1.6 Dierziekten

Maatschappelijk thema
Natuurlijke omgeving

Incidenttypen
- Ziektegolf (1.6.10)

Omschrijving
Onder dit incidenttype worden alle scenario’s beschouwd die voortvloeien uit besmettelijke dierziekten. Het kan hier zowel gaan om ziekten enkel onder dieren maar ook om dierziekten welke overdraagbaar zijn of kunnen worden op mensen (zoönosen).

Netwerk
n.v.t

Soorten impact

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

x

2.1

doden

x

ervaringscijfers

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

ervaringscijfers

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

Aandacht voor bijzondere doelgroepen

3.1

kosten

x

Aandacht voor bedrijfscontinuïteit bij hoge uitval van uitvoerders en sleutelfunctionarissen

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Aandacht voor bedrijfscontinuïteit bij hoge uitval van uitvoerders en sleutelfunctionarissen in maatschappelijk ondersteunende functies

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

5.3

sociaal psychologische impact

x

Angst, onmacht

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
- Gezondheids-en welzijnswet voor dieren
- Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen
- Wijzigingswet Gezondheids-en welzijnsweg voor dieren (veterinair complex)
- Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten
- Besluit gebruik sera en entstoffen
- Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten
- Besluit verdachte dieren
- Besluit doden van dieren
- Besluit verver van en naar besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen

Brondocumenten
- Handboek crisisbesluitvorming van Min LNV

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.