Week: 43 van 24 tot en met 30 oktober 2010


Nieuws van Internet:
 • Ontwikkeling Nationaal Crisisplan
 • Gezamenlijke Brandweer vreest bezuinigingen
 • Ondertekening prestatiecontract in Apeldoorn
 • Brandweer Eemnes onderdeel van veiligheidsregio
 • Werken aan veiligheid
 • Veghel toch in ex-gedetineerden project
 • Vrijwilligers vrezen minder gezelligheid door VRU
 • Landelijk netwerk aan defibrilatoren
 • Brandweer Utrecht voortaan één regionale brandweerorganisatie
 • Rampbestrijding op Westerschelde beter
 • Grootschalige multidisciplinaire oefening op Urk


 • Onderwerp: Ontwikkeling Nationaal Crisisplan
  Thema: Crisisplan
  Datum: 26 oktober 2010
  Bron:
  http://www.nationaalcrisiscentrum.nl/document/ontwikkeling-nationaal-crisisplan

  Met het van kracht worden van de Wet Veiligheidsregio's worden veiligheidsregio's verplicht tot het opstellen van onder meer risicoprofielen en crisisplannen. Voor het rijk geldt zo'n wettelijke verplichting niet. Deze plannen zijn echter ook op nationaal niveau nodig. Na de Nationale Risicobeoordeling in 2008 en 2009 (het "nationaal risicoprofiel") verschijnt daarom binnenkort ook een nieuw Nationaal Crisisplan. Net als regionale crisisbeheersing is nationale crisisbeheersing een complex proces: er worden adviezen opgesteld en besluiten genomen. Dit gebeurt onder tijdsdruk, met een grote mate van onzekerheid en in overleg met veel verschillende partijen (zoals departementen, regio's, gemeenten, vitale sectoren). Iedere partij heeft eigen belangen en wensen. Het Nationaal Crisisplan (NCP) beschrijft de complexiteit van crisisbeheersing in twee delen. Het eerste deel is een naslagwerk, waarin voorbereiding op en beheersing van (dreigende) nationale crises aan bod komt. Meer concreet wordt beschreven hoe nationale crisisbeheersing werkt en hoe de nationale crisisorganisatie er op hoofdlijnen uitziet. Hierbij ligt de nadruk op de interdepartementale samenwerking en ieders taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In het tweede, meer operationele, deel staan de verschillende nationale crisisprocessen centraal. In dit deel worden per proces de taken en actoren beschreven. Voorbeelden van deze processen zijn opschaling, communicatie en informatie-uitwisseling. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet. Het resultaat wordt interdepartementaal afgestemd en het doel is dat het NCP begin 2011 gereed is.

  Onderwerp: Gezamenlijke Brandweer vreest bezuinigingen
  Thema: Bedrijfsbrandweer
  Datum: 26 oktober 2010
  Bron:
  http://www.rtvrijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=%2FNews%2FDefault%2F2010%2Foktober%2F Gezamenlijke+Brandweer+vreest+bezuinigingen

  Personeelsleden van de Gezamenlijke Brandweer in onze regio trekken aan de bel. De bedrijfsbrandweer krijgt te maken met bezuinigingen, maar is bang dat daardoor de veiligheid in het geding komt. Een van de plannen is bijvoorbeeld om minder brandweermannen op een spuitwagen te laten mee rijden. Dat aantal zou omlaag moeten van zes naar vier. De Gezamenlijke Brandweer wordt vooral ingezet bij bedrijven in het haven- en industriegebied. Carlo Bakker van de Gezamelijke Brandweer denkt dat het terugbrengen van het aantal brandweerlieden op een wagen gevolgen heeft voor de snelheid waarbij bij een incident kan worden ingegrepen. De gezamelijke brandweer zou het liefst zien dat de jaarlijkse contributie omhoog gaat van de bedrijven waarvoor de brandweer klaarstaat. De meeste bedrijven vinden dat idee maar niets.

