Week 49: van 5 tot en met 11 december 2010


Nieuws van Internet:
 • Luchtalarm Beuningen en Weurt kapot
 • Velzen verkeert in financieel gevaar
 • Tweede Kamer wil regionale brandweer verplicht stellen
 • PvdA bepleit meldpunt slachtoffers pooierboys
 • Overheid moet stoppen met 100 % zekerheid
 • Onderzoek naar bouw nieuwe kerncentrales in Sloegebied
 • 'Name and Shame' om veiligheidsregio veiliger te maken
 • Vooraf werken aan wijsheid achteraf
 • Landelijk steunpunt externe veiligheid
 • Gemeente Ede wil permanent toezicht camerabeelden
 • Veiligheidsregio: bezetting kazernes nauwelijks punt van zorg
 • Breda verkoopt brandweerboedel voor 3 miljoen
 • Politie geeft meldingen van huiselijk geweld door
 • Educatiecentrum Brandpreventie


 • Onderwerp: Luchtalarm Beuningen en Weurt kapot
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 december 2010
  Link naar de bron

  BEUNINGEN - Het luchtalarm in de gemeente Beuningen werkt niet. Dat is maandag om 12 uur gebleken bij de maandelijkse test. De acht palen in de dorpen Weurt, Beuningen, Winssen en Ewijk gaven helemaal geen signaal. De gemeente Beuningen, de brandweer, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en het bedrijf Siemens hebben alarm geslagen nadat bleek dat de zogeheten WAS (waarschuwing en alarmeringssysteeem)-palen geen sjoege gaven. Burgers meldden het uitblijven van het maandelijkse proefalarm onder andere aan de gemeente. Uitgezocht wordt nu waardoor de hapering kan ontstaan. Mogelijk speelt de aansturing vanuit de mast in Hernen een rol of is toch de vorst de boosdoener. Bij de zeer grote brand die enkele weken geleden in Weurt woedde bij vleesfabriek Henri van de Bilt in Weurt werd de signalering ook ingezet. Veel inwoners beklaagden zich toen dat ze het alarm niet konden horen.

  Onderwerp: Velzen verkeert in financieel gevaar
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 06 december 2010
  Link naar de bron

  VELSEN - Velsen verkeert sinds deze week in financieel gevaar. Christenunie-raadslid Frits Korf heeft daarover aan de bel getrokken bij de gemeenteraad. Niet alleen de raad, maar ook het college van B en W hebben hem gelijk gegeven. Het zogenaamde weerstandsvermogen van de gemeente, een reserve om tegenvallers op te vangen, is door de ondergrens gezakt. Er moet, heeft de gemeenteraad bepaald, minimaal 16,2 miljoen euro achter de hand zijn. Er is echter nog maar 15,8 miljoen. De gemeenteraad heeft deze week besloten 250.000 euro uit de reserves te halen om het Velsense deel van de tekorten bij de Veiligheidsregio Kennemerland (brandweer en ambulancedienst). Eerder werd er al 1,6 miljoen uit de algemene reserve gehaald om het eigen tekort van Velsen over 2010 te dekken.

  Onderwerp: Tweede Kamer wil regionale brandweer verplicht stellen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 07 december 2010
  Link naar de bron

  NIJMEGEN - De gemeentelijke brandweer is achterhaald. Lokale korpsen moeten zo snel mogelijk opgaan in één regionaal brandweerkorps. Net als destijds bij de politie wil de Tweede Kamer de regionale brandweer verplicht stellen. Tot nu mochten gemeenten daar vrijwillig over beslissen. Tegenstribbelen heeft geen zin meer, stelt de Nijmeegse burgemeester Thom de Graaf als voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad. "Je kunt de brandweerzorg als gemeente niet meer in je eentje blijven doen", zegt hij. Hij acht de samenleving daarvoor veel te kwetsbaar. "Kijk naar deze regio met de Waal, Betuweroute en de A15." De vrijwilligheid heeft geleid tot een versplinterde brandweerorganisatie, beaamt hij. Amsterdam, Rotterdam en Hollands-Midden beschikken over een volledige regionale brandweer. Andere veiligheidsregio's zijn nog lang niet zover, zegt De Graaf."In Gelderland-Midden - bijvoorbeeld - is Arnhem zo'n beetje de enige", zegt De Graaf. Binnen zijn eigen veiligheidsregio Gelderland-Zuid liggen nog vier van de achttien gemeenten dwars.

