". Om aan te geven dat het de mannen ernst was hadden ze de brandweerwagen die weg moet, geparkeerd voor het gemeentehuis. "En we nemen hem vanavond niet meer mee".
  De raadsleden toonden zich verrast door de actie van de brandweer, maar spraken er ook hun waardering voor uit. Zij benadrukten er bij eerdere debatten in de gemeenteraad steeds op te hebben gehamerd, dat de (brand)veiligheid in de gemeente door de reorganisatie en bezuinigingen bij de VRR, niet in gevaar mag komen. De vrijwilligers uit Bergschenhoek maakten ook duidelijk niet mee te zullen werken aan de proef met het Snelle Interventie Voertuig (SIV) die binnenkort in Lansingerland wordt genomen. Die proef zou vorige week van start gaan, maar dat is uitgesteld door het plotseling overlijden van de directeur van de Veiligheidsregio, Don Berghuijs. "Ons was beloofd dat we het uitrukvoertuig tot 31 december zouden kunnen houden, maar nauwelijks een maand na die toezegging hebben we te horen gekregen dat de wagen naar Brielle moet. Dat levert misschien wel € 15.000 aan bezuinigingen op, maar ook 30 niet langer gemotiveerde brandweermensen in Bergschenhoek. Als er nieuwe moeten worden opgeleid kost dat € 20.000 per persoon".
  Ook burgemeester Ewald van Vliet wist van tevoren niets van de actie van de Hoekse brandweer. "Ik had het bestuur van de VRR gevraagd eerst de evaluatie van de proef met het SIV af te wachten, alvorens het materieel spreidingsplan uit te voeren", zei hij. Hij betreurde dat de actie nodig was, maar had waardering voor de betrokkenheid van de brandweerlieden bij hun werk. "Ik heb wel begrip voor uw actie, op één punt na". Dat de mannen zeiden niet meer in actie te zullen komen in Bleiswijk, vond de burgemeester niet kunnen. "Wij zijn een regionale brandweer. Dan kunt u niet eenzijdig zo'n besluit nemen. Net zo min als ik als verantwoordelijke voor de veiligheid, alleen kan beslissen hoe de reorganisatie van de brandweer moet worden uitgevoerd in onze gemeente".
  Hij zegde toe snel te zullen overleggen met de districtscommandant en daarbij ook het punt van de brandweerzorg in Bleiswijk te zullen meenemen. Daarop werd het debat beëindigd en vertrokken de meeste actievoerders. In de ruimte waar de gebruikelijke 'nazit' van de raadsvergadering plaatsvond kwam oud-PvdA-raadslid en actief brandweervrijwilliger Leon Hoek later melden dat de brandweerwagen was verwijderd 'door de Veiligheidsregio'. Daags na de actie twitterde burgemeester Van Vliet dat hij al overleg had gevoerd met de districtscommandant. Aan De Heraut liet hij weten te hebben begrepen dat 'de zaken iets genuanceerder liggen'. Na het weekend zou de gemeenteraad in een brief de feiten op een rijtje krijgen. "Het is goed dat de mannen opkomen voor de belangen van de vrijwilligers en zich zo betrokken voelen bij hun werk", zei hij nog. "Maar de realiteit is nu eenmaal dat er besluiten liggen van het VRR-bestuur over bezuinigingen en dat de gemeenteraad daarmee heeft ingestemd. De opmerkingen over de zorg in Bleiswijk gingen te ver. De brandweer moet staan voor de veiligheid van de inwoners. Als die zegt 'wij doen niet mee met de proef met het SIV', dan gaat de brandweer te ver. De zorg moet gegarandeerd zijn. Er is nu eenmaal een regionaal brandweerconcept. En ter vergelijking: Vlaardingen, dat veel groter is dan Lansingerland, heeft één tankautospuit, wij hebben er zes". Voor de start met de SIV-proef wordt een nieuwe datum gekozen, vertelde de burgemeester. "Maar ik wil eerst de raad informeren met de correcte feiten.".

