7.2 Verstoring OPenbare Orde

Maatschappelijk thema
Sociaal-maatschappelijke omgeving

Incidenttypen
- Rel rondom demonstraties en andere manifestaties (7.2.10)
- Gewelddadigheden rondom voetbalwedstrijden (7.2.20)
- Maatschappelijke onrust en buurtrellen (7.2.30)

Omschrijving
Dit crisistype omvat grootschalige verstoringen van de openbare orde, met name:

- Rellen rondom demonstraties en andere publieke manifestaties met een politiek karakter; (bijvoorbeeld politieke demonstraties, stakingen of bij kerntransporten);
- Gewelddadigheden rondom voetbalwedstrijden;
- Massale vechtpartijen en 'buurtrellen'.

Netwerk
-

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

2.1

doden

x

ervaringscijfers

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

3.1

kosten

x

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Denk ook aan burgerlijke verontwaardiging, demonstraties, blokkades en activiteiten bijzondere doelgroepen

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

Schuldvraag

5.3

sociaal psychologische impact

x

Angst en woede

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
- Politiewet
- Gemeentewet
- Algemene Plaatselijke Verordening

Brondocumenten
-

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.