Week 48: 28 november tot en met 4 december 2010


Nieuws van Internet:
 • Minder criminele jongeren in beeld
 • Zeeland bouwt op Gelders succes AED alert
 • Veiligheidshuis erg nuttig
 • Landelijk onderzoek naar overlast in centrum Terneuzen
 • Burger AED wint Publieke Veiligheid Award
 • Nijkerk maakt beleid voor veilige leefomgeving
 • Veiligheidshuis toe aan eigen plek
 • Minder terugval in Den Bosch en omstreken
 • Geweld door wietcriminaliteit
 • NCTb straks ook rampenbestrijder
 • Zeventien personen in Den Bosch 'ontpatserd'
 • Marcouch krijgt stoomcursus rampenbestrijding


 • Onderwerp: Minder criminele jongeren in beeld
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 29 november 2010
  Link naar de bron

  OOSTERHOUT - Het geïntensiveerde beleid om criminele jongeren in Oosterhout weer op het rechte pad te krijgen levert 'bovengemiddelde resultaten' op. Dat staat in het meerjarenplan integrale veiligheid 2011-2014 van de gemeente. Volgens cijfers in het plan valt van de criminele Oosterhoutse jongeren die gemeente en politie in 2009 in beeld hadden, nu nog maar iets meer dan een derde in de categorie 'crimineel'.
  Naar aanleiding van zorgwekkende ontwikkelingen in onder andere Oosterheide werd de aanpak van jeugdcriminaliteit begin 2009 geïntensiveerd. De gemeente stelde toen onder meer een coördinator jeugdveiligheidsbeleid aan. In samenwerking met partners als de politie, Novadic Kentron, Buro Halt en de GGD, werden criminele jongeren in Oosterhout in kaart gebracht. In heel 2009 kwamen daarbij volgens het meerjarenbeleidsplan 28 jongeren in beeld die waren veroordeeld voor drugs-, vermogens- of geweldsdelicten als overvallen of mishandeling.
  In het COJOR, een maandelijks overleg tussen de verschillende veiligheidspartners, werd vervolgens gezocht naar maatregelen om jongeren zowel op individuele als groepsbasis weer op het rechte pad te krijgen. Die aanpak lijkt succesvol. In oktober 2010 waren er van de eerder genoemde 28 criminele jongeren nog tien in beeld. De rest heeft volgens het plan inmiddels werk gevonden, gaat weer naar school, of is niet meer in Oosterhout in beeld.
  Ook het aantal overlastgevende jongeren is in deze periode sterk afgenomen, zo meldt het overzicht. Waren er in 2009 nog 68 overlastgevende jongeren in beeld, volgens dit rapport vielen in oktober 2010 nog maar twintig van die jongeren onder de kwalificatie 'overlastgevend'.
  Daarmee scoort de Oosterhoutse aanpak in vergelijking met andere gemeenten bovengemiddeld, zo stelt de gemeente zelf in het meerjarenbeleidsplan.
  Dat plan somt ook de ambities op die Oosterhout nog heeft voor het komende jaar. In 2011 wil de gemeente het aantal criminele jongeren dat nu in totaal in beeld is halveren, van twaalf tot zes.
  Het integrale veiligheidsplan bevat verder weinig opzienbarende zaken. Oosterhout wil het veiligheidsbeleid zoals ze dat de afgelopen jaren heeft gevoerd vrijwel ongewijzigd voortzetten, maar wel aanvullen op enkele punten die zijn ingehaald door de actualiteit (bijvoorbeeld vanwege de op handen zijnde aansluiting bij het regionale Veiligheidshuis).

