Week:03 van 16 tot en met 22 januari 2011


Nieuws van Internet:
 • Rangeerfout mogelijke oorzaak brand ketelwagons
 • ProRail moet bedrijfsbrandweer installeren
 • Provincies: honderden kilometers dijken, dammen en duinen onder de maat
 • ProRail twijfelt aan waarde bedrijfsbrandweer
 • Extra hulp voor Moerdijk
 • Vernatting of ontpoldering alleen voor waterveiligheid
 • OR: Bezuinigingen brandweer leveren gevaren op
 • Burgemeester na 4,5 uur op de hoogte brand Moerdijk
 • Touwtjes veiligheid nu strak in handen burgemeester Van Gijzel
 • Organisator trekt claim strandrellen in
 • Don Berghuijs (62) overleden
 • 'We verbinden straf en zorg'
 • 'Onderzoek aanrijtijden klopt niet'
 • Hagenaars adviseerde eigen kazerne voor Moerdijk
 • Verkeerd materieel en te weinig bluswater
 • Rampzalige communicatie
 • Onderzoek naar bedrijfsbrandweer Moerdijk


 • Onderwerp: Rangeerfout mogelijke oorzaak brand ketelwagons
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 januari 2011
  Link naar de bron

  De brand op rangeerterrein Kijfhoek tussen Barendrecht en Zwijndrecht is mogelijk ontstaan na een fout bij het rangeren. Volgens directeur van de directie brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Anton Slofstra vertoont een spoorketelwagon die in brand heeft gestaan mechanische schade.
  Er is iets gebeurd tijdens het rangeren", zei Slofstra zaterdag tijdens een persconferentie over de brand. Wat er echter is gebeurd, moet nog worden uitgezocht.
  De brand brak vrijdag omstreeks 21.45 uur uit in een ketelwagon gevuld met 65 ton ethanol en een wagon met staal. Zaterdag werd rond 10.00 uur het sein brand meester gegeven, nadat de wagon met ethanol gecontroleerd was uitgebrand. De brand in de wagon met staal werd al eerder geblust.
  Volgens de brandweer zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen bij de brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel moeten de bewoners van 33 woningen hun huis uit wegens explosiegevaar. Rond 08.00 uur was het gevaar voor explosies geweken en konden de bewoners weer naar huis.
  De A16 van Rotterdam naar Breda werd eveneens urenlang in beide richtingen afgesloten. De weg ging rond 02.00 uur weer open. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht werd ook stilgelegd. Zaterdag rond 09.00 uur is het treinverkeer weer op gang gekomen.

  Onderwerp: ProRail moet bedrijfsbrandweer installeren
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 16 januari 2011
  Link naar de bron

  ZWIJNDRECHT - Spoorbeheerder ProRail moet een bedrijfsbrandweer installeren op Kijfhoek, een van de grootste rangeerterreinen van Europa. Dat stelde burgemeester Antoin Scholten van Zwijndrecht zaterdag op een persconferentie over de brand op Kijfhoek.
  Sinds enige tijd kan de burgemeester niet alleen eigenaren van bedrijven, maar ook die van een rangeerterrein als Kijfhoek verplichten een bedrijfsbrandweer op te zetten. De burgemeester heeft daar voor de brand al een zogeheten aanwijzing voor gegeven. ,,ProRail werkt daarin ook mee, maar volgt feitelijk een tweesporenbeleid. Enerzijds werkt het nu met ons samen om een bedrijfsbrandweer op te zetten, anderzijds maakt ProRail wel bezwaar en stapt het daarom naar de rechter'', licht Scholten toe.
  Hij vindt dat de brand van vrijdag op zaterdag voldoende heeft bewezen dat die bedrijfsbrandweer ook nodig is. De aanwijzing is in september 2010 afgegeven. Daarin staat dat ProRail vanaf 1 januari 2012 verplicht is een bedrijfsbrandweer te hebben. ,,Materieel gezien zijn we al een tijdje met ProRail bezig om dit te realiseren, maar het stapt tegelijkertijd naar de rechter om dit tegen te houden. Ik zeg: laat het nu stoppen met allerlei juridische procedures en aan de slag gaan met de bedrijfsbrandweer." (ANP)

  Onderwerp: Provincies: honderden kilometers dijken, dammen en duinen onder de maat
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 17 januari 2011
  Link naar de bron

