4.2 Verstoring Voedselvoorziening

Maatschappelijk thema
Vitale infrastructuur en voorzieningen

Incidenttypen
- Uitval distributie (4.6.10)

Omschrijving
De voedselvoorziening en meer specifiek de beschikbaarheid van één of meer basisvoedingsmiddelen en de voorziening van één of meer essentiële voedingsstoffen in Nederland, dient veilig gesteld te zijn. Elementen die bijdragen aan het zeker stellen van de voedselvoorziening, zoals voedselproductie -en distributie zijn dermate geografisch gespreid dat hieraan voor een belangrijk deel al wordt voldaan. In geen van de branches zal door het uitvallen van de grootste productielocatie de voedselvoorziening in gevaar komen en veel voedingsmiddelen kunnen in geval van nood vervangen worden door andere. Een speciaal punt van aandacht hierbij is de samenhang tussen voedselvoorziening en voedselveiligheid. De kwetsbaarheid van de voedselsector ligt vooral in onveilig voedsel dat door veel mensen wordt gebruikt waardoor maatschappelijke ontwrichting kan ontstaan. Verder is de voedselvoorziening voor de continuïteit van andere vitale producten en diensten van groot belang.

De voedselvoorziening zal veelal uitvallen als gevolg van het optreden van een ander crisistype, zoals een overstroming.
Uitval als zodanig kan optreden door een opzettelijke verstoring zoals een staking. Dit incidenttype kan vooral in meer afgelegen gebieden verstoringen opleveren. Vooral minder zelfredzame kunnen hierdoor getroffen worden.

Netwerk
-

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

2.1

doden

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

x

Grote afhankelijkheid bij de zorgbehoevenden, thuiszorg

3.1

kosten

x

Veel dienstverlenende bedrijven (horeca) komen stil te liggen.

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

voedselvoorziening niet direct binnen handbereik.

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

Schuldvraag is complex vanwege meerdere partijen met een taak

5.3

sociaal psychologische impact

x

Onrust met name bij daadwerkelijk gebrek op uitgiftepunten

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
- Warenwet
- Distributiewet

Brondocumenten
- Handboek crisisbesluitvorming van Min LNV

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.