6.1 Bedreiging Volksgezondheid

Maatschappelijk thema
Gezondheid

Incidenttypen
- Besmettingsgevaar via contactmedia (6.1.10)
- Feitelijke grootschalige besmetting (nog) zonder ziekteverschijnselen (6.1.20)
- Besmettelijkheidgevaar vanuit buitenland (6.1.30)
- Besmettelijkheidgevaar in eigen regio (6.1.40)
- Dierziekte overdraagbaar op mens (6.1.50)

Omschrijving
Dit crisistype omvat plotselinge gebeurtenissen, inzichten in of vermoedens over een directe bedreiging voor de gezondheid van een grote groep personen, echter (nog) zonder (veel) ziektegevallen. Het gaat hierbij namelijk om het dreigen van gezondheidseffecten, waaronder speciaal gezondheidseffecten op langere termijn.

Problemen van deze aard kunnen ontstaan door een concreet incident, concrete gebeurtenis, waardoor feitelijk of vermeend, een blootsteling plaatsvindt die schadelijk voor de gezondheid is.

Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn:
- Besmetting voeding en/of drinkwater;
- Uitstoot van gevaarlijke stoffen met lange termijn risico´s, al dan niet via voeding (landbouw, veeteelt). Bijvoorbeeld dioxineproblemen naar aanleiding van een brand,of uitstoot van een schadelijke stofwolk of nevel met mogelijke gezondheidsschade op langere termijn;
- Ontdekking van besmettingsbronnen, b.v. legionella, of zwemwater, blauwalg
- Enkele ziektegevallen van riskante besmettelijke ziekten zoals polio en tbc, b.v. in vliegtuig;
- Andere acute hygiënische crises met een hoog risicogehalte of grote beladenheid die kunnen leiden tot omvangrijke en acute maatregelen van collectief-preventieve aard.

Voor de collectieve preventieve zorg rond infectieziekten en de kwaliteit van voedingsmiddelen bestaan landelijke regelingen die in combinatie met de reguliere gezondheidszorg in het algemeen voldoende opvang kunnen bieden. Dit crisistype betreft die gebeurtenissen waarbij plaatselijk extra zorg nodig is en is uitsluitend gericht op de regionale aspecten van acute aard.

Het crisistype 'Bedreiging volksgezondheid moet worden onderscheiden van andere wellicht soortgelijke gevallen waarbij er al wel veel ziektegevallen zijn en van (eventuele) incidenten met gevaarlijke stoffen die een direct effect op de gezondheid hebben. Zie daarvoor bij de crisistypen Ziektegolf, Incidenten met brandbare/explosieve stoffen en Incidenten met (acuut) giftige stoffen. Verder gevaar voor de volksgezondheid op langere termijn kan daarbij ook optreden; het crisistype 'Bedreiging volksgezondheid' is daar dan additioneel.

Netwerk
-

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

x

2.1

doden

x

ervaringscijfers

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

ervaringscijfers

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

Aandacht voor bijzondere doelgroepen

3.1

kosten

x

Aandacht voor bedrijfscontinuïteit bij hoge uitval van uitvoerders en sleutelfunctionarissen

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Aandacht voor bedrijfscontinuïteit bij hoge uitval van diensten en bedrijven voor maatschappelijk ondersteunende functies

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

5.3

sociaal psychologische impact

x

Angst, onmacht

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
- Wet Veiligheidsregio’s
- Wet Publieke Gezondheid

Brondocumenten
- RIVM

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.