  Ondanks de lopende rivierverruimings- en dijkverbeteringsprogramma's voldoen honderden kilometers dijken, dammen en duinen niet aan de wettelijke norm. Dat melden provincies deze maand aan de minister van Infrastructuur & Milieu, Melanie Schultz van Haegen. Als toezichthouder op de waterkeringen hebben zij de wettelijke plicht om iedere vijf jaar te rapporteren of de primaire waterkeringen in Nederland aan het wettelijk vastgestelde veiligheidsniveau voldoen.
  Door de gezamenlijke inspanning van de provincies en waterkeringbeheerders (Rijkwaterstaat en waterschappen) is het beeld van de toestand van de keringen veel duidelijker dan in 2006. Uit de toetsing blijkt echter dat komende jaren veel dijken verbeterd moeten worden om aan de wettelijke normen te voldoen. Wanneer een kering niet voldoet, is er zelden sprake van een acuut veiligheidsprobleem.
  De provincies beseffen dat momenteel flink bezuinigd moet worden en maken zich zorgen over de financiering van de maatregelen om de Nederlandse waterveiligheid op peil te houden. Provincies pleiten daarom voor herziening van het toets- en investeringssysteem, om met beperkte middelen maximale veiligheid mogelijk te maken. Met de huidige toetsingsmethode wordt een dijk goedgekeurd of afgekeurd, een tussenweg is er niet. De provincies zien een oplossing in het toepassen van een risicobenadering met een verfijnder toetsingssysteem, dat recht doet aan de werkelijke toestand van een kering. Wanneer elke kering een rapportcijfer krijgt voor de veiligheid en de gevolgen van een mogelijke doorbraak, kunnen de dijkvakken die het grootste risico opleveren het eerst worden aangepakt. Zo houdt Nederland droge voeten, met het afgesproken budget.

  Onderwerp: ProRail twijfelt aan waarde bedrijfsbrandweer
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 17 januari 2011
  Link naar de bron

  UTRECHT - Prorail zet twijfels bij de toegevoegde waarde van een bedrijfsbrandweer op het rangeerterrein in Kijfhoek, omdat de gemeentelijke brandweer bij de ingang van het terrein zit.
  De spoorbeheerder is vooralsnog niet van plan zijn bezwaar hierover in te trekken, aldus een woordvoerster maandag.
  Vrijdag brak brand uit in een van de treinwagons die daar gerangeerd stonden. Burgemeester Antoin Scholten van de gemeente Zwijndrecht, waar Kijfhoek toe behoort, vindt dat Prorail een rechtsgang moet staken nu het wordt verplicht een bedrijfsbrandweer te installeren op het rangeerterrein.
  Volgens Scholten heeft de brand voldoende bewezen dat een bedrijfsbrandweer op het terrein nodig is. Kijfhoek is een van de grootste rangeerterreinen van Europa.
  Prorail blijft naar eigen zeggen in gesprek met de gemeente om afspraken te maken over beveiligingsmaatregelen.

  Onderwerp: Extra hulp voor Moerdijk
  Thema: crisismanagement
  Datum: 17 januari 2011
  Link naar de bron

  MOERDIJK - Het speciale crisisteam voor de nasleep van de gifbrand in Moerdijk wordt de komende tijd versterkt met twintig extra medewerkers. Ze zijn onder meer afkomstig van het COT, Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement.
  Tot nu toe waren 70 van de 300 medewerkers van de gemeente Moerdijk bezig met de brand. Wie de extra medewerkers gaat betalen, weet burgemeester Peter van der Velden van Breda, die de nasleep van de brand coördineert, niet: "Het zou een goede zaak zijn als iedereen, van rijk, provincie tot gemeente, verantwoordelijkheid voelt."
  Het crisisteam zal nog lang werk hebben, denkt Van der Velden, die gisteren weer langdurig met het regionaal beleidsteam over de brand vergaderde: "Het acute gevaar is geweken, maar er zijn nog veel vragen onbeantwoord. Over onder meer de schadelijkheid van de gevaarlijke stoffen en over de schadeclaims."
  Van der Velden blijft de nasleep coördineren tot Moerdijk een interimburgemeester heeft. Hij erkent dat de communicatie inzake de gifbrand beter had gekund. "Daar zitten kritische punten."
  Ruim acht van de tien Nederlanders vinden dat de overheid bij de brand in Moerdijk te vroeg heeft gezegd dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerde peiling van Maurice de Hond

  Onderwerp: Vernatting of ontpoldering alleen voor waterveiligheid
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 18 januari 2011
  Link naar de bron

