5.1 Luchtvaartincidenten

Maatschappelijk thema
Verkeer en vervoer

Incidenttypen
- incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein (5.1.10)
- incident vliegtoestel bij vliegshows (5.1.20)

Omschrijving
Dit crisistype omvat grote luchtvaartincidenten, zowel door civiele als militaire toestellen, zowel passagiers-als cargo-toestellen, met name op of nabij vliegveld tijdens opstijgen of (nood)landing;

Het neerstorten in stedelijk, landelijk of industrieel gebied of op ruim water worden elders behandeld. Een vliegtuig in stedelijk of landelijk gebied valt onder instorting gebouw (2.2.10), in industrieel gebied onder incident met brandbare/explosieve stoffen in de open lucht (3.1.*), en op ruim water onder het crisistype ‘incident op water’ (5.2.30). Verder wordt aangenomen dat er altijd sprake kan zijn van een (beperkte) hoeveelheid gevaarlijke stoffen aan boord van het toestel.

Luchtvaartincidenten met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aan boord worden in deze handreiking niet als apart crisistype behandeld. Deze kunnen impliciet als onderdeel van de respectievelijke crisistypes 'incident met giftige stof' en 'incident met brandbare/explosieve stof' en 'kernincident', worden gezien afhankelijk van de aard van de stof.

Andersoortige incidenten op een vliegveld, zoals een kaping of een passagier met een ongebruikelijke besmettelijke ziekte vallen onder verstoring openbare orde (7.2), respectievelijk gevaar voor de volksgezondheid (6.1.10).

Netwerk
-

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

x

Wordt bepaald door reden, aard en omvang van ongeval en inslaggebied

2.1

doden

x

Prognose via rekensimulaties

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Prognose via rekensimulaties

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

x

Verlies van huis en haard in effectgebied

3.1

kosten

x

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Denk aan evacuatie uit bron/effectgebied

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

Complex omdat hier meer bevoegde gezagen betrokken kunnen zijn

5.3

sociaal psychologische impact

x

Angst en onrust

6.1

aantasting cultureel erfgoed

p/span>Wetgeving
Wet op de Veiligheidsregio
- Kapstokartikel (art 17) om luchthavens aan te wijzen waarvoor rampbestrijdingsplannen verplicht zijn.
- Besluit rampbestrijdingsplannen luchtvaartterreinen

Luchtvaartwet:
- Oud: Regeling Toezicht luchtvaart en Luchtverkeersvoorschrift voor Militaire vliegvelden
- Nieuw: Wijzigingswet regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML), Besluit burgerluchthavens, Regeling burgerluchthavens
- Brandweerregeling Burgerluchtvaartterreinen
- Luchtverkeersvoorschrift voor Militaire Vliegvelden.

Brondocumenten
- BZK: Leidraad vliegtuigongevallenbestrijding op luchtvaartterreinen, 1997)
- IVW: Veiligheidsstatistieken Burgerluchtvaart 1993-2007, 2008.
- Leidraad crisisbestrijding luchtvaartterreinen, werkdocument i.o.
- NAVI: Handreiking risicoanalyse, 2009.
- V&W: Handreiking externe veiligheid luchthavens. Eindconcept deel A, aug.

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.