Week:50 van 12 tot en met 18 december 2010


Nieuws van Internet:
 • Coördinator aan de slag met overlast door groepen jongeren
 • Einde dreigt voor duikteam
 • Veel te weinig geld voor dijken
 • Actualisering bestuurlijke netwerkkaarten
 • Groot deel jeugdbeleid werkt
 • Acties tegen banenverlies Rijksoverheid in Zeeland
 • Gemeente blijft brandweervrijwilligers werven
 • Grote veranderingen op komst bij de brandweer
 • Begin het nieuwe jaar zonder kater
 • Crisiscommunicatieraamwerk is handige beslisboom bij crisis
 • Convenant voor inzet huisartsen bij calamiteiten
 • Vraagtekens bij plan nationale politie
 • Brandweer op zoek naar alternatieven
 • Vingertik voor VRK en toch geld toe
 • Doek valt voor duikteam Borculo
 • Voorstellen Taskforce Waterveiligheid te beperkt


 • Onderwerp: Coördinator aan de slag met overlast door groepen jongeren
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 13 december 2010
  Link naar de bron

  ARNHEM - Een jeugdcoördinator gaat zich twee jaar lang fulltime bezighouden met groepen jongeren die in Arnhem ernstige overlast veroorzaken. De coördinator komt van de politie en gaat vanuit het Arnhemse veiligheidshuis zorgen voor betere samenwerking tussen alle betrokken organisaties. Uit een inventarisatie van probleemjongeren, door het Arnhemse onderzoeksbureau Beke, bleek begin dit jaar dat Arnhem negentien groepen jongeren telt die problemen veroorzaken. Veertien groepen zijn hinderlijk, twee geven ernstiger overlast en drie zijn crimineel, zo leerde het onderzoek dat in februari naar buiten kwam. De jeugdcoördinator moet voor de aanpak van deze groepen zorgen door alle partijen die met jeugdoverlast te maken hebben op één lijn te krijgen. Het gaat onder meer om justitie, politie, gemeente, welzijnsorganisatie Rijnstad en opbouwwerkers van Pactum.

  Onderwerp: Einde dreigt voor duikteam
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 14 december 2010
  Link naar de bron

  GENDRINGEN - Het regionale duikteam van de brandweer in Gendringen maakt zich zorgen over zijn voortbestaan.
  Er dreigt opheffing voor de duikteams in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Donderdag valt de beslissing.
  Alle gemeenten in de veiligheidsregio, van Harderwijk tot Winterswijk, dragen gezamenlijk bij aan de kosten van de in totaal zes regionale duikteams. Twee daarvan zijn gestationeerd in de Achterhoek, in Gendringen en Borculo.
  De veiligheidsregio stelt dat de duikteams relatief duur zijn. Het duikteam in Gendringen kost jaarlijks 40.000 euro. Er moet veel geïnvesteerd worden in het opleiden en oefenen, ook om dodelijke ongevallen onder duikers te voorkomen. Daarnaast zou het aantal uitrukken de laatste jaren laag zijn. Ook komen regionale duikteams vanwege de lange aanrijtijden vrijwel altijd te laat om nog levensreddende handelingen te verrichten. Ze worden in de praktijk vooral ingezet om slachtoffers te bergen.

  Onderwerp: Veel te weinig geld voor dijken
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 14 december 2010
  Link naar de bron

