Week: 51 van 19 tot en met 25 december 2010


Nieuws van Internet:
 • "Wij willen blussen, hier is de rekening"
 • Dé vraag is: Wat als?
 • Storing alarmsirenes door computerfout
 • Fusie waterschappen pakt goed uit
 • Samenwerkingsvoornemen Renswoude en Veenendaak beklonken
 • Corso en Appelpop 2010 veilig
 • Brandweer Zaanstreek-Waterland boekt voortuitgang
 • Debat over bypass zaait verwarring
 • Politie richt speciaal team op


 • Onderwerp: "Wij willen blussen, hier is de rekening"
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 21 december 2010
  Link naar de bron

  ZANDVOORT -"Om het tekort naar beneden te halen." De Zandvoortse politieke partij D66 maakt zich zorgen om het functioneren van de brandweer. Volgens raadslid Robbert De Vries zit de mogelijkheid erin dat de brandweer door een commercieel bedrijf gerund gaat worden.
  "De brandweer rukt uit en dat betekent betalen voor het bluswerk." Brandweerdiensten meteen afrekenen. Volgens D66-raadslid Robbert de Vries is dat idee aan het ontstaan. Noem het een eigen bijdrage, een heffing voor het uitpompen van je ondergelopen kelder of blussen van een uitslaande brand. Binnen de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) wordt daar over nagedacht, aldus de politicus. "Zo van: wij willen wel komen, maar hier is de rekening."
  Hardop vraagt De Vries zich af wat in Zandvoort de toekomstplannen van de brandweer zijn. "Het is heel moeilijk om daar grip op te krijgen." Dat er bezuinigd moet worden, beseft hij zich terdege: "Maar waar wil men bij de brandweer dan op bezuinigen?" Vastberaden belooft De Vries "er dieper in te gaan duiken: in de begroting staat niets in detail."
  Volgens de D66-man gaan er 'allerlei geruchten dat ze de brandweerzorg willen gaan uitbesteden'. Hij licht toe: "Er zijn een paar grote spelers in Nederland; commerciële bedrijven, zoals producenten van brandblussers, die pogingen doen de brandweerzorg aan zich te trekken."
  "Nogmaals: het zijn geruchten binnen de VRK; er zouden al gesprekken zijn over een eventuele uitbesteding." Soortgelijke verhalen zoemden al eerder rond, waarop de vakvereniging brandweer via haar internet-site woedend reageerde. "Het lijkt wel een 'charletancircus' zoals er over de brandweer gesproken wordt. Privatisering.... De architecten van deze plannen moeten oude mannen geweest zijn; kan niet anders. Anders kom je niet met dit soort achterhaalde voorstellen."
  Robbert de Vries: "Volgens de burgemeester zijn de verhalen niet waar." De afdeling Voorlichting van de Veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat "Van privatisering is geen sprake."

  Onderwerp: Dé vraag is: Wat als?
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 december 2010
  Link naar de bron

  IJSSELDELTA - Tuurlijk, het is te hopen dat al het werk uiteindelijk voor niets blijkt te zijn geweest. Het werk is van Veiligheidsregio IJsselland, de organisatie die volgens artikel 15 van de Wet Veiligheidsregio's onder het mom van veiligheidsverbetering een regionaal risicoprofiel op moet stellen voor IJsselland. 'Regionaal risicoprofiel'? Ja, een overzicht van verschillende scenario's waarop rampspoed deze regio redelijkerwijs kan treffen.
  Het verwijt dat de put gedempt wordt als het kalf al verdronken is, mag de Veiligheidsregio niet voor de voeten geworpen krijgen. En dus produceerde IJsselland afgelopen jaar een paar polsdikke rapporten. Daarin is allereerst aangegeven wat ons in deze regio aan rampen, incidenten, epidemieën en andere massale ongemakken zou kunnen overkomen: het risicobeeld. Aard en karakter van deze regio zijn daarvoor bepalend. IJsselland geldt - in een notendop - als een relatief dunbevolkt gebied, er wonen zo'n 500.000 mensen. Een groot deel kan getroffen worden door overstromingen, er is veel vee, er ligt relatief veel spoor en weg, er zijn veel buisleidingen. De regio heeft echter weer weinig probleemwijken en niet bovenmatig veel hoge gebouwen. Vervolgens - in een ander stuk, vorige week in concept vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio - wordt geïnventariseerd hoe erg die rampen kunnen zijn: het risicoprofiel. Een werkgroep met deskundigen van brandweer, politie, gemeenten en de geneeskundige hulpverlening ploos uit zestig potentiële rampen en incidenten de achttien meest waarschijnlijke uit. Voornaamste vraag: wat zijn aard, omvang en de schaal van de gevolgen van deze rampen en incidenten? Volgende vraag: wat doen we er nu al aan en wat kunnen we er in de toekomst nog aan doen? Het gaat dan om antwoorden op vragen voor de rampscenario's die het meest waarschijnlijk zijn. De informatie die alle analyses en scenario's opleveren, moeten gemeenten en betrokkenen helpen bij het maken van beleid dat de kans op ongelukken nog verder moet beperken. Dat beleid wordt komende maanden opgeschreven in een regionaal beleidsplan.