  Onderwerp: Zeeland bouwt op Gelders succes AED alert
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 30 november 2010
  Link naar de bron

  KRUININGEN - De aanschaf van de meeste automatische hartschokapparaten (AED) door gemeenten en sportverenigingen is een vrij nutteloze investering. Verreweg de meeste apparaten hangen op plekken waar ze nauwelijks worden gebruikt, aldus Aart Bosmans van het landelijk project Hart Veilig Wonen. De ervaring leert volgens Bosmans dat acht op de tien gevallen van hartfalen in een woonwijk gebeuren. "Dan heb je dus niks aan een AED op het voetbalveld of in het zwembad." Hij is in opdracht van de Veiligheidsregio Zeeland begonnen met de opzet van een alarmsysteem via sms. Reimerswaal is de eerste van (tot dusver) vijf gemeenten in de provincie die belangstelling hebben getoond voor het project. Daar wordt met een informatiebijeenkomst eind januari een brede kring van vrijwillige hulpverleners in het leven geroepen. Speciaal voor de deelname aan het netwerk heeft Reimerswaal twintig AED's gekocht, die verspreid over de dorpen worden opgehangen. Wie zich als hulpverlener laat registreren (werk én woonadres), krijgt straks bij noodgevallen in de buurt op de mobiele telefoon de oproep met een AED naar het slachtoffer te gaan. Zo kan snel met de reanimatie worden begonnen, in afwachting van de ambulance.
  Voor een effectieve inzet in een uitgestrekte gemeente als Reimerswaal, zijn zo'n vierhonderd vrijwilligers nodig. Geen enkel probleem om dat aantal bij elkaar te krijgen, verwacht Bosmans. "In de Gelderse Achterhoek, een gebied vergelijkbaar met Zeeland, hebben we 1750 vrijwilligers. Per dag krijgen we via onze site hartveiligwonen.nl drie tot vijf nieuwe aanmeldingen voor het systeem." De kasten waarin de wijkapparaten komen te hangen, zijn met elektronische sloten beveiligd tegen vandalisme. De sloten ontgrendelen automatisch, zodra de meldkamer een AED-allert rondstuurt naar de aangemelde vrijwilligers in de buurt van het slachtoffer.

  Onderwerp: Veiligheidshuis erg nuttig
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 30 november 2010
  Link naar de bron

  TIEL - Het regionaal Veiligheidshuis heeft in het eerste bestaansjaar zijn nut al duidelijk bewezen. De instelling heeft al honderden probleemzaken zien passeren.
  Het Veiligheidshuis is gevestigd in het souterrain van de Tielse rechtbank. Een reeks van hulporganisaties én de gemeente zijn er 'samengeklonterd' om allerhande probleemkwesties doelgericht te kunnen aanpakken. Op 9 december 2009 werd het geopend. Sedertdien zijn vanuit Tiel en omliggende plaatsen voor kwesties van huiselijk geweld aangepakt: 327 zaken.

  Onderwerp: Landelijk onderzoek naar overlast in centrum Terneuzen
  Thema: crisismanagement
  Datum: 1 december 2010
  Link naar de bron

  TERNEUZEN - Het landelijk Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement gaat de overlast in delen van de Terneuzense binnenstad onderzoeken. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Behalve in Terneuzen wordt in tien andere gemeenten de situatie in kaart gebracht.
  Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op gemeenten die kampen met drugsoverlast. Hun aanpak van de problematiek wordt vergeleken, zodat succesvolle maatregelen kunnen worden uitgewisseld. Burgemeester Jan Lonink: "We hebben de indruk dat we de zaken onder controle hebben en dat de situatie beheersbaar is. We willen daarom ook af van ons drugsimago. Maar het is wel een goede zaak dat nu, via zo'n onderzoek, objectief wordt vastgesteld hoe de werkelijke situatie is. Op die manier kan mogelijk een einde worden gemaakt aan het welles- nietsspelletje rond de vraag of er nu nog sprake is van overlast of niet." Volgens Lonink doet Terneuzen mee op verzoek van het ministerie, dat erg geïnteresseerd is in de, meent hij, succesvolle aanpak van de drugsoverlast. De openingstijden van de enige overgebleven coffeeshop, Miami, zijn aangepast, bij de entree wordt een 'vingerscan' gebruikt en Lonink heeft deze week beslist dat vanaf 15 december maximaal twee gram wiet per bezoeker mag worden verkocht. Dat is nu nog drie gram. De bezwaren die de coffeeshophouder daartegen inbracht, zijn terzijde geschoven. Lonink: "Eén van de argumenten was dat de Belgen hun wiet dan waarschijnlijk illegaal zouden aanschaffen. Dat is natuurlijk een slecht argument, want de shop mag volgens de vergunning sowieso geen wiet voor de export leveren."
  Het onderzoek naar de overlast wordt uitgevoerd in twee delen van de binnenstad: het centrum tot aan de Herengracht en het naburige Java. Het is de bedoeling dat het instituut het onderzoek over een half jaar herhaalt en na een jaar afsluit.