  De Deltanatuurprojecten in de provincie Zuid-Holland hebben de specifieke doelstelling om natte natuur te realiseren. Het nieuwe kabinet heeft niet de wens om dit type projecten te realiseren. De enige uitzondering daarop is vernatting of ontpoldering ten behoeve van waterveiligheid. Daar waar harde juridische verplichtingen jegens derden zijn aangegaan, worden deze netjes afgewikkeld. Het is verder aan de provincie om te beoordelen of individuele Deltanatuurprojecten worden opgenomen in de voorstellen in het kader van de herijking van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Dat schrijft staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Tweede Kamer.
  In het regeerakkoord van VVD en CDA is vastgelegd dat de EHS in 2018 herijkt gerealiseerd wordt. De herijkte EHS zal zorgen voor de realisatie van internationale verplichtingen die hard en juridisch bindend zijn, met name die van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en in samenhang met de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast zal de herijking resulteren in een nieuwe, kleinere EHS door herbegrenzing en door aanpassing van natuurdoeltypen en beheersregimes. De inzet is om in februari tot een akkoord op hoofdlijnen te komen. Op basis van dit akkoord zullen nadere financiële afspraken tussen de provincies en het rijk worden gemaakt.
  Uitgangspunt is dat gebieden niet worden ontpolderd of vernat. Voor Natura 2000-doelen moet worden bezien of ze kunnen worden gerealiseerd zonder vernatting of ontpoldering. Als dat niet het geval is zal Bleker onderzoeken of er mogelijkheden zijn de Natura 2000-doelen voor het gebied te wijzigen, met inachtneming van de landelijke opgave en zo nodig in overleg met de Europese Commissie.

  Onderwerp: OR: Bezuinigingen brandweer leveren gevaren op
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 januari 2011
  Link naar de bron

  Volgens de OR lopen burgers en het eigen personeel gevaar met dit plan en zij hebben twee onderzoeksbureaus opdracht gegeven het plan nog eens te bestuderen. Dit meldt weekblad Groot Vlaardingen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond moet bezuinigen en vanaf 2011 vijf procent van het totale budget ombuigen.
  Een deel van deze bezuinigingen wordt gevonden in het herverdelen en afstoten van brandweervoertuigen. Tevens worden enkele brandweerkazernes gesloten en/of samengevoegd. Het afstoten van voertuigen en kazernes betekent ook het afvloeien van personeel. Er verdwijnen beroeps- en vrijwillige functies. Dit gebeurt wel zonder gedwongen ontslagen. De brandweervoertuigen waarin gesneden wordt, zijn blusvoertuigen, redvoertuigen (autoladder en hoogwerker), hulpverleningsvoertuigen en waterongevallenvoertuigen.
  In het bezuinigingsplan is het de bedoeling dat de overgebleven voertuigen zodanig worden verdeeld over de regio dat de veiligheid van de burgers wordt gegarandeerd. Volgens de onderzoeksbureaus komen de opkomsttijden met de huidige plannen in gevaar. Dat is in strijd met de huidige wetgeving. Algemene conclusie is dat de veiligheid en kwaliteit van optreden van de brandweer onder ernstige druk komt te staan.

  Onderwerp: Burgemeester na 4,5 uur op de hoogte brand Moerdijk
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 januari 2011
  Link naar de bron

  BREDA/MOERDIJK - Burgemeester Peter van der Velden van Breda was als plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Midden en West-Brabant pas om kwart over zeven 's avonds op de hoogte van de megabrand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Dat zegt hij vandaag in een interview met de Volkskrant.
  Waarom Van der Velden pas na bijna vijf uur op de hoogte werd gesteld, wordt onderzocht. "Het was kwart over zeven 's avonds toen ik het nieuws via de televisie vernam. Ik dacht: zo, dat is een behoorlijke brand", zegt Van der Velden in de Volkskrant. "Dat is nu nadrukkelijk een van de punten voor het evaluatieonderzoek."
  In het interview zegt Van der Velden ook dat de communicatie bij de brand onvoldoende was. De blusdeken die de brandweer legde, was wel een succes, zo stelt de burgemeester.
  Van der Velden, plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Midden en West-Brabant, werd om tien voor acht die avond gebeld door zijn Moerdijkse collega Wim Denie. "Die vroeg me om op te schalen naar GRIP 4 (hoogste alarmfase, red). Dat is het moment waarop ik de leiding van hem heb overgenomen", aldus de burgemeester in die krant.
  Wim Denie legt, mede door Moerdijk vervroegd zijn ambt neer. Van der Velden maakt zich nog geen zorgen om eventuele fouten van zijn kant. "Het is niet aan mij om te oordelen of ik zodanige fouten heb gemaakt dat ik mij daarover zorgen moet maken. Met de wetenschap van nu zijn er altijd wel zaken aan te wijzen die beter anders hadden gekund."