  De vijf meest reële rampscenario's
  1) Ziektegolf: grootschalige uitbraak van een infectieziekte, bijvoorbeeld griep. Dit doemscenario lijkt het dichtste bij.
  2) Overstroming: kan met IJssel, Zwartewater en Vecht in de buurt bijna hele regio treffen.
  3) Brand in dichte binnenstad: dit scenario is vooral voor Zwolle, Kampen en Deventer een optie.
  4) Verstoring drinkwatervoorziening: kan de hele regio treffen, na lek in leiding of pomp.
  5) Paniek in de menigte: bij grote mensenmassa als op Bevrijdingsfestival in Zwolle.

  Onderwerp: Storing alarmsirenes door computerfout
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 december 2010
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - De storing in de alarmsirenes de eerste maandag van deze maand zijn veroorzaakt door een fout in de kabelverbinding van het netwerk. Onderzoek heeft uitgewezen dat het signaal tussen de zender in de meldkamers en de onvanger van diverse palen landelijk in zeker vijf regio's niet is doorgekomen.
  Voor zover bekend beperkte het probleem zich in Zeeland tot Rilland en omgeving. De fout is inmiddels hersteld. De verbinding is aan een stille test onderworpen en daarbij leek alles weer in orde, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland.

  Onderwerp: Fusie waterschappen pakt goed uit
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 22 december 2010
  Link naar de bron

  In 2005 is het aantal waterschappen in Zuid-Holland teruggebracht van veertien naar vijf. De provincie heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren of de fusies het gewenste resultaat hebben gehad. De uitkomsten van het onderzoek zijn positief. De grootschaliger waterschappen blijken beter in staat om hun taken te vervullen. De vijf Zuid-Hollandse waterschappen zijn: het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandsche Delta, hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het hoogheemraadschap van Rijnland en het hoogheemraadschap van Delfland (niet gefuseerd). Het doel van de fusies was het scheppen van 'krachtige organisaties die bestuurlijk, inhoudelijk en organisatorisch de groter wordende wateropgave voor een termijn van tenminste 15 jaar aan zouden kunnen.' De conclusie van het onderzoek is dat de reorganisatie heeft geleid tot bestuurlijk en organisatorisch professionele waterschappen, die integraal verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de waterkwantiteit, de waterkwaliteit en de waterveiligheid binnen hun gebied. Het waterbeheer is op een efficiënte manier georganiseerd met relatief beperkte lasten voor burgers en bedrijven. De onderzoekers zien geen redenen voor verdere schaalvergroting. Een aanbeveling van de onderzoekers is het verbeteren van de samenwerking tussen overheden, in het bijzonder tussen de waterschappen en de provincie. Het opnieuw afbakenen van rollen en de taken is daarbij een aandachtspunt. In het voorjaar van 2011 wordt een bestuursakkoord afgesloten tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dat akkoord biedt aanknopingspunten voor een betere taakverdeling. Op korte termijn worden werkafspraken gemaakt tussen provincie en waterschappen om de samenwerking te verbeteren.

  Onderwerp: Samenwerkingsvoornemen Renswoude en Veenendaak beklonken
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 december 2010
  Link naar de bron

  Dinsdag 21 december hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van Renswoude en Veenendaal in een gezamenlijke bijeenkomst de 'Samenwerkingsovereenkomst Renswoude en Veenendaal' ondertekend. Met de ondertekening van deze overeenkomst hebben beide gemeenten een uit 2008 daterende afspraak bezegeld.
  Deze afspraak hield in dat Renswoude een beroep kan doen op Veenendaal voor de uitvoering van gemeentelijke taken die Renswoude als kleine zelfstandige gemeente in de toekomst mogelijk niet meer uit kan voeren. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de wens van de bevolking van Renswoude om bestuurlijk zelfstandig en buiten de samenvoeging met Scherpenzeel en Woudenberg te blijven. Met deze samenwerkingsovereenkomst intensiveren zij de sedert jaren gegroeide vruchtbare samenwerking.
  Renswoude is sinds eind 2007 ongewild partij in een mogelijke gemeentelijke herindeling in het Valleigebied. De gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg hebben destijds aan de betrokken provincies Gelderland en Utrecht gevraagd om de procedures in gang te zetten om te komen tot een nieuwe gemeente, bestaande uit deze drie. Het wetsvoorstel dat hier eind 2009 het resultaat van was, is door het laatste demissionaire Kabinet van CDA en ChristenUnie controversieel verklaard en niet behandeld. Momenteel ligt het nog op behandeling door de nieuwe Tweede Kamer te wachten.