  DEN HAAG - Het Rijk komt de komende tien jaar miljarden euro's tekort om alle ambities op het gebied van waterveiligheid te realiseren.
  Dat heeft staatssecretaris Atsma (Water) maandag in een debat toegegeven aan een bezorgde Tweede Kamer.
  Onder meer ChristenUnie en SGP kaartten het dreigende tekort aan. Atsma zei hun dat hij de komende tijd de financiële consequenties van alle plannen en ambities op een rijtje wil zetten, zodat duidelijk is om hoeveel geld het gaat en welke keuzes er moeten worden gemaakt. Het duurt echter nog wel tot het voorjaar voordat de rekensommen zijn gemaakt.
  Uit de losse pols kon de staatssecretaris alvast wel aangeven dat het tekort voor de periode tot 2020 "eerder in de richting van enkele miljarden euro's dan enkele honderden miljoenen euro's" gaat.
  Atsma erkende dat de situatie hem ook zorgen baart, hoewel nog niet alle feiten boven tafel zijn. Extra geld komt wat hem betreft behalve van de rijksoverheid ook van lagere overheden en mogelijk van samenwerking met het bedrijfsleven.
  Veel waterveiligheidsprojecten lopen rond 2014 en 2015 af. Met ingang van 2020 zijn ook afspraken gemaakt om een miljard per jaar in het zogenoemde Deltafonds te storten. Voor de tussenliggende periode echter is bijna niets geregeld. Zo is voor de geplande vernieuwing van de Afsluitdijk slechts de helft van het benodigde bedrag gereserveerd.
  SGP'er Dijkgraaf sprak zijn twijfels uit over nut, toekomstvastheid en veiligheid van de voorgestelde bypass in de IJssel bij Kampen. "Ik vraag de staatssecretaris samen met de betrokken overheden nog eens goed te kijken naar het financiële plaatje", aldus Dijkgraaf. "Is het niet verstandig om een stap terug te doen en te kiezen voor het eenvoudige referentiealternatief?"
  Enkele oppositiepartijen trokken in het debat fel van leer tegen Atsma omdat het kabinet de Haringvlietsluizen voorlopig nog gesloten wil houden. Tien jaar geleden werd nog besloten de sluizen op een kier te zetten, waardoor ter plekke een natuurlijker overgang zou komen van zout naar zoet water. Ook zouden daardoor meer vissoorten tot in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland kunnen komen. Die landen hebben al tal van aanpassingen gedaan aan hun rivieren om het vissen mogelijk te maken stroomopwaarts te zwemmen.
  Atsma gaat met hen overleggen over eventuele alternatieven voor het openzetten van de Haringvlietsluizen.

  Onderwerp: Actualisering bestuurlijke netwerkkaarten
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 14 december 2010
  Link naar de bron

  Zoveel crises, zoveel partijen. Of het om de uitbraak van dierziekten gaat, een dijkdoorbraak of een infectieziekteuitbraak, tal van partijen binnen de overheid pakken bij crises hun rol. Om de onderlinge verhoudingen inzichtelijk te maken, heeft de provincie Noord-Holland met de provincie Zuid-Holland en de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid twee jaar geleden een set bestuurlijke netwerkkaarten ontwikkeld.
  Inmiddels is ook provincie Flevoland aangehaakt en zijn de kaarten geactualiseerd. Dat was niet alleen nodig vanwege de in werking treding van de Wet Veiligheidsregio's op 1 oktober jl., maar ook omdat de namen van diverse betrokken ministeries zijn veranderd. Waar vroeger de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een belangrijke rol in de crisisbeheersing vervulde, is die rol grotendeels verschoven naar de minister van Veiligheid en Justitie.
  Een toelichting op de nieuwe kaarten is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. Daar zijn, net als hieronder, ook de kaarten zelf te downloaden. Een aanrader voor iedereen die zich in de voorbereiding op crises ervan wil vergewissen dat geen enkele partij over het hoofd wordt gezien.

  Onderwerp: Groot deel jeugdbeleid werkt
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 15 december 2010
  Link naar de bron

  TIEL - Uit een tussenevaluatie blijkt dat veel doelstellingen uit het in 2008 vastgestelde jeugdbeleid worden gerealiseerd. Het rapport benoemd ondermeer de oprichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het schoolmaatschappelijk werk en het preventieve gezondheidsonderzoek op de scholen.
  Ook het alcoholgebruik en rookgedrag onder jongeren is aangepakt. Er zijn speelvoorzieningen gekomen voor kinderen onder de 12 jaar en voorzieningen voor iets oudere kinderen. Voor de aanpak van veelplegers blijkt het Veiligheidshuis goed te werken en de bevordering van participatie in sport en cultuur krijgt vorm. ,,De meeste dingen lopen naar wens maar er kunnen nog dingen beter", zegt Wethouder Ruud Vermeulen.
  Zo wil het samengaan van de jeugdgezondheidszorg voor jonge kinderen en de wat oudere jeugd nog niet lukken. ,,Dit is een zaak van de Regio Rivierenland en staat nog niet op de agenda", stellen de rapporteurs. In het rapport wordt het buurtvaderproject 'prachtouders' als positief beoordeeld maar de wethouder wil daar op terugkomen. ,,Daar komen kritische geluiden over en ik wil daarover een nieuw verslag", zegt hij.
  Het stoort hem nog steeds dat de vorige gemeenteraad opdracht gaf om de opvang aan de Papesteeg te sluiten zonder alternatief. ,,Wij hebben die doelgroep uit het oog verloren en ik vindt het storend dat er zo gemakkelijk negatief naar die jeugd wordt gekeken." Hij meent dan ook dat de politiek nu maar het initiatief moet nemen.