  Onderwerp: PvdA bepleit meldpunt slachtoffers pooierboys
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 07 december 2010
  Link naar de bron

  HOOFDDORP - De PvdA-fractie in de gemeenteraad zou het een goede zaak vinden als er in de regio Haarlemmermeer een meldpunt komt waar meisjes en jonge vrouwen terecht kunnen die het slachtoffer zijn geworden van pooierboys (ook wel loverboys genoemd). De PvdA-raadsleden Anne de Rooij en Tom Horn hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd of het dit streven wil steunen. Aanleiding voor de schriftelijke vragen van de PvdA is een recent artikel in het Haarlems Dagblad, waarin een politieman die gespecialiseerd is in de bestrijding van mensenhandel aangeeft dat pooierboys nog te vaak uit handen van justitie blijven. Ook de pleit voor een regionaal meldpunt om de daders sneller te kunnen pakken. De PvdA'ers zeggen in de brief aan B en W dat het seksueel uitbuiten van vrouwen zo hard mogelijk moet worden aangepakt. Daarom vragen de sociaal-democraten zich af of B en W zich herkennen in het beeld uit het krantenartikel dat in deze regio nog niet alles uit de kast wordt gehaald om vrouwenhandel en uitbuiting te bestrijden. De fractie meent dat hier een taak is weggelegd voor het Veiligheidshuis of voor het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin.

  Onderwerp: Overheid moet stoppen met 100 % zekerheid
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 07 december 2010
  Link naar de bron

  Bestuurders proberen veel te krampachtig maatschappelijke risico's te beperken. Ze nemen teveel maatregelen om te voorkomen dat er doden of gewonden vallen - én om te voorkomen dat ze daar later op worden afgerekend. En dat terwijl de gemiddelde burger best bereid is om een zeker risico te accepteren. Dat stelt Ira Helsloot, hoogleraar crisisbeheersing en fysieke veiligheid in een lezing die hij in Ede heeft gehouden

  Onderwerp: Onderzoek naar bouw nieuwe kerncentrales in Sloegebied
  Thema: externe veiligheid
  Datum: x
  Link naar de bron

  DEN HAAG - Advies- en ingenieursbureau Arcadis doet onderzoek naar de inpasbaarheid van twee nieuwe kerncentrales in het Sloegebied. Begin 2011 is het onderzoek klaar. Dat zei minister Maxime Verhagen (foto, Energie) vanavond in de Tweede Kamer. Bekeken wordt of beide centrales fysiek in het gebied passen en of zich problemen voordoen met koelwater en het transport van elektriciteit naar het landelijke net. Subsidies voor de bouw van nieuwe kerncentrales zal het Rijk niet geven. "De rol van de overheid zal niet anders zijn dan bij de huidige centrale", zei minister Verhagen. Garantiestelling sloot Verhagen niet uit.

  Onderwerp: 'Name and Shame' om veiligheidsregio veiliger te maken
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 dedmber 2010
  Link naar de bron

  De gemeenten in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gaan 'elkaar de maat nemen' op het gebied van de werkelijk geboden veiligheid. Gemeenten die te weinig oefenen of te lange uitruktijden van de brandweer kennen, worden aangesproken. 'Name and shame', aldus burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar, voorzitter van de veiligheidsregio. Noord-Holland-Noord kent 29 gemeenten en strekt zich uit van Castricum in het zuiden tot en met Texel in het noorden. De regio staat in de top vijf van veiligste regio's in ons land maar wil eigenlijk hogerop. 'We hebben ambities om de veiligste te worden', stelt Bruinooge. Daarvoor is het nodig dat de deelnemende gemeenten elkaar scherp houden. 'Er zijn lijsten opgesteld waaraan bijvoorbeeld de brandweer moet voldoen. Daar staan 77 punten op, variërend van uitruktijd tot oefeningen. Gemeenten die op deze punten achterblijven worden daar door de anderen op aangesproken.' De gebreken worden vervolgens openbaar gemaakt, zodat er een name and shame cultuur ontstaat. Maar is dat niet wat al te negatief? 'Nee', stelt Bruinooge vast. 'We zullen ook benoemen wat er wel goed gaat. En de gemeenten zullen elkaar te hulp komen. Kleinere gemeenten hebben bijvoorbeeld geen geld voor een grote communicatieafdeling. Bij een eventuele ramp kunnen zij dan een beroep doen op de ambtenaren van een grotere buurgemeente.' Zelf burgemeester van de grootste gemeente, is Bruinooge (CDA) niet uit op een prestigestrijd tussen de gemeentebesturen. 'Het gaat niet om welke burgemeester de beste brandweer runt, of in welke gemeente de ambulance het minst in de file staat. Het gaat om de veiligheid van onze gezamenlijke inwoners.' Maar het bestuur van de veiligheidsregio kan geen sancties treffen tegen gemeenten die achterblijven. De voorbereidingen op een ramp en het veiligheidsbeleid blijven de verantwoordelijkheid van de desbetreffende gemeente, aldus Bruinooge. Pas als er een ramp optreedt die zo bovenregionaal is dat de regiovoorzitter de leiding krijg (grip 4) kan deze ingrijpen, maar dan telt alleen nog het bestrijden, niet meer de preventie en de aanloopprocedures. Bruinooge ziet geen problemen in de hiërarchie: 'Alle gemeenten zien het belang van deze nieuwe samenwerking in. Er zitten geen rotte appelen in de mand, we zijn niet voor niets nu al een van de veiligste regio's van Nederland. En dat zullen we blijven ook, daar zullen alle colleges van B en W van harte aan meewerken'.

