Week: 01 van 2 tot en met 8 januari 2011


Nieuws van Internet:
 • Hoe (brand)veilig is de VRR
 • Angst voor Haagse opschalingsdrift
 • Gerichte aanpak jeugdige criminelen
 • Steun voor Veiligheisdshuis West Veluwe Vallei
 • VNCI: lessen te leren uit de brand op Moerdijk
 • Geen informatie bij PWN waterstoring


 • Onderwerp: Hoe (brand)veilig is de VRR
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 03 januari 2011
  Link naar de bron

  Eind 2009 hebben de colleges van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling, hetgeen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) eigenlijk is, een ombuigingstaakstelling opgelegd van 5%. Hierop heeft de directie een aantal scenario's opgesteld waarin zij aangeeft hoe zij zou kunnen gaan voldoen aan die taakstelling. Uiteindelijk hebben scenario 1 (het materieelspreidingsplan) en scenario 3 (ombuigen en innoveren) de goedkeuring gekregen van het algemeen bestuur en zijn verder uitgewerkt.
  De ondernemingsraad (OR) heeft in reactie op de plannen een contra expertise laten uitvoeren. De rapporten zijn begin december 2010 gereed gekomen en uitgereikt aan de directie en de voorzitter van het algemeen bestuur. In overleg was besloten om de rapporten tot maandag 3 januari 2011 onder embargo te houden, dus tot vandaag. Uiteraard is het bestuur van het regionaal platform in grote afwachting wat de reactie is van de directie en wat de invloed is van de uitkomsten van deze rapporten.
  Opmerkelijk is het wel dat de voorbereidingen van het materieelspreidingsplan al in volle gang zijn. Een groot aantal voertuigen zijn al buiten dienst gesteld en zullen binnenkort worden omgenummerd om ergens anders dienst te gaan doen of te worden verkocht. De conclusies van de contra expertises zijn nog niet openbaar, maar er worden desondanks toch alvast een aantal onomkeerbare besluiten genomen.
  Met ingang van 1 februari aanstaande komt er ook een einde aan de regeling die bekend staat als Bravo Romeo (BR). In november 2008 hebben wij nog de nota BRandbestrijdingseenheid uitgebracht om te onderstrepen hoe belangrijk wij deze regeling vinden voor de brandweerzorg. Het systeem voorziet immers in het op korte termijn activeren van een groot potentieel zonder boete te doen aan de brandweerzorg. Hoe de regeling met slagkrachtvoertuigen gaat werken, is nog niet eens bekend.
  Het bestuur van het regionaal platform ontvangt de laatste dagen en weken steeds meer verontruste signalen binnen en vraagt zich ook langzamerhand af of de VRR wel het eigen beleid toepast. In de beleidsvisie Vrijwilligheid als kans, staat immers beschreven dat wij het met vrijwilligers doen tenzij. Erg lastig soms in een omgeving waar beleidsmedewerkers de dienst uit maken die weinig of geen binding hebben met de werkvloer.
  Op korte termijn zal het bestuur van het regionaal platform haar achterban gaan uitnodigen voor een achterbanraadpleging. Houdt onze website dus in de gaten de komende dagen.

  Onderwerp: Angst voor Haagse opschalingsdrift
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 04 januari 2011
  Link naar de bron

  BORSSELE - Burgemeester Gelok van Borsele heeft maandag zijn nieuwjaars-toespraak gehouden. Hierin uitte hij zijn zorg over de Haagse opschalingsdrift die volgens hem mastodontische trekken gaat vertonen.
  "De voorexercitie van Boele Staal met de bedoeling het politiekorps Zeeland door te lichten was in eerste instantie bedoeld om de toen malig korpschef nader onder de loep te nemen, maar is naar mijn gevoel een mooi excuus geweest om de bouwstenen aan te dragen om het korps Zeeland samen te voegen met het korps Midden en West Brabant, het OM was al Verbrabantst", aldus Gelok.
  Gelok vreest dat deze plannen ten koste zullen gaan van de Zeeuwse Veiligheidsregio, die nog niet eens stevig in de steigers staat.

  Onderwerp: Gerichte aanpak jeugdige criminelen
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 04 januari 2011
  Link naar de bron

