Week 47: 21 tot en met 27 november 2010


Nieuws van Internet:
 • Gouda vreest voor meer probleemwijken
 • Burgers niet erg ongerust
 • Aandacht voor de nafase: getroffenen in beeld
 • Duikteams wegbezuinigd?
 • Veiligheid kost polder 1,5 miljoen extra
 • Veertienduizend euro voor veiligheidshuis
 • Breda lanceert stadsmariniers


 • Onderwerp: Gouda vreest voor meer probleemwijken
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 21 november 2010
  Link naar de bron

  Gouda staat een nieuw probleem te wachten: probleemgezinnen uit Oosterwei moeten hun flat uit en elders worden gehuisvest in wijken waar al grote problemen zijn. In de Goudse wijk Oosterwei zijn al jaren problemen met reljongeren De Goudse partijen die zitting hebben in het zogeheten Veiligheidshuis van Gouda, zoals politie, gemeente en Jeugdzorg hebben de kwestie aangekaart. Oosterwei is al lang een probleemwijk, omdat Nederlandse jongeren van Marokkaanse afkomst daar de buurt onveilig maken. Minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie was eerder deze maand in Gouda om over die aanhoudende problemen te praten. Wel heeft hij deze maand aangekondigd dat rellende jongeren makkelijker hun wijk uitgezet moeten kunnen worden. De gemeente ziet een deel van de oplossing in het verspreiden van de probleemgezinnen, maar niet naar wijken waar ook grote problemen zijn. Dat kan zorgen voor nieuw trammelant, omdat in sommige wijken ook gezinnen wonen waar al ellende mee is. De flats in Oosterwei worden gesloopt, omdat de huizen zijn verouderd. Het is wettelijk moeilijk om inwoners te verplaatsen naar andere wijken, omdat iedereen vrij is om zijn woonbuurt te kiezen. 'We kunnen hoogstens wat tegen die wet aanduwen, ofwel in gesprekken met betrokkenen duidelijk maken dat ze niet bij elkaar in de buurt kunnen wonen,' zegt een gemeentewoordvoerder. Hoeveel probleemgezinnen er uit Oosterwei verplaatst moeten worden, is nog niet precies duidelijk. Volgend jaar worden in ieder geval twee flats (samen 120 huizen) gesloopt. De jaren daarop volgen nog meer flats en dus ook het herhuisvesten van meer probleemgezinnen. Het Veiligheidshuis is al langere tijd nauw betrokken bij de probleemgezinnen. Bij zes families is de gehele dag een gezinsmanager aanwezig; bij twee gezinnen heeft die coach zijn taak volbracht. Vooral door intensieve begeleiding hoopt Gouda uiteindelijk de probleemkinderen in het gareel te krijgen.

  Onderwerp: Burgers niet erg ongerust
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 22 november 2010
  Link naar de bron

  Het transport van gevaarlijke stoffen, zowel over de weg als over spoor, zien inwoners van Bergen op Zoom als grootste risico op het gebied van veiligheid. Niet dat ze ervan wakker liggen overigens. Echt ongerust zijn ze niet. Dat blijkt uit een onderzoek onder inwoners van elf Noord-Brabantse gemeenten, waaronder ook Bergen op Zoom, dat in opdracht van de drie veiligheidsregio's en de provincie is uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de communicatie met de burgers over eventuele risico's te verbeteren. Doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen van de beleving van inwoners over mogelijke gevarens en welke informatie ze daarover willen ontvangen. Uit de resultaten blijkt dat het merendeel zich geen al te grote zorgen maakt. De doorsnee burger ervaart criminaliteit, epidemieën, transport van gevaarlijke stoffen, drinkwaterproblemen en brand in huis als de meest bedreigende risico's. In Bergen op Zoom staat het transport van gevaarlijke stoffen bovenaan de lijst met concrete risico's, zowel via de snelweg als per spoor. Mocht er iets gebeuren, dan is de kans groot dat het op het industrieterrein gebeurt, menen de ondervraagde Bergenaren die daarbij wijzen naar bedrijven als Sabic, benzinestations en Nedalco als grootste risicobronnen. In totaal hebben meer dan 2500 inwoners de vragenlijst ingevuld. Daarnaast zijn nog eens 200 mensen telefonisch geënquêteerd. Wat betreft de voorlichting zijn de meesten van hen tevreden over de eigen gemeente. Sinds kort is de risicocommunicatie echter een taak van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Voor het volledige onderzoeksrapport:

