1.1 Overstromingen

Maatschappelijk thema
Natuurlijke omgeving

Incidenttypen
- Overstroming vanuit zee (1.1.10)
- Overstroming door hoge rivierwaterstanden (1.1.20)
- Vollopen van een polder/ dijkdoorbraak (1.1.30)

Dit onderscheid is om verschillende redenen belangrijk. Allereerst zijn de gebieden die in principe bedreigd worden door dit type overstromingen deels van elkaar verschillend. Ten tweede zijn de crisisbeheersingsmaatregelen voor elk type overstroming anders. Ten derde zijn andere partijen verantwoordelijk voor de te nemen crisisbeheersingsmaatregelen per incidenttype.

Omschrijving
Onder dit crisistype vallen zowel swift water floods (overstromingen met snelstromend water) als andere overstromingen. Swift water floods leveren eerder dodelijke slachtoffers op, doordat mensen meegesleurd worden door het water.

Denk bij het kiezen van het scenario aan de verschillende criteria:
- Snelstromend water – langzaam stromend water
- Beneden 1 meter of boven 1 meter
- Binnendijks of buitendijks

Netwerk
Risicobeheersing: RWS en de waterschappen verantwoordelijk; Crisisbeheersing: Kijk in Nationaal Responsplan Hoog Water; art 39 WvR, de voorzitter van elk direct betrokken waterschap heeft zitting in het beleidsteam.

In Nederland is veel aandacht voor overstroming. Kennis en ervaring is ondergebracht bij het “Platform overstromingen”. Kijk op www.platformoverstromingen.nl voor scenario’s en crisisorganisatie

Impactcriteria

1.1

aantasting van de integriteit van het grondgebied

x

Ondergelopen gebied lange tijd onbruikbaar

2.1

doden

x

Vooral bij overstromingen vanuit zee

2.2

ernstig gewonden en chronisch zieken

x

idem: denk aan kwetsbare groepen

2.3

lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

x

afhankelijk van de duur

3.1

kosten

x

Overstromingen zijn duurste rampen: denk ook aan ondergrondse structuren (metro etc.)

4.1.a

langdurige aantasting van natuur (flora en fauna)

x

Denk aan bescherm natuurgebied. Natuar 2000 gebieden etc.

4.1.b

langdurige aantasting van milieu

x

Waterzuivering en riolering vallen uit; denk ook aan restverontreiniging (rivierslib)

5.1

verstoring van het dagelijks leven

x

Door keteneffecten vallen ook vitale infrastructuren uit

5.2

aantasting van positie van het lokale en regionale bestuur

x

Schuldvraag

5.3

sociaal psychologische impact

x

woede en angst

6.1

aantasting cultureel erfgoed

x

-Wetgeving
- Waterschapswet
- Waterstaatswet 1900
- Wet op de waterkering
- Wet op de Veiligheidsregio
- Memorie van toelichting Wet op de Veiligheidsregio

Brondocumenten
- Deltacommissie 2
- Nationaal Responsplan Hoog Water
- Veiligheid Nederland in Kaart
- Kaarten gemaakt op basis van de EDO-scenario’s (Ergst denkbare Overstromingen)
- www.platformoverstromingen.nl

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.