  Onderwerp: Burger AED wint Publieke Veiligheid Award
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 2 december 2010
  Link naar de bron

  ALKMAAR - Het project Burger AED heeft de Publieke Veiligheid Award 2010 gekregen. De prijs werd woensdag uitgereikt aan initiatiefnemer Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Met Burger AED verhoogt de veiligheidsregio de kans op overleven na een hartstilstand. Burger AED is gebaseerd op het principe dat burgers bij een hartstilstand eerder ter plekke kunnen zijn dan de ambulance. Bij een hartstilstand alarmeert de 112-meldkamer daarom behalve een ambulance ook burgerhulpverleners. Dat zijn vrijwilligers die zich vooraf hebben aangemeld en kunnen reanimeren.
  De alarmering gaat per sms. Het slachtoffer kan op deze manier snel een levensreddende schok worden toegediend, met behulp van een AED. Het systeem heeft sinds de invoering in 2009 al verschillende keren zijn waarde bewezen. In het project werken gemeenten en veiligheidsregio nauw samen.
  De jury over Burger AED: ,,Dit project brengt een grote toegevoegde waarde tegen betrekkelijk geringe kosten. Bovendien betrekt het burgers bij veiligheidsproblemen.'' Directeur Martin Smeekes van Ambulancezorg/GHOR van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: ,,Deze prijs zet het project in de spotlights. Dat helpt ons om Burger AED samen met gemeenten nog verder uit te rollen en ook elders de kans op overleven na een hartstilstand te vergroten.''
  De Publieke Veiligheid Award gaat elk jaar naar een project dat bijdraagt aan een veiliger samenleving. De prijs, een initiatief van het Blomberg Instituut, is in de wereld van openbare orde en veiligheid een begrip.
  De winnaar wordt bepaald op grond van internetstemmen, stemmen van aanwezigen op de finaleavond (bestuurders en deskundigen uit het veiligheidsdomein) en een vakjury. Het winnende project moet vernieuwd zijn en een voorbeeldfunctie vervullen voor een veiliger samenleving.

  Onderwerp: Nijkerk maakt beleid voor veilige leefomgeving
  Thema: externe veiligheid
  Datum: 2 december 2010
  Link naar de bron

  NIJKERK - De gemeente Nijkerk wil voor een veilige leefomgeving voor haar inwoners zorgen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarom op 16 november 2010 de Nota Externe Veiligheid (EV) vastgesteld. Deze nota geeft in grote lijnen aan hoe de gemeente om wil gaan met externe veiligheidsrisico's. Het gaat dan om risico's van opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen over (spoor)wegen. Voorbeelden van situaties waar sprake is van deze risico's zijn ondermeer LPG-tankstations, bedrijven met grote koelinstallaties en ondergrondse gasleidingen.
  Vanuit de Rijksoverheid zijn in verschillende besluiten en maatregelen al de nodige eisen gesteld aan de veiligheidsrisico's. Daarnaast kunnen provincies en gemeenten zelf met een nadere invulling komen. De gemeente Nijkerk heeft hiervoor de Nota Externe Veiligheid opgesteld. Via bestemmingsplannen en milieuvergunningen wordt dit nu praktisch uitgewerkt.
  Bij het werken met en opslaan van gevaarlijke stoffen in bedrijven en bij het transport ervan kunnen ongelukken gebeuren. Het gaat weliswaar om een kleine kans, maar als het gebeurt wel met grote gevolgen voor de directe omgeving. Daarom is het belangrijk om bij ruimtelijke plannen steeds een goede afweging te maken over veiligheidsrisico's voor de (leef)omgeving om onnodige risico's zo veel mogelijk te voorkomen. Zo is het niet wenselijk dat een bedrijf dat werkt met gevaarlijke chemische stoffen midden in een woonwijk wordt gebouwd. De Nota Externe Veiligheid vormt een leidraad die van te voren duidelijk maakt wat wel en niet kan.