  Onderwerp: Aandacht voor de nafase: getroffenen in beeld
  Thema: crisisbeheersing
  Datum: 24 november 2010
  Link naar de bron

  Gisteren was het NGB aanwezig bij een congres van Impact, een organisatie die zich ontfermt over getroffenen van rampen. Het congres stond in het teken van de nafase van rampen en crises, een onderschat onderdeel van crisisbeheersing. In het kader van de Taskforce Management Overstromingen (TMO) is het onderdeel destijds wel kort aangestipt en is een voorzet gedaan voor de psychosociale kant (de mens) en de infrastructurele kant (het herstel). Maar in het algemeen ligt de focus van crisisbeheersing vooral op de 'acute fase'. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en heeft Impact een modelplan Nafase opgeleverd. Het is een handreiking aan ambtenaren crisisbeheersing en rampenbestrijding om dit modelplan te benutten in hun proces Bevolkingszorg. In het discussieforum op het congres pleitte ik ervoor om de ambtenaren die met de planvorming voor nazorg en nafase aan de slag moeten in contact te brengen met getroffenen. De meerwaarde daarvan heb ikzelf ervaren. Juist door interviews met getroffenen, zoals die zijn opgenomen in de Impact-NGB bundel "Wereld van verschil", kreeg ik een spiegel voorgehouden. Crisisbeheersing en rampenbestrijding is niet alleen een bestuurlijk of politiek proces, maar eerst en vooral een proces om mensen te helpen die er ook niet om hebben gevraagd dat hen dit is overkomen. Om te voorkomen dat de planvorming in het kader van de nieuwe Wet Veiligheidsregio's een papieren werkelijkheid wordt, zal het NGB met Impact kijken of we discussiebijeenkomsten kunnen opzetten waar getroffenen en ambtenaren rampenbestrijding en crisisbeheersing elkaar ontmoeten. Zodat we weer even scherp op het netvlies hebben voor wie we het ook alweer doen. Want uit evaluaties steek je dat nauwelijks op; kijk naar de Q-koorts evaluatie die vooral stilstaat bij Haags gekonkel tussen LNV en VWS, maar de patient links laat liggen. Graag hoor ik het als regio's interesse hebben om op die manier "Wereld van verschil" tot leven te brengen.

  Onderwerp: Duikteams wegbezuinigd?
  Thema: vei;igheidsregio
  Datum: 25 november 2010
  Link naar de bron

  De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland discussieert de komende maanden over het opheffen van duikteams. "Duikteams zijn relatief duur en uit onderzoek blijkt dat de afgelopen decennia er meer duikers zijn omgekomen, dan er mensen zijn gered uit het water", zegt clustercommandant Hilbrand Meijer van de Brandweer Oost Achterhoek. Regionale duikteams komen vanwege de lange aanrijtijden vrijwel altijd te laat op de 'plaats delict' om nog levensreddende handelingen te verrichten. "De eerste minuten zijn cruciaal. Eigenlijk zijn omstanders de beste mensenredders, gevolgd door hulpverleners die snel ter plaatse zijn." De duikteams worden in de praktijk vooral ingezet om slachtoffers te bergen. "Ik ben zelf dertien jaar duiker geweest en kan je vertellen dat het heel dankbaar werk is. Kijk als je het lichaam van een slachtoffer naar boven kunt brengen, kan de familie makkelijker afscheid nemen. Het is daarom wel heel belangrijk werk." De brandweer in de Achterhoek beschikt nu over twee duikteams in Borculo en Gendringen. Een dure aangelegenheid voor de brandweer, want een duikteam als in Borculo kost op jaarbasis zo'n 40.000 euro. De veiligheidsregio overweegt daarom om het aantal duikteams terug te brengen. "In Zutphen is het duikteam al opgeheven en omgevormd in een oppervlaktewater reddingsteam. Apeldoorn overweegt ook opheffing en het team in Deventer dient als pilot voor de arbeidsinspectie."