  Onderwerp: Corso en Appelpop 2010 veilig
  Thema: crisismanagement
  Datum: 22 december 2010
  Link naar de bron

  TIEL - Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT komt in het rapport 'Veiligheid gewaarborgd' tot de conclusie dat het evenementenweekend in september een succes was, al blijven er nog zaken te verbeteren.
  Het bureau heeft in opdracht van de gemeente het weekend in alle aspecten gevolgd en concludeert nu dat de aanbevelingen over het algemeen goed hebben gewerkt. Opvallende adviezen waren bijvoorbeeld het afsluiten van de Waterpoort en géén Pleinpop tegelijk met Appelpop. De gemeente heeft die adviezen gevolgd en kan zich nu ook vinden in de conclusies en aanbevelingen van COT.
  Het inrichten van een tweede parkeerplaats buiten de bebouwde kom bleek een goed idee, maar aan de praktische uitvoering haperde wel wat. Zo waren bussen overvol en minder geschikt voor deze functie, moesten mensen soms wel heel lang wachten en bleek door onvoldoende aanduidingen dat sommige bezoekers werden afgezet op het verkeerde parkeerterrein. Ook op het station liep het volgens de rapporteurs niet helemaal naar wens. Op de piekuren waren perrons overvol en dat zou bij een ongeval tot vervelende gevolgen kunnen leiden. ,,Bijvoorbeeld bij te volle treinen als er een menigte op het perron achterblijft." Het bureau constateert dat het station eigenlijk te klein is voor deze toestroom en vindt goed overleg met de spoorvervoerders gewenst.
  In navolging van de adviezen bleef de Waterpoort in het corsoweekend gesloten en was er geen Pleinpop. Daarnaast moesten de terrassen op het Plein om 12.00 uur sluiten en moesten de bezoekers de gezelligheid zoeken binnen de horecabedrijven. Jan Roos, secretaris van de Horeca Vereniging Tiel, zegt daarover: ,,Het Plein is dood als je daar niets kunt, we moeten echt samen kijken wat er nog wel kan." Een groot deel van de ondernemers is ontevreden. ,,De maaltijdverstrekkers hebben goed gedraaid maar de natte horeca heeft niets gehad aan wat voorheen een topweekend was." De vereniging blijft gekant tegen het sluiten van de Waterpoort waarbij ook is gebleken dat de bewegwijzering nogal te wensen overliet.
  Roos zegt daarvan: ,,Overheden willen zich niet meer branden aan het kleinste risico en laten alles dichttimmeren, waarvoor dan allerlei deskundigen worden ingehuurd om alle risico's uit te sluiten. De horecavereniging wil graag aan tafel met de gemeente om hier over te praten en daarbij zijn dan natuurlijk de winkeliers, de organisatoren van de evenementen en de organisator van de braderie aanwezig.
  Blijft staan de slotconclusie van COT dat het evenementenweekend van september 2010 een succes was, veilig en in een goede sfeer.

  Onderwerp: Brandweer Zaanstreek-Waterland boekt voortuitgang
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 23 december 2010
  Link naar de bron

  De negen brandweerkorpsen en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hebben hun kwaliteit aantoonbaar verbeterd, dit blijkt uit onderzoek. Sinds 2008 hebben de brandweercommandanten en de regio elkaar drie keer langs de meetlat gelegd en blijkt dat er veel vooruitgang is geboekt.
  Zo houden de korpsen zich aan lokaal vastgestelde opkomsttijden en hebben zij geregeld dat voldoende brandweermensen uitrukken als het brandalarm gaat. In de brandweerwagens liggen de aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten klaar en vrijwelalle voertuigen zijn uitgerust met warmtebeeldcamera's en chemiepakken.