  Onderwerp: Acties tegen banenverlies Rijksoverheid in Zeeland
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 december 2010
  Link naar de bron

  MIDDELBURG - De ondernemingsraden van de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de rechtbank, de belastingdienst, het waterschap en de Veiligheidsregio in Zeeland uiten in een gezamenlijke brief hun onvrede over het personeelsbeleid van de Rijksoverheid.
  Het vertegenwoordigend overleg constateert dat de provincie op dit gebied steeds meer werkgelegenheid verliest en daar geen alternatieven voor terugkrijgt.
  De brief, die vandaag 'als duidelijk signaal' wordt verstuurd, is gericht aan de ministers van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken, Financiën en aan de Tweede Kamer. De ondernemingsraden vinden dat meer rekening moet worden gehouden met een spreiding van overheidstaken en willen daarover een gesprek aangaan met 'Den Haag'.
  Aanleiding voor de brandbrief is het besluit tot opheffing van een zelfstandig Zeeuws politiekorps en de vorming van een nationaal korps. Het centraliseren van beheerstaken kost de provincie naar verwachting 150 tot 200 arbeidsplaatsen. Ook een aantal kantoorfuncties van het OM en de rechtbank worden buiten de provincie geplaatst. De veiligheidsregio, het waterschap en de belastingdienst hebben de brief 'uit voorzorg' mede-ondertekend.

  Onderwerp: Gemeente blijft brandweervrijwilligers werven
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 december 2010
  Link naar de bron

  Gemeente Westland blijft vrijwilligers voor de brandweer werven. Dat blijkt uit antwoorden die het college geeft op vragen van de LPF Westland. Deze partij had vragen gesteld over onrust onder de Westlandse spuitgasten, die ontstaan zou zijn na de presentatie van de uitgangspunten van het 'materieel en personeelsspreidingsplan' (MPSP) van de Veiligheidsregio Haaglande (VRH).
  Op 1 januari jongstleden is de Westlandse brandweer onderdeel geworden van de Veiligheidsregio Haaglanden, één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Deze organisatie omvat brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de gemeenschappelijke meldkamer voor de regio Haaglanden.
  Het college begrijpt de onrust van de brandweermensen, maar stelt ook gerust. Na de in werking treding van de VRH zijn de aanrijtijden in de regio niet veranderd en voldoen deze nog steeds aan de norm. Wel sluit de gemeente niet uit dat er mogelijk materiaal en/of voertuigen richting Den Haag gaat. Of dit daadwerkelijk gebeurt en zo ja, om hoeveel materiaal het gaat, wordt pas bekend als het materieel en personeelsspreidingsplan compleet is.
  Ondanks de onrust bij de Westlandse brandweerkorpsen, zijn bij gemeente Westland geen gevallen bekend van vrijwillige brandweermensen die het bijltje er bij neergelegd hebben. Daarnaast blijft de gemeente nieuwe vrijwilligers werven. "Behoud en continuïteit van het vrijwilligersbestanddeel is een taak van de brandweer. Er is niet alleen veel beleid bepaald, maar ook in uitvoering genomen om vrijwilligers te vinden, te binden en te boeien voor een functie bij de brandweer. Dat beleid wordt binnen het verband van de Veiligheidsregio Haaglanden onverminderd voortgezet", aldus het college.

  Onderwerp: Grote veranderingen op komst bij de brandweer
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 16 december 2010
  Link naar de bron