  Onderwerp: Ondertekening prestatiecontract in Apeldoorn
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 26 oktober 2010
  Bron:
  http://www.berkelstream.nl/nieuws/3471/ondertekening-prestatiecontract.html

  In de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) gaan werkgevers in gezondheidszorg, veiligheid en openbaar vervoer samen met politie en openbaar ministerie hun krachten bundelen in de strijd tegen agressie en geweld gericht op hun medewerkers.
  Maandag 25 oktober hebben zij daarvoor een prestatiecontract ondertekend. Het gaat om Politie NOG, Openbaar Ministerie Arnhem/Zutphen, veiligheidsregio NOG (brandweer en GHOR), Connexxion Ambulancezorg, Ziekenhuis St. Jansdal, Bureau Jeugdzorg Gelderland, Jeugd- en opvoedhulp Avenier en huisartsenpost Oude IJssel.
  Geweld tegen hun medewerkers is voor deze organisaties volkomen onaanvaardbaar. Als zij daar toch mee worden geconfronteerd, dan worden de betrokkenen ondersteund met bijvoorbeeld hulp bij het strafrechtelijke vervolg en het verhalen van de eventuele schade op de dader.
  Als 'denktank' gaan de samenwerkende organisatie een blauwdruk maken voor een veiliger werkomgeving voor hun medewerkers. Daarnaast gaat deze denktank ideeën en werkmethoden ontwikkelen, zoals een uniform registratiesysteem, het vaststellen van één norm ten aanzien van agressie en geweld of het verhogen van de aangiftebereidheid door de medewerkers.
  Vanuit het programma Veilige Publieke Taak - van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties - is aan dit project voor de duur van een jaar een zogenaamde intensiveringssubsidie toegekend. Daarmee kunnen de noodzakelijke activiteiten worden ontwikkeld.
  Een van de eerste is het uitvoeren van een nulmeting om te onderzoeken wat de huidige stand van zaken is ten aanzien van geweld tegen de medewerkers in de publieke sector. Aan het einde van het projectjaar wordt een 1-meting worden gehouden om na te gaan of het gevoel van veiligheid en de aangiftebereidheid is verhoogd.

  Onderwerp: Brandweer Eemnes onderdeel van veiligheidsregio
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 26 oktober 2010
  Bron:
  http://www.eemnes.nl/eemnes/home/nieuws/ BrandweerEemnesonderdeelvanVeiligheidsregio/id_13783493

  Brandweer Eemnes is vanaf 1 november 2010 onderdeel van Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit geldt voor alle 29 gemeentelijke korpsen in de provincie. De brandweer is vanaf dat moment geen gemeentelijke organisatie meer. Het regionaliseren van brandweertaken heeft tot doel om de brandweerzorg verder te verbeteren. Inwoners van Eemnes zullen niet veel merken van de regionalisering. De brandweer blijft vanuit de bestaande kazerne werken. Er komt wel een nieuwe postcommandant op de kazerne aan de Noordersingel. Vooralsnog zal Abe Vermeulen (voormalig commandant in Woudenberg) deze functie vervullen. Brandweercommandant Peter Dekker heeft een nieuwe functie binnen de VRU gekregen in Amersfoort (districtskantoor).
  Binnen de Veiligheidsregio gaat brandweer Eemnes onderdeel uitmaken van district Eemland. Dit district wordt gevormd door de brandweerkorpsen van Amersfoort, Achterveld, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Soesterberg en Woudenberg. De totale Veiligheidsregio Utrecht bestaat uit vijf districten.
  Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van de 29 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Met partners als politie Utrecht, defensie, waterschappen, energiebedrijven en ambulancezorg draagt de VRU zorg voor het voorkomen van en bestrijden van branden, calamiteiten en crises.

  Onderwerp: Werken aan veiligheid
  Thema: Externe veiligheid
  Datum: 27 oktober 2010
  Bron:
  http://www.nieuwsbank.nl/inp/2010/10/26/R280.htm

  De provincie Utrecht werkt aan veiligheid voor haar inwoners. Daarom wil de provincie de risico's die samenhangen met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk beperken. Voorbeelden hiervan zijn de productie, het verwerken, opslaan en vervoer van bijvoorbeeld chloor, LPG en ammoniak. De provincie werkt samen met gemeenten, milieudiensten en de veiligheidsregio aan de verbetering. De maatregelen staan in het programma uitvoering externe veiligheid 2011 - 2014. Jaarlijks wordt dit programma geactualiseerd. Het programma bestaat onder andere uit de volgende punten: risico-inventarisatie, transport gevaarlijke stoffen, veiligheidseisen aan risicovolle bedrijven en risicocommunicatie. Gedeputeerde Staten hebben het programma voorgesteld aan Provinciale Staten.

