4.3 Verstoring rioaalwaterafvoer en Afvalwaterzuivering

Maatschappelijk thema
Vitale infrastructuur en voorzieningen

Incidenttypen
- Uitval rioleringssysteem (4.3.10)
- Uitval afvalwaterzuivering (4.3.20)

Omschrijving
-

Netwerk
- Gemeenten (Wet Gemeentelijke Watertaken; afvoer hemelwater, grondwater en afvalwater)
- Waterschappen (Rioolwaterzuiveringsinstallaties, deze kunnen ook in private handen zijn en middels publiek-private samenwerking gebruikt worden)
- Rijk (VROM, V & W), kaderstellend (zie o.a. bestuursakkoord waterketen)
- Milieudiensten (onderzoekende/adviserende partij)

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

x

Bij langdurige uitval van(een van) vitale onderdelen in de afvalketen

2.1

doden

x

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Ingeval ophoping van afval kans op infectieziekten

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

3.1

kosten

x

Extra middelen afvalverwerking

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Daar waar sprake is van opeenhoping van afval (openbaar gebied)

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

Meerdere partijen met een taak

5.3

sociaal psychologische impact

x

Onrust

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
- Wet Gemeentelijke watertaken (zie www.wetten.nl)
- Bestuursakkoord waterketen (http://www.vrom.nl/pagina.html?id=32072)
-(Europese) KaderRichtlijn Water (de vertaling daarvan naar de praktijk in het beheer en onderhoud van de gemeentelijke rioleringssystemen door de gemeenten, zoals beschreven in Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP's) en Basis Riolerings Plannen (BRP's).

Brondocumenten
- VNG Site Water en Riolering:
- http://www.vng.nl/smartsite.dws?ch=,DEF&id=39091&it=3#_tocBK87..
- www.samenwerkenaanwater.nl

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.