  Onderwerp: Touwtjes veiligheid nu strak in handen burgemeester Van Gijzel
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 18 januari 2011
  Link naar de bron

  Eindhoven is al jaren de onveiligste stad van Nederland en dat is geen toeval. Het bevorderen van veiligheid en leefbaarheid is een kwestie van beleid, en meer nog de uitvoering van afspraken. Op dat laatste vlak schiet het maar niet op in Eindhoven.
  Dat kan ook moeilijk als de mensen aan de knoppen er samen maar niet uitkomen. Op en rond het stadhuis rommelt het al een lange tijd op ambtelijk niveau. Dat leidde tot een ordinaire machtsstrijd en een verlamde veiligheidsorganisatie.
  Ad Verbakel, tijdelijk gemeentesecretaris, erkent dat de ambtelijke organisatie tot op heden 'niet goed toegerust' is om de veiligheid te verbeteren, van fietsendiefstallen tot hennepmoorden. "Als de constructie van de organisatie niet goed is, komen er ook spanningen en wrijvingen tussen mensen", zegt Verbakel, momenteel de hoogste ambtenaar.
  Veiligheid is al lang niet meer een zaak louter van de politie. Hoe criminaliteit en overlast aangepakt moeten worden is een kwestie van beleid. Gemeenten dienen daarin de regie te voeren en richting te geven aan andere organisaties. Maar in Eindhoven ontbreekt het aan de juiste cultuur, visie en werkwijze om die rol goed te kunnen vervullen.
  Eigenlijk had criminoloog Fijnaut dat in 2008 al vastgesteld. Naar aanleiding van zijn rapport werd in de persoon van Guus Sluijter medio 2009 een directeur veiligheid aangesteld. Een afdeling van uitvoerders kreeg hij echter niet onder zich, zijn bevoegdheden waren ook niet helder.
  Met zijn dadendrang kwam Sluijter als een 'Jan zonder land' al snel op gespannen voet te staan met de sector Openbare Orde en Veiligheid waar Frans Dielissen de scepter zwaaide. Dielissen en zijn mensen, ook die van het Veiligheidshuis, zetten vooral in op preventie, terwijl Sluijter en Van Gijzel veel meer op repressie wilden aansturen. Het conflict escaleerde afgelopen najaar, tot frustratie van veel ambtenaren bij wie Dielissen veel steun genoot.
  Het college van B en W had daar 'grote zorgen' over en liet een intern onderzoek uitvoeren; 54 mensen werden geïnterviewd. Nu luidt de conclusie dat de organisatie niet goed in elkaar steekt. Bepaalde 'specialistische kennis' ontbreekt en de ondersteuning van het college en (vooral) de burgemeester is niet goed. Dat gaat veranderen. Half maart moet er een nieuwe organisatie staan.
  Cruciaal is dat burgemeester Rob van Gijzel veel directere invloed krijgt. Burgemeesters hebben de laatste jaren meer taken en bevoegdheden gekregen, zoals de nieuwe voetbalwet, om bijvoorbeeld een gebiedsverbod uit te vaardigen aan lastige jongeren in wijken. Ook de wet-Bibob biedt burgemeesters mogelijkheden om dubieuze 'bedrijven' de loef af te steken. Om dit soort bestuurlijke sancties te kunnen nemen, moet een burgemeester wel goed gevoed worden. Het Bibob-instrument is in Eindhoven nog maar mondjesmaat ingezet. Om dat alles te verbeteren maakt 'Openbare Orde en Veiligheid' plaats voor een nieuwe afdeling met specialisten die de burgemeester strategisch gaan adviseren op het gebied van openbare orde en veiligheid, rampen en crisisbestrijding. Die afdeling zal op basis van informatie van het experisecentrum RIEC ook leiding geven aan complexe onderzoeken.
  Verdere uitvoering van het beleid komt te liggen bij andere sectoren van de gemeente, bijvoorbeeld de aanpak van criminele en overlastgevende jeugdgroepen. Die wordt voortaan door wijkenteams gecoördineerd en is weggehaald bij het Veiligheidshuis.
  Het Veiligheidshuis moet zich verder beperken tot de persoonsgerichte aanpak rond huiselijk geweld en veelplegers. Dat het Veiligheidshuis verder wordt uitgekleed is niet zo verwonderlijk; Van Gijzel heeft er geen geheim van gemaakt dat hij aan het rendement van dit brede samenwerkingsorgaan met achttien organisaties twijfelde.
  Kortom, Van Gijzel krijgt nu de 'moderne' organisatie zoals hij die wilde om de onveiligheid echt aan te gaan pakken. Dat zal zich de komende jaren moeten vertalen in lagere criminaliteitscijfers, een leefbaardere stad en een daling op de landelijke misdaadmonitor. Zo niet, dan is hij de man die daarop kan worden afgerekend.

