1.4 Aardbevingen

Maatschappelijk thema
Natuurlijke omgeving

Incidenttypen
- Aardbeving (1.4.10)

Omschrijving
Binnen de database van de risicokaart is terug te vinden het aantal hectare gebieden cq plaatsen waar bevingen kunnen plaatsvinden met een intensiteit van VI of hoger op de Europese Macroseismische schaal (EMS). Dit is te gebruiken voor de risico-omschrijving.

Grondverzakking door mijnactiviteiten en ondergrondse bouwactiviteiten vallen niet onder dit crisistype. Dit wordt geschaard onder crisistype instorting grote gebouwen (2.2).

Kijk naar de Mercallischaal voor het beschrijven van het schadebeeld.

Netwerk
n.v.t.

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

In Nederland beperkt tot objectniveau Onbruikbaar of onbereikbaar gebied door instorting en verspreid puin is niet waarschijnlijk

2.1

doden

x

Door vallend puin of constructieonderdelen

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Door vallend puin of betrokken bij insluiting of beknelling

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

x

Bij verlies van huisvesting

3.1

kosten

x

Bestrijdings-en opruimkosten, kosten heropbouw, (tijdelijke) bedrijfssluiting etc

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Ontruiming of evacuatie

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

5.3

sociaal psychologische impact

x

Angst

6.1

aantasting cultureel erfgoed

Afhankelijk aard van het gebiedWetgeving
- Mijnwet

Brondocumenten
-

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.