4.4 Verstoring Telecommunicatie en ICT

Maatschappelijk thema
Vitale infrastructuur en voorzieningen

Incidenttypen
- Uitval voorzieningen voor spraak-en datacommunicatie (4.4.10)

Omschrijving
De maatschappelijke afhankelijkheid van de Telecommunicatie-en ICT-sector ontwikkelt zich in een sneltreinvaart en groeit (op delen) samen met de audiovisuele sector. Deze convergentie van sectoren vindt plaats op verschillende niveaus zoals infrastructuur, apparatuur en inhoud. Hierdoor treden ook veranderingen op in productie, distributie en gebruik op zowel nationaal als internationaal niveau. De betrouwbaarheid, beschikbaarheid en een veilig gebruik komen steeds meer onder druk te staan doordat criminele activiteiten zich verplaatsen naar deze netwerken. Voorbeelden hiervan zijn het infiltreren in netwerken, phishingsites en misbruiken van digitale identiteiten. Dit treft niet alleen burgers maar vooral vitale bedrijven en sectoren die gebruik maken van ICT- netwerken.
Het gaat hier om netwerksystemen voor openbaar gebruik en ten behoeve van vitale infrastructuur.
Netwerksystemen voor een specifieke bedrijfstak vallen hier niet onder.

Netwerk
-

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

2.1

doden

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

Zorgsector zoals thuiszorg zijn voor hun gezondheidshulp afhankelijk van telecommunicatie; alarmcentrales zijn niet meer bereikbaar

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

3.1

kosten

x

Indirecte kosten: Veel bedrijven komen stil te liggen, lopen opdrachten mis
Automatische bewaking, beveiliging valt weg

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Directe hulpvraag aan overheid wordt sterk beperkt. Denk ook aan uitval verkeersregeling
Aansturing hulpverlening is afhankelijk van C2000

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

Schuldvraag is complex vanwege meerdere partijen met een taak en verantwoordelijkheid

5.3

sociaal psychologische impact

x

Onrust

6.1

aantasting cultureel erfgoed

pWetgeving
- Telecommunicatiewet

Brondocumenten
- Nationaal Continuïteitsoverleg Telecomsector (NVOT)

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.