  Onderwerp: Overleg waterschappen verbetert positie veiligheidsregio
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 3 februari 2011
  Link naar de bron

  De waterschappen die behoren tot de Veiligheidsregio Utrecht, hebben op 26 januari een overleg gehad met de voorzitter en vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht en burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort.
  Namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht nam de dijkgraaf Johan de Bondt deel aan het overleg. De verschillende partijen spraken over de hoogwatersituatie van de afgelopen periode, de verantwoordelijkheden van de waterschapsbesturen en de veiligheidsregio.
  Voorzitter Wolfsen concludeerde dat het resultaat van dit overleg de rol en positie van de veiligheidsregio, als behoeder van de veiligheid in Utrecht, heeft versterkt. Waterrisico's zijn nu nog beter in beeld bij de Utrechtse gemeenten en de procedures bij dreigende calamiteiten zijn geoptimaliseerd.

  Onderwerp: Plan Waterfront Ravenstein wordt pilotproject
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 3 februari 2011
  Link naar de bron

  RAVENSTEIN - Deltacommissaris Wim Kuiken bracht onlangs een bezoek aan Ravenstein en Keent. Hij is door het rijk aangesteld om een programma op te stellen voor verbetering van de waterveiligheid in Nederland.
  Samen met dijkgraaf Lambert Verheijen van Waterschap Aa en Maas en een afvaardiging van de gemeente Oss bekeek hij de hoge waterstand van de Maas. Zij spraken over de maatregelen die nu door het Waterschap in Keent worden ondernomen en over de ontwikkeling aan de Maas bij Ravenstein. Programmabureau Rivieren, de provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas gaan de visie van gemeente Oss op het buitendijkse gebied bij het stadje Ravenstein in 2011 als één van de vijf pilots in Nederland uitwerken.
  Het waterfront Ravenstein omvat het gebied tussen de rivier, het vestingstadje, de spoorlijn en de snelweg A-50. De Mengvoederfabriek de Heus en de jachthaven zijn daarin bepalende elementen. Doel van het project is het versterken van de samenhang van stadje en rivier en hiermee het benutten van mogelijkheden voor natuurontwikkeling, recreatie en toerisme van Ravenstein en haar directe omgeving.

  Onderwerp: Haasnoot aan de slag in Moerdijk
  Thema: crisismanagement
  Datum: 3 februari 2011
  Link naar de bron

  ZEVENBERGEN - Arie Haasnoot is door de gemeente Moerdijk aangetrokken om haar bij te staan in de nasleep van de brand bij Chemie- Pack.
  Hij is kwartiermaker binnen de projectorganisatie die is opgezet om de afhandeling van de chemiebrand te regelen. Moerdijk kreeg twintig extra mensen ter beschikking, onder andere van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT).
  Door de brand is veel van het dagelijks werk blijven liggen. Haasnoot schrijft nu het projectplan, waar Moerdijk straks mee verder kan als het weer op eigen benen verder moet. Volgens het Regionaal Beleids Team draagt Breda op 9 februari de communicatie weer over naar Moerdijk. Of de gemeente daarmee niet langer onder de hoede van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant valt, was gisteren nog niet bekend. Evenmin is duidelijk hoe lang de projectorganisatie aanblijft. Haasnoot was eerder gemeentesecretaris in Oud en Nieuw Gastel, Oosterhout en Bergen op Zoom. In de laatste stad moest hij het veld ruimen, na kritiek op de reorganisatie van het ambtelijk apparaat. Politiek deed zijn vertrekregeling veel stof opwaaien, waarover zelfs Tweede Kamervragen zijn gesteld. De zaak liep met een sisser af. Haasnoot trof een overbruggingsregeling.