  Onderwerp: Organisator trekt claim strandrellen in
  Thema: crisismanagement
  Datum: 18 januari 2011
  Link naar de bron

  ROTTERDAM - Organisator Tridee van het fataal verlopen strandfeest Sunset Grooves in 2009 in Hoek van Holland heeft de schadeclaim ingetrokken die bij de gemeente Rotterdam was neergelegd. Dat heeft Klaas Rohde van Tridee vandaag desgevraagd bevestigd.
  Bovendien meldde Rohde dat hij en de twee andere eigenaren van Tridee stoppen met het evenementenbureau en ieder hun eigen weg gaan. ,,Hoewel we ervan overtuigd zijn dat de claim volledig terecht en gegrond is, willen wij hieraan de komende jaren geen tijd, geld en energie meer besteden'', aldus Rohde. Hij begint een nieuw evenementenbureau en heeft er ,,bewust voor gekozen'' de claim niet mee te nemen.
  ,,De gebeurtenissen tijdens en na afloop van SunsetGrooves hebben vanzelfsprekend emotioneel wel een zware wissel getrokken op alle medewerkers en veel tijd en energie aan de organisatie onttrokken.'' Rohde benadrukte dat de relatie met Rotterdam altijd goed is geweest. ,,Je kunt prima zaken doen, ook als je een juridisch geschil hebt.'' De gemeente Rotterdam liet via een woordvoerder weten geen behoefte te hebben op het nieuws te reageren.
  Tridee diende een claim in omdat de dreiging van ernstige onregelmatigheden vooraf bekend was bij de politie. Die zou Tridee daags voor evenement hebben beloofd dat de mobiele eenheid aanwezig zou zijn. Die belofte werd volgens het evenementenbureau niet nagekomen. Tridee zou daardoor grote schade hebben gelopen, maar een schadebedrag werd nooit bekendgemaakt.
  Het strandfeest Sunset Grooves in Hoek van Holland liep in augustus 2009 volledig uit de hand. Tientallen hooligans keerden zich tegen de politie en joegen de agenten op tot ver buiten het festivalterrein. In de duinen zagen de politiemensen geen andere uitweg dan tientallen waarschuwingsschoten te lossen. Uiteindelijk schoten enkele agenten gericht. Daardoor kwam een 19-jarige bezoeker om het leven.

  Onderwerp: Don Berghuijs (62) overleden
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 19 januari 2011
  Link naar de bron

  Algemeen-directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Don Berghuijs is overleden na een kort ziekbed. Onder de leiding van Berghuijs ontstond 3 jaar geleden de eerste veiligheidsregio met een compleet geregionaliseerde brandweer.
  Tot de regio behoren niet alleen de korpsen uit de Rijnmond, maar ook die van Albrandswaard, Ridderkerk, Barendrecht, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Ook was Berghuijs in het verleden voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding.
  Hij is bij zijn afscheid in 2007 benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Daarvoor was Berghuijs jarenlang commandant van de Rotterdamse brandweer. Don Berghuijs is 62 jaar geworden.

  Onderwerp: 'We verbinden straf en zorg'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 19 januari 2011
  Link naar de bron

  SLIEDRECHT - Vanwege de goede resultaten die zijn behaald met het Veiligheidshuis in Tilburg, dat al sinds 2002 bestaat, zijn eind 2009 in heel Nederland in totaal 45 Veiligheidshuizen van de grond getild. Het doel is straf en zorg te verbinden om recidive te voorkomen. ,,We willen de samenleving veiliger maken."
  Of de maatschappij al de vruchten plukt van het Veiligheidshuis is volgens Inske van der Vaart moeilijk te zeggen: ,,Je hebt een jaar of zes, zeven nodig de effecten goed te kunnen meten. Dat is in Tilburg ook gebleken. Mijn eerste ijkmoment is al wel in 2012. Vanaf dit jaar gaan we monitoren." Van der Vaart werkt voor het Openbaar Ministerie. Ze is in augustus vorig jaar aangesteld als ketenmanager binnen het Veiligheidshuis. Toen was al besloten het nieuwe fenomeen uit te trekken over een grotere regio dan alleen de Drechtsteden. Nu gaat het om het hele gebied Zuid-Holland Zuid. Waar Sliedrecht uiteraard ook nog steeds toebehoort. De gemeente is één van de vele partners die regelmatig aanschuift om probleemgevallen te bespreken. ,,Wat we hier onder de loep nemen zijn de dieper liggende oorzaken", legt communicatieadviseur Sander Bruggeling uit. ,,Als je alle cijfers in Zuid-Holland Zuid analyseert zie je dat maar 186 mensen voor veertig procent van de strafzaken zorgen. Dat is een relatief kleine groep. Waar we dan ook voor kiezen is een persoonsgebonden aanpak waarbij wordt gekeken welk probleem de boventoon voert en welke instelling om die reden het voortouw neemt. Heel simpel gesteld: we willen recidive komen en dat lukt alleen als je niet langs elkaar heen werkt. Het Veiligheidshuis kan je het beste zien als een informatief knooppunt dat verschillende instellingen bij elkaar brengt die een belangrijke schakel vormen in de preventieve en repressieve maatregelen die genomen moeten worden iemand op het juiste pad te brengen en te houden." Van der Vaart vult hem aan met een concreet voorbeeld: ,,Als een veelpleger buiten komt en de intentie heeft niet in oude fouten te vervallen, dan moet een agent die hem bij een routinecontrole aanhoudt en ziet dat hij nog een boete open heeft staan, weet hebben van zijn situatie en niet meteen klakkeloos bekeuren waardoor zo'n persoon weer in de problemen komt. Dan ben je terug bij af. De verschillende instanties waar zo'n persoon mee te maken heeft moeten weten welk traject is uitgestippeld. In een dergelijke situatie doe je er beter aan een betalingsregeling te treffen. Dat bedoel ik met niet langs elkaar heen werken. Het Veiligheidshuis voldoet aan de wens van de samenleving."