  Onderwerp: Veiligheid kost polder 1,5 miljoen extra
  Thema: veiligheidsregio
  Datum: 25 november 2010
  Link naar de bron

  De gemeente Haarlemmermeer is dit jaar en de komende jaren zo'n anderhalf miljoen euro meer kwijt aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) dan was geraamd. Dat is nodig door de financiële problemen daar. Tenminste, als de gemeenteraad vanavond instemt met het voorstel daarvoor van het college. VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers heeft al een paar keer laten weten dat extra geld de veiligheidsregio voor de liberalen niet bespreekbaar is. Daar is namelijk, zo blijkt uit onderzoek naar de onverwachte miljoenentekorten, gewoon niet goed op de centen gelet. Er werd veel meer uitgegeven dan was begroot en er was niemand die aan de bel trok. Eerder dit jaar was sprake van een tekort van 4,5 miljoen. Dat sloeg toen als een bom in bij de gemeenten. Uiteindelijk blijkt het tekort nog hoger uit te vallen en op 5,5 miljoen uit te komen. Dit jaar wordt waarschijnlijk afgesloten met twee miljoen tekort. Daar is weinig meer aan te doen en voor Haarlemmermeer betekent dat een strop van zo'n 5,5 ton. Maar dat is dan wel meteen voor de laatste keer, vindt de VVD. De VRK kan toch niet verwachten dat de gemeenten - die zelf fors moeten bezuinigen - moeten opdraaien voor fouten die de VRK heeft gemaakt.

  Onderwerp: Veertienduizend euro voor veiligheidshuis
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 25 november 2010
  Link naar de bron

  De gemeente Goes subsidieert het Zeeuws Veiligheidshuis met 14.058 euro. Dat heeft het college van B en W besloten. Hoewel burgemeester Dick van der Zaag nog niet onder de indruk is van de resultaten van het samenwerkingsverband van justitie, hulpverleners en aanverwante instanties om de jeugdcriminaliteit terug te dringen, subsidieert Goes nu toch voor het eerst.

  Onderwerp: Breda lanceert stadsmariniers
  Thema: veiligheidshuis
  Datum: 25 november 2010
  Link naar de bron

  Henk Boelens, Frank Ewals, Carla Doorman en Harrie Bus worden stadsmariniers in de gemeente Breda. In totaal komen er verspreid over de stad vijf van dit soort functionarissen. Op het stadskantoor wordt nog gezocht naar een ambtenaar die als vijfde stadsmarinier kan fungeren. Intussen hebben burgemeester en wethouders ook op een rijtje gezet wat de specifieke bevoegdheden zijn van de stadsmariniers. Het komt erop neer dat ze bevoegd zijn om naar eigen inzicht ambtelijke afdelingen rechtstreeks opdrachten te geven wanneer de veiligheid in een wijk of buurt in het geding is. Ook kan de stadsmarinier besluiten dat geplande handhavingsacties van politie, openbaar ministerie en gemeente in bepaalde wijken en buurten voorrang krijgen. De stadsmarinier is ook bevoegd om teamchefs van de politie te wijzen op tijdelijke prioriteiten op het gebied van wijktoezicht. Ook zorgt hij of zij ervoor dat persoonsgebonden zaken worden besproken in het Veiligheidshuis. Iedere stadsmarinier krijgt korte lijnen naar het stadsbestuur. Ieder van de vijf brengt rechtstreeks advies uit aan burgemeester Peter van der Velden of de wethouder die verantwoordelijk is voor specifieke acties. Daar blijft het niet bij. Naast hun werk in de wijk wordt iedere stadsmarinier 'stedelijk coördinator' van een thema. Dat zijn: inbraak, jeugd, 'goede buur', bedrijvigheid en city. De Jeugd-marinier wordt bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de aanpak van jeugdoverlast, radicalisering en hooligans. Tenslotte zijn de stadsmariniers hét aanspreekpunt voor instellingen, organisaties en andere betrokkenen die te maken hebben met hun specifieke thema.


  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.