  Onderwerp: Vooraf werken aan wijsheid achteraf
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 08 december 2010
  Link naar de bron

  In trainingen komt regelmatig het belang van verslaglegging aan de orde. Want een goede verslaglegging en onderbouwing van de besluiten kan cruciaal zijn in de nasleep, wanneer verantwoording plaatsvindt. Onderzoekscommissies als IOOV en Onderzoeksraad voor Veiligheid willen een crisis reconstrueren en beginnen dan steevast bij de notulen van de vergaderingen. Een goed verslag scheelt zogezegd een slok op een borrel. Gisteren sprak ik op een sessie met juridisch adviseurs van Waterschappen, die een dijkgraaf bijstaan in tijden van crises. Daar bleek op een andere manier het belang van goede verslaglegging en motivering van de besluiten. Want waar de algemene kolom (gemeente, veiligheidsregio's) zich vooral druk lijken te maken over de verantwoording in de nafase, maakt de functionele kolom (waterschappen) zich ook druk over de schadevergoedingen. Een crisis in de waterkolom leidt in veel gevallen tot enorme schadebedragen. In langslepende kwesties worden nog jaren na dato rechtzaken gevoerd om besluiten die in een split second zijn genomen. Zo zijn de rechtzaken over de dijkverschuiving in Wilnis (2003) nog niet afgerond. De rechtzaak over de schadevergoeding bij de inundatie van de Tussenklappenpolder (1998) werd in 2006 afgerond. Crises in de waterkolom zijn doorgaans gedeelde smart, waar ook de Veiligheidsregio's een vinger in de pap hebben. Denk aan de casus van de Tussenklappenpolder: Eind oktober 1998 is in grote delen van de Provincie Groningen als gevolg van hevige regenval ernstige wateroverlast ontstaan.Ter voorkoming van overstromingen elders heeft een crisisberaad, waarin vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en provincie, onder voorzitterschap van de CdK, besloten de dijken rond de Tussenklappenpolder door te steken en deze polder te gebruiken als bergingsgebied. Eiser woont in de Tussenklappenpolder en als gevolg van het doorsteken van de dijken zijn zijn woning, tuin en weiland onder water komen te staan. Het moge duidelijk zijn dat de consequenties verstrekkend zijn en de schade in dergelijke gevallen niet per definitie door het Waterschap zal worden gedragen. Het is voor het regionaal beleidsteam van de Veiligheidsregio, dat het verzoek doet tot inundatie van de polder, van wezenlijk belang om het besluit goed te motiveren. Niet alleen voor de verantwoording richting de Onderzoeksraad voor Veiligheid of de eigen gemeenteraad, maar zeker ook met het oog op de latere schadeclaims die vanuit het ondergelopen gebied op de regio zullen worden afgevuurd.

  Onderwerp: Landelijk steunpunt externe veiligheid
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 08 december 2010
  Link naar de bron

  Op 7 december maakt Wim Kooijman van bureau Veiligheid tijdens het landelijk Relevant-congres de start van het landelijk steunpunt Externe Veiligheid bekend. Het steunpunt is een vervolg op het Landelijk Steunpunt BRZO en het Landelijk Steunpunt QRA, zónder de financiële steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM). Het productenpakket dat landelijk wordt aangeboden is breder. Ook producten voor de ruimtelijke ordening zijn opgenomen in de productcatalogus. Bureau Veiligheid zet daarmee, met goedkeuring van het DT, zijn deuren open voor gemeenten en provincies buíten Zuid-Holland.

