5.2 Incidenten op het water

Maatschappelijk thema
Verkeer en vervoer

Incidenttypen
- Incident waterrecreatie en pleziervaart (5.2.10)
- Incident beroepsvaart (anders dan met gevaarlijke stoffen) (5.2.20)
- Incident op ruim water (5.2.30)
- Grootschalig duikincident (5.2.40)

Omschrijving
Dit crisistype omvat grote verkeersincidenten op het water.

Incidenten met gevaarlijke stoffen op cargo-schepen worden behandeld onder de respectievelijke crisistypes 'incident met brandbare/explosieve stof'(3.1), 'incident met giftige stof'(3.2) en 'kernincident'(3.3), afhankelijk van de aard van de stof. Incidenten met overig goederentransport over het water wordt in deze leidraad niet als apart crisistype behandeld. Het gaat in de meeste van dergelijke gevallen om een relatief klein aantal betrokken personen.

Netwerk
Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

2.1

doden

x

Afhankelijk van situatie en weersomstandigheden

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Denk aan speciale vaarten voor bijzondere doelgroepen

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

3.1

kosten

x

Bestrijding, berging, opruimen

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

x

Bij oppervlaktewaterverontreining

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

x

Bij oppervlaktewaterverontreining

5.1

verstoring van het dagelijks leven

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

Complex omdat hier meerdere bevoegde gezagen een taak hebben

5.3

sociaal psychologische impact

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
-

Brondocumenten
- Rampbestrijdingsplan Noordzee
- www.waterrand.nl

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.