  Onderwerp: 'Onderzoek aanrijtijden klopt niet'
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 20 januari 2011
  Link naar de bron

  De Veiligheidsregio herkent zich niet in de conclusie van het onderzoek van de Ondernemingsraad. Uit dat onderzoek blijkt dat de brandweer Rotterdam-Rijnmond in de helft van de gevallen te laat komt bij een brand.
  De Veiligheidsregio beweert dat de cijfers verkeerd worden uitgelegd. De ondernemingsraad is geschrokken van de cijfers en wil in gesprek met de leiding van de Veiligheidsregio.
  In het onderzoek is niet alleen gekeken naar de huidige aanrijtijden. Ook het verwachte effect van de aangekondigde bezuinigingen op de brandweer is gemeten. Volgens de onderzoekers zorgen de bezuinigen bij de brandweer vooral in Albranswaard, Delfshaven en Lansingerland voor gevaarlijke situaties. Er zijn plannen om kazernes te sluiten en om minder brandweermannen op een spuitwagen te laten mee rijden. De Ondernemingsraad is bang dat als de geplande bezuiniging van 4,5 miljoen euro ook nog eens wordt uitgevoerd, dat de situatie nog erger wordt. De Veiligheidsregio ontkent dat dit gebeurt. Op 14 februari komen alle burgemeesters uit de regio Rijnmond bij elkaar om onder leiding van Burgemeester Aboutaleb te praten over de geplande bezuinigingen.

  Onderwerp: Hagenaars adviseerde eigen kazerne voor Moerdijk
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 20 januari 2011
  Link naar de bron