  Onderwerp: Veghel toch in ex-gedetineerden project
  Thema: Veiligheidshuis
  Datum: 27 oktober 2010
  Bron:
  http://veghel.kliknieuws.nl/nieuws/111766/veghel-toch-in-ex-gedetineerdenproject

  De gemeente Veghel gaat toch deelnemen aanhet project nazorg ex-gedetineerden. Dat project wordt gestuurd door het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Een jaar geleden koos Veghel nog voor eigen nazorg. "Inmiddels zijn we overtuigd geraakt van het feit dat het Regionaal Veiligheidshuis de zaken op een goede manier heeft opgepakt", laat burgemeester Ina Adema weten. "Wat ons betreft hebben ze zich voldoende bewezen en is de tijd rijp om de overstap te maken. We zien dat het een stuk meerwaarde biedt." De nazorg betreft onder andere begeleiding bij het zoeken naar woonruimte en werk. Met deelname in het project (waar Veghel rijkssubsidie voor ontvangt) zou de kans dat ex-gedetineerden opnieuw strafbare feiten plegen, moeten afnemen. De Veghelse deelname start direct en loopt door tot in 2011. Of Veghel ook in 2012 meedoet, is afhankelijk van de dan geldende begroting.

  Onderwerp: Vrijwilligers vrezen minder gezelligheid door VRU
  Thema: Veiligheidregio
  Datum: 27 oktober 2010
  Bron:
  http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/281475

  Vrijwillige brandweerlieden in de provincie Utrecht zijn bang dat het binnenkort gedaan is met de gezelligheid.
  Vanaf maandag vallen alle brandweerkorpsen onder de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in plaats van de gemeente. Er zijn vrijwillige brandweerlieden die denken dat het met deze efficiëntieslag te massaal wordt en dat het gedaan zal zijn met de goede, lokale sfeer.
  Vrijwillige brandweerkorpsen bestaan uit groepen mensen die serieus branden blussen, maar daarnaast ook veel plezier maken. Juist een goede sfeer is heel belangrijk voor het functioneren.
  De VRU denkt dat de brandweer veel beter en efficiënter kan werken door de samenvoeging en is niet bevreesd dat de gezelligheid verdwijnt. De VRU stelt er zelfs budget voor beschikbaar.
  Verslaggever Marc van Rossum rukte uit naar IJsselstein om de mening te peilen onder de vrijwillige brandweerlieden.

  Onderwerp: Landelijk netwerk aan defibrilatoren
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 28 oktober 2010
  Bron:
  http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/alkmaar/article6538895.ece/Langedijk-werkt-aan-netwerk-defibrilatoren

  De gemeente Langedijk wil ook een dekkend netwerk verwezenlijken van automatische externe defibrillatoren (AED), zodat overal snel kan worden ingegrepen bij een hartstilstand. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er minstens dertig AED's in de gemeente zijn, maar die hangen allemaal binnen en ook nog eens slecht verspreid. Zeker als binnen zes minuten na een hartstilstand iemand met een AED kan worden behandeld, dan stijgen de overlevingskansen zeer fors. Dat is ook de reden, dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bezig is een fijnmazig netwerk van AED's met de daarbij behorende vrijwilligers op te zetten. De bedoeling is dat het netwerk zo uitgebreid is, dat overal een vrijwilliger met een AED binnen zes minuten bij het slachtoffer kan komen. Die vrijwilligers krijgen na een 112-melding een sms'je met de locatie van het slachtoffer en van het dichtstbijzijnde AED-apparaat, waarmee hij zich dan naar het slachtoffer kan spoeden. Ook Langedijk wil een dergelijk netwerk opzetten om dit dan collectief, dus inclusief vrijwilligers, aan te melden bij de Veiligheidsregio.

  Onderwerp: Brandweer Utrecht voortaan één regionale brandweerorganisatie
  Thema: Crisisbeheersing
  Datum: 28 oktober 2010
  Bron:
  http://www.blikopnieuws.nl/bericht/120389/Brandweer_Utrecht_voortaan_%C3%A9%C3%A9n_regionale_brandweerorganisatie.html

  Met ingang van 1 november vormen de 29 gemeentelijke brand-weerkorpsen één regionale brandweerorganisatie.
  Dit regionale korps maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dat betekent dat er in de provincie Utrecht geen gemeentelijke brandweer meer is, maar een regionale brandweer. De brandweer blijft uitrukken vanuit de bestaande kazernes.
  De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van de 29 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Met partners als politie Utrecht, defensie, waterschappen, energiebedrijven en ambulancezorg draagt de VRU zorg voor het voorkomen van en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Hoewel de brandweer geen gemeentelijke organisatie meer is, blijft de burgemeester wel verantwoordelijk voor de brandweer. Voor de uitvoering van de brandweertaken sluit de gemeente een overeenkomst met de VRU. Met het realiseren van één regionale brandweerorganisatie worden schaalvoordelen behaald. Door samen te werken, kan beter worden voldaan aan de hoge eisen die door de samenleving worden gesteld aan de brandweer. Samen worden zaken opgepakt als oefenen, opleiden, risicobeheersing en crisisbestrijding. Daardoor is de brandweer nog beter voorbereid op de toekomst! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht is georganiseerd in vijf districten: Binnensticht-Lekstroom, Eemland, Heuvelrug, Rijn en Venen en Utrecht.