  De brandweer in Noord-Limburg gaat zich steeds meer richten op het voorkomen van brand en het verhogen van de brandveiligheid. In de Visie Brandweerzorg 2011-2015 komt de Veiligheidsregio Limburg-Noord met een nieuw bedrijfsmodel voor de brandweer, volgens de landelijke visie 'de brandweer over morgen'. Uit onderzoek blijkt dat de huidige brandweer, zowel landelijk als ook in deze regio, onvoldoende aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen en toekomstbeelden.
  Tot nu toe richtte de brandweer zich vooral op het bestrijden van incidenten. Deze werkwijze zorgde ervoor dat de kosten alsmaar stijgen, terwijl het resultaat nihil is. Immers het aantal branden daalt niet, het aantal gewonden en doden bij brand evenmin en het schadebedrag neemt zelfs jaarlijks toe. In het nieuwe bedrijfsmodel richt de brandweer zich vooral op het verkleinen van de kans dat er brand ontstaat. Burgers, instellingen en bedrijven moeten zich meer bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid. Ze kunnen zelf meer doen voor hun veiligheid en daardoor risico's verkleinen. Als over enkele jaren een hogere brandveiligheid is bereikt, kan de brandweer zich ook latere opkomsttijden permitteren. In het landelijk gebied zal de opkomsttijd vijftien minuten zijn, in de steden tien minuten.
  Bij het uitrukken gaat de brandweer vaker snelle interventievoertuigen inzetten, die door twee brandweermensen worden bemand. Uit proeven blijkt dat inzet van deze voertuigen in 80 procent van de incidenten meer dan voldoende is. Voor het grootschalig optreden kan het aantal brandweercompagnieën in deze regio worden teruggebracht van twee naar een. Het aantal grote tankautospuiten kan naar verwachting met tien wagens worden verminderd. Nieuw is ook het vormen van teams van specialisten, die worden 'ingevlogen' bij incidenten. Dit gebeurt bijvoorbeeld al met de inzet van de EOD bij de vondst van explosieven. Het brandweerpersoneel krijgt in de nieuwe visie andere taken. De verschuiving van incidentbestrijding naar risicobeheersing vraagt andere kennis, kunde en attitude van brandweermensen. Door de inzet van snelle interventievoertuigen zijn er minder vrijwilligers nodig. Terwijl er nieuwe vrijwilligers gevonden moeten worden voor het vergroten van de brandveiligheid. Bijvoorbeeld mensen die vreemde talen spreken en lessen en informatieavonden kunnen verzorgen.
  Door de ruimere normen en andere werkwijze overlappen de inzetgebieden van de brandweerposten elkaar. Dit leidt tot een samenvoeging of sluiting van posten. In Noord- en Midden-Limburg zullen voor 2015 acht kleinere kazernes verdwijnen. De namen van Baarlo, Maasbree en Roggel zijn al genoemd. Het besluit wordt door de gemeenten zelf genomen. De gemeente Venray beschikt over één kazerne, aan de Acaciastraat op bedrijventerrein De Brier. De brandweerpost van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum staat in Meerlo, op het grondgebied van Horst aan de Maas.
  De nieuwe opzet leidt in de eerste jaren nog niet tot een kostenbesparing, omdat extra uitgaven nodig zijn om de organisatiewijzigingen door te voeren. Het verwachte effect van de visie Brandweerzorg 2011-2015 is dat de kwaliteit van de brandweerzorg toeneemt en dat het aantal branden en incidenten afneemt. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord neemt begin 2011 een definitief besluit, nadat eerst alle betrokken gemeenteraden hun mening over de visie hebben gegeven.

  Onderwerp: Begin het nieuwe jaar zonder kater
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 16 december 2010
  Link naar de bron

  FRYSLAN - De campagne 'Oud en Nieuw is pas echt vet als je een beetje oplet' is ontstaan uit de samenwerking van de verschillende partners rondom de jaarwisseling: het grootste evenement in Fryslân. Vanuit die samenwerking plaatst het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) woensdag 15 december en donderdag 16 december in het kader van deze campagne mottoborden. Op deze in totaal 70 borden staat de tekst 'Oud en Nieuw zonder Kater'. Weggebruikers zien tot het begin van 2011 dit motto langs de Friese provinciale wegen.
  Het ROF en de politie Fryslân willen zo rond de komende feestdagen en de jaarwisseling aandacht vragen voor de gevolgen van alcoholgebruik in combinatie met autorijden. Wees voorbereid: regel een 100% BOB. Ook tijdens de jaarwisseling. Dat levert je dan geen kater op in de zin van een ongeluk, een boete of onveilig rijgedrag. Het nieuwe jaar wil je ook niet beginnen door in aanraking te komen met justitie. Wanneer je iets vernielt, of iemand mishandelt dan voelen de gevolgen ook als een kater.
  Op de borden wordt verwezen naar de website van Veiligheidshuis Fryslân. Daar is meer te vinden over de aanpak naar de jaarwisseling door diverse instanties.www.veiligheidshuisfryslan.nl