  Onderwerp: Debat over bypass zaait verwarring
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 23 december 2010
  Link naar de bron

  KAMPEN - Breaking news of onrustzaaierij. Dat is de kwestie waar voor- en tegenstanders van project IJsseldelta Zuid (bypass) over van mening verschillen.
  Aanleiding zijn de uitspraken van staatsecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu tijdens een bijeenkomst van de vaste kamercommissie Wonen, Wijken en Integratie op 13 december. Atsma geeft daarin aan dat hij voorlopig even wacht op een plan dat hij over een half jaar van de provincie Overijssel ontvangt, inclusief een analyse van de gevolgen daarvan voor de waterveiligheid. Vervolgens wordt er een integraal 'totaalplan' voor de hele regio, inclusief Zwartewater, balgstuw en Ketelbrug, naar de Tweede Kamer gestuurd. Kabinet en Kamer nemen vervolgens samen een besluit. "Als je nog niet exact weet wat je wilt en waar de geldstromen vandaan komen, kun je ook geen besluit nemen", aldus Atsma.
  Bypass-tegenstanders, waaronder voormalig dijkgraaf A. van Ittersum en ingenieur H. Hartong, concluderen hieruit dat de beschikbare gelden (187 miljoen) voorlopig in de ijskast verdwijnen. "Er volgt voor de regio Kampen een studie waarbij de hele waterhuishouding opnieuw wordt onderzocht", juichen ze.
  Wethouder Bert Boerman noemt dit 'een eigen interpretatie die door geen enkel feit wordt gesteund'. "Ze koppelen de verkeerde eindjes aan elkaar. Atsma heeft gezegd dat hij miljarden tekort komt voor het verhogen van de dijken in Nederland, maar het project IJsseldelta staat daar los van. Daar is het fiat al voor gegeven."
  Ook volgens een woordvoerder van het ministerie I en M is van 'een ijskast' geen sprake. "Het proces gaat gewoon door. We wachten op dit moment de plannen van de provincie af en gaan vanaf daar verder."

  Onderwerp: Politie richt speciaal team op
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 24 december 2010
  Link naar de bron

  OOSTERHOUT - Met een gespecialiseerd overvallenteam wil de politie Midden- en West-Brabant een halt toeroepen aan de vele overvallen in de regio.
  Na een daling sinds januari, liet de maand november weer een toename zien.
  Dat zei plaatsvervangend korpschef Dick Schouten gisteren tijdens een regulier veiligheidsoverleg in Oosterhout. Voortaan zal een gespecialiseerde overvallenrechercheur zijn collega's assisteren bij het onderzoek op het plaats-delict om zo de pakkans van de dader te vergroten. Het systeem van datamining zal de rechercheur daarbij van dienst zijn. Met een computermodel zijn, aan de hand van de beschikbare statistieken, alle mogelijke gegevens over overvallen en potentiële overvallers in kaart gebracht. De regionale politie werkt al op proef met dit systeem.
  Hoofdofficier Hugo Hillenaar van het OM in Breda vindt dat de rol van de regionale Veiligheidshuizen in de strijd tegen de overvallers groter moet worden. Hij benadrukte gisteren dat veel overvallers recividisten zijn en daardoor veelal bekend zijn bij de autoriteiten. Binnen de context van een Veiligheidshuis zouden de daders beter gevolgd kunnen worden, waardoor zij minder snel tot het plegen van overvallen overgaan.
  Officier van justitie Hillenaar hamerde erop dat de pakkans aanzienlijk verhoogd moet worden. "Het percentage overvallers dat wordt opgepakt schommelt nu rond de twintig en dat is echt te weinig." Het streven is om dat percentage binnen afzienbare tijd te verdubbelen. Volgens Hillenaar is het onvermijdelijk dat dit ten koste gaat van andere zaken. Als voorbeeld noemde hij ingewikkelde fraudezaken. "Dat zijn zaken die voorlopig blijven liggen."
  Tijdens het veiligheidsoverleg tussen politie, justitie en de betrokken burgemeesters uitte burgemeester Leny Poppe-de Looff van Zundert stevige kritiek op het Openbaar Ministerie. Zij voelt zich in de kou staan omdat politie en justitie geen werk meer zouden maken van de golf overvallen die de gemeente een tijdje terug overspoelde. De burgemeester zei dat de gemeente zelf veel geld heeft geïnvesteerd in de aanpak van de problemen in Zundert. De zorg onder de lokale bevolking is volgens haar groot. "Hoe moet ik het aan de mensen uitleggen dat de politie het onderzoek op een laag pitje heeft gezet? Hoe kan ik dit verantwoorden in mijn gemeenteraad?" De burgemeester kan het streven van Hillenaar om de pakkans van overvallers te vergroten niet rijmen met de ervaringen in haar eigen gemeente.
  Hillenaar bestreed dat het OM geen aandacht meer zou hebben voor de Zundertse overvallen. Volgens hem worden deze niet vergeten, maar is het slechts wachten op een opening in het onderzoek.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.