  Pilot-project veiligheid Roermond van start
  Aan het begin van 2011 start Roermond met een extra veiligheidsproject voor de aanpak van jeugdige criminelen. Op maandag 3 januari is daartoe een contract voor dit pilot-project ondertekend door burgemeester Henk van Beers, wethouder Vincent Zwijnenberg en prof. Juliaan van Acker.
  Voor dit veiligheidsprogramma is in de begroting voor de komende drie jaar 250.000 euro per jaar opgenomen.
  Het pilot-project richt zich een kleine groep jongeren. Deze harde kern is verantwoordelijk voor meer dan 60 procent van alle delicten in Roermond. Het gaat om circa 75 jongeren. Er is nu een lijst van 20 jongeren die met voorrang voor aanpak in aanmerking komen.
  Prof. Juliaan van Acker, emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is 3 januari meteen begonnen met de training van vier casemanagers, die drie jaarlang worden gedetacheerd bij de gemeente Roermond. Ze zijn afkomstig van Bureau Jeugdzorg Roermond, Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheid (voorheen GGZ) en Rubicon.
  Met de aanpak van de harde kern worden twee doelen beoogd: (1) voorkomen dat deze jongeren opnieuw in herhaling vallen, opdat de criminaliteit in onze wijken gevoelig zal verminderen; (2) jongeren een alternatief aanreiken waarbij ze het gevoel hebben dat naar hen wordt geluisterd en dat ze met respect worden behandeld.
  Prof. Juliaan van Acker zegt daarover: "Het pilot-project doet nu al een beroep op alle mensen en organisaties in Roermond, die zich bij de jeugd betrokken voelen, want hun medewerking zal hard nodig zijn. Criminaliteitsbestrijding is niet alleen een zaak van de politie: crimineel gedrag wordt het best voorkomen als de burgers samen met de hulpverleners hun eigen wijken leefbaar willen houden. Dit voorbeeld van onderlinge solidariteit zal aanstekelijk werken en dat is de beste remedie tegen antisociaal gedrag".

  Onderwerp: Steun voor Veiligheisdshuis West Veluwe Vallei
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 05 januari 2011
  Link naar de bron

  RENKUM - Het renkums college van burgemeester en wethouders wil deelname aan het Veiligheidshuis West Veluwe Vallei door de gemeente Renkum ook na 2011 voorzetten. De VVD heeft aan het College hierover vragen gesteld en om deze steun verzocht.
  De bijdrage van de gemeente aan het Veiligheidshuis is om de exploitatiekosten te dekken en om in het kader van preventie en criminaliteitsbestrijding de expertise van het Veiligheidshuis in te zetten.
  Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van zorg- en justitiële ketens, dat op het gebied van jeugd, huiselijk geweld, veelplegers en nazorg ex-gedetineerden letterlijk onder één dak opereert. Het aantal ex-gedetineerden dat opnieuw de fout ingaat, is in vier jaar door het werk van het Veiligheidshuis gehalveerd.
  De projecten van het Veiligheidshuis worden gefinancierd door de gemeenten uit het verzorgingsgebied West Veluwe Vallei: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen.

  Onderwerp: VNCI: lessen te leren uit de brand op Moerdijk
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 06 januari 2011
  Link naar de bron

  De VNCI is geschrokken van de grote brand bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk. Desondanks is zij van mening dat de chemische industrie relatief veilig is en veel doet om het bestaande hoge veiligheidniveau van de sector verder te verbeteren.
  De VNCI stimuleert haar leden om het veiligheidsniveau constant te verbeteren. Zo is recent een cursus opgezet voor BRZO-coördinatoren. Deze verbetert de communicatie tussen overheden en bedrijfsleven over de regelgeving, en zo indirect de veiligheid.
  Daarnaast participeert de VNCI op dit moment bij de uitwerking van de nieuwe opleiding voor bedrijfsbrandweren. Ook is onlangs in samenwerking met de Arbeidsinspectie een serie van 5 workshops gehouden om de explosieveiligheid bij BRZO-bedrijven te verbeteren.
  Volgens de VNCI zijn er wel lessen te leren uit het ongeluk bij Chemie-Pack. Naast het bedrijf zelf is ook Wärtsilä afgebrand, een laag-risicobedrijf zonder specifieke kennis van chemie. De vereniging vindt het wenselijk dat bedrijven binnen een chemisch cluster (zoals Moerdijk) verbondenheid met en kennis van chemie hebben. Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM), de andere buurman die wél een chemische achtergrond heeft, wist direct de juiste maatregelen te treffen via de bedrijfsbrandweer en de aanleg van een zanddam om brandende stoffen tegen te houden.
  De VNCI pleit er daarom voor dat chemieclusters zoals Moerdijk alleen chemie(gerelateerde) bedrijven huisvesten. Hierbij kan een rol weggelegd zijn voor de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, die hierbij bijvoorbeeld zou kunnen adviseren hoe het vestigingsbeleid van bedrijven op chemische clusters vormgegeven moet worden. De vereniging is daarom ook tegen de geplande opheffing van de adviesraad.

  Onderwerp: Geen informatie bij PWN waterstoring
  Thema: crisismanagement
  Datum: 08 januari 2011
  Link naar de bron

  HOOFDDORP - Waterbedrijf PWN heeft 27 december bij het urenlang wegvallen van de waterdruk in Haarlemmermeer inwoners niet geïnformeerd over de problemen. Dat zei PvdA-fractievoorzitter Tom Horn donderdag tijdens het Vragenuurtje in de gemeenteraad. "De website en het callcenter van PWN waren onbereikbaar."
  Het wegvallen van de waterdruk, waardoor vele huishoudens urenlang zonder water zaten, kwam door een stroomstoring in het pompstation in Hoofddorp. PvdA'er Horn stelde vast dat het bepaald niet de eerste keer is dat het PWN faalt in crisismanagement. De afgelopen paar jaar was de informatievoorziening bij zeker drie waterincidenten niet goed.
  Burgemeester Theo Weterings gaf toe dat de informatievoorziening vorige maand niet goed is gegaan. Hij zei een en ander bij de evaluatie van het incident met PWN te zullen bespreken.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.