5.4 Incidenten in tunnels

Maatschappelijk thema
Verkeer en vervoer

Incidenttypen
- Incident in treintunnels en ondergrondse stations (5.4.10)
- Incident in wegtunnels (5.4.20)
- Incident in tram-en metrotunnels en ondergrondse stations (5.4.30)

Omschrijving
Dit crisistype omvat vervoersincidenten in tunnels, met name incidenten waarbij brand ontstaat of sprake is van gevaarlijke stoffen.

De effecten van incidenten in tunnels kunnen sterk vergroot worden door het ontstaan van brand. De snelle hittetoename en met name de sterke rookontwikkeling maken het moeilijk gebruik te maken van de beperkte beschikbare vluchtmogelijkheden. Het is, met name bij de incidenten in tunnels voor autoverkeer, denkbaar dat hierbij uiterst brandbare of giftige stoffen betrokken zijn. Dit kan de effecten verder vergroten.

Netwerk
-

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

2.1

doden

x

Op basis van ervaringscijfers en rekenmodellen

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Aandacht voor vervoer van bijzondere doelgroepen

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

3.1

kosten

x

Bestrijding, berging, herstel van infrastructuur

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Denk aan effecten zoals filevorming, omleiding, langdurig wachten

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

5.3

sociaal psychologische impact

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
- Wet Aanvullende Regels Veiligheid wegtunnels (WARVW)
- Memorie van Toelichting bij de WARVW
- Besluit Aanvullende Regels Veiligheid wegtunnels
- Regeling Aanvullende Regels Veiligheid wegtunnels
- Bouwbesluit 2003
- Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Staatsblad 2008, nr. 327)
- TSI "Veiligheid in Spoorwegtunnels"

Brondocumenten
- Leidraad scenarioanalyse incidenten in tunnels; deel 1: wegtunnels
- Leidraad scenarioanalyse incidenten in tunnels; deel 2: spoor-, tram-, metrotunnels en overkappingen

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.