  Onderwerp: Veiligheidshuis toe aan eigen plek
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 2 december 2010
  Link naar de bron

  DEN BOSCH - In het gebouw van de GGD aan de Bossche Vogelstraat wordt deze maand het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o geopend. Aan de vestiging in dit gebouw is dringend behoefte. Dat blijkt uit onderzoeken.
  In het gebouw moeten onder meer politie, openbaar ministerie, reclassering en welzijnsinstellingen efficiënter kunnen samenwerken dan de afgelopen jaren, toen de organisaties elkaar incidenteel troffen.
  Het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e. o zijn behalve Den Bosch, Boxtel, Haaren, Heusden, Schijndel, Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel en Vught vertegenwoordigd.

  Onderwerp: Minder terugval in Den Bosch en omstreken
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 2 december 2010
  Link naar de bron

  DEN BOSCH - In Den Bosch en omgeving zijn de afgelopen jaren minder jongeren onder de achttien jaar na een crimineel vergrijp opnieuw in de fout gegaan.
  Alleen in de groep van achttien jaar en ouder is sprake van een stijging. Dit blijkt uit een onderzoek van B&A in Den Haag, een bedrijf dat samen met overheden en andere organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost. De onderzoekers vinden het opmerkelijk dat in de hoogste leeftijdscategorie Marokkaanse veelplegers nauwelijks recidiveren.
  B&A wilde met het onderzoek aantonen wat de inbreng van het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch is bij de aanpak van criminaliteit. In zo'n huis werken diverse organisaties met elkaar.
  Het bedrijf vindt het te vroeg om het Veiligheidshuis alle credits te geven. B&A concludeert wel dat deze instelling erin slaagt haar doelstelling te bereiken en dat is het verminderen van terugval. Ook stelt het vast dat de samenwerking in het Veiligheidshuis bijdraagt aan de daling van de overlast en criminaliteit.

  Onderwerp: Geweld door wietcriminaliteit
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 2 december 2010
  Link naar de bron

  EINDHOVEN - In Eindhoven hebben de afgelopen 2 weken 5 geweldsincidenten plaatsgevonden waarbij 'bewust geschoten is' en die met hennepteelt en georganiseerde criminaliteit te maken hebben. Twee van die incidenten zijn door de politie opzettelijk uit de publiciteit gehouden, 'in het belang van het onderzoek'.
  Dat heeft burgemeester Rob van Gijzel dinsdagavond gezegd tegen de Eindhovense gemeenteraad. Hij zei ook dat hij zich zeer ernstige zorgen maakt over deze 'verontrustende toename' van het geweld dat te maken heeft met de georganiseerde criminaliteit.
  Hij stelde ook dat de politie momenteel iedere beschikbare rechercheur op de zaak heeft gezet. Dat betekent wel weer dat andere zaken momenteel blijven liggen.
  De burgemeester noemde de aanslagen op coffeeshop Carpe Diem in Helmond van afgelopen zomer als 'zesde incident' in de reeks.
  Van Gijzel beantwoordde dinsdagavond vragen van de Eindhovense PvdA over de relatie tussen de recente schietpartijen.

  Onderwerp: NCTb straks ook rampenbestrijder
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 2 december 2010
  Link naar de bron

