5.3 Verkeersincidenten op het land

Maatschappelijk thema
Verkeer en vervoer

Incidenttypen
- Incident wegverkeer (5.3.10)
- Incident treinverkeer (5.3.20)

Omschrijving
Dit crisistype omvat grote verkeersincidenten op land. Het gaat hier om met name incidenten waar veel personen zijn betrokken.

De effecten van incidenten in spoortunnels, verkeerstunnels en ondergrondse stations zijn qua effecten heel anders dan 'normale' incidenten. Om die reden worden dergelijke tunnelincidenten meegenomen in het aparte crisistype 'incidenten in tunnels'. Zie hiervoor crisistype 5.4.

Incidenten in de open lucht bij het vervoer van gevaarlijke stoffen worden behandeld onder de respectievelijke crisistypes 'incident met brandbare/explosieve stof' (3.1), 'incident met giftige stof' (3.2) en 'kernincident'(3.3), afhankelijk van de aard van de stof. Incidenten met overig goederenverkeer worden in deze leidraad niet als apart crisistype behandeld.

Netwerk
-

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

2.1

doden

x

Op basis van ervaringscijfers en rekenmodellen

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Aandacht voor vervoer van bijzondere doelgroepen

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

3.1

kosten

x

Bestrijding, berging, herstel van infrastructuur

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Denk aan effecten zoals filevorming, omleiding, langdurig wachten

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

5.3

sociaal psychologische impact

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
-

Brondocumenten
-

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.