7.1 Paniek in Menigten

Maatschappelijk thema
Sociaal-maatischappelijke omgeving

Incidenttypen
- Paniek tijdens grote festiviteiten, concerten en demonstraties (7.1.10)

Omschrijving
Dit crisistype omvat de gevolgen van verdrukking en stuwing door blind enthousiasme massale paniek en vluchtgedrag in compacte menigten in met name de volgende situaties:
- Grote festiviteiten, concerten e.d.;
- Winkelcentra met uitverkoopstunten
- Grote demonstraties;
- Grote voetbalstadions en dergelijke objecten.

Het gaat bij al deze situaties om in feite drie zaken; een hoge dichtheid van aanwezigen op een bepaald grondoppervlak, een grote mate van ingeslotenheid van de aanwezigen (beperkte bewegingsruimte en vluchtwegen) en een 'triggerincident' waardoor de paniek of stuwing wordt aangewakkerd.

Na elke grootschalig incident zal in meer of mindere mate paniek uitbreken. In dit crisistype wordt ervan uitgegaan dat de gevolgen van de paniek (verdrukkingen etc.) groter zijn dan de gevolgen van het 'trigger-incident' zelf. Een LPG-explosie met bijbehorende paniekreacties valt dus onder het crisistype 'incidenten met brandbare/explosieve stof'. Slechts incidenten waar de gevolgen van het 'triggerincident' relatief licht zijn vergeleken met de gevolgen van de paniekuitbraak vallen binnen dit crisistype (bv. een enkel pistoolschot tijdens een zeer drukke demonstratie in een dichte binnenstad waar het vluchtgedrag leidt tot enkele doden en tientallen gewonden). Situaties waarbij een menigte zich primair gewelddadig gedraagt, vormen geen onderdeel van dit crisistype. Deze worden onder het crisistype 'ordeverstoring' meegenomen.

Netwerk
-

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

2.1

doden

x

Op basis van risicoanalyse

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Aandacht voor bijzondere doelgroepn

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

3.1

kosten

x

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Wordt bepaald door de plaats (bebouwde omgeving, infrastructuur) waar het incident optreedt

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

Schuldvraag

5.3

sociaal psychologische impact

x

Angst en woede

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
- Politiewet
- Gemeentewet
- Algemene Plaatselijke Verordening
- BBV (wordt vervangen door een AMvB brandveiligheid)
- Nog in uitwerking AMvB bedrijfshulpverlening

Brondocumenten
-

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.