4.5 Verstoring Afvalverwerking

Maatschappelijk thema
Vitale infrastructuur en voorzieningen

Incidenttypen
- uitval afvalverwerking (4.5.10)

Omschrijving
Het Ministerie van VROM geeft aan dat de afvalstromen als volgt zijn onderverdeeld:
Huishoudelijk afval: 15%
Industrieel afval: 36%
Bouwafval: 34%
Zuiveringsinstallaties/ Landbouw: 15%
Een verwerkingsstop kan leiden tot veel overlast en een gevaar voor de volksgezondheid (hygiƫne en infectiegevaar).

Netwerk
-

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

2.1

doden

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Bij opeenhoping, verspreiding in openbare ruimte van afval aandacht voor ongedierte en infectiegevaar

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

3.1

kosten

x

Denk aan kosten gemoeid met opruimen afval, bestrijding ongedierte

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Denk ook aan stankoverlast en andere vormen van hinder

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

Schuldvraag

5.3

sociaal psychologische impact

x

Woede en ergenis

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
-

Brondocumenten
-

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.