  Onderwerp: Brandweercommandant op non-actief gezet
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 4 februari 2011
  Link naar de bron

  Regiocommandant Sjoerd van der Schuit van de brandweer Limburg Noord is dinsdag op non-actief gezet. Dat heeft de Veiligheidsregio Limburg Noord donderdag bevestigd.
  Waarom dat is gebeurd is onduidelijk. Veiligheidsregiovoorzitter burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsregio, wil de pers niet te woord staan. Volgens een schriftelijke verklaring van de Veiligheidsregio ligt laat in een schriftelijke verklaring alleen weten dat de aanleiding in het eerder gepresenteerde rapport 'Doorlichting Veiligheidsregio Limburg-Noord'. Dat "bevat constateringen die direct herleidbaar zijn naar het functioneren van personen". Het rapport is afgelopen donderdag gepresenteerd. Er komt nu een nader onderzoek. Van der Schuit, die geen commentaar wil geven, is sinds 2001 regionaal commandant. Hij leidde de fusie tussen noord en midden. Ook zit hij in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding.

  Onderwerp: Veiligheidshuis Almere verhuist naar nieuwe plek
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 4 februari 2011
  Link naar de bron

  ALMERE - Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft gistermiddag de nieuwe vestiging van het veiligheidshuis in het WTC Alnovum geopend. Op de nieuwe locatie heeft het veiligheidshuis meer ruimte tot zijn beschikking dan in het voormalige onderkomen.
  In het veiligheidshuis werken organisaties op het gebied van criminaliteits- en overlastbestrijding samen. Door justitie, zorg en onderwijs wordt er gewerkt aan opsporing, vervolging, berechting, zorg en hulpverlening. De nieuwe huisvesting komt de verdere uitbouw van het veiligheidshuis ten goede. Zo zijn onder andere partners als reclassering, Halt, Tactus verslavingszorg, politie, Blijfgroep, leerplichtambtenaren en kinderbescherming er te vinden.
  Jorritsma prees de nieuwe locatie. ,,Het veiligheidshuis maakt de integrale aanpak van overlast en criminaliteit mogelijk'', zo zei zij. ,,Want zoals Dick Berlijn zo mooi heeft verwoord: 'In je eentje ben je niets, als eenheid ben je alles', citeerde de burgemeester de oud-commandant der strijdkrachten.
  De kracht van het veiligheidshuis schuilt volgens Jorritsma in 'afstemmen, afstemmen, afstemmen en aanpakken.' Officier van Justitie Jetty Bult vertelde in haar speech als vertegenwoordiger van de justitiepartners, dat op 2 maart de eerste zitting van de officier van justitie zal plaatsvinden in het veiligheidshuis. ,,De officier voert dan gesprekken met meerdere jongeren over vergrijpen die zij hebben gepleegd. Er kunnen werkstraffen en geldboetes worden opgelegd'', aldus Bult. ,,Als het nog eens misgaat, gaan ze naar de rechter.''

  Onderwerp: Overlast jongeren in Almere moet minder
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 4 februari 2011
  Link naar de bron

  ALMERE (ANP) - De overlast van jongeren in Almere moet voor 2014 met 10 procent afnemen. Dit zei burgemeester Annemarie Jorritsma donderdag tijdens de opening van het nieuwe onderkomen van het Veiligheidshuis in Almere.
  In het Veiligheidshuis werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie (OM) en bureau Halt samen. De instanties werken op één locatie aan opsporing, vervolging, berechting, zorg en hulpverlening.
  De overlast van jongeren moet aangepakt worden door de inzet van bijvoorbeeld twintig gezinscoaches. Maar ook moeten jongeren die in detentie hebben gezeten, via het Veiligheidshuis nazorg krijgen.
  Het Veiligheidshuis in Almere werd geopend in 2008, maar is volgens Jorritsma uit het vorige pand gegroeid. "Steeds meer partijen werken samen en dat is heel goed. Zij pakken niet alleen problemen aan, maar ruimen ook barrières tussen organisaties op."

