6.2 Ziektegolf

Maatschappelijk thema
Gezondheid

Incidenttypen
- ziektegolf besmettelijke ziekte (6.2.10)
- ziektegolf niet besmettelijke ziekte (6.2.20)

Omschrijving
Dit crisistype betreft een (feitelijke) golf van gezondheidsklachten met een forse curatieve inspanning, respectievelijk zorg voor zieken.

De ziektegolf kan een gevolg zijn van onder andere:
- Laat ontdekte oorzaken (‘silent release’) van crisistype ‘Bedreiging Volksgezondheid’. Onder andere voedingshygiënische problemen komen geregeld voor (voedselvergiftiging), maar ook chemische en radiologische oorzaken zijn mogelijk;
- Een ziekteverwekker die een grootschalige epidemie teweeg kan brengen die leidt tot vele ziekenhuisopnames, bijvoorbeeld een ongewoon zware griep.
- Uit de hand gelopen drug parties kunnen hier ook onder worden begrepen.

Voor de aanpak van infectieziekten en de kwaliteitsbewaking van voedingsmiddelen bestaan landelijke regelingen. Dit crisistype betreft die gebeurtenissen waarbij plaatselijk extra zorg nodig is en is uitsluitend gericht op de regionale aspecten van acute aard. Naast acute acties zal in veel gevallen nazorg en monitoring nodig zijn. Deze belangrijke maar minder acute zaken blijven hier buiten beschouwing.

Een ziektegolf kan een al dan niet duidelijke ‘bedreiging van de volksgezondheid’ als achtergrond hebben. Waar dat het geval is kunnen additioneel de effecten van het crisistype ‘Bedreiging Volksgezondheid’ optreden. De gevolgen van extreem weer voor de gezondheidszorg (extreme koude, hitte of smog) komen in het crisistype 'Extreem weer' aan de orde.

Netwerk
-

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

x

2.1

doden

x

ervaringscijfers

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

ervaringscijfers

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

x

Aandacht voor bijzondere doelgroepen

3.1

kosten

x

Aandacht voor bedrijfscontinuïteit bij hoge uitval van uitvoerders en sleutelfunctionarissen

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Aandacht voor bedrijfscontinuïteit bij hoge uitval van bedrijven en diensten voor maatschappelijk ondersteunende functies

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

5.3

sociaal psychologische impact

x

Angst, onmacht

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
- Wet Veiligheidsregio’s
- Wet Publieke Gezondheid

Brondocumenten
- RIVM

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.