3.2 Incidenten met giftige stof in de open lucht

Maatschappelijk thema
Technologische omgeving

Incidenttypen
- incident vervoer weg (3.2.10)
- incident vervoer water (3.2.20)
- incident spoorvervoer (3.2.30)
- incident transport buisleiding (3.2.40)
- incident stationaire inrichting (3.2.50)

Omschrijving
Dit crisistype omvat incidenten met giftige stoffen die zich (snel) via de lucht kunnen verspreiden. Dit betreft giftige stoffen die in de volgende bedrijfscategorieën vallen:

Het gaat hier om incidenten in de open lucht met zowel stationaire als nietstationaire bronnen met/bij/tijdens:
- Vervoer over de weg;
- Vervoer over water;
- Spoorvervoer, alsmede rangeeremplacementen;
- Transport via buisleidingen;
- Opslag, productie, verwerking en gebruik in inrichtingen.

Incidenten in verkeers-of spoortunnels waarbij giftige stoffen een rol spelen, vallen niet onder dit crisistype, omdat de effecten in een besloten ruimte heel anders zijn. Zie daarvoor onder crisistype Incident in tunnel (5.4). Incidenten met radioactieve stoffen, waarvan sommige ook giftig zijn, zijn vervat in het crisistype 'Kernincidenten' (3.3).

De primaire/operationele complicaties van giftige stoffen bij vliegtuigincidenten zijn vervat in dat crisistype zelf (5.1). Voor dreigingen zie bedreiging volksgezondheid’ (6.1).

Netwerk
-

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

x

Besmet gebied, hangt samen met aard en mate deposiet uit bron

2.1

doden

x

Prognose via rekensimulaties

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Prognose via rekensimulaties

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

p Verlies van huis en haard in effectgebied

3.1

kosten

x

Denk ook aan verlies werkgelegenheid

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

x

Hangt samen met mate, aard deposiet uit bron

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

x

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Denk aan evacuatie uit effectgebied

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

Complex omdat hier meer bevoegde gezagen betrokken kunnen zijn

5.3

sociaal psychologische impact

x

Angst

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving

- Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS)
- Wet Milieubeheer
- Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen
- Besluit Externe Veiligheid Inrichting (BEVI)
- Regeling Externe Veiligheid Inrichting (REVI)
- Besluit Rampen en Zware incidenten (BRZO)
- ADR -Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.
- ADNR -Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin
- RID – Reglement concernant le transport International ferroviare des merchandises Dangereuses par chemin de fer
- IMDG -The International Maritime Dangerous Goods Code

Brondocumenten
-

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.