  Onderwerp: Crisiscommunicatieraamwerk is handige beslisboom bij crisis
  Thema: crisisplan
  Datum: 16 december 2010
  Link naar de bron

  Ondernemingen kunnen zich met hulp van een crisiscommunicatieraamwerk voorbereiden op het voorkomen van schade als gevolg van een niet-adequate communicatie bij een merkcrisis. Het raamwerk geeft aan wanneer specifieke communicatiestrategieën gebruikt moeten worden om merken te helpen de crisis te doorstaan, en het vertrouwen en merkimago onder consumenten te herstellen.
  Een crisissituatie moet langs drie dimensies beoordeeld worden: Is de beschuldiging waar? Is de crisis ernstig? Identificeren klanten zich met het merk? Zijn de antwoorden op die kernvragen over de situatie bekend, dan kunnen managers de juiste communicatieaanpak bepalen. Het raamwerk vat de beslisboom samen die de basis vormt. De benaderingen kunnen het beste in verschillende synergetische combinaties gebruikt worden. Het keuzemenu om te komen tot een beperking van de percepties van merkverantwoordelijk, merkintentionaliteit en herhaling bestaat uit interventies zoals schoon schip maken, de halo oppoetsen, `niet alleen ik` en inenting.
  Andere tactieken zijn om de beschuldiging te weerleggen, ontkennen en de beschuldiger belasteren. Vuistregel blijft dat snel reageren noodzakelijk is om escalatie te voorkomen. En er moet altijd een gedetailleerd crisisplan klaarliggen.

  Onderwerp: Convenant voor inzet huisartsen bij calamiteiten
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 december 2010
  Link naar de bron

  Zwolle - Op donderdag 16 december heeft Veiligheidsregio IJsselland voor het onderdeel geneeskundige hulpverlening (GHOR) een convenant afgesloten met Zorgfacet. Met dit convenant maken de partijen afspraken over de inzet van huisartsen bij rampen en calamiteiten. Namens de Veiligheidsregio tekende de voorzitter, burgemeester H.J. Meijer van Zwolle. Namens Zorgfacet zette Mw. D. Husselman haar handtekening.
  De afspraken gaan specifiek over situaties waar grote aantallen mensen geëvacueerd en opgevangen moeten worden in bijvoorbeeld een sporthal. Dan is het verstandig om één of meerdere huisartsen aanwezig of oproepbaar te hebben. Maar ook bij kleinere incidenten kan dat al zo zijn. Bijvoorbeeld wanneer een groep mensen door winterse omstandigheden noodgedwongen op een geïmproviseerde plek moet overnachten. Met Zorgfacet zijn daar nu afspraken over gemaakt.
  Zorgfacet is een dochterorganisatie van de Stichting Dienstenstructuur Huisartsen IJssel-Vecht/Flevoland (SDH) en werkt nauw met hen samen. De SDH zorgt ook nu al voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden. De GHOR is het onderdeel van de Veiligheidsregio dat ervoor zorgt dat ook bij rampen en calamiteiten de medische hulpverlening goed blijft verlopen.

  Onderwerp: Vraagtekens bij plan nationale politie
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 december 2010
  Link naar de bron

