2.1 Branden in kwetsbare objecten

Maatschappelijk thema
Gebouwde omgeving

Incidenttypen
- Grote branden in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen (2.1.10)
- Grote branden in gebouwen met een grootschalige publieksfunctie (2.1.20)
- Grote branden in bijzonder hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing (2.1.30)
- Branden in dichte binnensteden (2.1.40)

Omschrijving
Dit crisistype omvat branden, alsmede incidenten met veel rookontwikkeling of giftige dampen, in gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden.

Branden of incidenten in tunnels zijn opgenomen onder het crisistype 'incidenten in tunnels' (5.4). Grote en langdurige branden zijn opgenomen onder crisistype 3.1 vanwege hun omgevingseffect (wolk van verbrandingsproducten)

Netwerk
Risicobeheersing: Gemeente via vergunningstelsel WABO
Crisisbeheersing: klassiek optreden hulpdiensten

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

x

Bij stadsbrand (oude wijken)

2.1

doden

x

Zie ervaringscijfers

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

x

Verlies van huis en haard

3.1

kosten

x

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Denk aan:
- evacuatie woonwijken
- ontruiming van verblijfsgebouwen met grote aantallen personen

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

Schuldvraag over bijvoorbeeld het ontbreken van veiligheidsmaatregelen

5.3

sociaal psychologische impact

x

Angst en woede ( denk ook aan werk pyromaan)

6.1

aantasting cultureel erfgoed

x

Schuldvraag over bijvoorbeeld het ontbreken van veiligheidsmaatregelenWetgeving
- Bouwbesluit 2003
- Gebruiksbesluit
- Wet veiligheidsregio

Brondocumenten
-

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.