1.2 Natuurbranden

Maatschappelijk thema
Natturlijke omgeving

Incidenttypen
- Bosbrand (1.2.10)
- Heide-, (hoog)veen-en duinbranden (1.2.20)

Omschrijving
Dit crisistype omvat grote tot zeer grote natuurbranden. Ondergrondse veenbranden vormen een bijzondere vorm van natuurbrand en vergen voor de bestrijding een geheel eigen aanpak.

Netwerk
n.v.t.

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

x

Afgebrand areaal gebied lange tijd onbruikbaar

2.1

doden

x

Denk vooral aan campings-en recreatiegebieden

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

Idem; denk aan kwetsbare groepen

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

x

Bij verlies huis en haard

3.1

kosten

x

Vooral indirecte kosten (verlies gederfde inkomsten); hoge bestrijdingskosten

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

x

Denk aan beschermd natuurgebied; Natura 2000 gebieden etc

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

x

-

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Evacuatie

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

Juiste besluitvorming bij bestrijding en evacuatie

5.3

sociaal psychologische impact

x

-

6.1

aantasting cultureel erfgoed

x

Afhankelijk van kenmerken gebiedWetgeving
- Convenant betreffende militaire capaciteit voor civiele ondersteuning tussen de ministers van BZK, Defensie en Justitie

Brondocumenten
-

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.