  MOERDIJK - Uitgerekend het enige slachtoffer van de brand bij Chemie-Pack, de opgestapte burgemeester Wim Denie heeft twee jaar geleden het bestuurlijke initiatief genomen om de brandweerzorg op het industrieterrein Moerdijk te verbeteren.
  De bouw van een kazerne op Moerdijk werd zelfs een stokpaardje van Denie. Hij stelde onderzoek in naar de mogelijkheid van een kazerne op Moerdijk. De resultaten daarvan worden eind dit jaar verwacht.
  Denie handelde op voorspraak van clustercommandant Corné Hagenaars van de brandweer Mark en Dintel. "Ik had een onderbuikgevoel over Moerdijk", zegt de commandant. In rapporten aan gemeente en regionale brandweer maakte Hagenaars destijds zijn zorgen kenbaar over de acute brandweerinzet op het industrieterrein: "Rond Moerdijk ligt een enorm industrieel complex en knooppunten van spoor-, weg- en waterwegen. Ik heb hier te veel risico's die ik niet met het huidige materieel kan afdekken. Bij calamiteiten kan het cluster het in de eerste minuten niet aan", formuleert de commandant nu. Hij wijst erop dat het industrieterrein met zijn concentratie zware chemische bedrijven enorm is gegroeid. Uitgerekend het enige slachtoffer van de brand bij Chemie-Pack, de opgestapte burgemeester Wim Denie heeft twee jaar geleden het bestuurlijke initiatief genomen om de brandweerzorg op het industrieterrein Moerdijk te verbeteren. De bouw van een kazerne op Moerdijk werd zelfs een stokpaardje van Denie. Hij stelde onderzoek in naar de mogelijkheid van een kazerne op Moerdijk. De resultaten daarvan worden eind dit jaar verwacht.
  Denie handelde op voorspraak van clustercommandant Corné Hagenaars van de brandweer Mark en Dintel. "Ik had een onderbuikgevoel over Moerdijk", zegt de commandant. In rapporten aan gemeente en regionale brandweer maakte Hagenaars destijds zijn zorgen kenbaar over de acute brandweerinzet op het industrieterrein: "Rond Moerdijk ligt een enorm industrieel complex en knooppunten van spoor-, weg- en waterwegen. Ik heb hier te veel risico's die ik niet met het huidige materieel kan afdekken. Bij calamiteiten kan het cluster het in de eerste minuten niet aan", formuleert de commandant nu. Hij wijst erop dat het industrieterrein met zijn concentratie zware chemische bedrijven enorm is gegroeid. "Wij verlenen de brandweerzorg eigenlijk nog net als 25 jaar geleden. Er is geen kazerne op Moerdijk en we rijden aan vanuit omliggende woonkernen."
  Hagenaars wil zichzelf 'geen profeet noemen', maar dat deze opzet niet de meest efficiënte is, bewijst volgens hem de dagelijkse praktijk: "Heel wat van onze vrijwillige brandweerlieden werken op het industrieterrein. Bij brand doet zich daardoor regelmatig de rare situatie voor dat zij in hun personenwagen naar de kazerne in bijvoorbeeld Klundert moeten rijden om vervolgens op de brandweerwagen weer terug te rijden. Zo gaan kostbare minuten verloren."
  De maximale aanrijtijd bij alarmering is acht minuten, maar uit de eigen gegevens van de brandweer blijkt dat deze norm op Moerdijk dikwijls niet wordt gehaald.
  Hagenaars adviseerde de gemeente daarom in 2009 om te komen tot een brandweerkazerne op het industrieterrein, indien mogelijk bemand door beroepspersoneel. Ook sprak hij de dringende wens uit om zijn teams uit te rusten met 'specialistisch materieel' dat nodig is bij grote bedrijfsbranden, waarbij te denken valt aan schuimblusvoertuigen. Hagenaars vond de nieuwe burgemeester Wim Denie meteen aan zijn zijde. "Denie pikte dit meteen op, terwijl zijn voorgangers het probleem jarenlang hadden laten liggen", complimenteert Hagenaars de inmiddels opgestapte bestuurder. Denie stelde onderzoek in naar de mogelijkheid van een kazerne op Moerdijk. Ook werd op advies van Hagenaars een inventarisatie gestart van de (chemische) bedrijven op Moerdijk die op basis van de Brandweerwet door de gemeente verplicht kunnen worden om een bedrijfsbrandweer op te richten.
  De uitkomsten worden dit jaar verwacht en zijn wellicht aanknopingspunt voor gemeente, Veiligheidsregio en betrokken bedrijven om de krachten (financieel) te bundelen en te komen tot een gezamenlijke oplossing, zoals een eigen brandweer voor het industrieterrein naar het voorbeeld van Rotterdam-Rijnmond. "Want een brandweerkazerne en een schuimblusauto zijn misschien wel heel mooi, ze zijn ook erg duur", weet Hagenaars.
  De commandant geeft liever geen antwoord op de vraag of de brand bij Chemie-Pack zijn gelijk en dat van Wim Denie heeft bewezen. "Dat oordeel laat ik aan anderen over."

  Onderwerp: Verkeerd materieel en te weinig bluswater
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 20 januari 2011
  Link naar de bron

  Er ging veel mis bij de bestrijding van de chemieramp in Moerdijk, nu twee weken geleden. Het bedrijf en omliggende bedrijven liepen miljoenenschade op en trok er een gifwolk trok over de hele regio. Maar dat had allemaal veel minder ernstig hoeven aflopen als de eerste brandbestrijding beter was georganiseerd. Dat onthult een bevelvoerder van de vrijwillige brandweer die als een van de eersten ter plaatse was.
  De vrijwillige brandweerkorpsen, die als eerste op de brand af werden gestuurd, kwamen in de problemen: een tekort aan bluswater, te weinig manschappen en te kleine blusvoertuigen. Daardoor waren ze volstrekt kansloos bij het bestrijden van de megabrand. De bedrijfsbrandweer van Shell en Defensie moesten eraan te pas komen om de brand eronder te krijgen. Tweede Kamerleden en deskundigen bevestigen de problemen. Zij vinden dat snel moet worden ingegrepen om toekomstige rampen in Moerdijk te voorkomen.

