4.2 Verstoring Drinkwatervoorziening

Maatschappelijk thema
Vitale infrastructuur

Incidenttypen
- Uitval drinkwatervoorziening (4.2.10)
- Problemen waterinname (4.2.20)
- Verontreiniging in drinkwaternet (4.2.30)

Omschrijving
Drinkwater is voor de mens een primaire levensbehoefte. Drinkwater wordt naast consumptie voor de mens tevens gebruikt voor andere huishoudelijke doeleinden, proceswater, bluswater en consumptiewater voor dieren. De continuïteit en kwaliteit van de levering van drinkwater zijn geregeld in de Leveringsplannen van de waterbedrijven.

Netwerk
n.v.t.

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

2.1

doden

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Een noodvoorziening drinkwater is zelden of niet aanwezig. Kans op infectie vanwege gebrek aan hygi├źnische mogelijkheden

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

x

Grote afhankelijkheid bij de zorgbehoevenden

3.1

kosten

x

Veel dienstverlenende bedrijven (horeca) komen stil te liggen.
Automatische sprinklerinstallaties hebben geen of een beperkte bluscapaciteit

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Drinkwater niet direct binnen handbereik.

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

Schuldvraag is complex vanwege meerdere partijen met een taak

5.3

sociaal psychologische impact

x

Onrust met name bij daadwerkelijk gebrek uitgiftepunten

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
- Drinkwaterwet (2009)

Brondocumenten
- Leveringsplannen waterbedrijven
- Dossier drinkwater van minVROM
- http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7766

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.