  Onderwerp: Gemeente Ede wil permanent toezicht camerabeelden
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 08 december 2010
  Link naar de bron

  EDE - De gemeente Ede gaat de raad voorstellen het aantal toezichthouders fors uit te breiden. Belangrijkste doel is camerabeelden in probleemgebieden 7 dagen per week, 24 uur per dag, in de gaten te houden. De daarbij behorende extra kosten zijn niet begroot. Het plan is onderdeel van het Veiligheidsplan 2011-2014, dat dinsdag openbaar gemaakt werd.
  Bestrijding van overlast, onveiligheidsgevoelens en criminaliteit spelen een hoofdrol in het nieuwe Veiligheidsplan van de gemeente Ede. De aanpak van risicojeugd heeft hoge prioriteit. Een uitbreiding van het aantal gemeentelijk toezichthouders is nodig om toezicht een waardevolle aanvulling te laten zijn op de politietaken bij de bestrijding van overlast. Per wijk komen er vanaf 2012 veiligheidsplannen met gerichte maatregelen, meldt het plan onder meer.
  ,,Inwoners moeten zich veiliger gaan voelen", is de grote wens van burgemeester Cees van der Knaap. ,,Natuurlijk is er veel overlast. Maar dan wel op enkele specifieke plekken. In Ede op dit moment met name het Soembaplein en Rozenplein. Maar ook de wijk Rietkampen en de plaatsen Bennekom en Harskamp. Overlast van brede aard. Van hangplek tot drugsgebruik, vandalisme en het beledigen van voorbijgangers. Landelijk gezien scoort Ede helemaal niet slecht. Van de 50 grote steden in het land zitten we bij de veiligste 5. Maar we zien ook dat het aantal risicojongeren groeit. Dat willen we breed, en wijkgericht aanpakken. Voordat die steen door de ruit gaat, moeten we de dader al op de korrel hebben. Gelukkig zijn we gezegend met het Veiligheidshuis. Dat voorkomt dat iedereen met hetzelfde bezig is."
  Naast de sociale veiligheid is ook de fysieke veiligheid een belangrijk onderwerp in het Veiligheidsplan. Het gaat dan om brandweerzorg, rampbestrijding en crisisbeheersing.
  Het vorige college heeft een aanzet gegeven om met intensief veiligheidsbeleid overlast en criminaliteit terug te dringen. Dat dit succes gehad heeft, blijkt onder meer uit de cijfers van de Veiligheidsmonitor 2009. Bewoners voelen zich over het algemeen veilig en ondervinden minder overlast dan in 2007.

  Onderwerp: Veiligheidsregio: bezetting kazernes nauwelijks punt van zorg
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 december 2010
  Link naar de bron

  OOSTERHOUT - Het terugdringen van het aantal meldingen van loos alarm kan een effectief middel zijn om te bezuinigen binnen het brandweerkorps. Dat zei Nico van Mourik, directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dinsdag tijdens een informatieavond over veiligheid voor de Oosterhoutse gemeenteraad. De raad neemt volgende week een besluit over vaststelling van het meerjarenplan integrale veiligheid.
  Van Mourik: "96 procent van de circa 5.800 automatische oproepen die we jaarlijks ontvangen, is loos alarm. Dat aantal verminderen betekent minder uitrukken en dat betekent minder uurvergoedingen die we aan de vrijwilligers moeten uitkeren. Vrijwilligers ontvangen tussen de 3.000 en 5.000 euro vergoeding per jaar. Dat is geen vetpot, maar het is ook niet helemaal liefdewerk oud papier."
  Cees Noltee (Groen Brabant) vroeg vooral de vrijwilligers te blijven stimuleren om betrokken te blijven bij het werk van de brandweer. Her en der zijn regelmatig noodkreten te horen over vertrekkende brandweervrijwilligers. Onder meer in Geertruidenberg is de bezetting al jaren een punt van zorg.
  Van Mourik schetste echter een minder alarmerend beeld. "In 90 procent van de zeventig kazernes in onze regio zijn er geen problemen om vrijwilligers te vinden. Het probleem is meer om mensen te vinden die in de buurt van een kazerne wonen. Daarvoor moeten we vooral kijken welke rol ondernemers daarin kunnen spelen. In Moerdijk bijvoorbeeld zijn er voldoende ondernemers die kunnen optreden op het industrieterrein. Dan kun je snel en efficiënt ingrijpen als er daadwerkelijk wat gebeurt."