  Onderwerp: Rampzalige communicatie
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 januari 2011
  Link naar de bron

  Nederland heeft veel overheid, veel diensten, afdelingen, heel veel procedures en prachtige samenwerkingsschema's. Dat bleek maar weer eens toen het bedrijf Chemie-Pack in de gemeente Moerdijk in vlammen opging. Een grote zwarte wolk verduisterde de hemel en iedereen vroeg zich af of al die verbrande chemicaliën een risico voor de volksgezondheid vormden.
  De woorden ramp en crisis vielen snel. Onderdeel van zo'n calamiteit is dat de autoriteiten, want zo laten zij zich graag noemen in zo'n situatie, de bevolking informeren over wat er gaande is en wat te doen. Zoiets heet crisiscommunicatie. Landelijk hebben we daar het Nationaal CrisisCentrum (NCC) voor dat met de site crisis.nl en alarmnummers de bevolking moet informeren. Natuurlijk raakten site en telefoonlijnen overbelast.
  Provinciaal zijn daar regionale rampenzenders voor, die weinig of geen nieuws kregen. En lokaal konden er vlugschriften worden uitgedeeld en 'geluidswagens met vastgestelde teksten' worden ingezet. Zo schrijft het rampenplan voor.
  Inmiddels weten we dat bij alarmfase GRIP 3 de lokale burgemeester, die van Moerdijk, de calamiteit mag coördineren en mag roepen dat 'er geen gevaar is voor de volksgezondheid'.
  Bij GRIP 4, de hoogste alarmfase, mag de burgemeester van Breda, die aan het hoofd van de veiligheidsregio staat, het stokje van zijn Moerdijkse collega overnemen om een realistischer beeld van de risico's voor de volksgezondheid te schetsen. Maar dan is iedereen al ernstig verontrust, omdat via de media duidelijk is geworden dat er wel degelijk hoge concentraties van gevaarlijke stoffen zijn neergeslagen.
  Omdat de zwarte wolk ook uitwaaierde over een andere veiligheidsregio heeft de belangrijkste burgemeester daar, die van Dordrecht, ook recht op een eigen communicatiebeleid.
  Later zouden een waterschap, het Openbaar Ministerie, het RIVM, twee ministers, de provincie, de GGD, en ik zal nog wel een aantal instanties zijn vergeten, ook nog een duit in het zakje doen.
  Ondertussen negeren al die instanties de sociale media. Via Twitter en Facebook gaat elk niet gecheckt feitje een eigen leven leiden, maar gelukkig hebben dé autoriteiten daar geen notie van. Tja, en dan is het een zooitje, om het maar even plat uit te drukken. Natuurlijk moet er dan minimaal een kop rollen, en daarvoor stelde de tegen zijn pensioen aan zittende burgemeester van Moerdijk zich beschikbaar. Exit: Wim Denie. Probleem opgelost! Of...?
  Nu volgen de evaluaties en onderzoeken over hoe het zo mis kon gaan. En dan? Waarschijnlijk komt er een nieuwe autoriteit op het gebied van de crisiscommunicatie die de communicatie tussen Rijk, veiligheidsregio's en het lokale niveau moet verbeteren. Op zijn minst komen er nieuwe samenwerkingsplannen. Zoiets lijkt me typisch Hollands.

  Onderwerp: Onderzoek naar bedrijfsbrandweer Moerdijk
  Thema: bedrijfsbrandweer
  Datum: 21 januari 2011
  Link naar de bron

  MOERDIJK - De autoriteiten in Noord-Brabant laten uitzoeken of een speciale brandweer voor chemiebedrijven in de haven van Moerdijk haalbaar is. Dat zei regionaal commandant Brandweer Midden- en West-Brabant Martin Hudepohl donderdag.
  Dat onderzoek is er overigens niet gekomen naar aanleiding van de verwoestende brand bij Chemie-Pack twee weken geleden. Burgemeester Wim Denie van Moerdijk gaf vorig jaar opdracht voor een dergelijk onderzoek, zo bevestigde een woordvoerster donderdag.
  Bevelvoerder Laurens Verhoeven van het brandweerkorps Zevenbergen stelde in de uitzending dat zijn korps onvoldoende is uitgerust voor grote branden. "We zijn goed uitgerust voor huis-, tuin-, en keukenbranden. Maar we zijn niet goed uitgerust voor een grote bedrijfsbrand." Dat was voor Denie ook de reden om vorig jaar de mogelijkheden voor de bedrijfsbrandweer te onderzoeken. Shell Moerdijk, dat ook in het havengebied zit, heeft wel een eigen brandweer en hielp ook met het bestrijden van de brand.
  Ben Ale, hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding, vertelde dat de brandweer nu eenmaal zo is ingericht dat de grootte van het korps wordt afgesteld op het aantal inwoners van de gemeente. "Als we niet bereid zijn van te voren geld uit te geven om dit te voorkomen, dan is het resultaat dat het bij een brand als deze helemaal uit de klauw loopt."
  Huldepohl zei dat er met een bedrijfsbrandweer geen garantie is dat een dergelijke brand in de kiem is te smoren. Hij bestreed dat te veel brandweermensen achter een bureau zitten. In zijn regio zouden dat er tweehonderd van de in totaal tweeduizend brandweerlieden zijn.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.