  Den Haag, 2 dec. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) krijgt er een groot aantal taken bij. Vanaf 1 januari is de landelijke anti-terrorismeorganisatie ook verantwoordelijk voor rampen- en calamiteitenbestrijding.
  Dat blijkt uit een interne e-mail van secretaris-generaal Joris Demmink aan de medewerkers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij rampen en crises is de NCTb voortaan de instantie die de politie, brandweer en ambulancediensten aanstuurt.
  Met de komst van het ministerie van Veiligheid en Justitie in oktober verloor Binnenlandse Zaken zijn centrale taken op het gebied van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing. Daarmee komt een einde aan de klassieke stammenstrijd tussen de departementen van Binnenlandse Zaken en Justitie als het gaat om terrorismebeleid en veiligheid.
  De NCTb werd in 2004 juist opgericht om een einde te maken aan de lappendeken van opsporings- en inlichtingendiensten die elkaar eerder tegenwerkten dan dat zij samenwerkten bij de bestrijding van terrorisme. Arrestatieteams van politie en defensie, essentieel om snel in te kunnen grijpen bij een aanslag, waren verwikkeld in een interne machtsstrijd en onvoldoende op hun taak toegerust.
  De afgelopen jaren groeide de NCTb uit tot een organisatie van circa honderd professionals die werden geworven bij de inlichtingendiensten, de recherche, de marechaussee en de douane. De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken kregen de politieke verantwoordelijk over de organisatie, maar bleken in de praktijk slecht samen te werken.
  Vanaf volgende maand houdt de NCTb zich niet meer uitsluitend bezig met terreurbestrijding en persoonsbeveiliging. De dienst wordt dan uitgebreid met de crisis- en rampenbestrijding en is daarmee verantwoordelijk voor de 'nationale veiligheid' in het algemeen. Hoe deze twee onderdelen precies worden geïntegreerd in de nieuwe organisatie moet de huidige NCTb, Erik Akerboom, de komende maanden gaan bedenken. Vóór 1 juli 2011 moet hij met een plan komen.
  Volgens ingewijden hebben de voorgenomen veranderingen gezorgd voor onrust op de werkvloer. "De NCTb ziet zichzelf als een chique terreurclubje", zegt een betrokkene. "Medewerkers willen zich echt niet bezighouden met, bijvoorbeeld, de aanrijtijden van de lokale brandweer."
  Het lijkt erop dat binnen de nieuwe organisatie een aparte coördinator voor terrorisme blijft bestaan. In de Tweede Kamer is daar de afgelopen jaren veel waarde aan gehecht.
  De woordvoerder van de NCTb wil nog niet reageren op de reorganisatieplannen. "We moeten nu bekijken hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien. Het is te voorbarig om daar nu iets over te zeggen."

  Onderwerp: Zeventien personen in Den Bosch 'ontpatserd'
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 3 december 2010
  Link naar de bron

  DEN BOSCH - Sinds 2008 zijn in Den Bosch 17 personen 'ontpatserd'. Dat gebeurde onder meer door huizen en auto's 'af te pakken' omdat de 'patsers' volgens de politie niet konden uitleggen hoe ze aan het geld daarvoor kwamen. De cijfers staan in een onlangs gepresenteerde beroordeling van het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o. waarin onder meer de politie en gemeente samenwerken.
  Volgens de samenstellers van het rapport kunnen geen definitieve conclusies verbonden worden aan dit gegeven omdat het gaat om 'te kleine getallen'. Een woordvoerder van de politie wenste evenmin conclusies te verbinden aan het aantal.

  Onderwerp: Marcouch krijgt stoomcursus rampenbestrijding
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 4 december 2010
  Link naar de bron

  ZAANSTREEK / WATERLAND - Kamerlid Ahmed Marcouch van de PvdA kreeg afgelopen vrijdag stoomcursus rampenbestrijding. Gerrie Ruijs, directeur en de regionale brandweercommandant, ontving hem bij haar organisatie, de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in Zaanstad.
  Hier trainen brandweer, politie, ambulances en negen gemeenten zich tegen rampen. Ook brachtMarcouch een bezoek aan de meldkamers van de politie en de brandweer, in de nok van het gebouw.
  De minister kwalificeerde Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland onlangs als 'achterhoede', tot verontwaardiging van de veiligheidsregio die sinds de inspectie van vorig jaar juist met sprongen vooruit ging, ondanks twee serieuze handicaps: de negen gemeentelijke brandweercorpsen ontberen een regionaal korps en de politie, brandweer en geneeskundige dienst moeten het doen met drie afzonderlijkse meldkamers in plaats van één gezamenlijke.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.