2.1 Instorting van grote gebouwen en kunstwerken

Maatschappelijk thema
Gebouwde omgeving

Incidenttypen
- Instorting door explosie (2.2.10)
- Instorting door gebreken constructie of fundering (2.2.20)

Omschrijving
Dit crisistype omvat instortingen van gebouwen, bouwwerken en / of kunstwerken door velerlei oorzaken. Te denken valt aan:

- Gebrekkige bouwconstructie of overbelasting;
- Explosie door interne of externe oorzaak (waaronder aardgasexplosie, munitieexplosies, stofexplosies en bomaanslagen);
- Grondverzakkingen, onder andere door mijnbouw.

Voor aardbevingen zie crisistype 1.4. Voor instortingen door incidenten met explosieve brandbare stoffen zie crisistype 3.1.

Netwerk
Rol risicobeheersing: adviesrol en afstemmingsoverleg richting bouwtoezicht.
Gemeente houdt toezicht op sanering explosieven WO II.
Rol crisisbeheersing: specifieke rol voor USAR, klassiek optreden hulpdiensten.

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

2.1

doden

x

Door vallend puin of constructieonderdelen

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Door vallend puin of betrokken bij insluiting of beknelling

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

x

Verlies van huis en haard (voor beperkte groep)

3.1

kosten

x

Bestrijdings-en opruimkosten, verlies bedrijfsomzet, heropbouw

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Hangt samen met maatschappelijke functie of belang van het gebouw

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

Angst en woede

5.3

sociaal psychologische impact

x

p

6.1

aantasting cultureel erfgoed

xWetgeving
- Woningwet

Brondocumenten
-

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.