  Onderwerp: Breda verkoopt brandweerboedel voor 3 miljoen
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 09 december 2010
  Link naar de bron

  BREDA - De gemeente Breda gaat de roerende zaken van de brandweer Breda verkopen aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Organisatorisch was dat al een feit, nu verkoopt Breda alle onroerende zaken binnen de Bredase kazernes.
  Met de eigendomsoverdracht is een bedrag van bijna drie miljoen euro gemoeid. Dat geld gebruikt de gemeente om de financiële positie af te wikkelen van de gemeentelijke brandweer. Nu ligt alleen nog de verkoop van de kazernes nog in het verschiet.
  Met het besluit van burgemeesters en wethouders van Breda wordt de Veiligheidsregio eigendom van al die roerende zaken. Er verandert dan op zich weinig omdat alle roerende zaken, als brandweerauto's, zich al in de kazernes bevinden.
  De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een samenwerking tussen de 26 gemeenten en de hulpdiensten.

  Onderwerp: Politie geeft meldingen van huiselijk geweld door
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 09 december 2010
  Link naar de bron

  De politie Zaanstreek-Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland hebben een convenant afgesloten waarin is vastgelegd dat het Steunpunt Huiselijk Geweld van de GGD op de hoogte wordt gebracht wanneer de politie een melding van huiselijk geweld ontvangt.
  Deze melding kan rechtstreeks door de politie bij het Steunpunt worden aangeleverd of via het Veiligheidshuis, waarin Politie, het Steunpunt en andere organisaties met elkaar samenwerken om optimale hulp te organiseren aan alle betrokkenen. Na de melding benadert het Steunpunt Huiselijk Geweld de betrokken partijen telefonisch of per brief. Vervolgens kan een eerste gesprek plaatsvinden om zo nodig verdere hulp te organiseren.
  De politie wordt veelvuldig geconfronteerd met problemen in gezinssituaties, waarbij niet strafrechtelijk kan worden ingegrepen, maar waarbij wel de interventie van professionele begeleiding geboden is om ernstig gevaar of ernstig nadeel van personen tegen te gaan. Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan aan slachtoffers, daders en direct betrokkenen bij huiselijk geweld deze hulp op gang brengen.
  In een huiselijk geweld situatie zijn alle betrokkenen in zekere zin slachtoffer en tijdig ingrijpen kan verder geweld voorkomen. Zeker voor kinderen is het erg nadelig om mee te maken dat hun ouders ruzie hebben en daarbij mishandeling plaatsvindt. Zij komen in een loyaliteitsconflict en voelen zich niet veilig. Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan in zo'n situatie ook voor de kinderen hulp op gang brengen. Het Steunpunt is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar op (075) 6518311. Mensen die met huiselijk geweld te maken hebben, als slachtoffer, omstander of als pleger, kunnen voor vragen, advies en hulp het steunpunt bellen.

  Onderwerp: Educatiecentrum Brandpreventie
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 10 december 2010
  Link naar de bron

  Een educatiecentrum in de vorm van een dorp waar kinderen alles leren over veilig omgaan met vuur en hoe te handelen bij brand en in andere gevaarlijke situaties. Dat wil de Veiligheidsregio Limburg-Noord opzetten in de oude brandweerremise aan de Nijmeegseweg in Venlo. Tezijnertijd zou het educatiecentrum op het Floriadeterrein moeten komen.
  Het idee is afgekeken van Floriansdorf in het Duitse Iserlohn bij Dortmund. Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht. Daarnaast wil de brandweer ook op andere gebieden meer aan voorlichting gaan doen. Zo komen er lespakketten voor basisscholen, wil de brandweer opleidingen bedrijfshulpverlener gaan verzorgen in het voortgezet onderiwijs en gericht voorlichting gaan geven aan kwetsbare doelgroepen als ouderen, kamerhuurders, asielzoekers en seizoensarbeiders. De voorlichtingsactiviteiten vloeien voort uit het nieuwe beleidsplan van de brandweer Limburg-Noord. Daarin verschuift het accent van brandbestrijding naar preventie en het bewustmaken van de burger.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.