  Onderwerp: Veiligheidsregio 'rammelt'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 5 februari 2011
  Link naar de bron

  De organisatie binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord rammelt van alle kanten. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk onderzoeksrapport. Naar aanleiding van datzelfde rapport werd regiocommandant van de brandweer Sjoerd van der Schuit dinsdag op non-actief gezet.
  Het rapport werd vorige week donderdag gepresenteerd aan medewerkers van de Veiligheidsregio in de Turfhoeve in Sevenum. Afgelopen maandag was er een tweede bijeenkomst. Tijdens de presentatie op donderdag zat Van der Schuit nog gewoon in de zaal. Volgens het rapport schiet de organisatie binnen de Veiligheidsregio op vele fronten tekort. Algemeen directeur Piet Lucassen liet tijdens de presentatie weten dat het rapport niet openbaar is, omdat sommige passages direct gelinkt worden aan personen. Op die passages ging hij verder niet in. De VVD in Roermond heeft inmiddels vragen aan burgemeester Henk van Beers over de kwestie gesteld. De partij wil onder meer weten waarom ze een en ander in de krant moest lezen en waarom Van der Schuit nu precies op non-actief is gezet.

  Onderwerp: Meepraten over de kwaliteiten van de Flevolandse Markermeerkust
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 5 februari 2011
  Link naar de bron

  FLEVOLAND - Mensen die aan de kust wonen in Flevoland en andere burgers denken en praten mee over de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de kust langs het Markermeer.
  Dat gebeurt in een samenwerkingsproject tussen de VBIJ (Verantwoord Beheer IJsselmeer) en de provincie Flevoland. Op 8 februari vindt een discussiebijeenkomst plaats. Een nieuwe mogelijkheid om mee te denken is er op 26 februari op de Dag van Flevoland in het provinciehuis.
  De kust van Flevoland speelt een rol in veel ontwikkelplannen. Samen met gebiedspartners heeft de provincie Flevoland het Toekomstbeeld voor het Markermeer en IJmeer (TMIJ) opgesteld. Het Deltaprogramma IJsselmeergebied werkt op dit moment aan plannen voor de waterveiligheid. De bedoeling van de VBIJ en provincie is om de ontwikkelingen in een breder perspectief te plaatsen en nu ook samen met betrokken burgers in discussie te gaan over de ruimtelijke kwaliteit van de kust van het Markermeer.
  Gedeputeerde Andries Greiner houdt op de discussiebijeenkomst een inleiding over de ontwikkelingen in het Markermeer. Hij vindt het meedenken van groot belang: "Daarom doen we dit project samen met de VBIJ. Wij willen graag weten hoe mensen de kust ervaren. Wat beleven ze aan de kust, welke waarden van het Markermeer vinden ze belangrijk, aan welke kwaliteiten op het gebied van cultureel erfgoed, ruimtelijkheid en landschap hechten zij waarde?"
  Op zaterdag 26 februari kunnen nieuwe belangstellenden zich in de hal van het provinciehuis bij het programma Markermeer-IJmeer aanmelden en zich opgeven voor één van de twee workshops over de ruimtelijke kust die op die dag plaatsvinden. De open dag van de provincie Flevoland duurt van 11.00 tot 16.00 uur.

  Onderwerp: Chemisch bedrijf lost brand zelf op
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 5 februari 2011
  Link naar de bron

  FARMSUM (ANP) - Op het terrein van het chemische bedrijf ESD-SIC in het Groningse plaatsje Farmsum heeft vrijdagavond rond elf uur korte tijd een brand gewoed. Dat heeft een woordvoerder van de hulpverleningsdiensten gemeld.
  De brandweer ontving een aantal klachten uit de omgeving van mensen die een 'vuurbal' hadden gezien op het terrein van ESD-SIC. Tijdens het productieproces was door onbekende oorzaak een deel van de leidingen in brand gevlogen.
  De bedrijfsbrandweer kon het vuur snel blussen, maar seinde toch voor de zekerheid de hulpverleningsdiensten in. Deze constateerden kort na aankomst dat het vuur inderdaad was gedoofd. Bij de brand zijn volgens een zegsman geen schadelijke stoffen vrijgekomen.