  ALMERE/VINCENT SCHOT - Minder ruimte voor lokaal maatwerk door de politie. Hiervoor vreest Annemarie Jorritsma als er een nationale politie komt. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie presenteerde dinsdag zijn plannen hiervoor. ,,De politie moet zich dan immers nadrukkelijker richten op nationale prioriteiten'', aldus de korpsbeheerder.
  Volgens Jorritsma kan de politie alleen effectief worden ingezet als er op regionaal niveau wordt bepaald waar en hoeveel agenten ingezet worden. ,,Dit vraagt om een vraaggestuurde aanpak, waar het wetsvoorstel van de minister juist uitgaat van een top-down-benadering. Hij bepaalt hoeveel politiecapaciteit elke regio krijgt om nationale prioriteiten uit te voeren. Een burgemeester dreigt daardoor bij de inzet van politie geen rekening te kunnen houden met hetgeen er in zijn gemeente speelt.'' Jorritsma vreest ook dat de plannen ten koste gaan van de regionaal georganiseerde Veiligheidsregio.
  Juist op het niveau van dit samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen zouden burgemeesters volgens haar afspraken met elkaar moeten kunnen maken over bijvoorbeeld politie-inzet, de politiesterkte en openingstijden van politiebureaus. Minder bureauwerk, meer blauw op straat. Daarin voorziet zijn plan, vertelde Opstelten.
  Is dit ook zo? ,,Het valt niet uit te sluiten dat de overhead en bureaucratie zal toenemen. Vanuit het ministerie wil men de regionale onderdelen natuurlijk goed kunnen aansturen en daarvoor heb je ambtenaren nodig. Ook zullen de regio's verantwoording af moeten leggen aan het ministerie en ook hiervoor heb je ambtenaren nodig'', aldus Jorritsma. Het aantal politieregio's wordt door de minister teruggebracht van 25 naar tien. Flevoland gaat deel uitmaken van de regio Midden Nederland.
  De geplande fusie met Politie Gooi en Vechtstreek komt echter niet in gevaar.

  Onderwerp: Brandweer op zoek naar alternatieven
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 december 2010
  Link naar de bron

  EINDHOVEN - Brandweerlieden van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gaan samen met de collega's in Zuid- en Noord-Limburg werken aan een alternatief plan voor de opgelegde bezuinigingen.
  Het door de gemeente Eindhoven en Veiligheidsregio-directeur Jac Rooijmans plan om in het kader van de bezuinigingen de 24-uursdiensten af te schaffen, ziet het brandweerpersoneel absoluut niet zitten, zo bleek donderdagavond tijdens een ingelaste bijeenkomst in de Eindhovense brandweerkazerne.
  Volgens bestuurder Gian Kerstges van vakbond Abvakabo FNV is de dreigende bezuiniging in Eindhoven deels vergelijkbaar met plannen voor bezuinigingen in Zuid- en Noord-Limburg. "Daar speelt het probleem al vele maanden, tot aan rechtszaken aan toe. Het verschil is dat hier in Eindhoven al van tevoren is besloten hoeveel de bezuiniging moet opleveren." Volgens Kerstges probeert de overheid de bezuinigingsmaatregelen landelijk door te voeren. "En als dat om te beginnen bij één korps lukt, schept dat een precedent."

  Onderwerp: Vingertik voor VRK en toch geld toe
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 17 december 2010
  Link naar de bron

  ZANDVOORT - De gemeenteraad oordeelt mild over het miljoenenverlies van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Dit in tegenstelling tot de gemeenteraad van mededeelnemer Heemstede. Op de raadsvergadering van 14 december 2010 beperkten de politici van de badplaats zich tot heffen van een waarschuwende vinger. Een gebaar dat de belastingbetaler extra geld gaat kosten: voor 2010 een bedrag van €63.200 voor de Zandvoortse burger.
  'Ontwerpbegroting 2011 Veiligheidsregio Kennemerland'. Het bespreekpunt zou bijna als hamerstuk worden afgedaan. Zo oordeelt de hele gemeenteraad, behalve D66. Die fractie stelt zich in de gemeenteraadsvergadering kritisch op. D66-raadslid Robbert de Vries: "De voorgestelde maatregelen zijn uiterst minimaal."
  De gemeenteraad neemt het miljoenenverlies. "We staan met de rug tegen de muur," zo luidt de algemene mening. Volgens Gemeente Belangen Zandvoort (GBZ) zijn er tal van redenen voor het ontstaan van het nadelig saldo. "Zo waren er een boel systemen die op elkaar zouden moeten aansluiten." Ook het management heeft steken laten vallen, vindt de raad. "Veiligheid wordt nu eenmaal duurder," redeneert GBZ-raadslid Astrid van der Veld. "Je moet met de VRK wel verder. Hun grote kracht is de opschaling, de samenwerking tussen de diensten in de regio."
  Uiteindelijk wordt het collegevoorstel aangenomen om "de gevraagde verhoging voor 2011 te honoreren". Tegelijk dringt de gemeente bij het VRK op aan dat "moet worden gewerkt aan het bouwen aan vertrouwen door afspraken na te komen." Naast een corrigerende brief ontvangt de veiligheidsregio van de gemeente Zandvoort voor 2011 zo'n 100duizend euro.