  Onderwerp: Rampbestrijding op Westerschelde beter
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 29 oktober 2010
  Bron:
  http://www.pzc.nl/regio/zeeland/7530991/Rampbestrijding-op-Westerschelde-beter.ece

  Met de ondertekening van een convenant aanstaande maandag is de bestrijding van calamiteiten op de Westerschelde weer een stapje dichterbij.
  Het convenant regelt de permanente beschikbaarheid van een Belgische blusboot voor het oostelijke deel van de Westerschelde, van Hansweert tot Antwerpen.
  De ondertekenaars zijn de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, J. Lonink, en de voorzitter van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, M. Van Peel.
  Het convenant is een onderdeel van het project Samenwerken en Slagkracht. De provincie Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland hebben in dit project voor een pakket maatregelen gezorgd, waarmee hulpverleners incidenten effectief kunnen bestrijden; in het bijzonder op de Westerschelde, maar ook op de andere Zeeuwse wateren. Hierbij is intensief samengewerkt met andere overheden en private partijen. Rijkswaterstaat bouwt in het kader van Samenwerken en Slagkracht twee nieuwe patrouillevaartuigen die zo ontworpen zijn dat hulpverleners mee kunnen varen, over een eigen commandoruimte aan boord beschikken en van dichtbij kunnen bepalen hoe een incident het best kan worden bestreden. De haven van Antwerpen levert op vrijwillige basis op het Nederlandse deel van de Westerschelde een derde brandblusboot. De ondertekening is in Maassluis, waar de patrouillevaartuigen in aanbouw zijn.

  Onderwerp: Grootschalige multidisciplinaire oefening op Urk
  Thema: Veiligheidsregio
  Datum: 29 oktober 2010
  Bron:
  http://www.flevocourant.nl/index.php/regio-nieuws/urk/4969.html

  Veiligheidsregio Flevoland houdt zaterdag 6 november op Urk een grootschalige oefening. Aan deze oefening doen veel verschillende hulpdiensten mee. De oefening 'Schoonschip op Urk' staat in het teken van de bestrijding van een ongeval met gevaarlijke stoffen en een ontsmetting van slachtoffers.
  Elk jaar wordt er tijdens de grote multidisciplinaire oefening in Flevoland één van de verschillende ramptypen beoefend. Dit jaar staat een -fictief- ongeval met gevaarlijke stoffen centraal, met als additionele onderdelen de ramptypen Bedreiging van de Volksgezondheid en Specifieke Milieuramptypen. De strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde is ook een onderdeel van de komende oefening.
  Zaterdagochtend 6 november vormt een deel van het Urker industrieterrein Zwolsehoek het decor van de oefening. Deelnemers aan de oefening zijn Brandweer Flevoland, GHOR Flevoland, Politie Flevoland, gemeente Urk, Korps Landelijke Politiediensten, Rijkswaterstaat, Regionale Meldkamer Flevoland, Defensie, de Douane en het Openbaar Ministerie. U ziet de hulpverleningsdiensten in actie en krijgt inzicht in de verschillende processen die bij incidentbestrijding opgestart worden. De algehele co¨rdinatie van de oefening berust bij Brandweer Flevoland.
  Aan de hand van een realistisch oefenscenario oefenen deze diensten gezamenlijk een grootschalig ongeval met gevaarlijke stoffen, waarbij mogelijk besmetting van personen heeft plaatsgevonden en waarbij slachtoffers moeten worden ontsmet. De focus tijdens de Flevolandse grootschalige multidisciplinaire oefening "Schoonschip op Urk? ligt op kritische processen als alarmeren, opschalen, organisatie (leiding en coördinatie) en informatiemanagement. In totaal zijn meer dan 250 hulpverleners, 40 "slachtoffers" en 50 voer- en vaartuigen bij deze oefening betrokken.
  Een klein deel van industrieterrein Zwolsehoek wordt tijdens de oefening voor het verkeer afgesloten. Bewoners en hier gevestigde bedrijven zijn hierover geïnformeerd.  Actueel:


  Begrippen:

  Crisis:
  een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

  Crisisbeheersing:
  het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.