  Onderwerp: Het regent onderscheiding in de kazerne
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 5 februari 2011
  Link naar de bron

  TERNEUZEN - Burgemeester Jan Lonink en brandweer Jeroen Meijering hadden het er gisteravond maar druk mee.
  Ze moesten maar liefst 65 onderscheidingen uitreiken aan brandweermannen, veelal vanwege langdurige dienstverbanden.
  Vier brandweerlieden sprongen er tijdens de bindingsavond in de nieuwe brandweerkazerne in de Koegorspolder bovenuit. Edwin van der Bent, Cor Bakker, Jacob de Zeeuw en Cor Maas ontvingen bij hun afscheid een Koninklijke Onderscheiding.
  Terneuzenaar Van der Bent (54) kreeg de onderscheiding vanwege zijn inzet voor de vrijwillige bedrijfsbrandweer van Cargill (sinds 1980) en vrijwillige brandweer van de gemeente Terneuzen. Axelaar Bakker was van 1978 tot en met 2010 lid van het vrijwilligerskorps. Ook was hij dertien jaar actief als instructeur voor de opleidingen van Zeeuwse brandweerlieden.
  Jacob de Zeeuw uit Terneuzen kreeg een koninklijke onderscheiding voor zijn lidmaatschap van 1974 tot 2010 én zijn rol in de personeelsvereniging De Rode Haan van het Terneuzense brandweerkorps.
  Terneuzenaar Maas maakt sinds 1975 deel uit van het vrijwilligerskorps van Yara in Sluiskil. Daarnaast behoorde hij van 1981 tot en met 201 bij de blusgroep Sluiskil van de gemeente Terneuzen.

  Onderwerp: Samenhang jeugdbeleid in Nijkerk kan beter
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 5 februari 2011
  Link naar de bron

  NIJKERK - De gemeente Nijkerk kan nog een flinke slag slaan in het bereiken van samenhang in het jeugdbeleid. Dat blijkt uit een onderzoek van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad.
  De gemeenteraad in Nijkerk heeft aangegeven dat het lastig is om de samenhang te zien tussen alle verschillende onderdelen van het jeugdbeleid, zoals preventieve zorg, jongerenwerk, sport, veiligheid, gezondheidsbeleid, wijkbeleid of alcoholvoorlichting. Het jeugdbeleid is verspreid over verschillende afdelingen en verschillende thema's. Daarnaast spelen er veel landelijke ontwikkelingen waar in Nijkerk op wordt ingespeeld, zoals de start van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis.
  De rekenkamercommissie concludeert dat de afgelopen jaren het beleid niet als integraal is te typeren. De doelstellingen zijn algemeen geformuleerd en er is beperkte samenhang. Daarbij was de bestuurlijke aansturing van het jeugdbeleid versnipperd over de wethouders. Uit het onderzoek blijk wel dat de geringe samenhang de uitvoering van het beleid niet in de weg heeft gestaan. De gemeente en de externe instanties geven aan dat zij in de praktijk overeenstemming bereiken over de te volgen koers. Daarbij speelt ook mee dat de jeugdproblematiek in Nijkerk relatief beperkt is.
  De rekenkamercommissie heeft in haar rapport een aantal aanbevelingen voor de gemeenteraad opgenomen. Belangrijk is om een visie te ontwikkelen, gebaseerd op een analyse van de feitelijke situatie. De recente ontwikkelingen rondom het CJG en de hieraan gerelateerde nulmeting bieden volgens de rekenkamercommissie een goede mogelijkheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven in te stemmen met de aanbevelingen.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.