  Onderwerp: Doek valt voor duikteam Borculo
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 18 december 2010
  Link naar de bron

  BORCULO - Het duikteam van de brandweer in Borculo wordt opgeheven. Het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland vindt dat duiken geen taak meer voor is voor de brandweer in de Achterhoek en de rest van de regio. De brandweer moet voortaan gaan inzetten op 'oppervlakte- en grijpredding'.
  Clustercommandant Hilbrand Meijer van de Brandweer Achterhoek Oost heeft donderdagavond op een 'emotionele bijeenkomst' de duikers ingelicht. "Ik begrijp de emoties, want ik ben zelf ook jaren duiker geweest, maar ik begrijp het besluit van het bestuur ook."
  Uit onderzoek blijkt dat er de afgelopen decennia meer duikers zijn omgekomen dan er levens zijn gered. Vanwege de lange aanrijtijden komen duikers vaak te laat om nog levensreddende handelingen te kunnen verrichten. Bovendien worden er steeds strengere opleidings- en veiligheidseisen aan de duikers gesteld en kost het in stand houden van duikploegen steeds meer geld.
  In januari gaat Meijer bekijken op welke brandweerposten tankautospuiten extra materiaal krijgen voor de 'oppervlakte- en grijpredding'.

  Onderwerp: Voorstellen Taskforce Waterveiligheid te beperkt
  Thema: waterveiligheid
  Datum: 18 december 2010
  Link naar de bron

  Provincies kunnen zich vinden in de analyse van de Taskforce Ten Heuvelhof over het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), maar vinden de voorstellen te beperkt. De taskforce stelt dat het gebrek aan efficiencyprikkels in het programma en de grote tijdsdruk bij het opstellen van verbetermaatregelen belangrijke oorzaken zijn van de huidige overschrijdingen in het HWBP. Zij adviseert het huidige wettelijke systeem te herzien en de waterschappen mee te laten betalen. De provincies, in hun rol als toezichthouder op de waterschappen én de primaire waterkeringen, vinden de financiering van de primaire keringen een zaak van nationaal belang, waarin het rijk ook haar financiële verantwoordelijkheid moet nemen.
  Namens de koepelorganisatie van de provincies, IPO, stelt gedeputeerde Harry Keereweer: "Regionale middelen mogen niet worden afgeroomd voor het verwezenlijken van het nationale doel om dijken en duinen aan te pakken die niet meer aan de waterveiligheidsnormen voldoen. Wij zien meer in het maken van prestatie- en resultaatsafspraken tussen waterschappen en het rijk om het programma beheersbaar te houden". Bovendien komt bij cofinanciering door de waterschappen de nationale solidariteit rond waterveiligheid in het geding. Financiering vanuit de waterschappen zal ten koste gaan van de delen van het land met relatief weinig inwoners en veel dijken.
  In plaats van het afschuiven van de rekening bepleiten de provincies een herziening van de toets- en investeringsmethode. De uitslag van de huidige zesjaarlijkse toets van de waterkeringen is te zwart-wit: een dijk voldoet of voldoet niet. Deze methode geeft een verkeerd beeld, wanneer een kering wordt afgekeurd is er namelijk zelden sprake van een acuut veiligheidsprobleem.
  De provincies pleiten voor het toepassen van een risicobenadering met een verfijnder toetsingssysteem dat recht doet aan de werkelijke toestand van een kering. Wanneer elke kering een rapportcijfer voor de veiligheid krijgt en de gevolgen van een mogelijke doorbraak in beeld zijn gebracht, worden risico gestuurde investeringen mogelijk. Voor elke geïnvesteerde euro kan dan maximale veiligheid worden geboden. Dit zal op termijn tot veel besparingen kunnen leiden.
  Provincies wijzen daarnaast op het belang van gedegen integrale planvorming bij het nemen van verbetermaatregelen. Zij betreuren het dat in het advies van de Taskforce hier nauwelijks aandacht aan geschonken wordt. Juist die programma's waar een integrale aanpak centraal stond (Deltaplan Grote Rivieren, Ruimte voor de Rivier) zijn succesvol gebleken. De diverse commissies die in het verleden over de aanpak van dijkverbeteringen geadviseerd hebben (o.a. de commissie Boertien) hebben het belang van integrale aanpak altijd onderstreept. De provincies zullen ook in de toekomst hier hun rol als ruimtelijke regisseur blijven oppakken.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.