1.3 Extreme weersomstandigheden

Maatschappelijk thema
Natuurlijke omgeving

Incidenttypen
- Koude golf, sneeuw en ijzel (1.3.10)
- Hitte golf (1.3.20)
- Storm en windhozen (1.3.30)
- Aanhoudende laaghangende mist (1.3.40)

Omschrijving
Dit crisistype betreft de gevolgen van het crisistype ‘extreem weer’ voor zover die niet reeds in eerdere hoofdstukken aan de orde kwamen. Het richt zich met name op gevolgen voor de mens.

Een algemeen kenmerk van dit crisistype is een grote hoeveelheid verstoringen en gevarieerde hulpvragen tegelijkertijd.

Er wordt bij windtype onderscheid gemaakt tussen storm en windhoos in verband met de voorwaarschuwing die ter voorbereiding wordt afgegeven door het KNMI voor storm.

Denk aan stormschade zoals losgeraakte stukken dak of gevel, glasschade (kassen) en bijvoorbeeld campings die platwaaien bij een storm of windhoos.

Verkeersinfarcten met welke oorzaak dan ook worden beschreven bij verkeersincidenten op land (5.3). Hoogwater (door welke oorzaak dan ook) wordt beschreven bij hoogwater (1.1).

Netwerk
n.v.t.

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

-

2.1

doden

x

Harvesting effect (zieken overlijden door extreme hitte of extreme kou); door bliksem en stormschade

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Vooral bij hittegolf en koudegolf

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

x

Denk aan kwetsbare groepen (sneeuw en ijzel); gebrek aan warmte

3.1

kosten

x

Denk aan schade door storm, langdurige droogte, sneeuwval en andere schades

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

zie boven

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

5.3

sociaal psychologische impact

6.1

aantasting cultureel erfgoedWetgeving
-

Brondocumenten
- Nationaal Hitteplan (VWS 2007)
- GGD-richtlijn winterse omstandigheden (J. Noorda: Gezondheidsrisico´s van winterse omstandigheden, RIVM 609330009/2009).

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.