4.1 Verstoring Energievoorziening

Maatschappelijk thema
Vitale infrastructuur en voorzieningen

Incidenttypen
- Uitval olievoorziening (4.1.10)
- Uitval gasvoorziening (4.1.20)
- Uitval elektriciteitsvoorziening (4.1.30) NB: voor dit incidenttype is een landelijke voorbeelduitwerking beschikbaar.

Omschrijving
Binnen de sector ‘energie’ worden doorgaans drie energiedragers onderscheiden: elektriciteit, gas en olie1. Voor het regionaal risicoprofiel zijn vooral scenario´s met betrekking tot elektriciteit relevant.
Olieschaarste is in hoofdzaak een nationaal probleem. Er bestaat veel overlap tussen de gevolgen van stroomstoring en van gasuitval2. Experts beoordelen een stroomstoring als meer kritisch: Voor gas bestaat in tegenstelling tot elektriciteit enige buffercapaciteit, bovendien vallen elektrische geregelde gasapparaten bij stroomuitval ook uit.

Een dreigende en een onverwachte stroomstoring kunnen voor een belangrijk deel gezamenlijk met afhankelijkheden zoals uitval gas en 4.4 telecommunicatie en ICT worden geanalyseerd. De oorzaken en de gevolgen zijn complementair en de waarschijnlijkheden kunnen bij elkaar worden opgeteld. Een geplande afschakeling vergt vooral veel voorbereiding, terwijl een onverwachte stroomstoring vooral aanspraak op repressieve capaciteiten maakt.

Netwerk
n.v.t

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

x

Bij langdurige uitval (denk aan dagen/ weken waardoor de noodstroomvoorziening van bijv. gemalen, zuivering en ziekenhuizen te kort schiet of in de koude tijd onvoldoende verwarming in woningen is).

2.1

doden

x

Harvesting effect (zieken overlijden door extreme hitte of extreme kou).

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Veel zorginstellingen hebben noodvoorzieningen; denk hier vooral aan mensen die thuis zorg behoeven

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

x

Grote afhankelijkheid bij de zorgbehoevenden van allerlei vormen van energievoorziening

3.1

kosten

x

Veel bedrijven komen stil te liggen.
Automatische bewaking, beveiliging

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

x

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

x

Denk aan uitval zuiveringsinstallaties; emissie van stoffen

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Denk ook aan beperking directe hulpvraag aan overheid, uitval openbaar vervoer, verkeersopstoppingen etc

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

Schuldvraag is complex vanwege meerdere partijen met een taak en verantwoordelijkheid

5.3

sociaal psychologische impact

x

Onrust

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
- Ministeriele regeling elektriciteit van MinEZ (afschakelplannen)

Brondocumenten
- Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit (EZ 2005)
- Brief van de minister van economisch aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,Den Haag, 1 april 2005
- Voorbeelduitwerking stroomuitval Handreiking Regionaal Risicoprofiel
- Operationeel Plan Uitval Stroom Rotterdam Rijnmond
- Landelijk overzicht netbeheerders elektriciteit
- Landelijk overzicht netbeheerders gas
- www.aansluiting.nl
- www.gasunie.nl
- www.tennet.org


Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.